zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zodpovednosť lekára za výkon svojho povolania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zodpovednosť lekára za výkon svojho povolania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Zodpovednosť lekára za výkon svojho povolania - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Zodpovednosť lekára za výkon svojho povolania. Posúdenie prípadu poškodeného pacienta, ktorý sa domáhal uplatnenia náhrady škody, pričom zvolil nasledovný postup. Uvádzaný posudzovaný prípad je opisovaný podľa skutočnej udalosti. Skutkové vymedzenie posudzovaného prípadu bolo nasledovné :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zodpovednosť lekára za výkon svojho povolania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania

Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania

Posúdenie prípadu poškodeného pacienta, ktorý sa domáhal uplatnenia náhrady škody, pričom zvolil nasledovný postup.

Uvádzaný posudzovaný prípad je opisovaný podľa skutočnej udalosti.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania1
Skutkové vymedzenie posudzovaného prípadu bolo nasledovné :

Pacient bol hospitalizovaný na internom oddelení z dôvodu pretrvávajúcich

zdravotných ťažkostí – typických pre nedokrvenie srdca, na čo však podľa

názoru pacienta nemocnica nereagovala v súlade so zásadami lekárskej

vedy. Pacient vo svojom návrhu opisuje, že počas prvej hospitalizácie neboli

vykonané žiadne vyšetrenia smerujúce k zisteniu pôvodu zdravotných

ťažkostí pacienta, dokonca mu nebolo umožnené ani záťažové vyšetrenie.

Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania
zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania2
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania

Pokračovanie skutkového vymedzenia posudzovaného prípadu bolo

nasledovné :

Nakoľko sa zdravotný stav pacienta sústavne zhoršoval pacient opätovne

absolvoval vyšetrenie na internom oddelení, ani počas tohto vyšetrenia sa

mu nedostalo adekvátnej starostlivosti. Vzhľadom na to, že sa pacient cítil

veľmi zle, jeho zdravotný stav sa sústavne zhoršoval, zabezpečila mu jeho

rodina odvoz do inej nemocnice. Pacient v návrhu uviedol, že zdravotná

sestra podľa záznamu EKG skonštatovala, že ide o infarkt. Na základe

uvedeného pacient svoj nárok na náhradu škody odôvodnil tým, že

nemocnica mu nedostatočne poskytovala zdravotnú starostlivosť pričom

následkom neliečenia prekonaného infarktu došlo u neho k odumretiu

srdcového svalu v rozsahu cca 45 %.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania3
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania

MIMOSÚDNA DOHODA

Poškodený pacient sa najprv rozhodol uzavrieť

mimosúdnu dohodu na základe ktorej žiadal náhradu za

bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia finančné

odškodnenie

 • z titulu bolestného v sume 2 000 000,00 Sk
 • a z titulu sťaženia spoločenského uplatnenia 1 500 000,00 Sk.

K uzavretiu dohody nedošlo.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania4
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania

NÁVRH NA SÚD

Poškodený pacient videl porušenie povinnosti zamestnancov interného oddelenia v tom, že aj napriek niekoľkým hospitalizáciám ako aj v stave akútneho infarktu nedokázali diagnostikovať jeho ochorenie, namiesto poskytnutia zdravotnej starostlivosti ho poslali domov, čím priamo spôsobili odumretie môjho srdcového svalu v rozsahu 45 %, čomu sa dalo zabrániť včasným diagnostikovaním jeho choroby.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania ob ianskopr vna zodpovednos
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Občianskoprávna zodpovednosť

Zodpovednostný občianskoprávny vzťah poškodený pacient vyvodil z ust. §-u 420 ods.

1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktoré ustanovenie obsahuje nasledovnú právnu úpravu :

(1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

(2) Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola

spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby

samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich

zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.

