Regionalny Program Operacyjny
Download
1 / 14

Justyna Mirończuk Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Działanie 9.3 – wybór projektów do dofinansowania i co dalej?. Justyna Mirończuk Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Justyna Mirończuk Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich' - annick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Działanie 9.3 – wybór projektów do dofinansowania i co dalej?

Justyna Mirończuk

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk,

tel. (058) 3268650; fax: (058) 3268673

e-mail: [email protected]Uzupełnienie dokumentów

 • karta wzorów podpisów

 • informacja o wybranej formie zabezpieczenie realizacji projektu przez beneficjenta i partnerów projektu

 • numer konta bankowego beneficjenta oraz, jeśli dotyczy, kont bankowych partnerów

 • oświadczenia przewidziane w §9 wzoru umowy o dofinansowanie

 • harmonogram rzeczowo - finansowy

Termin weryfikacji powyższych dokumentów = 30 dni roboczych


Podpisanie umowy

 • przygotowanie umowy i przesłanie jej beneficjentowi do podpisu – 20 dni roboczych

 • podpisanie umowy przez beneficjenta i odesłanie do DPROW UMWP

 • podpisanie umowy przez Zarząd Województwa Pomorskiego – 20 dni roboczych

 • odesłanie jednego egzemplarza umowy beneficjentowi

 • opublikowanie informacji o podpisaniu umowy na stronie internetowej DPROW i DPR


Złożenie zabezpieczenia

 • Formy zabezpieczenia:

 • poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego,

 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie,

 • hipoteka,

 • poręczenie wg prawa cywilnego (poręczycielem może być wyłącznie jednostka sektora finansów publicznych, w tym Fundusz Kościelny, lub bank),

 • ubezpieczenie umowy,

 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

Termin złożenia zabezpieczenia = 30 dni roboczych od daty zawarcia umowyRozliczanie wydatków

 • wnioski o płatność pośrednią składane są nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej nią raz na 3 miesiące

 • pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

 • wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym w danym roku należy złożyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o statusie podatnika VAT

 • wniosek o płatność końcową należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia finansowego zakończenia realizacji projektu

 • płatność końcowa wynosi co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowaniaZamówienia publiczne – obowiązki wobec IZ

 • niezwłoczne udostępnianie dowodów stosowania procedur na żądanie IZ

 • przekazywanie treści ogłoszeń związanych z postępowaniami niezwłocznie po ich podaniu do informacji publicznej

 • na żądanie IZ przekazywanie informacji o wynikach postępowań przed podpisaniem umów z wykonawcami

 • niezwłoczne przekazywanie kopii umów i aneksów do umów z wykonawcami

 • niezwłoczne przekazywanie na żądanie IZ informacji o wynikach kontroli Prezesa UZP

Naruszenie ustawy P.z.p. skutkuje obniżeniem dofinansowania zgodnie z Taryfikatorem


Kontrola i audyt

 • IZ, wskazany przez nią audytor i inne uprawnione podmioty mogą przeprowadzać kontrole Projektu w okresie 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu.

 • Kontrole mogą być przeprowadzane w miejscu realizacji projektu, w siedzibie beneficjenta oraz a siedzibie IZ na podstawie kopii dokumentów.

 • Kopie informacji pokontrolnych, zaleceń pokontrolnych i tym podobnych dokumentów powstałe w wyniku kontroli projektu przeprowadzonych przez uprawnione instytucje należy przekazywać IZ w terminie 7 dni od otrzymania

 • Dokumentacja projektu musi być przechowywana w siedzibie beneficjenta do 31 grudnia 2020 roku.


Promocja

 • Na obiektach, wyposażeniu oraz dokumentach związanych z realizacją projektu powinny znaleźć się:

 • informacje o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu

 • logo Unii Europejskiej

 • logo programu (Narodowa Strategia Spójności Program Regionalny)

 • inne informacje zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów dla Beneficjentów RPO WP 2007 - 2013


Zmiana umowy

 • forma pisemna – aneks lub pisemna akceptacja zmian przez IZ

 • ostateczny termin wystąpienia do IZ z wnioskiem o wprowadzenie zmian upływa 1 miesiąc przed datą planowanego rzeczowego zakończenia realizacji projektu

 • zmiany w umowie, co do zasady, nie mogą prowadzić do zwiększenia dofinansowania

 • zmiany wartości wskaźników produktu i przesunięcia kwot pomiędzy kategoriami wydatków wymagają formy aneksu

 • zmiany przekraczające 15% wartości wskaźników lub 15% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych wprowadzane są po przeprowadzeniu ponownej oceny wykonalności lub strategicznej


Rozwiązanie umowy

 • z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia

 • nierozpoczęcie realizacji projektu

 • zaprzestanie realizacji projektu/realizacja projektu niezgodnie z umową

 • odmowa poddania się kontroli

 • nieusunięcie stwierdzonych nieprawidłowości

 • niewypełnianie obowiązków w zakresie monitoringu

 • niewłaściwe udzielanie zamówień publicznych

 • niestosowanie zaleceń, rekomendacji i wytycznych IZ

 • bez wypowiedzenia

 • wykorzystanie przekazanych środków niezgodnie z umową

 • nieusunięcie niezgodności wykrytych przez IZ w trakcie kontroli dokumentacji

 • niewniesienie zabezpieczenia

 • złożenie podrobionych, przerobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów

 • ogłoszenie upadłości, postawienie w stan likwidacji, podleganie zarządowi komisarycznemu, zawieszenie działalności itp

 • w wyniku zgodniej woli stron

Rozwiązanie umowy skutkuje koniecznością zwrotu środków wraz z odsetkami


Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013

Dziękuję za uwagę,

życzę powodzenia.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk,

tel. (058) 3268650; fax: (058) 3268673

e-mail: [email protected]


ad