pe nosprawny student iv krak w 25 pa dziernika 2010 r n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r. Student z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia w środowisku akademickim Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak U niwersytet R zeszowski O środek W sparcia i R ehabilitacji O sób N iepełnosprawnych – Studentów UR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pełnosprawny Student IV Kraków, 25 października 2010 r.' - alisa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pe nosprawny student iv krak w 25 pa dziernika 2010 r
Pełnosprawny Student IVKraków, 25 października 2010 r.

Student z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia w środowisku akademickim

Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak

Uniwersytet Rzeszowski

Ośrodek Wsparcia iRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Studentów UR

slide2
OŚRODEK WSPARCIA I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAKO FORMA WSPARCIA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

1 kwietnia 2009 roku Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął realizację projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla Regionu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Nr konkursu: 2/POKL/4.1.1./2008)

slide3
ZADANIE 8: PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KORZYSTANIA Z PEŁNEJ OFERTY EDUKACYJNEJ UCZELNI

Celem zadania jest przygotowanie studentów z niepełnosprawnością do efektywniejszego korzystania z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego przez poprawienie ich funkcjonowania w grupie społecznej, włączenie w życie społeczne i naukowe Uczelni.

Zakładane zmiany to:

 • rozwój kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem,
 • podniesienie poziomu wykształcenia i pozyskanie praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • wzrost poziomu samooceny studentów niepełnosprawnych,
 • poprawa jakości kształcenia i przygotowanie kadry dydaktycznej i administracyjnej do realizacji szeroko rozumianych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powołanie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Studentów UR

cele szczeg owe o rodka wsparcia i rehabilitacji os b niepe nosprawnych
CELE SZCZEGÓŁOWE OŚRODKA WSPARCIA I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Celem OWiRON jest organizowanie systemowych rozwiązań, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania społecznego niepełnosprawnych studentów UR, głównie przez określenie sposobów udzielania im pomocy oraz udzielanie bieżącej pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów.

Do zadań OWiRON należą:

 • usuwanie barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej, w szczególności przeszkód w dostępie do zasobów informacyjnych,
 • zapewnienie usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych, w szczególności pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i innej, w zależności od indywidualnych potrzeb studenta,
 • zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych studentom, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
 • udzielanie pomocy nauczycielom akademickim, prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci z niepełnosprawnością.
cele szczeg owe o rodka wsparcia i rehabilitacji os b niepe nosprawnych1
CELE SZCZEGÓŁOWE OŚRODKA WSPARCIA I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • Głównym działaniem jest organizowanie konsultacji specjalistycznych.
 • Do zadań powołanych konsultantów: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy i prawnika należą diagnoza środowiska studentów z niepełnosprawnością, ich indywidualnych potrzeb i możliwości, gotowość do organizowania stosownej pomocy i wsparcia.
 • Kolejnym krokiem jest wsparcie kadry dydaktycznej w procesie kształcenia studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
cele szczeg owe o rodka wsparcia i rehabilitacji os b niepe nosprawnych2
CELE SZCZEGÓŁOWE OŚRODKA WSPARCIA I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby z różnymi uszkodzeniami organizmu wykazują różnorakie, specjalne potrzeby i możliwości w zakresie edukacji. Potrzeby edukacyjne zostały opisane w materiałach informacyjnych, ze wskazaniem literatury uzupełniającej dla osób szerzej zainteresowanych wybraną problematyką.

Adresatami publikacji stali się profesorowie, adiunkci, wykładowcy, asystenci, pracownicy biblioteki, administracyjni oraz studenci, których życzliwość i otwartość przyczynia się do likwidowania barier tkwiących między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Dzięki nim możliwy staje się dostęp osób z niepełnosprawnością do dorobku kultury, myśli naukowej, literatury pięknej i sztuki.

analizy danych
ANALIZY DANYCH
 • Wstępna diagnoza środowiska studentów z niepełnosprawnością wykazała, że najliczniejszą grupą, stanowiącą blisko ¼ spośród ogółu niepełnosprawnych osób podejmujących studia w Uniwersytecie Rzeszowskim, są studenci z dysfunkcją narządu ruchu (05-R).
 • Osoby chore psychicznie (02-P) i z innymi rodzajami niepełnosprawności, w tym chorobą psychiczną stanowią blisko 5% spośród wszystkich studentów z niepełnosprawnością. Najwięcej osób z tej grupy podejmuje kształcenie w Wydziale Socjologiczno-Historycznym.
slide8
Do studentów z zaburzeniami psychicznymi kierujemy przede wszystkim ofertę specjalistycznych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i prawnych oraz warsztatów psychoedukacyjnych.
 • Konsultacje psychologiczne mają charakter indywidualnego wsparcia psychicznego, w formie spotkań z doświadczonym psychologiem.
 • Dla zainteresowanych studentów organizowane są warsztaty psychologiczne, których celem jest między innymi nauka kontroli nad stresem, poprawienie jakości komunikacji interpersonalnej, co w sposób znaczący wpływa na proces kształcenia.
skutki i wp yw zaburze psychicznych na potrzeby i mo liwo ci edukacyjne os b ni dotkni tych
SKUTKI I WPŁYW ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH NA POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE OSÓB NIĄ DOTKNIĘTYCH

Symptomy zaburzeń psychicznych często ujawniają się w sferze subiektywnych przeżyć tych osób, kontaktów z najbliższymi.

