1 / 10

Jedz Smacznie i zdrowo

Jedz Smacznie i zdrowo. Program edukacyjny Jedz Smacznie i Zdrowo. Ogólnopolski program edukacyjny Jedz Smacznie i Zdrowo organizowany przez markę WINIARY skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz nauczycieli w całym kraju. D ziałania skupiają się na 4 obszarach:.

asher
Download Presentation

Jedz Smacznie i zdrowo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Jedz Smacznie i zdrowo

  2. Program edukacyjny Jedz Smacznie i Zdrowo Ogólnopolski program edukacyjny Jedz Smacznie i Zdrowo organizowany przez markę WINIARY skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz nauczycieli w całym kraju. Działania skupiają się na 4 obszarach: • uczulanie na problem marnowania żywności • edukacja i utrwalanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, które ma bezpośredni wpływ na zdrowie, wygląd i samopoczucie człowieka • zachęcanie młodych ludzi do samodzielnego przygotowywania posiłków i spożywania ich w rodzinnym gronie (zmiana nawyków) • zmobilizowanie nauczycieli do uświadamiania uczniom potrzeby zdrowego odżywiania

  3. 30.000 uczniów Sukces I edycji Wyedukowano blisko • 5.000 gimnazjalistów uczyło się, grało i spożywało prawidłowozbilansowane posiłki w Road Show Truck • Zaangażowano • 7%gimnazjów z całego kraju Rozdaliśmy 20 tablic multimedialnych 50 odwiedzin Road Show Trucka w szkołach

  4. Ważni partnerzy • Federacja Polskich Banków żywności • Federacja, która przeciwdziała marnowaniu żywności i walczy • z niedożywieniem, była oficjalnym partnerem społecznym programu. • Minister Edukacji narodowEJ • Honorowy patronat, dzięki któremu program był bardziej prestiżowy, to gigantyczny sukces. Bowiem zazwyczaj MEN niechętnie angażuje się w akcje organizowane przez komercyjne firmy. • Polskie Towarzystwo nauk żywieniowych • Ich eksperci pomogli w przygotowaniu scenariuszy lekcji, które stanowiły jeden z ważniejszych elementów programu • WYDZIAŁ NAUK O Żywieniu człowieka i konsumpcji • W ramach współpracy z Wydziałem będą przygotowywane artykuły na temat żywienia oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów jako nagroda w programie.

  5. Edukacja gimnazjalistów SCENARIUSZE LEKCJI Przygotowaliśmy7 scenariuszy lekcyjnych na temat zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności ZESTAWY DYDAKTYCZNE Nauczycielom otrzymają zestawy zawierających plakaty, plansze edukacyjne, scenariusze oraz upominki dla uczniów STRONA WWW.JEDZSMACZNIEIZDROWO.PL Rozbudowany kontent edukacyjny (artykuły, quizy, przepisy) Aktywne wykorzystanie dietetyka w komunikacji z uczniami

  6. Nagrody Główna 2 wycieczki do Warszawy na warsztaty Wyróżnienie 30 tablic multimedialnych Dodatkowa 40 zestawów kulinarnych dla klas

  7. Social media Na profilu skierowanym do gimnazjalistów będziemy: • Stale komunikować na temat przebiegu programu • Organizować konkursy z nagrodami • (połączone ze stroną www) • Udzielać wskazówek na temat zdrowego odżywiania • Zamieszczać przepisy kulinarne • Informować na temat różnych wydarzeń i ciekawostek związanych z celami programu

  8. Wręczanie tablic W 30 zwycięskich szkołach zorganizujemy spotkania, na których: • Oficjalnie wręczymy tablice multimedialne • Dietetyk przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem tablicy • Zaprosimy media, przedstawicieli władz lokalnych oraz kuratoriów • Rozdamy upominki uczniom i nauczycielom • Przeprowadzimy szkolenie z obsługi tablicy dla nauczycieli

  9. Ramy czasowe II edycji Wysyłka zestawów, edukacja uczniów: 09.01.2012 – 29.06.2012 Konkurs główny – zgłoszenia: 09.01.2012 – 20.04.2012 Konkurs główny – ogłoszenie wyników: 30.04.2012 Konkurs główny – wręczenie nagród: Maj 2012 – wycieczki dwóch klas do Warszawy Czerwiec 2012 – oficjalne wręczenie tablic w szkołach

More Related