Download
1 / 49

Programování 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Programování 2007 - 2013. snaha o zjednodušení celého systému změna struktury programových dokumentů změna v zaměření priorit => omezený počet priorit, jasná vazba na Lisabonskou strategii (inovace, znalostní ekonomika, boj s nezaměstnaností). Tvorba programových dokumentů 2004 - 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Programování 2007 - 2013' - asabi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programov n 2007 2013
Programování 2007 - 2013

 • snaha o zjednodušení celého systému

 • změna struktury programových dokumentů

 • změna v zaměření priorit => omezený počet priorit, jasná vazba na Lisabonskou strategii (inovace, znalostní ekonomika, boj s nezaměstnaností)


Tvorba programov ch dokument 2004 2006
Tvorba programových dokumentů 2004 - 2006

Národní rozvojový plán

Rámec podpory Společenství

operační programy

programové dodatky


D vody pro aktualizaci nrp
Důvody pro aktualizaci NRP

 • Změna cílů politiky na úrovni EU – snaha o hospodářskou a sociální soudržnost, konkurenceschopnost, spolupráce

 • Nový evropský přístup k programování – zjednodušení a subsidiarita

 • Potřeba přehodnotit klíčové priority v domácím kontextu – přes výrazný pokrok v mnoha oblastech je v ČR nutné intenzivně se zabývat přetrvávajícími problémy i novými výzvami

 • Potřeba poučit se z nabytých informací – zatím jich není mnoho, ale získáváme pozitivní i negativní poznatky, které by měly být využity v přípravě programových dokumentů

  NRP nepodléhá negociačnímu procesu s EK!


Strategick c le nrp
Strategické cíle NRP

 • Globálním cílem Národního rozvojového plánu v období 2007 – 2013 je přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než  průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva.


R atraktivn prost ed pro investice pr ci a ivot obyvatel
ČR - atraktivní prostředí pro investice, práci a život obyvatel

Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí:

 • zaměřena na zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj

  Dostupnost a infrastruktura:

 • zahrnuje dopravní dostupnost v nejširším slova smyslu, tj. dopravu osob, zboží, informací i služeb

  Konkurenceschopný podnikatelský sektor:

 • zaměřuje se na vytvoření podmínek pro český podnikatelský sektor tak, aby byl konkurenceschopný jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i ostatních mezinárodních trzích, aby dosahoval vysoké přidané hodnoty a produktivity práce

  Rozvoj cestovního ruchu:

 • zaměřena na podporu zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního ruchu a lázeňství na národní i regionální úrovni


Pos len inova n ho potenci lu a budov n znalostn spole nosti
Posílení inovačního potenciálu a budování znalostní společnosti

Podpora VaV, inovací:

 • podporuje vědu a výzkum a tvorbu inovací jako zásadní aspekt rozvoje znalostní ekonomiky v České republice, jejím cílem je efektivní využití zdrojů EU pro rozvoj výzkumu, vývoje, inovací a znalostní ekonomiky v ČR

  Vzdělávání a vzdělanost:

 • rozvoj lidských zdrojů, které jsou jedním ze základních faktorů konkurenceschopné ekonomiky. Podpora bude směřovat do modernizace vzdělávacích systémů a vytvoření komplexního systému celoživotního učení

  Modernizace veřejné správy:

 • efektivní činnost orgánů veřejné správy a jejich pracovníků a zajištění větší dostupnosti a kvality při zajišťování služeb občanům, efektivní a účelné nakládání s veřejnými prostředky je předpokladem konkurenceschopnosti ČR


Zvy ov n zam stnanosti a posilov n soci ln soudr nosti
Zvyšování zaměstnanosti a posilování sociální soudržnosti

Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnost:

 • podpora opatření směřující k modernizaci politiky zaměstnanosti, motivující k práci a k předcházení zneužívání systému sociální ochrany. Při tvorbě nových pracovních míst je nutné zohlednit možnosti adaptace pracovních sil na požadované znalosti a dovednosti prostřednictvím vhodných, obsahem přizpůsobeného dalšího vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání, ale také rozvojem podpůrných systémů veřejných služeb (podporované zaměstnání, asistenční služby, poradenství apod.), což povede ke zvyšování adaptability účastníků trhu práce a jejich lepší uplatnitelnosti

  Posilování sociální soudržnosti:

