Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výnosy podniku Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výnosy podniku Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

Výnosy podniku Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

133 Views Download Presentation
Download Presentation

Výnosy podniku Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Výnosy podniku Ing.František Balák Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY

  2. Anotace Předmět: ekonomika Ročník: II. ročník SPŠ Tématický celek: I. pololetí Klíčová slova: výnosy, zisk, efektivnost Forma: výklad Datum vytvoření: 29.3.2013

  3. VÝNOSY PODNIKU • - provozní výnosy : - tržby za prodané výrobky a služby • - změna stavu zásob • - neprovozní výnosy : - finanční výnosy ( úroky, dividendy ) • - mimořádné výnosy ( náhrady škod • od pojišťovny )

  4. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PODNIKU ZISK = výnosy vyšší než náklady ZTRÁTA = výnosy nižší než náklady Užití zisku : - zdroj financování rozvoje podniku - zdroj úhrady daně z příjmu - nástroj hmotné simulace ( odměny, dividendy )

  5. EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ PODNIKU Efektivnost výroby je dána vztahem mezi výsledky výroby a zdroji vynaloženými na jejich dosažení E efektivnost výroby Q celková produkce F spotřebované výrobní faktory Q F E =

  6. EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ PODNIKU Stránky efektivnosti hospodaření : Účelnost -podnik vyrábí výrobky, které trh žádá Hospodárnost -podnik vyrábí s minimálními zdroji

  7. UKAZATELÉ EFEKTIVNOSTI HOSPODAŘENÍ - ukazatelé míry využití výrobních činitelů : Intenzita tj. stupeň využití výrobních faktorů Produktivita práce Q T Q celková produkce T počet pracovníků nebo počet odpracovaných hodin P = - ukazatelé výsledků hospodaření : Rentabilita např. rentabilita tržeb Z zisk T tržby Z T R = x 100 T

  8. Zdroje JANA PETRŽELOVÁ, Maturitní otázky – Ekonomie, 1.Vydání Praha FRAGMENT, 2008. ISBN 978-80-253-0598-0.