(3) Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania ob ianskopr vna zodpovednos1
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Občianskoprávna zodpovednosť
 • vzhľadom na vytrpenú bolesť a trvalé neodstrániteľné následky zhoršenia zdravotného stavu považoval pacient za primerané odškodnenie za ublíženie na zdraví zaplatenie sumy v posudzovanom čase vo výške 3 milióny slovenských korún; t. j. 99.581,76 EUR.
zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania ob ianskopr vna zodpovednos2
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Občianskoprávna zodpovednosť

Občianskoprávna zodpovednosť; tento druh zodpovednosti je

najširším, ktorý existuje.

Predpokladom občianskoprávnej zodpovednosti za škodu sú

 • protiprávny úkon
 • ujma
 • príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou
 • zavinenie.

Protiprávny úkon, ujma a príčinná súvislosť majú objektívnu povahu,

zavinenie sa viaže k subjektu zodpovednosti (osobe).

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania ob ianskopr vna zodpovednos3
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Občianskoprávna zodpovednosť

Protiprávnosť

Musí byť preukázaný rozpor správania sa osoby

FO/PO s právom.

Protiprávnosť môže spočívať v konaní, alebo

naopak v nekonaní, ak sa konať podľa práva

malo.

Dokázať protiprávnosť musí vždy poškodený !

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania ob ianskopr vna zodpovednos4
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Občianskoprávna zodpovednosť

Ujma

je strata hodnôt, či už majetkových alebo nehmotných.

Majetková ujma má taký charakter, že ju môžeme

vyjadriť v peniazoch. Pri jej odškodňovaní ju nahrádzame

priamo v peniazoch, alebo ak je to možné aj uvedením do

pôvodného stavu. Nemajetková ujma sa nahrádza

peňažným ekvivalentom, prípadne zadosťučinením.

Dôkaz o výške ujmy vždy podáva poškodený. Škodu

v občianskom práve tvorí jednak skutočná škoda (to o čo

sa naozaj zmenšil majetok) a ušlý zisk.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania ob ianskopr vna zodpovednos5
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Občianskoprávna zodpovednosť

Príčinná súvislosť

Príčinná súvislosť medzi zavineným

protiprávnym konaním zodpovednostného

subjektu a vznikom škody na zdraví musí

byť bezpečne preukázaná. Dôkazná

povinnosť vzhľadom na protiprávny úkon,

ako aj príčinnú súvislosť má poškodený

žalobca.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania ob ianskopr vna zodpovednos6
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Občianskoprávna zodpovednosť

Zavinenie

je to vzťah toho, kto zodpovedá za následok svojho konania.

Zodpovednosť za úmyselné zavinenie je dvojaká. Priamy úmysel

znamená, že konajúci chcel škodu spôsobiť. Nepriamy úmysel

znamená, že konajúci vedel, že môže spôsobiť škodu, a ak sa tak

stane, bol s tým uzrozumený. Pokiaľ sa týka nedbanlivosti, delíme ju

na vedomú a nevedomú. Pri vedomej nedbanlivosti konajúci síce

škodu spôsobiť nechcel, vedel však, že ju spôsobiť môže a bez

primeraných dôvodov sa spoliehal, že ku škode nedôjde.

Pri nevedomej nedbanlivosti nechcel konajúci škodu spôsobiť

nevedel o tom, že ju spôsobiť môže, ale vzhľadom na osobné

pomery o tom mohol a mal vedieť.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania5
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania

Ďalšie možnosti, ktoré využil pacient pre

uplatnenie svojho práva :

 • pacient svojím podaním žiadal ÚDZS o preverenie správnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti

( zodpovednosť v správnom práve )

 • a zároveň podal trestné oznámenie pre ublíženie na zdraví ( zodpovednosť v trestnom práve )
zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania zodpovednos v spr vnom pr ve
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Zodpovednosť v správnom práve

Oznámenie o výsledku prešetrenia podania ÚDZS :

Na základe preštudovania zdravotnej dokumentácie a z vyjadrenia

zainteresovaných strán zdravotníckych pracovníkov bolo dohľadom

zistené nasledovné :

Pacientovi nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť v súlade s § 4

ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. a to v tom, že lekár počas vyšetrenia

nezhodnotil správne EKG záznam, nepostrehol vyvíjajúci sa infarkt

myokardu, zdravotný stav pacienta nebol vyhodnotený ako akútny a

neodporučil hospitalizáciu ani ďalšie vyšetrenia.

