Välfärd och framtid
Download
1 / 22

Asbjørn Wahl - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Asbjørn Wahl. Foren klimakampen med den sosiale kampen. Daglig leder. 6 grunnleggende forutsetninger. Vi godtar det vitenskapelige grunnlaget Klimaendringene er allerede i gang og konsekvensene kan bli katastrofale Hovedårsaken er bruken av fossilt brennstoff

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Asbjørn Wahl' - avian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Välfärd och framtid

 • Asbjørn Wahl

Foren klimakampen med den sosiale kampen

Daglig leder


6 grunnleggende forutsetninger

Välfärd och framtid

6 grunnleggende forutsetninger

 • Vi godtar det vitenskapelige grunnlaget

 • Klimaendringene er allerede i gang og konsekvensene kan bli katastrofale

 • Hovedårsaken er bruken av fossilt brennstoff

 • Måten vi lever og arbeider på vil endre seg radikalt – enten som resultat av klimaendringer eller som resultat av tiltak mot klimaendringer

 • Å utsette nødvendige tiltak forverrer situasjonen

 • Markedsbaserte løsninger har ikke virket


Kan markedet l se klimakrisa

Välfärd och framtid

Kan markedet løse klimakrisa?

‘Climate change represents the biggest market failure in history’

(Den britiske Stern-rapporten)


It s the economy stupid

Välfärd och framtid

It’s the economy, stupid

 • Det er måten vi organiserer vår produksjon og vår økonomi på som er avgjørende

 • Demokratisering av økonomien er nødvendig

 • Må konfrontere sterke økonomiske interesser

 • Omfattende sosial og politisk kamp nødvendig

 • Arbeiderklassens organisatoriske styrke blirdermed avgjørende for å vinne klimakampen

 • En hovedoppgave blir da hvordan vi kan forene klimakampen med den sosiale kampen?


Milj krise systemkrise

Välfärd och framtid

Miljøkrise = systemkrise

 • Økonomisk vekst – og rovdrift på ressursene – er en innebygd del av den kapitalistiske akkumulasjonsprosessen

 • Et snevert fokus på miljøpolitiske enkeltsaker vil ikke kunne løse problemene

 • Nødvendig med systemkritisk tilnærming

 • Endring krever massiv sosial mobilisering


Teknologi eller makt

Välfärd och framtid

Teknologi – eller makt?

 • Klimaproblemet - ikke primært et teknologisk, men grunnleggende sosialt og politisk spørsmål

 • Det dreier seg først og fremst om hvordan vi forvalter samfunnets ressurser

 • Dermed blir det et spørsmål om makt- og eiendomsforhold i økonomien

 • Med andre ord en kamp om samfunnsmakt


Eksemplet transport

Välfärd och framtid

Eksemplet transport

 • Transport utgjør et av de største problemene

 • Transportbehov skapes ikke i transportsektoren

 • Transport ikke primærårsak, men en effekt av hvordan produksjon og konsum er organisert

 • For billige transporter øker etterspørselen

 • Privatbilismen står for de største utslippene

 • Kollektivtrafikken en viktig del av løsningen


Reduser utslipp fra transport

Välfärd och framtid

Reduser utslipp fra transport

 • Teknologiske forbedringer, økt energieffektivitet, renere energikilder (thetechnologicalfix)

 • Overgang til mer miljøvennlige transportmidler, for eksempel fra vei til bane (the modal shift)

 • Redusere transportbehovet, som dreier seg om mye mer enn transportpolitikk – omfattende endringer i produksjons- og forbruksmønstre


Fagbevegelsens utfordringer

Välfärd och framtid

Fagbevegelsens utfordringer

 • Fagbevegelsen står under et massivt press

 • Miljø-/klimakampen contra interessekampen

 • Nylig oppnådde statusforbedringer i fare – privatbilisme, bensinpriser, utenlandsferier…

 • Individualisering, og «konsumerisme»

 • Benektelse, frykt for jobben, «ikke vår sak»

 • Men, av moralisering gror det ingenting…

 • Trenger en radikal visjon om et annet samfunn


Välfärd och framtid

Endring krever mobilisering

Like lite som sosial utjevning, arbeid til alle, verdige arbeidsforhold, bekjempelse av fattigdom, likestilling mellom kjønnene osv er oppnådd gjennom globale toppmøter, vil klimakrisa bli løst på den måten.

Det vi trenger er en samfunnsmessig mobilisering for alternative løsninger bygd på solidaritet, likeverd og folks behov.


Mobilisere fagbevegelsen

Välfärd och framtid

Mobilisere fagbevegelsen?

