Metod ologija istra ivanja
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Metod ologija istraživanja. O rganiza cija istra ž ivanja Metod e istraživanja Metode prikupljanja podatak a M etode obrade podataka. Opšti na č in organizovanja istra ž ivanja - n acrt istra ž ivanja. Uvod- problem istraživanja T eorijski okvir - izbor odre đen p roblem om istraživanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amity-barrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metod ologija istra ivanja

Metodologija istraživanja

Organizacija istraživanja

Metodeistraživanja

Metode prikupljanja podataka

Metode obrade podataka


Op ti na in organizovanja istra ivanja n acrt istra ivanja
Opšti način organizovanja istraživanja- nacrt istraživanja

 • Uvod- problem istraživanja

 • Teorijskiokvir- izbor određen problemom istraživanja

  terminologija,

  integrisani set principa

  deskripcija i organizacija informacija, objašnjenje, predikcija

 • Prikaz istraživanja- dosadašnji nalazi


Metodologija istra ivanja
Metodologija istraživanja

ŠTA

 • Predmet istraživanja

 • Ciljevi

 • Hipoteze- testiranje pretpostavki ili istraživačka pitanja

 • Značaj istraživanja- teorijski i/ili praktični doprinos


Metodologija istra ivanja1
Metodologija istraživanja

KAKO

 • Varijable- operacionalne definicije, zavisne, nezavisne, kontrolne

 • Uzorak- reprezentativan, kvotni, prigodan- generalizacija rezultata; veličina uzorka

 • Instrumenti merenja pojave- metode procene

 • Procedura- način realizacie, veme i mesto

 • Obrada podataka- metode statističke obrada rezultata


Rezultati istra ivanja
Rezultati istraživanja

 • Rezultati- prikaz i analiza;

 • Diskusija- interpretacija i komparacija,

 • Zaključci- rezime osnovnih nalaza, značaj, ograničenja, preporuke za praksu i/ili dalja istraživanja


Metode istra ivanja

teorije

istraživanja

hipoteze

Metode istraživanja


Metode kvantitativnih istra ivanja
Metode kvantitativnih istraživanja

 • Broj varijabli- univarijatna, bivarijatna i multivarijatna istraživanja

 • Vrste varijabli

 • nominalne- diskretne, kvalitativne kategorije

 • ordinalne- rangovi

 • intervalne – kontinuirane, dimenzionalne

 • Organizacija podataka- kodiranje i matricaVa ne karakteristike normlne krive
Važne karakteristike normlne krive

 • aritmetička sredina (M), medijana (Mdn) i mod (Mod) se poklapaju

 • unimodalnost – postoji samo jedna tačka maksimalne visine, maksimalne frekvencije

 • bilateralna simetričnost

 • ukoliko je normalna kriva podaljena standardnim devijacijama poznat je procenat rezultata koji pada u tako ograničene opsege


Stepen eksplorativne mo i
Stepen eksplorativne moći

 • Deskriptivna istraživanja - kojima se neka pojava samo opisuje ili utvrđuje njeno prisustvo

 • Eksplorativna istraživanja - imaju za cilj da ustanove neku pravilnost, povezanost (korelacije) između nekih pojava

 • Eksplikativna istraživanja za proveru hipoteza o uzročno-posledičnim odnosima


Metod istra ivanja
Metod istraživanja

 • Eksperiment- sistematsko menjanje uslova (NZV)čije dejstvo na pojavu (ZV) ispitujemo, dok ostale kontrolišeno (KV)- ponovljena merenja ili ujednačene grupe- objašnjenje

 • Sistematsko neeksperimentalno posmatranje- planski, sistematski, kontrolisano, ali bez uticaja na pojavu- opis,

 • Statistička istraživanja – instrumenti procene; korelativna i diskriminativna analiza

 • Ankete- deskripcija; tendencije - pitanje reprezentativnog uzorka

 • Studija slučaja- klinički metod; individualna deskripcija, eksplanacijaMetode prikupljanja podataka
Metode prikupljanja podataka

Izvori procene:

 • Posmatranje

 • Samoposmatranje (introspekcija)

  Sredstva procene:

 • Naturalističke metode- intervju, opservacija

 • Psihotehničke metode- testovi, skale procene, upitnici, tehnike


Instrumenati procene
Instrumenati procene

 • Upitnici i inventari - serije pitanja/ajtema vezanih za sadržaj ispitivanja; ponuđeni odgovori (tačno-netačno) ili procena na skali (3, 5 ili 7-stepena); standardizovane norme ocenjivanja; multidimenzionalni upitnici- interpretativni potencijal

 • Skale procene- kombinuju naturalistički pristup opservacije ponašanja sa kvantifikacijom na određenoj skali procene

 • Testovi - standardizovane procedure za rešavanje zadataka sa normama za njihovo ocenjivanje i klasifikaciju rezultata

 • Tehnike - postupci kojima se dobijaju pretežno kvalitativni, subjektivni odgovori na postavljene zadatke. Ocenjuje se kvalitet odgovora (projektivne tehnike)


Uslovi merenja psihometrijski zahtevi
Uslovi merenja-psihometrijski zahtevi

 • Objektivnost- zadavanje i ocenjivanje testa vrši se na isti način za sve ispitanike, jednaki uslovi ispitivanja za sve. Razlike u rezultatima ne odražavaju razlike u uslovima ispitivanja i subjektivnim procenama ispitivača. Jasna i detaljna uputstva za zadavanje i ocenjivanje. Mera- koeficijent saglasnosti između ocenjivača

 • Diskriminativnost- osetljivost instrumenta da meri ceo raspon ispoljavanja jedne pojave u populaciji, odnosno da razlikuje ispitanike sa različito razvijenim karakteristikama koje su predmet merenja.


Uslovi merenja psihometrijski zahtevi1
Uslovi merenja-psihometrijski zahtevi

 • Validnost ili valjanost -empirijska potvrda o povezanosti rezultata testa sa ispitivanom pojavom; da instrument zaista meri ono čemu je namenjen, a ne nešto drugo.

  Vrste: sadržinska, kriterijumska- konkurentna, prediktivna i konstruktivna validnost.

 • Pouzdanost ili relijabilnost - mera koliko individualne razlike na skorovima odražavaju stvarne razlike na predmetu merenja nasuprot slučajnim greškama merenja. Mera poverenja koje možemo imati u dobijene podatake. Mera- koeficijent pouzdanosti.

  Vrste: Test-retest (stabilnost); interna konzistentnost, paralelne forme, saglasnost ocenjivača


Statisti ke metode obrade podataka
Statističke metode obrade podataka

 • Deskriptivne- centralne tendencije (mod, medijana, frekvencije, procenti, AS), mere varijabilnosti (raspon, SD)

 • Korelacione- statistička mera povezanosti pojava (r < +/-1), zajedničke varijacije, modaliteti povezanosti

 • Diskriminativne- razlike među grupama (eksperiment)

  Statistička značajnost- verovatnoća slučajnosti, ne značajnosti