1 / 14

Český kritický realismus

Český kritický realismus. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková.

mizell
Download Presentation

Český kritický realismus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Český kritický realismus Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

 2. Charakteristika DUM

 3. Náplň výuky Charakteristika realismu Typy realismu Představitelé českého kritického realismu Dílo A. Jiráska Díla K. V. Raise Kriticko-realistické drama 90. let 19. století Český kritický realismus

 4. Vznikl v 50. letech 19. století • Komplexní, pravdivé a věrné zachycení skutečnosti • Přesné a všestranné studium společenského života, nitra člověka, zobrazení • každodenního života • Zobrazuje průměrného člověka, realistický román je zrcadlem společnosti, • kronikou jejích mravů • Autor neužívá autostylizace – není v díle přímo účasten • Autorova objektivita je ale podmíněna – vybírá fakta, volí hrdiny a prostředí, proto • není 100% objektivní, jelikož vybírá. Je to svým způsobem hra na objektivní postoj • Hrdina se vyvíjí – je dobově a společensky podmíněný • Je uplatněna typizace – autor se snaží postihnout obecné, tj. typické, příznačné • rysy lidí v jedinečném hrdinovi • Demokratizace ve výběru postav – vybírá si z celého společenského spektra (vysoce • postavení i chudí jsou zobrazeni v prostředí jim vlastním) • Vztah autorů k tématu minulosti – vyhýbají se jí, upřednostňují současnost (pokud • se k minulosti vracejí, tak v případě posluhujícím současnému životu lidí) • Umělec už není ten, který umí zachytit jen krásu • Díla realismu jsou spíše studií společnosti • Hlavní žánry – román, povídka, drama Charakteristika realismu

 5. Klasický – vznikl v 50. letech 19. století a jedná se o realistické ztvárnění skutečnosti. • Kritický – je kvalitativně vyšší stupeň realismu. Objevuje se později, tj. od 80. let 19. století. Znakem je, že autoři se snaží o mnohem otevřenější, nesmiřitelnější pohled na společnost při zvětšování sociálních rozdílů, v jejichž důsledku vzniká napětí. Pokus o řešení sociálních konfliktů. • Naturalistický – vznikl v 70. letech 19. století ve Francii. Naturalismus klade velký důraz na detailní popis prostředí i situací . Zobrazuje něčím výjimečné osoby stojící buďto na okraji společnosti, nebo na jejím vrcholu. • Hlavní postavy trpí fyzickou nebo psychickou narušeností, odmítají stylizaci. • Sociální – vznikl ve 20. letech 20. století, projevoval se schematizací postav i prostředí – děj se většinou odehrává buď na venkově nebo v továrnách a kladné postavy jsou oddanými členy komunistické strany nebo dělníky, záporné pak intelektuálové, kulaci a „imperialisté“. Díla zobrazovala ideologická přání režimu. Typy realismu

 6. Venkovská próza – romantický pohled na venkovský lid, proměna generačních sporů v peněžní K. V. Rais, T. Nováková (Jan Jílek, Jiří Šmatlán, Drašar), A. Stašek (O ševci Matoušovi a jeho přátelích, V temných vírech), J. Š. Baar(Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Jan Cimbura) , J. Holeček (Naši), K. Klostermann(Mlhy na blatech) • Historická próza– je hledání paralel z historie do současnosti, vyzvedávání určitých historických období A. Jirásek, V. B,. Třebízský (Královna Dagmar, Trnová koruna, Bludné duše), Z. Winter (Mistr Kampanus, Rozina Sebranec), J. Svátek (Tajnosti pražské, Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze) • Vědecká próza– začátky moderní filozofické, politické, náboženské, literárně kritické literatury T. G. Masaryk, F. X. Šalda, O. Hostinský Český kritický realismus

 7. Představitelé českého kritického realismu Obr. 3: G. Preissová Obr. 1: : A. Jirásek Obr. 2: K. V. Rais

 8. Dílo A. Jiráska • Nejstarší období Staré pověsti české • Husitství Mezi proudy – trilogie Proti všem – trilogie Bratrstvo – trilogie Husitský král – román Z Čech až na konec světa - cestopis Zemanka • Pobělohorská doba Temno Psohlavci Skály Skaláci • Národní obrození F. L. Věk U nás • Historické hry Jan Hus Jan Žižka Jan Roháč • Současné hry Otec Vojnarka • Pohádkové hry Lucerna

 9. Dílo K. V. Raise • Romány Kalibův zločin Západ Zapadlí vlastenci O ztraceném ševci Pantáta Bezoušek • Povídky Rodiče a děti Výminkáři Potměchuť

 10. Gabriela Preissová • tragédie • Gazdina roba • Její pastorkyňa • Ladislav Stroupežnický • Komedie • Zvíkovský rarášek • Paní mincmistrová • Naši furianti • Alois a Vilém Mrštíkové • Tragédie • Maryša Kriticko-realistické drama 90. let 19. století

 11. Kontrolní otázky: • Vyjmenuj znaky kritického realismu. • Vyjmenuj a charakterizuj typy realismu. • Vyjmenuj nejznámější díla A. Jiráska z doby husitské. • Vyjmenuj nejznámější díla A. Jiráska z doby pobělohorské. • Vyjmenuj nejznámější díla A. Jiráska z doby národního obrození. • Vyjmenuj nejznámější díla K. V. Raise. • Vyjmenuj dramatiky tohoto období.

 12. Seznam obrázků: • Obr. 1: A. Jirásek [vid. 14. 7. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek • Obr. 2: K. V. Rais [vid. 14. 7. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_V%C3%A1clav_Rais • Obr. 3: G. Preissová [vid. 14. 7. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Preissov%C3%A1

 13. Seznam použité literatury: [1] PROKOP, Vladimír. Literatura 19. století a počátku 20. století, 1. vyd., Sokolov, O.K.–Soft 2000. s. 74. [2] SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro střední školy, 2. vyd., Olomouc, Fragment 2008. s. 176. ISBN 80-253-0652-6. [3] internetová encyklopedie Wikipedie, [vid. 14. 7. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_(literatura) [4] internetová encyklopedie Wikipedie, [vid. 14. 7. 2012], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek

 14. Děkuji za pozornost 

More Related