So zreteľom na vyššie uvádzané skutočnosti ÚDZS uzavrel predmetné

podanie ako opodstatnené. V tejto súvislosti následne prijme ÚDZS

opatrenia podľa osobitného predpisu.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania zodpovednos v spr vnom pr ve1
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Zodpovednosť v správnom práve

576/2004 Z.z.o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

DRUHÁ ČASŤ : POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB SÚVISIACICH

S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Ust. § 4 ods. 3 zakotvuje, že

poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná

starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne

určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo

zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania zodpovednos v spr vnom pr ve2
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Zodpovednosť v správnom práve

Postup pri prešetrovaní podania zo strany ÚDZS upravuje zákon č. 581/2004 Z. z. o

zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a

doplnení niektorých zákonov :

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad nad

poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne

poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených týmto

zákonom:

 • ukladá sankcie,
 • podáva návrhy na uloženie sankcie,
 • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania zodpovednos v spr vnom pr ve3
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania Zodpovednosť v správnom práve

§ 50Podmienky na uloženie sankcií a na podanie návrhu na uloženie sankcií

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že

zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, podľa závažnosti zistených

nedostatkov a  ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

a) pokutu alebo

b) zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu

zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania zodpovednos v spr vnom pr ve4
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolaniaZodpovednosť v správnom práve

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí iné

nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú

z porušenia povinností ustanovených osobitným predpisom, podľa závažnosti

zistených nedostatkov môže podať u príslušného orgánu návrh na

 • uloženie pokuty,
 • dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
 • dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania, a ak ide o právnickú osobu, licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
 • začatie disciplinárneho konania.

Pokuty môže úrad pre dohľad podľa povahy veci uložiť opakovane; súčasne s

uložením pokuty môže uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania trestnopr vna zodpovednos
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolaniaTrestnoprávna zodpovednosť

Poškodený pacient podal trestné oznámenie na základe ktorého sa začalo trestné stíhanie pre trestný čin - prečin podľa § 224 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona ublíženia na zdraví.

Do konania bola pribratá znalkyňa z odboru zdravotníctvo a farmácia – interná medicína a kardiológia, ktorá vo svojom znaleckom posudku okrem iného uviedla, že lekár uvedeného dňa pri vyšetrení poškodeného správne nevyhodnotil EKG, nerozpoznal a nevyhodnotil správne poruchy zdravia u poškodeného,

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania trestnopr vna zodpovednos1
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolaniaTrestnoprávna zodpovednosť

Pokračovanie :

Nestanovil správne a včas diagnózu, pričom podľa EKG nálezu bolo možné rozpoznať, že sa jedná o infarkt myokardu. Uvádza však, že následok infarkt myokardu vznikol z chorobných príčin postupným vývojom ischemickej choroby srdca, vysokého tlaku, poruchy metabolizmu tukov pri celkovej arteroskleróze, pričom príčinou mohlo byť aj vynechanie liečby, čo poškodený sám uvádza, ak pracoval, mal stresové situácie, namáhal sa, pretože mal vysoké hodnoty TK a teda následok vznikol z chorobných príčin. Znalkyňa uzavrela posudzovaný prípad tak, že ani správne určenie diagnózy nemohlo vylúčiť operáciu, lebo zmeny, ktoré boli popisované na koronarografii boli z chorobných príčin.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania trestnopr vna zodpovednos2
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolaniaTrestnoprávna zodpovednosť

Vyšetrovateľ OR PZ na základe vyššie uvádzaného zistenia trestné stíhanie voči lekárovi zastavil, pričom v uznesení o zastavení trestného stíhania uviedol, že lekár sa dopustil hrubého porušenia povinnosti člena Lekárskej komory uvedených v § 52 ods. 2 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z., čím sa dopustil disciplinárneho previnenia, ibaže návrh na začatie disciplinárneho konania je možné podať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa člen disciplinárne previnil a keďže návrh bol podaný po uplynutí tejto lehoty, nebolo možné postúpiť vec na disciplinárne konanie.

