1 / 18

Välkomna till Blåa Skor!

Välkomna till Blåa Skor!. Glädje Delaktighet Musik Sång Gemenskap Projekt Demokrati Hållbarhet Lpfö98/10 Kommunikation Naturvetenskap. Kerstin. Det är vi som arbetar på Blåa S kor kan. Beata. Indiana. Katta. Indijana an. Kerstin. Beata. Maja.

ata
Download Presentation

Välkomna till Blåa Skor!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Välkomna till Blåa Skor! Glädje Delaktighet Musik SångGemenskap Projekt DemokratiHållbarhet Lpfö98/10 Kommunikation Naturvetenskap

 2. Kerstin Det är vi som arbetar på Blåa Skor kan Beata Indiana Katta Indijana an Kerstin Beata Maja

 3. Dagen börjar med 06.00 öppnar förskolan, fram till frukost håller vi lugna aktiviteter 08.00 serveras frukost 08.30 fri lek 09.30 äter vi frukt 10.00 projekt 11.30 lunch12.00 utevistelse13.30 fri lek (inne eller ute)14.30 mellanmål15.00 väljarstund17.00 samlas barnen på Blåa Skor och Torget.18.00 serveras kvällsmat18.30 diverse aktiviteter, frukt serveras 21.00 stänger förskolan (Vid behov håller förskolan öppen till 22.00. Besked för omsorg efter 21.00 meddelas senast 14 dagar förväg.)

 4. Inne på Blåa skor har vi olika aktiviteter och barnen är ibland indelade i olika mindre grupper. Vår vecka ser ut ungefär såhär:

 5. Praktiskt information.Vi är ute var dag oavsett väder -Rätt kläder (gärna lager på lager)-Solkräm-Kalas, inga inbjudningskort får lämnas på förskolan-Namna kläder-Sötsaker-Pengar-Utvecklingssamtal, mer info. om detta inom kort.-Avslutning 29 maj 16.30-17.30 Blåa Skors mobilnr: 0709-124163 Förskolans nummer: 040- 291404

 6. Läroplanen för förskola har blivit tydligare och betonar: • Barnens samspel och inflytande • Barns språkliga och kommunikativa utveckling • Barns matematiska utveckling • Naturvetenskap och teknik • Dokumentation och reflektion

 7. Här efter följer olika bilder på barnen i olika aktiviteter. • Funderar kring var du kan se • Samspel och inflytande • Språk och kommunikation • Matematik • Naturvetenskap och teknik • Reflektion

 8. På tisdag, onsdag och torsdag har vi projekt på Blåa SkorProjektets utgångspunkt är ifrån ett besök på 4H gård

 9. A, B och C-gruppen Projektet är indelat i 3 grupper. Med hjälp av reflektionsväggen kan vi reflektera, återberätta och inspirera!Läroplanens mål som matematik, språk, naturvetenskap och skapande vävs in på ett lustfyllt och naturligt sätt. När vi arbetar i projekt utgår vi från barnens intresse. Inför ett nytt projekt gör vi pedagogiska dokumentationer som sedan reflekteras över i mindre grupper (A, B och C). Vi samlar barnens tankar, idéer, bilder och samtal genom att dokumentera det vi sett och hört. Utifrån det kan vi skapa oss en förståelse för vad barnen verkar vara intresserade av och i reflektion med kollegor och barnen lyfts det tankar upp för att komma fram till hur vi kan jobba vidare.

 10. Grupp A

 11. Grupp B

 12. Grupp C

 13. Vår reflektionsvägg Miriam: Detta är gammalt gräs från havet. Det är sjögräs. Emin: Man kan vattna det. Miriam: Då blir det olika färger. Kian: Här har vi letat efter sjögräs. Thimon: Var finns det? Kian: På Stjärnorna hos fiskarna.

More Related