INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

play fullscreen
1 / 56
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
205 Views
Download Presentation
emile
Download Presentation

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Ing. RADMILA SMĚTÁKOVÁ TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 2. TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Železniční doprava- DOPRAVNÍ CESTA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Ing. Radmila Smětáková, 2012

 3. Železniční trať Její hlavní části: • Železniční svršek • Železniční spodek • Železniční stavby - je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

 4. Způsoby vedení žel. trati: - zářez- vede žel. trať pod úrovní okolního terénu - násyp - vede žel. trať nad úrovní okolního terénu - odřez vzniká kombinací násypů a zářezů A) Železniční spodek – je upravené zemní těleso • Zajišťuje styk železniční trati a terénu • Přenáší zatížení, které vzniká dopravním provozem • Důležitá je jeho stabilita a únosnost, musí být dokonale odvodněn

 5. vlak umělá stavba -tunel násep opěrná zeď

 6. B) Železniční svršek • Tvoří jízdní dráhu pro pohybující se ŽV. Zajišťuje jejich spolehlivé vedení a přenáší dynamické síly, které vznikají při jízdě, na železniční spodek. • Hlavní části žel.svršku: • Kolejnice • Pražce • Drobné kolejivo • Kolejové lože • Výhybky

 7. Kolejnice– vedou při jízdě ŽV a přenášejí všechny vzniklé síly na pražce. Každá kolejnice má 3 části: hlava, stojina, pata U ČD se používají 2druhy UIC60 (R65) a S49 - písmena znamenají tvar, čísla hmotnost 1m v kg, nejčastěji délka 25m • Pražce – přenášejí vzniklé síly na kolejové lože a zajišťují konstantní rozchod kolejí - nejčastěji příčné, mohou být i podélné - vyrobené z předpjatého betonu, dřeva, oceli, syntetických materiálů • Drobné kolejivo – spojuje jednotlivé díly kolejnic a připevňují je k pražcům • Kolejové lože– přenáší síly z pražců na pláň železničního spodku, odvádí dešťovou vodu, vede pražce ve všech směrech (příčném, podélném, výškovém). - je ze štěrku nebo ze strusky - zabezpečuje stejnou výšku obou kolejnic (v oblouku převýšení do 150mm)

 8. 1435 mm Rozchod kolejí

 9. Výhybky– používají se k rozvětvení kolejí do dvou a více kolejí - konstruují se jako jednoduché, dvojité, oboustranné, obloukové, křižovatkové

 10. Části výhybky 1.Výměna - je část výhybky, na které dochází k rozvětvení koleje do dvou směrů. • jazyky • opornice • přestavník (někdy též výměník) přestavná táhla • výměnový závěr (není nezbytný) • výměnové návěstidlo 2. Střední část • Střední část výhybky tvoří vlastně splítku kolejí. Propojuje výměnu a srdcovkovou část. 3. Srdcovková část - dochází zde k překřížení kolejnic a definitivnímu oddělení kolejí dvou různých směrů. • srdcovka • přídržnice • vnější kolejnice 1 2 3

 11. Do přímého směru… po hrotu proti hrotu po hrotu

 12. a

 13. Do odbočky… po hrotu proti hrotu po hrotu

 14. Průjezdný profil trati • Rozměry ŽV jsou omezeny do výšky a šířky nad temenem kolejnic obrysem pro ŽV (stanoveny předpisem) • Jsou-li rozměry překročeny, označuje se přeprava jako překročená ložná míra (PLM) Z vnější strany profilu zasahují části budov, návěstidla, tunely..

 15. Železniční vozy- přípojná železniční vozidla

 16. Značení železničních vozidel pro KP • L - plošinový 2-n vůz zvláštní stavby • K – plošinový 2-n vůz běžné stavby • R – plošinový podvozkový vůz běžné stavby • S - plošinový podvozkový vůz zvláštní stavby • a – se 6 nápravami • aa – s 8 a více nápravami • b – s dlouhými klanicemi • d – zařízený pro přepravu silničních vozidel bez patra • e – s nízkými sklopnými bočnicemi • f – způsobilý pro přepravu tunelem a pro přepravu na trajektech s VB • g – zařízený pro přepravu kontejnerů, vým. nástaveb do 60 stop • gg - - “ - nad 60 stop • j – se zařízením na tlumení rázů • k, kk, m, mm, n – údaje o počtu náprav a ložné hmotnosti • l – bez klanic • o – článkový vůz • p- - bez stěn • s – max rychlost 100km/h • ss – max rychlost 120km/h

 17. Příklady označení: • Sgnss( vůz rámové konstrukce – nosný rošt, 28ks výklopných upevňovacích trnů, určen pro přepravu kontejnerů 10-45stop a výměnných nástaveb od 7,15 do 13,6m, ložná délka 18,74m) Sgssložná délka 18,4m, ložná hmotnost 61t

 18. Sdggmrs – 6-ti nápravový kapsový ŽV, ložná délka 2x16,23m • Saads – kolébkový vůz (Wippen) pro přepravu silničních návěsů, horizontální překládka (15min!)