V trestnom konaní sa ďalej nepokračovalo.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania6
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolania

Čo všetko mohol využiť pacient pre uplatnenie svojho práva ?

V rámci uplatnenia zodpovednosti v správnom práve pacient mohol

 • podať sťažnosť na ÚDZS ( čo aj urobil )
 • podať sťažnosť na BBSK, odbor zdravotníctva, v prípade že by zdravotnícke zariadenie nedodržalo povinnosti zakotvené v ust. § -u 79 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ( zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
 • podať sťažnosť Slovenskej lekárskej komore za situácie, že sa lekár k pacientovi správal neeticky
zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania pracovnopr vna zodpovednos
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolaniaPracovnoprávna zodpovednosť

Na základe prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vykonaným dohľadom nad poskytnutím zdravotnej starostlivosti prijal kontrolovaný subjekt okrem iných prijatých opatrení aj nápravné opatrenie spočívajúce v uplatnení skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý svojím protiprávnym konaním spôsobil svojmu zamestnávateľovi škodu.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania pracovnopr vna zodpovednos1
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolaniaPracovnoprávna zodpovednosť

Ustanovenie §-u 177 Zákonníka práce zakotvuje, že

zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom

zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli

riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia

života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je

povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania pracovnopr vna zodpovednos2
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolaniaPracovnoprávna zodpovednosť

Ustanovenie §-u 178 Zákonníka práce upravuje, že zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.

Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je na odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný zakročiť. Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby. Ak zamestnanec zistí, že nemá utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť to vedúcemu zamestnancovi.

zodpovednos lek ra za v kon svojho povolania pracovnopr vna zodpovednos3
Zodpovednosť lekáraza výkon svojho povolaniaPracovnoprávna zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

Ustanovenie §-u 179 ods. 1 Zákonníka práce obsahuje znenie, na základe ktorého zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie.

etick k dex zdravotn ckeho pracovn ka zdravotn cky pracovn k a v kon jeho povolania
ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKAZdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania
 • Zdravotnícky pracovník nemôže používať nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu počtu pacientov. Je zakázané takéto aktivity iniciovať prostredníctvom druhých osôb. Reklama a inzercia súkromnej praxe, zdravotníckych zariadení a používaných diagnostických a liečebných metód sú povolené. Reklama musí byť pravdivá, striedma, výsostne informujúca a nesmie mať znaky nekalej súťaže. Text reklamy a jej zverejnenie nesmú znížiť vážnosť povolania zdravotníckeho pracovníka.
etick k dex zdravotn ckeho pracovn ka zdravotn cky pracovn k a pacient
ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKAZdravotnícky pracovník a pacient
 • Zdravotnícky pracovník si vo vzťahu k pacientovi plní svoje profesionálne povinnosti.
 • Zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.
 • Zdravotnícky pracovník nesmie pomáhať porušovaniu cti a dôstojnosti človeka alebo sa na ňom zúčastňovať. Každý zdravotnícky pracovník je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania pacienta, a to najmä maloletej osoby a osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony.
etick k dex zdravotn ckeho pracovn ka zdravotn cky pracovn k a pacient1
ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA Zdravotnícky pracovník a pacient

(4 ) Zdravotnícky pracovník je povinný v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným spôsobom poučiť pacienta alebo jeho zákonného zástupcu o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch vrátane rizík o uvažovanej prognóze a o ďalších dôležitých okolnostiach, ktoré môžu nastať v priebehu diagnostiky a liečby.

