SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPS ZA ROK 2013 - PowerPoint PPT Presentation

antranig-nguyen
sprawozdanie z dzia alno ci ops za rok 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPS ZA ROK 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPS ZA ROK 2013

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPS ZA ROK 2013
137 Views
Download Presentation

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPS ZA ROK 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SPRAWOZDANIEZ DZIAŁALNOŚCI OPSZA ROK 2013 CHORZÓW, 27.03.2014 r.

 2. Informacje wstępne

 3. Zadania realizowane przez OPS w Roku 2013

 4. Wydatki wg zadań

 5. Struktura rodzin objętych pomocą

 6. Informacje nt. rodzin objętych pomocą

 7. Formy Pomocy przyznawane w roku 2013 • Zasiłki stałe • Zasiłki okresowe • Zasiłki celowe • Pomoc na dożywianie • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania • Pomoc udzielana w ramach realizowanych projektów • Inne formy

 8. Zasiłki stałe

 9. Zasiłki Okresowe

 10. Zasiłki celowe

 11. Dożywianie Dzieci

 12. Dodatki Mieszkaniowe

 13. Przekazane dodatki dla zarządców

 14. Programy realizowane przez OPS

 15. Centrum Inicjatyw Społecznych

 16. Piknik dla Seniorów – zawody sportowe

 17. CIS to miejsce realizacji integracji międzypokoleniowej

 18. CIS służy wielu grupom społecznym i zawodowym Tu odbywają się szkolenia, warsztaty, treningi.

 19. Inne Działania realizowane w CIS

 20. Centrum Pracy Socjalnej

 21. Ustawa o wspieraniu rodziny

 22. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy

 23. Potrzeby OPS • Dostosowanie liczby miejsc dla osób bezdomnych • Poprawa wskaźników w zakresie prac społecznie – użytecznych współfinansowanych przez PUP • Zwiększenie efektywności w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych • Zwiększenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych • Określenie