 19. Jednotné mezinárodní číslování vozů • xx xx xxx xxxx – x 1.,2. – režim použití nákl.vozu v mezinár. přepravě(RIV,EUROP) 3.,4. – kód železniční správy (54 ČD, 87 BNCF, 81 OBB…) 5.-11. – vlastní číslo vozu (základní druh vozu, tech. charakteristiky, evidenční číslo, příp. snížení rychlosti) 12. – kontrolní číslice Postup výpočtu kontrol.č.: • Číslice na lichém místě vynásobíme dvěma, na sudém jedničkou. Provedeme ciferný součet násobků. Poslední číslici součtu odečteme od 10 a získáme kontr.č. (lze i 0) • Př. Označení 4 1 5 4 3 4 1 5 4 7 7 - 9 násobeno 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 8 1 10 4 6 4 2 5 8 7 14 součet ciferný! 8+1+(1+0)+4+ 6+ 4+ 2+ 5+ 8+ 7+(1+4) = 51 konrol.č. 60 – 51 = 9

 20. Nákladní vozy • Rozdělují se podle konstrukce a použití na: • kryté • plošinové • nízkostěnné • vysokostěnné (výsypné) • kotlové ( cisternové) • chladící ( izotermické) • speciální (hlubinové, nádobové…)

 21. krytý čtyřnápravový vůz - Gags

 22. 1) krytý dvounápravový vůz • Používají se pro přepravu kusových a paletových zásilek, ovoce, zeleniny, živých zvířat. • Na bočních stěnách mají posuvné dveře, větrací otvory • Moderní vozy mají odsouvatelnou střechu

 23. 2) plošinový čtyřnápravový vůz • Používají se pro přepravu kontejnerů, výměnných nástaveb, silničních návěsů, kusových zásilek, silničních vozidel, hospodářských strojů a dlouhých nákladů ( kmenové dřevo, hutní polotovary, kolejnice…) i poschoďové ŽV pro přepravu OA. • Mají otvory pro umístění klanic, fixační prvky pro kontejnery. • Mohou být plošinové nebo rámové.

 24. plošinový čtyřnápravový vůz

 25. plošinový čtyřnápravový vůz s čelnicemi

 26. 3) nízkostěnný dvounápravový vůz - Kbkks • Přepravují se velké kusové zásilky, automobily, kmenové dříví, řezivo, hutní polotovary…zboží, které nevyžaduje krytý prostor.

 27. 4) vysokostěnný dvounápravový vůz - Es • Určené pro přepravu sypkých substrátů (uhlí, koksu, písku, štěrku) • Jsou opatřeny výsypným zařízením – klapkami • Podlaha je šikmá, skloněná ke klapkám.

 28. výsypný čtyř-nápravový vůz

 29. Výsypný vůz

 30. 5) kotlový (cisterna) čtyřnápravový vůz - Zaces • Pro kapalné a plynné náklady (olej, šťávy, etylalkohol, víno, ropa, ropné deriváty • Nádoby jsou opatřeny plnícími a vyprazdňovacími otvory, přepážkami (peřejníky), topnicemi pro ohřev zboží.

 31. 6) Chladicí (izotermické) vozy • Přepravují potravinářské zboží, které rychle podléhá zkáze (maso, ryby, zelenina, ovoce, nápoje,mléčné výrobky, květiny) • Stěny jsou opatřeny tepelnou izolací, větší vozy i strojním kompresorem.

 32. 7) Speciální vozy • Nádobové – pro přepravu cementu, šamotu, jemného prášku. Vyprazdňování se provádí pomocí tlakového vzduchu.

 33. Tří-komorový nádržkový vůz

 34. Nízkostěnný speciální vůz – pro přepravu nádob

 35. Hlubinové – umožňují přepravu rozměrných nákladů o vysoké hmotnosti (transformárory, hutní výrobky…). Nosný most je snížený, uložen na dvou a více podvozcích. Podvozky jsou dvou a více nápravové.

 36. ŽV pro odvalovací kontejnery

 37. Speciální výsypný vůz

 38. Osobní vozy Rozdělují se podle účelu a konstrukce • A) podle účelu • Vozy 1., 1.a 2.třídy, 2.třídy • Vozy lůžkové a lehátkové • Vozy jídelní a bufetové • Vozy poštovní • Vozy zavazadlové • Vozy salónní • B) podle konstrukce • vozy normální konstrukce • Vozy poschoďové • Vozy přípojné k motorovým vozům

 39. 1) Vozy 1. třídy • Mají nejčastěji 3 sedadla v řadě na šířku vozu, 6 sedadel v oddíle, jsou sklopná

 40. Vozy 2. třídy • Mají 4 sedadla v řadě na šířku vozu, 8 sedadel v oddíle, nejsou sklopná (jiné uspořádání je u vozů s chodbičkou uprostřed)

 41. 2) Vozy lůžkové • Využití v dálkové a mezinárodní přepravě. • Mají 1 nebo 2 lůžka nad sebou, ve 2.třídě jsou 3 lůžka v oddíle, mají umyvadlo, prostor na odkládání oděvů, některé sprchový kout. Průvodce podává občerstvení přímo ve voze.

 42. Vozy lehátkové • Mají v oddíle 5 lehátek, která jsou sklopná pro cestování ve dne.

 43. 3) Vozy jídelní a bufetové • Jsou určeny pro podávání pokrmů a nápojů v dálkové a mezinárodní přepravě.