Co nás čeká s nařízením REACH?
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Co nás čeká s nařízením REACH? 33. konference Projektování a provoz povrchových úprav Praha 7. – 8. březen 2007 Ing. Eva Veselá vedoucí oddělení chemického průmyslu a farmacie Ministerstvo průmyslu a obchodu. Co nás čeká s nařízením REACH? Proč se zavádí nová chemická legislativa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - alton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

Co nás čeká s nařízením REACH?

33. konference Projektování a provoz povrchových úprav

Praha 7. – 8. březen 2007

Ing. Eva Veselá

vedoucí oddělení chemického průmyslu a farmacie

Ministerstvo průmyslu a obchodu


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

 • Co nás čeká s nařízením REACH?

 • Proč se zavádí nová chemická legislativa

 • Historie projednávaného návrhu

 • Současný stav nové chemické legislativy

 • Co bude následovat v legislativě ES ve vazbě na nařízení REACH

 • Co bude následovat v české legislativě

 • Termínové plnění ze strany Agentury, výrobců, dovozců, následných uživatelů (harmonogram hlavních kroků)

 • Osoby v dodavatelském řetězci

 • Identifikace postavení v dodavatelsko-odběratelském řetězci a převzetí role

 • Na co nesmí zapomenout následní uživatelé

 • Pomoc podnikatelům ze strany EK, státní správy, podnikatelských svazů a asociací

 • Více informací na adresách: MPO, EK, ECB, SCHP, CEFIC


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

1. Proč se zavádí nová chemická legislativa

 • REACH má

 • vytvořit rovné postavení mezi zavedenými a novými látkami,

 • zjednodušit ES legislativu,

 • doplnit scházející informace k více než 30.000 látek,

 • učinit přístupnějšími informace o chemických látkách,

 • průmyslu umožnit bezpečnější používání látek v pracovním procesu,

 • stát se stimulátorem vývoje nových látek a bezpečnějšího použití známých látek,

 • umožnit větší flexibilitu výzkumu a vývoje nových látek,

 • zajistit plynulou komunikaci podél dodavatelsko-odběratelského řetězce mezi podniky


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

Nařízení REACH přenáší větší odpovědnost na podnikatelskou sféru avyžaduje komunikaci mezi výrobci-dovozci-distributory-následnými uživateli v obou směrechdodavatelsko-odběratelského řetězce.


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

2. podnikatelskou sféru aHistorie projednávání návrhu

Rok 2001-Bílá kniha

3.11.2003 1.návrh nařízení REACH (dokument COM(2003)644 final) byl předán Komisí Evropskému Parlamentu a Evropské Radě

17.11.20051. čtení v Evropském Parlamentu

13.12.2005Rada dosáhla politické shody

27.6.2006přijala Rada Společnou pozici (Common position)

13.12.20062. čtení v EP

18.12.2006Rozhodnutí Rady

30.12.2006nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) zveřejněno  v ÚV EU L396

30.12.2006 směrnice EP a Rady 2006/121/ES v ÚV EU L396


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

3. podnikatelskou sféru aSoučasný stav nové chemické legislativy

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

N podnikatelskou sféru aařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (tzv. nařízení REACH),s platností od 1.6.2007, vyhlášeno v ÚV EU 30.12.2006 L 396, str. 1-851; platí ve všech členských státech přímo; v národní legislativě bude potřeba ošetřit vymahatelnost (povinnosti propojit se sankcemi)


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

S podnikatelskou sféru aměrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou seměnísměrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (změna tzv. látkové směrnice), s platností od 20.1.2007, vyhlášena v ÚV EU 30.12.2006 L 396, str. 852-858, nutno implementovat do národní legislativy do 1.6.2008.


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

4. podnikatelskou sféru aCo bude následovat v legislativě ES ve vazbě na nařízení REACH

 • Další předpisy v právní formě nařízení ES

 • metody zkoušení chemických látek a přípravků

 • systém klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků (směsí), přijetí tzv. Globálního harmonizovaného systému klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směsí (GHS)

 • systém poplatků za registraci, povolování (autorizaci) a další


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

5. podnikatelskou sféru aCo bude následovat v české legislativě

 • ZREACH plynou některé povinnosti přímo pro státní správu

 • nominovat zástupce do orgánů Agentury

 • zřídit národní „kompetentní autoritu“

 • zřídit národní kontaktní (informační) místo – tzv. národní HELPDESK

 • spolupracovat s Agenturou

 • do národní legislativy zapracovat systém kontroly plnění povinností zREACH a sankcí za jejich neplnění

 • připravovat návrhy do plánu látek pro zařazení do přílohy XIV (ty se stanou předmětem autorizace/povolování)


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

 • Novela podnikatelskou sféru a chemického zákona se dotkne

 • bezpečnostního listu (je v nařízení REACH)

 • registrací (ibid)

 • hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí (ibid)

 • restrikcí (ibid)

 • metod zkoušení (v novém nařízení)

 • kontrolního a sankčního režimu, který zajistí vymahatelnost nařízení

 • Zrušeno bude postupně 9 z 12 prováděcích právních předpisů k chemickému zákonu

 • Účinnost změn je nutné správně načasovat.