 • sociální soudržnost je základním cílem politik jak na evropské, tak na národní úrovni. Tato prioritní osa se váže na předchozí, neboť problém sociální exkluze je ve většině případů spojen s nezaměstnaností a omezenou uplatnitelností znevýhodněných osob na trhu práce


Vyv en rozvoj zem
Vyvážený rozvoj území soudržnosti

Vyvážený rozvoj regionů, městských a venkovských oblastí:

 • podpora vyváženého rozvoje regionů, snižování disparit v socioekonomické úrovni mezi i uvnitř regionů soudržnosti, podpora řešení problémů urbanizovaných a venkovských oblastí, podpora rozvojových center, která svými aktivitami ovlivňují rozvoj svého zázemí

  Evropská územní spolupráce:

 • vychází z podpory spolupráce na přeshraniční, meziregionální a mezistátní úrovni, kterou poskytuje Evropská unie. Zařazení těchto intervencí umožní strategické provázání cíle Konvergence a cíle Evropská územní spolupráce


Tvorba programov ch dokument 2007 2013
Tvorba programových dokumentů soudržnosti2007 -2013

Národní rozvojový plán

Národní strategický referenční rámec

operační programy


N rodn strategick referen n r mec nsrr
Národní strategický referenční rámec (NSRR) soudržnosti

 • nový typ dokumentu – negociace s EK

 • logická provázánost s NRP (časově i věcně navazuje na NRP)

  = priority NRP + finanční objemy


N rodn strategick referen n r mec
Národní strategický referenční rámec soudržnosti

 • Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, základ pro sektorové (tematické) a regionální programy

 • navrhuje členský stát při použití principu partnerství

 • struktura dána všeobecným nařízením a dalšími doporučeními EK

 • vláda vzala na vědomí v květnu 2006

 • bude vyjednáván s Evropskou komisí

 • očekávané oficiální předložení EK – prosinec 2006


P prava nsrr 2007 2013
Příprava NSRR 2007-2013 soudržnosti

 • Únor 2006 – začátek prací na NSRR

 • Vstupy:

  • Národní rozvojový plán 2007-2013

  • metodiky vydané EK (např. aid memoire)

  • první návrhy zaměření operačních programů

  • doporučení ex ante a SEA hodnotitelů

  • výstupy z jednání horizontální pracovní skupiny a další návrhy předkládané např. prostřednictvím připomínkových řízení

  • doporučení EK


Srovn n nrp a nsrr 2007 2013

NSRR soudržnosti

zdůraznění hlavních oblastí podpory

zdůraznění evropského kontextu, včetně Lisabonského procesu

zapracování odkazů na NPR

větší důraz na reflexi mezinárodních a evropských trendů

strukturování částí (především analytické) z hlediska logiky plánovaných intervencí (synergické efekty)

reflexe návrhů operačních programů

NSRR – prezentuje národní strategii v širším evropském kontextu

NRP

reflexe všech potenciálních oblastí intervence HSS v ČR

reflexe oblastí, které mohou být ovlivněny intervencemi HSS

prozkoumání oblastí, které úzce souvisejí s intervencemi HSS z hlediska možnosti jejich funkčního provázání (kapitola 1A finanční perspektivy, domácí dotační tituly),

vytvoření základního vodícího rámce pro zpracování OP,

vytvoření základního rámce pro implementaci a koordinaci

NRP – zdůrazňuje národní východiska formování strategie HSS v ČR

Srovnání NRP a NSRR 2007-2013


Glob ln c l nsrr
Globální cíl NSRR soudržnosti

 • „přeměna socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU-25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva“.


Strategick st nrp nsrr 2007 2013

Konkurence- schopná česká ekonomika soudržnosti

Otevřená, flexibilní a soudržná společnost

Atraktivní prostředí

Vyvážený rozvoj území

Posilování konkurence-schopnosti čes- ké ekonomiky

Rozvoj moderní a konkurence-schopné společnosti

Životní prostředí a dostupnost

Vyvážený a harmonický rozvoj území České republiky

Strategická část NRP/NSRR 2007-2013

Strategické cíle

Prioritní osy


Konkurenceschopná česká ekonomika soudržnosti

Otevřená, flexibilní a soudržná společnost

Vyvážený rozvoj území

Atraktivní prostředí

Konkurenceschopný podnikatelský sektor

Vzdělávání

Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí

Vyvážený rozvoj regionů

Rozvoj

městských oblastí

Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

Podpora kapacit V&V pro inovace

Zlepšení dostupnosti dopravou

Rozvoj venkovských oblastí

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Posilování sociální soudržnosti

