ink p upphandling n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INKÖP/ UPPHANDLING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

INKÖP/ UPPHANDLING - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

INKÖP/ UPPHANDLING. REGELVERK. EU:s direktiv Lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF Göteborgs Stads upphandlingspolicy. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ALL OFFENTLIG UPPHANDLING. - Fri rörlighet för varor och tjänster, fri etableringsrätt, och därmed följande principer:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INKÖP/ UPPHANDLING' - arnav


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regelverk
REGELVERK
 • EU:s direktiv
 • Lagarna om offentlig upphandling, LOU och LUF
 • Göteborgs Stads upphandlingspolicy
grundl ggande principer f r all offentlig upphandling
GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ALL OFFENTLIG UPPHANDLING

- Fri rörlighet för varor och tjänster, fri etableringsrätt, och

därmed följande principer:

 • Principen om likabehandling
 • Principen om icke-diskriminering
 • Transparensprincipen
 • Proportionalitetsprincipen
 • Principen om ömsesidigt erkännande
slide4
Huvudregel – LOU gäller vid kommunala inköp.
 • Undantag finns, t.ex. förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt o.dyl.
 • Även anställningar och vissa forsknings- och utvecklingstjänster är undantagna.
slide5
Tjänstekoncessioner
 • Lågt värde
 • Synnerliga skäl
upphandlande myndighet
”Upphandlande myndighet”
 • Beslutande församlingar i kommuner och landsting
 • Statliga och kommunala myndigheter
 • Offentligt styrda organ
 • Sammanslutningar av flera myndigheter, församlingar eller organ
upphandlingsprocessen
Upphandlingsprocessen
 • Planering, arbete med förfrågningsunderlag
 • Annons
 • Anbudstid
 • Anbudsöppning
 • Uteslutning, kvalificering, tilldelning av kontrakt
 • Tid för överprövning
 • Kontraktsskrivning
 • Avtalsperiod
f rfr gningsunderlag
Förfrågningsunderlag
 • Den upphandlande myndigheten bestämmer vad som ska köpas.
 • Klart framgå i förfrågningsunderlaget vilka krav som ställs, kraven måste ha en naturlig koppling till det som upphandlas.
 • Får inte ställa krav som i praktiken innebär att en leverantör utesluts.
anbud
Anbud
 • Detaljerade regler om olika tidsfrister för att inkomma med anbud.
 • HR skriftligt.
 • Absolut sekretess som HR till dess att tilldelningsbeslut fattas.
 • När anbudstiden gått ut – öppning av anbud.
r ttelse f rtydligande komplettering
Rättelse, förtydligande, komplettering
 • Får tillåta rättelse av en uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet.
 • Får begära förtydliganden och kompletteringar om ingen risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.
uteslutning av leverant rer
Uteslutning av leverantörer
 • Deltagande i kriminell organisation
 • Bestickning
 • Bedrägeri som riktar sig mot EU:s finansiella intressen
 • Penningtvätt
slide12
Konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, föremål för ackord, tills vidare har ställt in sina betalningar, näringsförbud
 • Föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning el. liknande
 • Dömd för brott avseende yrkesutövningen
 • Gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
 • Inte fullgjort socialförsäkringsavgifter eller skatt
 • Låtit bli att lämna begärda uppgifter eller lämnat felaktiga uppgifter enligt denna bestämmelse
kvalificeringsfas
Kvalificeringsfas
 • Kontrollera om anbudsgivarna uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget
 • Bevis på leverantörers ekonomiska ställning
 • Bevis på leverantörers tekniska kapacitet
 • Referenser
 • Tillgång till andra företags kapacitet
anbudsutv rdering
Anbudsutvärdering
 • Lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt
 • Viktning av utvärderingskriterier
 • Onormalt låga anbud
tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut
 • Upphandlande myndigheten ska snarast möjligt underrätta anbudsgivarna om beslut som fattas att tilldela kontrakt.
 • Skälen för besluten ska informera om varför resultatet av upphandlingen blev som det blev.
 • Från den tidpunkt då tilldelningsbeslut lämnats till samtliga anbudsgivare börjar tidsfristen för överprövning löpa.
verpr vning
Överprövning
 • Leverantör som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada p.g.a. att upphandlande myndighet brutit mot LOU får ansöka om överprövning.
 • Frist 10 dagar från tilldelningsbeslut.
 • Upphandlingen göras om eller rättas.
g teborgs stads upphandlingspolicy
GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGSPOLICY
 • Omfattar alla i Göteborgs Stad
 • Omfattar all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader.
ad