katalysator og forurening n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katalysator og forurening PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katalysator og forurening

play fullscreen
1 / 5

Katalysator og forurening

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Katalysator og forurening

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Katalysator og forurening

  2. Forklar om en katalysators funktion generelt og definition. 2. FORSØG: Kobber som katalyator 1.2. Afstem reaktionsligningen 6. FORSØG: Lav forsøg med cigaretaske og sukker. 3. FORSØG: Overflades betydning for reaktionen 1.3 4. FORSØG: Biologiske og ikke-biologiske katalysatorer 1.4 5. FORSØG: Colaspringvand 1. Fortæl om katalysatorers hjælp mod forurening i ovne, biler og kraftværker.

  3. Lav FORSØG: Lav molekylemodeller af kulbrinter Fortæl om cracking – ved at lave mindre molekyler ud af store ved hjælp af katalysator Forklar SNOX-værket Fortæl om forsøg med syreregn s. 83. (SO2 er meget stærk, vi ønsker den ikke I lokalet) 12. FORSØG: Neutraliser H2SO4 med Ca(OH)2, fortæl hvordan det foregår i et SNOx-værk, der hindrer forurening ved kraftvarmeværker og mørtel- og cementfabrikker. Afstem reaktionsligningen.

  4. 13. FORSØG: Lav forsøg med forskellige flammer der forurener (stearin, ufuldstændig gasforbrænding, ren gas forbrænding) s. 82 Fortæl om drivhuseffekten Fortæl om ødelæggelse af ozonlaget O3, ved CFC gasser som fx freon, der stjæler O ud af O3. Og om konsekvenserne ved at uv-strålerbryder igennem atmosfæren og giver mere kræft. 16. FORSØG: Lav en forurenet sø (for meget NO3--, PO4---, K+, ) 17. FORSØG: Undersøg den forurenede sø med forsøg: Flammeprøven, klorid-, sulfat- og nitratprøven, der illustrerer, at du undersøger, den forurenede sø. Kom de forskellige affald i de rigtige beholdere. Afstem reaktionsligningerne.

  5. Tegn og Fortæl om forureningen grundet udvaskning af NO3- og PO4--- fra landbruget og dermed voksende plantevækst - især alger både i å, sø og hav. Fortæl om regeringens tiltag for at mindske udslippene: gylletanke, rensningsanlæg, grænser for brug af gødning m.v. 19. FORSØG: Rens noget forurenet materiale med dekantering, filtrering, destillering og neutralisering, sortering (magnet, pust, mekanisk,). Perspektiver problemstillingen til samfundets generelle udvikling med henblik på at skabe nye energiformer ved brug af Katte.