Regionální konkurenceschop.

a zaměstnanost - Praha

Rozvoj informační společnosti

Chytrá veřejná správa

Evropská územní spolupráce


Strategick c le nsrr
Strategické cíle NSRR soudržnosti

 • Konkurenceschopná česká ekonomika

 • Otevřená, flexibilní a soudržná společnost

 • Atraktivní prostředí

 • Vyvážený rozvoj území


Dic org ny op
Řídicí orgány OP soudržnostiHarmonogram
Harmonogram soudržnosti

 • 20. 7. publikace série nařízení k SF a FS – nabytí účinnosti

 • XI/06 zveřejnění SOZS

 • XII/06 možnost předkládání NSRR a OP Evropské komisi

 • 1.1. 2007 počátek dalšího programového období

 • 2007 schvalování OP Komisí (V-XI)


Programov n 2007 20131
Programování 2007 -2013 soudržnosti

 • programový dodatek není EK vyžadován („prováděcí dokument“ – v kompetenci každého OP – nutný pro správné nastavení)

 • počet OP, zaměření a % rozdělení finanční alokace rozhoduje ŘKV => projednává a schvaluje vláda

 • přesná finanční alokace na jednotlivé OP a jejich priority <= přijetí finanční perspektivy na 2007-2013 EK


ČR soudržnosti

EU

Obecná strategická úroveň

Strategie hospodářského růstu ČR + další národní strategie

Lisabonský a Göteborský proces, hospodářská politika, atd.

Konkrétní strategie – tematické, regionální

Strategie regionálního rozvoje

Sektorové, tematické strategie

Obecné strategické zásady (HSS)

Aplikace HSS v ČR – národní úroveň

Národní rozvojový plán

Národní strategický referenční rámec

Aplikace HSS v ČR – operační úroveň

Operační programy regionálního typu

Tematické (sektorové) operační programy

Ostatní strategické

dokumenty (venkov,

politika zaměstnanosti

apod.)


Nov programov dokumenty a n vazn kroky
Nové programové dokumenty a návazné kroky soudržnosti

 • Strategické obecné zásady Společenství (navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský Parlament)

 • Národní rozvojový plán (tvoří členský stát při použití principu partnerství)

 • Národní strategický referenční rámec (navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její programy; na konec o něm rozhoduje Komise)

 • Operační programy (jeden program z jednoho fondu, na členský stát nebo NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje; nakonec o něm rozhoduje Komise)


Novinky v implementaci struktur ln politiky
Novinky v implementaci strukturální politiky soudržnosti

 • Tři nové cíle politiky soudržnosti

 • Konvergence a zahrnutí Fondu soudržnosti

 • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

 • Evropská územní spolupráce

 • Propojení SF s evropskými a domácími politikami

 • Strategické obecné zásady Společenství a jejich provázanost

 • BEPG (Broad Economic Policy Guidelines)

 • EES (European Employment Strategy)

 • NSRR – propojení evropských a domácích politik


Pravidla implementace pro příští období soudržnosti

Pravidla efektivního finančního mechanismu

 • Pro ERDF, FS a ESF budou platit stejná pravidla implementace

  a metodiky finančních toků

 • Zjednodušení schvalovacího procesu umožní zrychlení realizace a financování projektů. EK bude schvalovat pouze velké projekty s celkovými náklady v případě: Životní prostředí nad 25 mil. EUR, Dopravy nad 50 mil. EUR

 • Při finančním řízení alokovaných prostředků bude aplikováno pravidlo N+3

 • Pro FS bude zrušena minimální hranice pro velikost projektu ve výši 10 mil. EUR

 • Evropská komise v návrzích nařízení negativně vymezuje pouze základní pravidla pro uznatelnost výdajů, jejich specifikace/konečná úprava bude v kompetenci příslušných orgánů členských států

 • Pro období po 1.7.2007 připravuje MF model finančních toků z evropských fondů přes státní rozpočet