(5) Zdravotnícky pracovník je povinný získať informovaný súhlas pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo splnomocneného zástupcu pred poskytnutím nezvratného zdravotníckeho výkonu.

(6) Zdravotnícky pracovník nijakým spôsobom nesmie zneužiť dôveru a závislosť pacienta. Všetky informácie získané pri výkone povolania sú dôverné počas života pacienta, ako aj po jeho smrti.

slide30
Príloha č. 4k zákonu č. 578/2004 Z. z.ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKAVzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi
 • Základom vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi je vzájomné uznávanie jednotlivých zdravotníckych profesií, čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.
 • Zdravotnícki pracovníci, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú, liečia alebo ošetrujú toho istého pacienta, vzájomne spolupracujú.
 • Zdravotnícki pracovníci sú povinní požiadať ďalšieho zdravotníckeho pracovníka o konzílium vždy, keď si to vyžadujú okolnosti a pacient s tým súhlasí. Majú právo navrhnúť osobu konzultanta. Závery konziliárneho vyšetrenia majú byť dokumentované písomne a je povinnosťou informovať o nich pacienta s osobitným dôrazom v prípadoch, keď sa názory zdravotníckych pracovníkov rôznia.
etick k dex zdravotn ckeho pracovn ka vz ahy medzi zdravotn ckymi pracovn kmi
ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKAVzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi

(4) Zdravotnícki pracovníci nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá zdravotníckemu pracovníkovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa v zdravotníckom zariadení vzdeláva, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.

(5) Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať činnosť nezdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.

etick k dex zdravotn ckeho pracovn ka lek r a ostatn pracovn ci v zdravotn ctve
ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKALekár a ostatní pracovníci v zdravotníctve

(1) Lekár nesmie poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie je lekárom a nepatrí k zdravotníckym pracovníkom. Výnimkou z uvedených zásad je osoba, ktorá lekárovi umožňuje poskytnúť prvú pomoc, alebo taká osoba, ktorá sa u lekára vzdeláva alebo pracuje, a ďalšia osoba, s ktorej prítomnosťou pacient súhlasí.

(2) Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať osoby vykonávajúce činnosť, ktorú môže vykonávať len zdravotnícky pracovník.

zdravotn dokument cia
Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o

zdravotnom stave osoby, o zdravotnej

starostlivosti a o službách súvisiacich s

poskytovaním zdravotnej starostlivosti

tejto osobe.

Vedenie zdravotnej dokumentácie je neoddeliteľnou

súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

zdravotn dokument cia1
Zdravotná dokumentácia

Ustanovenie § 24 zák. č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravuje

poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie nasledovným spôsobom :

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej

dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie

 • osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy,
 • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • identifikačné údaje poskytovateľa.
 • chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
 • prehľad o doterajšej liečbe,
 • údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.
zdravotn dokument cia2
Zdravotná dokumentácia

Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania, poskytnúť výpis zo

zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania,

a) registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na

odvod na účely odvodu a vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania

územnej vojenskej správy na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti,

( zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých

zákonov )

b) príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo

služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov, (zákon o orgánoch štátnej

správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a zákon o

sociálnej pomoci )

c) inšpektorátu práce ( zákon o inšpekcii práce ) a orgánom dozoru podľa

osobitných predpisov ( o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej

banskej správe, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, o vojenskej

službe v znení neskorších predpisov, o štátnej službe príslušníkov Policajného

zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže

Slovenskej republiky a Železničnej polície, zákon o štátnej službe colníkov a o

zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ) na účely vyšetrovania pracovného úrazu

alebo choroby z povolania,

zdravotn dokument cia3
Zdravotná dokumentácia

d) príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,

e) osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak

rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo

zdravotnej dokumentácie, týmto osobám podľa § 25 ods. 1,

f) súdu na účely trestného konania alebo občianskeho súdneho

konania.