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

6. Termínové plnění ze strany Agentury, V/D látek a meziproduktů

(harmonogram hlavních kroků)

*pokud je V/D předregistroval

** míní se tím nejzazší doba, žádost o registraci lze zaslat i dříve


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

Pozn. 1: Registrační povinnost se vztahuje na látky jako takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním) vyráběné/dovážené v množství≥1t/rok

Pozn. 2: V, D, NU, 3. osoby – mohou do Agentury zasílat informace o látkách a mít tak možnost stát se účastníky Fóra pro výměnu informací.

Pozn. 3: NU se může zapojit do registračního procesu nejpozději 12 měsíců před uplynutím lhůty pro registraci zavedené látky příslušným V/D tím, že mu oznámí své použití a příslušné informace k tomu, aby V/D mohl zpracovat scénář expozice případně kategorii použití.


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

1.6.20 takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním)07 nařízení (ES) č. 1907/2006 vstupuje v platnost

Od 1.6.2007 bezpečnostní listy podle hlavy IV a přílohy II nařízení REACH

Do1.6.2008možnost registrovat (notifikovat) nové látky podle stávající legislativy

Od 1.6.2008 registrace látek podle nařízení REACH (pro látky uváděné na trh v tonáži ≥1t/rok

1.6.2008 zahájí činnost Agentura v Helsinkách

1.6.2008 - 1.12.2008předregistrace (předběžná registrace)

1.1.2009           Agentura zveřejní seznam předregistrovaných látek


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

Další významné termíny: takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním)

Do 1.12.2008Agentura přidělí registrační číslo látkám oznámeným (podle směrnice  67/548/EHS)

Do 1.6.2009Agentura poprvé doporučí zahrnutí prioritních látek do přílohy XIV

(Do 1.12.2010první žádosti o povolení uvádění na trh nebo použití látky zařazené do přílohy XIV)

Od 1.12.2010 povinnost předkládat informace pro účely jednotné klasifikace (pokud tak již V/D neučinil v rámci registrace)

Do 1.6.2013 členské státy si mohou ponechat v platnosti veškerá stávající a přísnější omezení týkající se tab. XVII

Do 1.6.2009EK vytvoří seznam těchto omezení


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

7. takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním)Osoby v dodavatelském řetězci


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

8. takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním)Identifikace postavení v dodavatelsko-odběratelském

řetězci a převzetí role

 • V/D látek, V/D přípravků, V/D předmětů, NU látek a přípravků

 • by měli ve své firmě

 • určit odpovědného člena vrcholového vedení a nejméně jednoho zodpovědného (výkonného) pracovníka

 • seznámit se se základní strukturou a obsahem nařízení REACH

 • identifikovat svou pozici (výrobce, dovozce, distributor, následný uživatel) látky nebo přípravku a roli vzhledem k nařízení REACH

 • definovat, kterých látek a přípravků používaných ve firmě se může nařízení týkat

 • navrhnout způsob organizačního, personálního, finančního a technického zajištění povinností

 • zahájit dále popisované aktivity


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

9. takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním)Na co nesmí zapomenout následní uživatelé

Následným uživatelem je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v přípravku při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel. Za následného uživatele se považuje rovněž zpětný dovozce osvobozený podle čl. 2 odst. 7 písm. c)


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

Skupiny následných uživatelů takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním)

 • výrobci chemických přípravků

 • pro konečné použití (výroba ředidel-pro distribuci pro konečného spotřebitele)

 • pro použití k výrobě dalších přípravků (výroba ředidel - pro další využití při výrobě barev a laků)

 • průmysloví uživatelé látek a přípravků (v průmyslovém objektu) používají látky nebo přípravky, které

 • nejsou zapracovány do výrobku (kupř. chladící kapaliny)