Konvergence
Konvergence soudržnosti

 • pomoc z EFRR, ESF, FS

 • regiony s HDP na osobu pod 75% průměru EU-25

 • zlepšení podmínek pro růst a zaměstnanost, investice do RLZ, inovace, znalostní ekonomika, zlepšování ŽP

 • všechny NUTS II kromě h.p. Praha

 • FS pro státy s HND na osobu pod 90% EU-25


Region ln konkurenceschopnost a zam stnanost
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost soudržnosti

 • posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a zaměstnanosti v regionech, zvýšení adaptability na hospodářské a sociální změny, podpora inovací, ochrana ŽP, zlepšování přizpůsobivosti pracujících i podniků a rozvojem trhu práce

 • Pro Hlavní město Praha


Evropsk zemn spolupr ce
Evropská územní spolupráce soudržnosti

 • zintenzivnění spolupráce na třech úrovních (přeshraniční, mezinárodní, meziregionální)

 • vychází z Interreg

 • EK vyjednává s členskými státy o počtu zón pro nadnárodní spolupráci

 • doporučení EK: začlenění meziregionální spolupráce do svých ROPů


Vy len n problematiky rozvoje venkova
Vyčlenění problematiky rozvoje venkova soudržnosti

 • Současné nástroje spojené s politikou venkova budou sdruženy do 1 nástroje jako součást Společné zemědělské politiky (SZP)

 • 1) zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského sektoru podporou jeho restrukturalizace (1 + 3 - 15% prostředků EU)

 • 2) zlepšení ŽP a venkova podporou hospodaření s územím, ochrama přírody a péče o krajinu (včetně společného financování územních soustav Natura 2000) – 25%

 • 3) zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diversifikace ekonomiských aktivit ve prospěch zemědělského a venkovského sektoru


Zem d lstv venkov
Zemědělství - venkov soudržnosti

 • LEADER + - začleněn do hlavního programování – 7%

 • zřízen Evropský rybářský fond (EFF) – nahradil Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG)

 • Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 -2013


Csg navrhovan priority
CSG – navrhované priority soudržnosti

P1 – Zatraktivnění Evropy a jejích regionů pro příliv práce a investic

 • Rozšiřování a zlepšování dopravní infrastruktury

 • Zlepšení příspěvku životního prostředí na růstu a pracovních příležitostech

 • Intenzivní využívání tradičních energetických zdrojů

 • Podpora zdraví pracujících

  P2 – Zlepšování znalostí a inovací potřebných pro růst

 • Zvýšení a zlepšení investic do RTD

 • Podpora inovací a podněcování podnikatelského prostředí

 • Podpora informační společnosti

 • Zlepšení přístupu k finančním prostředkům


Csg navrhovan priority1
CSG – navrhované priority soudržnosti

P3 – Více a lepší pracovní příležitosti

 • Přilákání a udržení většího počtu lidí v zaměstnání, modernizace systémů sociální ochrany

 • Zvyšování adaptability pracovníků, podniků; zvyšování flexibility na pracovním trhu

 • Zvýšení investic do lidského kapitálu prostřednictvím zvyšování vzdělání a dovedností

  P4 – Územní soudržnost a spolupráce

 • Příspěvek měst na růstu a pracovních příležitostech

 • Podpora ekonomické diverzifikace venkovských oblastí

 • Spolupráce (přeshraniční, mezinárodní, meziregionální)


Politika soudržnosti v období 2000-2006 soudržnosti

Cíl

posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony

Nástroje

tři Cíle a čtyři Iniciativy Společenství; 49,5 % populace v EU o 25 členech žije v oblastech spadajících do

Cíle 1

nebo Cíle 2

Finanční zdroje

přibližně 233 miliard euro představujících třetinu celkového rozpočtu EU neboli 0,45 % HDP EU


Politika soudr nosti

Programy a nástroje soudržnosti

Způsobilost

Priority

Dotace

Regiony s HDP na osobu

75% průměru EU25

 • inovace;

 • životní prostředí/

 • prevence rizik;

 • dostupnost;

 • infrastruktura;

 • lidské zdroje;

 • administrativní kapacita

67,34%

8,38%

Statistický dopad:

Regiony s HDP na osobu

75% v EU15

a >75% v EU25

Členské státy s hrubým

národním důchodem

na osobu < 90%

průměru EU25

 • doprava (TEN);

 • trvalý rozvoj dopravy;

 • životní prostředí;