 • Folks redsel for å miste jobben er reell(skjønt neppe så veldig realistisk)

 • Solidarisk fordeling av plikter og rettigheter

 • Utsatte enkeltgrupper må kompenseres

 • Kan bare skje gjennom offentlig regulering

 • Nødvendige å utvikle alternative løsninger

 • Kortere arbeidstid – økt makt over arbeidet

 • Systemtvangen problemet, ikke lønnskampen


Et virvar av motsetninger

Välfärd och framtid

Et virvar av motsetninger

 • Mellom arbeidstakergrupper innen ulike deler av energiproduksjonen (fossil, fornybar, atomkraft)

 • Mellom privat industri og offentlig sektor

 • Mellom ulike deler av transportnæringen

 • Mellom snever syndikalisme og fagorganisa-sjoner med bredere samfunnsengasjement


Forutsetter rettferdig fordeling

Välfärd och framtid

Forutsetter rettferdig fordeling

 • Arbeidsfolk vil ikke støtte en klimapolitikk som undergraver inntekt eller arbeidsforhold

 • De fattige vil aldri støtte en klimapolitikk som ikke bidrar til å forbedre deres sosiale forhold

 • Utviklingsland vil heller ikke akseptere å bære kostnadene for de nødvendige omstillinger

 • En rettferdig klimapolitikk må mao gå hånd i hånd med en radikal omfordelingspolitikk


Fra defensiv til offensiv

Välfärd och framtid

Fra defensiv til offensiv

 • Klimapolitikk ikke bare et spørsmål om å ofre, men om å skape et bedre samfunn for alle

 • Omfordeling og sosial trygghet kan kun sikres gjennom politiske beslutninger – markedet er ikke i stand til å løse disse problemene

 • En vellykka klimapolitikk vil derfor nødvendigvis kreve økt demokratisk kontroll med økonomien

 • Nøyaktig hva vi trenger av mange andre årsaker for å løse de mange krisene vi står midt oppe i


Klimapolitikkens fordeler

Välfärd och framtid

Klimapolitikkens fordeler

 • Bringe 2 milliarder mennesker ut av fattigdom

 • Millioner av nye arbeidsplasser innen kollektivtrafikken og i fornybar energi

 • ’Renere’ arbeidsplasser og lokalsamfunn

 • Redusert konkurranse, kortere arbeidstid

 • Mulighetene for omfattende sosial endring

 • En mer demokratisk styrt økonomi

 • Menneskehetens og jordas overlevelse


Hvor st r milj bevegelsen

Välfärd och framtid

Hvor står miljøbevegelsen?

 • Den norske miljøbevegelsen er i internasjonal sammenheng eksepsjonelt snever i sin politiske tilnærming (tar f.ex. ikke stilling til nyliberalisme)

 • Sterkt dominert av middelklassekultur, der det individuelle, moralske ansvar står sentralt – med lite innsikt i strukturelle maktforhold

 • Fokus på idealisme, argumentets makt, lobbyvirksomhet, moralisme og aksjonisme – uten en dypere sosial maktanalyse og med en begrenset forståelse av klasseforhold


Avgj rende forskjeller

Välfärd och framtid

Avgjørende forskjeller

 • Fagbevegelsen: Interesseorganisasjoner etablert for å kjempe for de økonomiske og sosiale interessene til en samfunnsklasse

 • Miljøbevegelsen: Ideelle organisasjoner som uegennyttig kjemper for ’en sak’

 • Dette gir to helt ulike tilnærmingsmåter

 • En alliansepolitikk må ta høyde for det


Bygg r dgr nne allianser

Välfärd och framtid

Bygg rødgrønne allianser

 • Makt, eierskap, omfordeling, skatt – det kreves brede allianser for å vinne fram

 • Allianse mellom fag- og miljøbevegelse vil være vanskelig, men nødvendig

 • Øke forståelsen av den sosiale konflikten innen miljøbevegelsen

 • Øke forståelsen for de miljømessig problemene innen fagbevegelsen


Problem eller mulighet

Välfärd och framtid

Problem – eller mulighet?

 • Fag- og arbeiderbevegelsenmåkommesegutav sin nåværende, defensive posisjon

 • Vi trengervisjoner, ambisiøseperspektiverog viljetil å taledelsen i klimakampen

 • Fagbevegelsenharden potensiellestyrkentil å reddemenneskehetenfraselvdestruksjongjennomklimaendring – et spørsmålommakt

 • Detteutgjør et enormtaktivum for vårbevegelse, men ogsåden størsteutfordringenvi ståroverfor


Itfs progressive klimapolitikk

Välfärd och framtid

ITFs progressive klimapolitikk

 • «Transport workersand climatechange»

 • Internasjonal fagbevegelses mest progressive klimapolitikk

 • Basert på en Reduce-Shift-Improve strategi

 • www.itfcongress2010.org


Välfärd och framtid

Either the trade

unions do it, or

it won’t be done.


Välfärd och framtid

For velferdsstaten

Postboks 7003 St. Olavsplass,

0130 Oslo

Tlf.: +47 91611312

Hjemmeside:www.velferdsstaten.no

Abonner på elektronisk nyhetsbrev:

[email protected]


ad