Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego PowerPoint Presentation
Download Presentation
PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego

143 Views Download Presentation
Download Presentation

PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PODSUMOWANIE WDRAŻANIA Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoDepartament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 2. Działania SPO – ROL wdrażane przez UMWP • Działanie 2.2 „Scalanie gruntów” • Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” • Działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

 3. Działanie 2.2 • zrealizowano 1 projekt na kwotę 1 445 428,00 PLN, w tym dofinansowanie w EFOiGR stanowiło 998 841,00 PLN. • Beneficjentem było Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.

 4. Działanie 2.5 • wydano 10 decyzji na łączną kwotę kosztów kwalifikowalnych 33 983 281,00 PLN, w tym 25 706 357,82 PLN z EFOiGR • Beneficjentem był Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

 5. Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona • dziedzictwa kulturowego” – CELE • podniesienie standardu życia i pracy na wsi • podniesienie atrakcyjności turystycznej • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej • zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych • rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego

 6. ZASADY OGÓLNE • Wysokośćpomocy: • Poziom pomocy wynosił do 80% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 450 tys. zł dla jednej miejscowości lub instytucji kultury w okresie realizacji programu. • Beneficjenci • Gminy lub instytucje kultury, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego. • Kryteria dostępu • Finansowaniu podlegały projekty realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich.

 7. Kryteria wyboru projektów • dochód podatkowy gminy – od 0 do 2 punktów • bezrobocie – od 0 do 2 punktów • atrakcyjność turystyczna gminy: • - kryterium atrakcyjności przyrodniczej – 1 punkt • - kryterium atrakcyjności kulturowej – 1 punkt • kryterium regionalne – 1 • - miejscowość o liczbie ludności nie przekraczającej 1 500 osób • lub • - wartość pomocy nie przekraczała 200 000 zł • Do realizacji mogły być przyjęte projekty, które uzyskały co najmniej 3 punkty.

 8. Beneficjenci w ramach działania 2.3„Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” • 98 uprawnionych gmin (wiejskie, miejsko – wiejskie z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców); • 88 gminubiegało się o dofinansowanie; • 5 Instytucji kultury dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego.

 9. Proces wdrażaniadziałania 2.3 • wpłynęło289 wniosków na łączna kwotę 36 924 344,80 PLN dofinansowania EFOiGR; • 273 wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym; • 218 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem merytorycznym.

 10. Podpisano 153 umowy o dofinansowanie projektu na łączną kwotę dofinansowania 20 754 011,00 PLN : - 116 umów w 2005 r. - 23 umowy w 2006 r. - 14 umów w 2007 r.

 11. Finansowe postępy wdrażania działania 2.3 • W Województwie Pomorskim zrealizowano 149 umów na kwotę 20 068 262,00 PLN dofinansowania ze środków UE. • Całkowity koszt 149 projektów – 27 468 715,39 PLN

 12. .

 13. Projekty w podziale na kategorie: • 55 zalicza się do kategorii odnowa wsi; • 49 zalicza się do kategorii ochrona / zachowanie dziedzictwa kulturowego; • 31 zalicza się do kategoriirozwój instytucji kultury.

 14. Efekty rzeczowe Liczba wybudowanych lub przebudowanych (w połączeniu z remontem) elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w tym systemów informacji wizualnej: 15 Zagospodarowane zbiorniki i cieki wodne w obrębie miejscowości: 16 Zbudowane, odnowione i urządzone ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne: 4,22 km Zbudowane, odnowione i urządzone obiekty sportowe: 41 Ukształtowane centra wsi poprzez odnowienie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego i.t.p.: 24 Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku, place zabaw: 39

 15. Efekty rzeczowe C.D. 7. Zrewitalizowane lub adaptowane obiekty zabytkowe użytkowane na cele publiczne: 3 8. Miejsca pamięci: 1 9. Liczba wspartych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych: 1 10. Liczba stworzonych i wyposażonych warsztatów, punktów usługowych w wyniku przeprowadzenia inwestycji oraz zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów: 2 11. Zbudowane, adaptowane lub wyremontowane (w połączeniu z modernizacją) oraz wyposażone obiekty publiczne pełniące funkcje kulturalne: 86, w tym: 73 świetlice, 7 domów kultury, inne obiekty pełniące funkcje kulturalne: 6

 16. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich www.dprow.woj-pomorskie.pl tel: (058) 32 61 650 fax: (058) 32 61 673 email: dprow@woj-pomorskie.pl

 17. Dziękuję za uwagę