 • obnovitelné zdroje energie

23,86%

Regionální programy

(Evropský fond pro

regionální rozvoj)

a národní

programy (ESF)

Členské státy

navrhují seznam

regionů

(NUTS1 nebo NUTS2)

 • inovace

 • životní prostředí/

 • prevence rizik

 • dostupnost

 • strategie evropské

 • zaměstnanosti

83,44%

Postupné začleněníregionů,

které v období2000-06

pokrývá Cíl 1, ale nepokrývá

je Cíl Konvergence

16,56%

Přeshraniční a

nadnárodní programy

a sítě(Evropský fond

pro regionální rozvoj)

Hraniční a větší

regiony nadnárodní

spolupráce

 • inovace;

 • životní prostředí/

 • prevence rizik;

 • dostupnost

 • kultura, vzdělávání

35,61 % přeshraniční

programy

47,73 % nadnárodní

programy

4,54 % sítě

Politika soudržnosti

Cíl Konvergence 78,5 %

včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony

Regionální a národní

programy

Evropský fond pro

regionální rozvoj

ESF

Politika soudržnosti

2007-2003

3 Cíle

Rozpočet: 307,6

miliard EUR

Fond soudržnosti

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost17.2%

CílEvropská teritoriální spolupráce3.94%


Návrhy soudržnostinové právní architektury

Obecné nařízení pro Evropský

fond pro regionální rozvoj, Evropský

sociální fond a Fond soudržnosti

Rada: jednomyslně

EP:souhlas

Rada: QMV

(kvalifikovaná většina)

EP: spolurozhodování

Rada: jednomyslně

EP: souhlas

Rada: QMV

EP: spolurozhodování

 • Nařízení Evropského fondu pro

  regionální rozvoj

 • Nařízení ESF

 • Nařízení Fondu soudržnosti

 • Nařízení zakládající Evropské

  seskupení pro přeshraniční

  spolupráci (EGTC)

Jedno nařízení Komise

Informování, propagace, finanční kontrola a finanční opravy

Nově: Obecnénařízení platíi pro Fond soudržnosti; novýFond pro rozvoj venkova nyní

mimo politiku soudržnosti; jedno nařízení Komise místo pěti pro jednotlivé specifické

aspekty, zjednodušená pravidla způsobilosti včleněná přímo do Nařízení.

 • monofondovost, křížové financování


Strategické obecné zásady Společenství soudržnosti

navrhuje Komise, přijímá Rada a

schvaluje Evropský Parlament

1

Národní rozvojový plán

tvoří členský stát při použití principu partnerství

2

Národní strategický referenční rámec

navrhuje členský stát při použití principu partnerství; odráží

zaměření Unie, stanovuje národní strategii a její

programy; nakonec o něm rozhoduje Komise

3

Operační programy

jeden fond na program a členský stát nebo region

NUTS II, popis priorit, řízení a finanční zdroje;

nakonec o něm rozhoduje Komise

Strategická průběžná kontrola a výroční diskuse

na jaře v Evropské radě, základem je výroční

zpráva Komise a členských zemí

4

6

Řízení programu a výběr projektů

provádí členské státy a regiony NUTS II; princip

„sdíleného řízení“ = společný postup s Komisí

5

Nové programové dokumenty a návazné kroky

Strategie

hospodářského

růstu

Úřad vlády /sekce

místopředsedy

vlády pro ekonomiku


C le a n stroje navrhovan ek 2007 2013
Cíle a nástroje navrhované EK soudržnosti2007-2013


Zru en iniciativ
Zrušení Iniciativ soudržnosti

 • 2004-2006 ČR – realizovány Equal a Interreg

 • Interreg – Evropská územní spolupráce

 • Urban – v rámci OP – řešení městské otázky

 • Leader+ - začleněna do hlavního programování

 • Equal – začleněna do OP

 • Příprava samostatných operačních programů financovaných ze SF


Monofondovost
Monofondovost soudržnosti

 • = jeden fond pro jeden program!