 • zapracovávají látky nebo přípravky do výrobků a předmětů (výroba gumárenských směsí, následující výroba automobilových plášťů nebo jiných gumárenských výrobků, výroba barev a laků)

 • profesionální uživatelé látek a přípravků (vně průmyslového objektu), kteří je používají

 • při vykonávání své profese (malíři, úklidové služby)

 • přebalují

 • reimportují


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

Doporučené aktivity pro následné uživatele takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním):

 • - definovat, kterých látek a přípravků používaných ve firmě se může nařízení týkat (NCHL, NCHP + PBT+vPvB), v množství více než 1t/rok pro určité použití

 • důsledně vyžadovatpři dodávce NCHL a NCHP bezpečnostní list,

 • identifikovat dodavatele

 • komunikovat s dodavateli

 • připravit se na zapojení do procesu registracenebezpečných látek

  - nechat proškolit minimálně 1 –2 pracovníky k nařízení REACH

 • - připravovat dokumentaci, která se vyžaduje od následného uživatele NCHL/NCHP


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

- takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním)zajímat se o to, zda látka, kterou používá samotnou nebo v přípravku je klasifikována jako

- CMR kat. 1, 2 (podle směrnice 67/548/ES), resp. zákona č. 356/2003 Sb., a vyhl. 232/2004 Sb., v aktuálním znění

- PBTpodle kritérií v příloze XIII nařízení REACH

- vPvBpodle kritérií v příloze XIII nařízení REACH

- endokrinní disruptor a srovnatelná látka (kritéria zatím nebyla stanovena),

Jedná se vesměs o látky z dlouhodobého hlediska pro lidské zdraví nebo životní prostředí nejnebezpečnější. Proto již dnes je při jejich použití nutno přemýšlet strategicky o vhodných náhradách látkami méně nebezpečnými.


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

Následný uživatel (NU) se může zapojit do procesu registrace v podstatě nejpozději12 měsíců před uplynutím příslušné lhůty pro registraci. Do procesu registrace se NU zapojuje pouze v případě, že je

- následným uživatelem NCHL nebo přípravku, k němuž je v legislativě REACH stanovena povinnost zpracovávat BL

a

- zpracovává NCHL samotnou nebo v přípravku, v němž je obsažena v tonáži ≥1t/rok (anebo v budoucnosti očekává dosažení této hranice).


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

U zavedených látek: registrace

NU vyhotoví žádost: NU má právo oznámit písemně (nebo elektronicky) své použití, aby se toto použití stalo určeným použitím.

Pokud tak NU učiní u zavedených látek nejméně 12 měsíců před uplynutím příslušné lhůty pro registraci, potom výrobce, dovozce nebo NU musí vyhovět této žádosti (s výjimkou pro „dodavatelem nedoporučené použití“)

U registrovaných látek: (to jsou látky „nové“, které byly registrovány/oznámeny podle směrnice 67/548/ES resp. podle zákona č. 158/97 Sb. nebo 356/2003 Sb., ve znění pozdějších změn a příslušné prováděcí vyhlášky) je to komplikovanější, ale také to lze zrealizovat, pokudNU podá žádost V/D látky nebo přípravku 1 měsíc před dodáním látky/přípravku.


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

NU poskytuje registrace

- nové informace o nebezpečných vlastnostech látky/přípravku bez ohledu na dotčené použití

- veškeré informace, které by mohly zpochybnit vhodnost opatření pro řízení rizik

svému dodavateli (ať už je to výrobce, dovozce nebo distributor)


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

Pro použití, které se nestane určeným použitím: registrace

Pokud NU chce i přes negativní sdělení V/D látku/přípravek pro své použití využívat a používá látku samotnou nebo v přípravku v tonáži ≥1t/rok, je povinenvyhotovit zprávu o chemické bezpečnosti pro každé použití mimo podmínky popsané ve scénáři expozice nebo kategoriích použití a expozice, které mu byly předány v BL, nebo pro každé použití, které dodavatel nedoporučuje a zahrnout je do svého BL.