zdravotn dokument cia4
Zdravotná dokumentácia

Ustanovenie § 25 sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania

do zdravotnej dokumentácie osoby

a) tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,

b) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi,

c) osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,

zdravotn dokument cia5
Zdravotná dokumentácia

d) revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej

činnosti v celom rozsahu,

e) úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a

na účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu,

f) ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre

samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu; ak ide o

zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva

obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a

telekomunikácií Slovenskej republiky, aj lekárom určeným jednotlivými

ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom zdravotníctva v

celom rozsahu,

g) všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v

prijímacom konaní podľa osobitného predpisu38a) a posudkovému lekárovi ozbrojených síl

Slovenskej republiky na účely výberového konania38b) v celom rozsahu

zdravotn dokument cia6
Zdravotná dokumentácia

h) posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho

poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov v

celom rozsahu,

i) posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej

posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu,

j) znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého

požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s

občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na

vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie

znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného

podľa osobitného predpisu.

zdravotn dokument cia7
Zdravotná dokumentácia

k) poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa

osobitného predpisu na účely kontrolnej činnosti poskytnutej

zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,

l) príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu

príslušného zdravotníckeho povolania,

m) odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu

verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov

verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a

Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na

zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.

zdravotn dokument cia8
Zdravotná dokumentácia

(2) Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má

právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej

dokumentácie v rozsahu ustanovenom v odseku 1.

(3) Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej

dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v

špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore

klinická psychológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu.

(4) Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že

nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom.

zdravotn dokument cia9
Zdravotná dokumentácia

5) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú znalcovi [odsek 1 písm. i)]

aj formou vydania zdravotnej dokumentácie alebo jej časti na základe vyžiadania

znalca a súhlasu prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a úplnosti

záznamov vrátane pravosti odtlačku pečiatky a podpisu zdravotníckeho

pracovníka v zdravotnej dokumentácii.

6) Pred vydaním zdravotnej dokumentácie alebo jej časti podľa odseku 5 je

poskytovateľ povinný zabezpečiť vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie

alebo jej časti, ktorej každú stranu podpíše znalec a zdravotnícky pracovník, a k

podpisom uvedú čitateľne meno a priezvisko, dátum vydania a pripoja odtlačok pečiatky.

Kópia časti zdravotnej dokumentácie sa založí do originálu zdravotnej dokumentácie.

7) Znalec nesmie oznamovať údaje zo zdravotnej dokumentácie ani tomu, na koho

dožiadanie spracúva znalecký posudok okrem údajov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou

znaleckého posudku.

kazuistiky z innosti kontroln ho v boru rlk bb
Kazuistiky z činnosti Kontrolného výboru RLK BB

Postup v prípade šetrenia sťažnosti smerujúcej voči lekárovi.

 • sťažnosť sa doručuje SLK Bratislava
 • SLK poverí šetrením sťažnosti príslušnú regionálnu komoru
 • na základe poverenia vyzve RLK lekára, voči ktorému sťažnosť

smeruje na vyjadrenie k sťažnosti ( predmetná sťažnosť tvorí

prílohu výzvy na vyjadrenie )

 • na zasadnutí Kontrolného výboru RLK sa vyhodnotia všetky

preukázané skutočnosti

 • záver šetrenia sťažnosti je o tom, či je sťažnosť opodstatnená

alebo neopodstatnená

 • ak je sťažnosť opodstatnená podáva sa oznámenie o výsledku

šetrenia sťažnosti KV SLK, ktorý rozhodne o tom, či sa lekár

disciplinárne previnil resp. môže byť sťažnosť vyhodnotená ako

neopodstatnená

slide44
Za pozornosť ďakuje a praje príjemný

zvyšok dňa JUDr. Renáta Matejová,

právna zástupkyňa RLK BB.