L epifanija tal mulej
Download
1 / 48

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ - PowerPoint PPT Presentation


  • 190 Views
  • Uploaded on

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ. www.ofm.org.mt. L-EWWEL QARI Qari mill- Ktieb tal-Profeta Isaija Is 60, 1-6. Qum! Ħa jiddi wiċċek, Ġerusalem. Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'L-EPIFANIJA TAL-MULEJ' - aloha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L epifanija tal mulej

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

www.ofm.org.mt


L ewwel qari qari mill ktieb tal profeta isaija is 60 1 6
L-EWWEL QARIQari mill-Ktiebtal-ProfetaIsaijaIs 60, 1-6


Qum a jiddi wi ek erusalem id dawl tieg ek wasal jiddi fuqek seb il mulej
Qum! Ħa jiddi wiċċek, Ġerusalem. Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!


L epifanija tal mulej
Ara, id-dlamijiet jiksu l-art, u sħab iswed lill-popli: iżda fuqek jiddi l-Mulej, u s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek.


Il nus g ad jimxu fid dawl tieg ek u s slaten fid dija ta sbie ek
Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek, u s-slaten fid-dija ta’ sbieħek.


Erfa u dawwar g ajnejk madwarek u ara lkoll mi bura ejjin g andek
Erfa’ u dawwar għajnejk madwarek u ara: lkoll miġbura ġejjin għandek.


Uliedek ejja mill bog od u bnietek i orruhom fuq id dirg ajn
Uliedek ġejja mill-bogħod, u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħajn.


Imbag ad t ares u wi ek jiddi u t abbat u timtela qalbek g ax fuqek taqa l kotra tal id ta l ib ra
Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u timtela qalbek, għax fuqek taqa’ l-kotra tal-ġid ta’ l-ibħra,


U l g ana tal nus ji i g andek imrie el ta i mla g ad jg attuk l i mla g ar ta midjan u g efa
u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta’ iġmla għad jgħattuk, l-iġmla żgħar ta’ Midjan u Għefa;


Lkoll minn saba ji u mg obbija bid deheb u l in ens u jxandru t tif ir tal mulej
lkoll minn Saba jiġu, għad jgħattuk, mgħobbija bid-deheb u l-inċens, u jxandru t-tifħir tal-Mulej.


Il kelma tal mulej inroddu ajr lil alla
Il- għad jgħattuk, Kelmatal-MulejInrodduħajrlilAlla.


Salm responsorjali salm 71 il nus kollha ta l art jag tuk qima mulej
SALM RESPONSORJALI għad jgħattuk, Salm 71Il-ġnus kollha ta’ l-art jagħtuk qima, Mulej


Is sultan ji udika l popli tieg ek bis sewwa u l imsejknin tieg ek bil aqq
Is-sultan jiġġudika l-popli tiegħek bis-sewwa għad jgħattuk, u l-imsejknin tiegħek bil-ħaqq.


L epifanija tal mulej

R/. għad jgħattuk,

Il-ġnuskollhata’ l-art jagħtukqima, Mulej


L epifanija tal mulej
Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja, għad jgħattuk, u s-sliem kotran għal dejjem ta’ dejjem.Ħa jsaltan minn baħar sa baħar, U mix-xmara sa truf l-art.


L epifanija tal mulej

R/. għad jgħattuk,

Il-ġnuskollhata’ l-art jagħtukqima, Mulej


L epifanija tal mulej

Is-slaten ta’ Tarsis u tal-gżejjer iġibu ir-rigali, għad jgħattuk, Is-slaten ta’ Xeba u ta’ Saba jħallsu t-tribut.U jqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha jaqduh.


L epifanija tal mulej

R/. għad jgħattuk,

Il-ġnuskollhata’ l-art jagħtukqima, Mulej


L epifanija tal mulej
Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu, għad jgħattuk, u lill-imsejken bla għajnuna ta’ ħadd.Iħoss għall-magħkus u għall-fqir;u l-ħajja tal-fqar isalva.


L epifanija tal mulej

R/. għad jgħattuk,

Il-ġnuskollhata’ l-art jagħtukqima, Mulej


It tieni qari qari mill ittra ta san pawl appostlu lill efesin ef 3 2 6
IT-TIENI QARI għad jgħattuk, Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-EfesinEf 3,2-6


Uti jekk kif tassew ara intom smajtu bil pjan tal grazzja ta alla mog tija lili g all id tag kom
Ħuti: Jekk kif tassew ġara, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja ta’ Alla mogħtija lili għall-ġid tagħkom,


Ji ifieri li permezz ta rivelazzjoni kien mg arraf lili l misteru b alma a ktibtilkom fil qosor
jiġifieri, li permezz ta’ rivelazzjoni, kien mgħarraf lili l-Misteru, bħalma ġa ktibtilkom fil-qosor,Dak il misteru li fil enerazzjonijiet l img oddija ma kienx mg arraf lill bnedmin
dak il-Misteru li, fil-ġenerazzjonijiet l-imgħoddija, fil-qalba tal-Misteru ta’ Kristu, ma kienx mgħarraf lill-bnedmin,
U ikollhom sehem mill istess weg da fi kristu es permezz ta l evan elju
u membri ta’ l-istess Ġisem,ikollhomsehem mill-istesswegħda, fiKristuĠesù, permezzta’ l-Evanġelju.


L epifanija tal mulej

Il- membri ta’ l-istess Ġisem,Kelmatal-MulejInrodduħajrlilAlla.


Hallelujah hallelujah rajna il kewkba tieg u fil lvant u ejna nqimu l mulej hallelujah
Hallelujah membri ta’ l-istess Ġisem,HallelujahRajnail-kewkbatiegħufil-Lvant, u ġejnanqimu l-MulejHallelujah


L evan elju qari mill evan elju ta san mattew mt 2 1 12
L-EVANĠELJU membri ta’ l-istess Ġisem,Qari mill-Evanġelju ta’ San MattewMt 2, 1-12
Fejn hu s sultan tal lhud li twieled g ax rajna l kewkba tieg u fil lvant u ejna nqimuh
“Fejn hu s-sultan tal-Lhud li twieled? Għax rajna l-kewkba tiegħu fil-Lvant, u ġejna nqimuh.’’L epifanija tal mulej
U, wara li ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, ried jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija.L epifanija tal mulej

‘U int, Betlehem, art ta’ Ġuda, xejn ma int l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jirgħa l-poplu tiegħi Israel.’”


L epifanija tal mulej
Imbagħad Erodi sejjaħ l-maġi, u bir-reqqa kollha tkixxef minn għandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba;


L epifanija tal mulej
bagħathom f’Betlehem u qalilhom: “Morru, staqsu bir-reqqa għat-tifel, u meta ssibuh, ejjew għiduli, biex jien ukoll niġi nqimu.”
Kif raw il kewkba mtlew f fer kbir tassew
Kif raw il-kewkba, mtlew f’ferħ kbir tassew. kienu raw fil-lvant bdiet miexja
L epifanija tal mulej
U wara li kienu mwissijin f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, reġgħu lura lejn arthom minn triq oħra.


Il kelma tal mulej it tif ir lilek kristu
Il-Kelma imorru għand Erodi, reġgħu lura lejn tal-MulejIt-Tifħir lilek Kristu


L epifanija tal mulej

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ imorru għand Erodi, reġgħu lura lejn

www.ofm.org.mt