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

Povinnost NU hlásit Agentuře registrace

Pokud NU začne používat NCHL nebo NCHP až po uplynutí lhůty pro registraci látek,

před započetím nebo pokračováním použití NCHL nebo PBT, vPvB, která byla registrována,

NU NCHLpokud mají povinnost

- zpracovávat ZCHB, nebo

- pokud látku používají v množství < 1t/rok, nebo

- pro účely výzkumu a vývoje

budou povinni hlásit Agentuře,

- svou identifikaci podle bodu 1.1 přílohy VI

- registrační čísla látek (pokud budou k dispozici)

- identifikaci látek podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI

- identifikaci výrobců nebo dovozců nebo dalších dodavatelů

- obecný popis použití

- v některých případech návrh zkoušky na obratlovcích


Dal povinnosti nu
Další povinnosti NU registrace

 • Pokud NU vyhotovuje ZCHB, je povinen ji archivovat a aktualizovat

 • Pokud NU vyhotovuje BL, je povinen jej archivovat a aktualizovat

 • Pokud NU nevypracovává ZCHB, uplatňuje veškerá vhodná opatření pro řízení rizik potřebná k zajištění náležité kontroly rizik pro lidské zdraví a ŽP v obdržených BL

  Zaměstnavatelé

  umožní svým zaměstnancům a jejich zástupcům přístup

 • k bezpečnostním listům

 • ke zprávám o chemické bezpečnosti

  k látkám a přípravkům, které zaměstnanci používají, nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

10. Pomoc podnikatelům ze strany EU, státní správy, podnikatelských svazů a asociací

Evropská komise připravuje REACH Implementation Projects-RIPs

RIP 1popis procesu

RIP 2 informační technologie – IT na podporu implementace REACH

RIP 3instrukce/návody pro průmysl

RIP 4instrukce/návody pro kompetentní úřady členských zemí

RIP 5/6vytvoření Agentury

RIP 7příprava EK na REACH


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

P podnikatelských svazů a asociacíro průmysl budou nejdůležitější RIPs řady 3

RIP 3.1 Instrukce pro přípravu technické dokumentace (pro V/D)

RIP 3.2 Instrukce pro přípravu technické dokumentace ke zprávě o chemickébezpečnosti (ZCHB) –pro V/D/NU

RIP 3.3. Instrukce pro přípravu technické dokumentace k požadavkům na skutečnévlastnosti látek – pro V/D

RIP 3.4 Instrukce o sdílení údajů – pro V/D

RIP 3.5 Instrukceo požadavcích na následné uživatele podél zpracovatelského/dodavatelského řetězce – pro NU

RIP 3.6 Instrukce pro klasifikaci a označování podle globálního harmonizovanéhosystému (GHS=Globaly Harmonized System of classification and labelling ofchemicals) – pro V/D

RIP 3.7 Instrukce pro přípravu dokumentačního souboru pro autorizaci

RIP 3.8 Instrukce pro splnění požadavků pro předměty – pro V/D předmětů

RIP 3.9 Instrukce pro zpracování socio-ekonomické analýzy (SEA=Socio-EconomicAnalysis)

RIP 3.10Instrukce pro identifikaci látky a volbu názvu – pro V/D


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

EK podnikatelských svazů a asociacízpracuje všeobecnou instrukci, která bude sloužit jako NÁVOD, jak používat podrobné a specifické instrukce k procesům předregistrace, registrace, a dalším.

RIP jsou v různých stadiích zpracování a podrobnosti naleznete na adrese http://ecb.jrc.it/REACH

Agentura bude mít HELD DESK, který bude obsahovat informace pro dotčené osoby.

Národní orgány členských států budou zřizovat „národní HELP DESKy“ (v České republice to bude Ministerstvo životního prostředí).

MPO bude nadále vystavovat aktuální informace k REACH.

Svaz chemického průmyslu získal grant na realizaci projektu „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ v oblasti REACH, připravuje školící materiály a individuální specializovaná školení pro zaměstnance i zaměstnavatele ve firmách. Proškolení nabízí zdarma. Veškeré informace najdete na adrese

www.schp-adaptabilita.cz

www.schp.cz


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

11. Více informací na adresách MPO, ECB, EK, SCHP, CEFIC,

www.mpo.cz sekce Průmysl a stavebnictví/nová chemická legislativa REACH

sekce Průmysl a stavebnictví/GHS

http://ecb.jrc.it/REACHEuropean Chemicals Bureau

http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/index.htmEvropská komise

http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/index.htm

http://europa.euint/comm/enterprise/reach/index.htm

www.schp.cz Svaz chemického průmyslu

www.schp-adaptabilita.cz Svaz chemického průmyslu

www.cefic.org CEFIC 


Co n s ek s na zen m reach 33 konference projektov n a provoz povrchov ch prav

 • 12. Závěr CEFIC,

 • 1. Zajímejte se o kompletní text nařízení REACH

 • Pověřte v podnicích osobu/y, která bude v podniku zodpovědná za plnění povinností plynoucích z nové legislativy REACH

 • 3. Zahajte přípravu na REACH, pokud jste tak již neučinili