1 / 10

Ametniku vaade

Ametniku vaade. Priit Pallum Tartu, 5. Oktoober 2001. nõuandja elluviija infokoguja analüütik kontrollija. kantsler asekantsler osakonnajuhataja allüksuse juhataja spetsialist. ppallum:. Ametniku eri ametid ja ametkondade eri ametnikud. Suunised poliitika kujundamiseks.

amos
Download Presentation

Ametniku vaade

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ametniku vaade Priit Pallum Tartu, 5. Oktoober 2001

  2. nõuandja elluviija infokoguja analüütik kontrollija kantsler asekantsler osakonnajuhataja allüksuse juhataja spetsialist ppallum: . Ametniku eri ametid ja ametkondade eri ametnikud

  3. Suunised poliitika kujundamiseks • Koalitsioonileping • Parteide programmid • Olemasolev seadusandlus • Avalik arvamus • Visioon

  4. Poliitikad ja ametniku roll ajas • Vahetult peale valimisi • mida soovitakse saavutada>mis tegelikult on • Valimiste vaheline periood • ametnikud aktiivseimad • Uute valimiste eel • palju ahvatlusi

  5. Välised faktorid (globaliseerumine, IT areng jm) • Reeglina eeldavad suuremaid teadmisi…. • keeleoskus, infohankimine, poliitikate koordineerimine • Muudavad poliitikad keerulisemaks • Komplitseerivad valikuvariante

  6. Poliitikad vs seadusandlus • ca 95% eelarvest on fikseeritud • seaduste mittetundmine ei vabasta vastutusest • seaduste hulk läheneb kiiresti kontrollimatule tasemele • EL jm rahvusvahelised protsessid • seaduste uuendused

  7. ppallum: Mulle isiklikult on jäänud mulje, et poliitikate kujundamine varieerub nii praktikas kui teoorias ametkonniti üsna tugevasti. See kindlasti märk sellest, et ametnikkond kui selline ei ole sugugi ühtne. Jättes kõrvale igas normaalses bürokraatias eksisteerivad nö ametkondadevahelised lahkhelid võib siin tuua näiteks kaks äärmust, mis aga sugugi ei ole väljamöeldsed. Ühest küljest tegeleb protsessi analüüsi, infokogumise ja lahendusvariantide väljatöötamisega spetsialisti tasand, ning vastavalt ametkondlikule hierarhiale liigub see läbi ministri Valitsuse istungile heakskiidu saamiseks. Teisalt teatab minister või mõni kõrgema taseme ametnik, et meil on olemas otsus x ning allpoololev ametnikkond peab sellele kirjutama juurde nö õigustuse. Ministeeriumi suutlikkus poliitikate analüüsil • Ametkonniti väga erinev • info kättesaadavus • valdkonna tundlikus • Otsustus- ja analüüsiprotsessi juhtimine • delegeerimine/kes teeb vs kes kiidab heaks • põhi all vs põhi üles konseptsioonid • motivatsioon • kas ametnik tunnetab oma vastutust/kas vastutus leiab tunnustust

  8. Tegelik elu • Mida põhjalikum seletuskiri seda suurem tõenäosus, et asi soovituna ka ellu viiakse • Ametkondadevaheline koordinatsioon/infojagamine >0 • ametnikkonna vähene kogemus • piirangud info liikumisele • Alternatiivvariantide vähesus • x->A; y->B; z->C

  9. Mida teha • Soodustada infovahetust • ametkonnas, ametkondade vahel, poliitikutega • Delegeerida vastutust ametkonnas • Koolitada AMETNIKKU • head asjaajamistavad, • Motiveerida • huvitav töö vs konkurentsivõimeline töötaja

  10. Kokkuvõtte asemel • Poliitikate tugevus sõltub ametnikest • Väikeriik ei saa lubada endale suurt bürokraatiat • Ametniku eetikakoodeks

More Related