 • možnost křížového financování 10%

 • FS + ERDF společné financování OP doprava a ŽP včetně velkých projektů


Ve ejno soukrom partnerstv ppp
Veřejno-soukromé partnerství „PPP“ soudržnosti

 • Evropská investiční banka

 • Evropský investiční fond

 • mohou se podílet na financování velkých projektů u veřejno-soukromého partnerství

 • Společná propora projektů v evropských regionech – JASPERS

 • Společné evropské zdroje pro MSP – JEREMIE

  Podpora formou fiančních produktů (úvěry, rizikové investice, záruky,…)


Sou asn stav p pravy r na obdob 2007 2013
Současný stav přípravy ČR na období 2007 - 2013 soudržnosti

 • schválena NRP (22.2.2006)

 • Schválen NSRR – odeslán EK (očekáváme 1. hodnocení)

 • příprava operačních programů – vyjednávání překryvů

 • říjen 2006 – OP budou předloženy vládě a následně odeslány EK


D c a koordina n v bor
Řídící a koordinační výbor soudržnosti

 • Statut a jednací řád (usnesení vlády č. 245/2005)

 • Předseda: Mgr. Radko Martínek, ministr pro MR

 • Tajemník: Mgr. Arnošt Marks, PhD., ředitel ORPS

 • Sekretariát: Odbor Rámce podpory Společenství

 • harmonogram přípravy aktualizace NRP a tvorby NSRR

 • návrh organizace činnosti včetně práce 5 PS

 • vedení a složení PS

 • zajištění programování na MMR


Koordinace spole n ho postupu region nuts ii p i p prav nrp a nsrr
Koordinace společného postupu regionů NUTS II při přípravě NRP a NSRR

 • stanovení odborných garantů za jednotlivé prioritní oblasti NRP ze zástupců AK ČR

 • prosazování jednotných stanovisek za všechny regiony NUTS II v rámci pracovních skupin v ŘKV

 • v souladu s harmonogramem zasedání ŘKV a PS stanovení časového a věcného postupu ke sjednocení názorů zástupců NUTS II při jednání ŘKV a v PS

 • zajištění personálního a odborného propojení garantujícího vzájemnou informovanost zástupců v ŘKV a PS na národní úrovni a na úrovni NUTS II


Proces p pravy rop

Evropská komise přípravě NRP a NSRR

Vláda ČR

Asociace krajů ČR

Politická garance

Lukáš - Linek

Komise pro reg. rozvoj - Asociace krajů ČR

Proces přípravy ROP

DG

Regio

Vyjednávací tým

pro ROP

 • Podskupina pro ROP v rámci ŘKV

 • 4 zástupci MMR

 • 5 zástupců krajů:

 • Politický garant - 1

 • Výkonná koordinační prac. Skupina ROP - 4

ŘKV

Pracovní skupina

Priorita - 1

Pracovní skupina

Priorita - 2

Specializované prac. Skupiny

Předpoklad:

- legislativa

- implementace

- finance

MMR, MF, kraje

Pracovní skupina

Priorita - 3

Pracovní skupina

Priorita - 4

Pracovní skupina

pro ROP

zástupci krajů z odborů str., reg. Rozvoje- 13

Pracovní skupina – Pr. 5

disparity

Výkonná koordinační pracovní skupina ROP

4 zástupci krajů z odborů str., reg. rozvoje

Černý, Chovanioková, Kalivoda,

Matulík - koordinace

Koordinátoři krajů pro prac. skupiny 1 - 5


Globální cíl NRP přípravě NRP a NSRR

Konkurenceschopnost a kvalitní prostředí v ČR

Atraktivní prostředí

Inovace a znalost. ek.

Zaměstnanost, soudržnost

Vyvážený rozvoj území

Dostupnost, infrastruktura

Konkurenceschopnost ekonomiky

Moderní společnost

Rozvoj území

OP ŽP

OP Dop

OP PI

OP VVI

OP Zaměst

OP Vzděl

IOP

ROP

OP TA


Národní rozvojový plán přípravě NRP a NSRR

Indikativní návrhy operačních programů

Životní prostředí

Fond soudržnosti

(kohezní fond)

Dopravní infrastruktura

ERDF

(možnost křížového

financování v rámci

projektu 10% ESF)

Podnikání a inovace

Regionální operační programy

Integrovaný operační program

Výzkum, vývoj, inovace

ESF

(možnost křížového

financování v rámci

projektu 10% ERDF)

Adaptabilita a zaměstnanost

Vzdělávání

Technická asistence


Alokace r dle op
Alokace ČR dle OP přípravě NRP a NSRR


Alokace r rop
Alokace ČR - ROP přípravě NRP a NSRR


ad