Na poziomie społecznym mogą uwidaczniać się w formie bezpośredniej, przez ekspresję nieadekwatnych zachowań, trudności w komunikacji interpersonalnej lub w formie pośredniej, przykładowo absencja na zajęciach, konflikty wewnętrzne, okresy wzmożonej aktywności, obniżona aktywność, apatia.

Okresy widocznej dysfunkcji społecznej często występują na przemian z okresami w miarę dobrego przystosowania.

skutki i wp yw zaburze psychicznych na potrzeby i mo liwo ci edukacyjne os b ni dotkni tych1
SKUTKI I WPŁYW ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH NA POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE OSÓB NIĄ DOTKNIĘTYCH

W przebiegu poszczególnych zaburzeń mogą pojawiać się następujące trudności mogące przyczyniać się do trudności edukacyjnych studentów:

 • Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne - trudności z myśleniem i koncentracją, dziwne przekonania (np. posiadanie nienaturalnej mocy), rozkojarzenie myślenia, obecność neologizmów, trudność w pomijaniu myśli i wrażeń percepcyjnych nieistotnych dla aktualnej sytuacji, pogorszenie funkcjonowania pamięci (zwłaszcza krótkoterminowej), trudności z rozumowaniem abstrakcyjnym, apatia.
 • Depresja - spowolnienie tempa myślenia, utrata zainteresowań, osłabienie pamięci, słaba koncentracja, obniżenie aktywności ruchowej i zdolności do pracy umysłowej, poczucie zmęczenia, niechęć do nauki, autodestrukcyjne przekonania poddające w wątpliwość możliwość kontynuowania edukacji czy zdania egzaminów.
slide11
Choroba afektywna dwubiegunowa - oprócz cech charakterystycznych dla depresji - przyśpieszenie toku myślenia, utrata normalnych zahamowań społecznych prowadząca do zachowań niedostosowanych do okoliczności (co może powodować konflikty z prowadzącym zajęcia i innymi osobami), podwyższona ocena własnej sprawności umysłowej, lecz faktycznie spadek realnej zdolności psychicznej (zmienność i powierzchowność zainteresowań, spadek precyzji myślenia, brak krytycyzmu, słaba koncentracja uwagi, spadek zdolności do działań celowych i zorganizowanych, np. do nauki).
 • Zaburzenia lękowe, reakcja na ciężki stres, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną i dysocjacyjne - nadmiar lęku upośledza funkcjonowanie społeczne takiej osoby i nie pozwala na realizację potencjalnych możliwości intelektualnych, znaczna koncentracja na sobie i możliwości wystąpienia lub nasilenia objawów (np. ataku paniki), wewnętrzne zmaganie się z objawami lękowymi (np. natręctwami myślowymi), lęk przed publicznym wypowiadaniem się, słaba koncentracja uwagi, niemożność rozluźnienia się, lęk przed sytuacją bycia ocenianym, nadużywanie środków psychoaktywnych, trudności w zapamiętywaniu nowych informacji, niechęć do nauki, zaniedbywanie obowiązków.
slide12
Zaburzenia osobowości - ze względu na różnorodność objawów w poszczególnych zaburzeniach osobowości, mogą to być tak skrajne trudności jak perfekcjonizm i nadmierne wymagania edukacyjne, co może mieć związek z przeżywaniem napięcia wewnętrznego, obniżonego nastroju i poczucie niepowodzenia, oraz nieumiejętność organizacji procesu nauki, trudności w realizowaniu podstawowych celów edukacyjnych, absencja nawet na obligatoryjnych zajęciach, a także wiele innych.
 • Zaburzenia odżywiania się - spowolnienie ruchowe, spadek aktywności, wzrost obojętności, pogorszenie kontaktów z otoczeniem, trudności w koncentrowaniu uwagi i przebiegu efektywnej pracy umysłowej, nadmierne przeżywanie niepowodzeń edukacyjnych.
organizacja procesu dydaktycznego os b z zaburzeniami psychicznymi
ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Trudności edukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być specyficzne dla każdego zaburzenia oraz wiązać się z kilkoma zagadnieniami:

 • Przejawy zaburzeń dotyczą sfery jakościowej relacji z innymi osobami, niełatwo jest ocenić czy dane zachowanie to indywidualna „uroda” danego człowieka czy też symptom określonego zaburzenia.
 • Wiele osób przypisuje fakt istnienia różnych trudności w ich życiu czynnikom zewnętrznym lub cechuje je niewielki krytycyzm względem siebie.
 • Znaczna liczba osób przejawiająca cechy zaburzeń psychicznych ignoruje swoje trudności, w związku z czym nie została zdiagnozowana przez specjalistę, a jeżeli to już miało miejsce, pragnie zachować w swoim środowisku anonimowość i być traktowana całkowicie na równi z innymi.
 • Obraz kliniczny poszczególnych zaburzeń u konkretnych jednostek może dotyczyć wielu sfer życia i wiązać się z globalnym obniżeniem poziomu funkcjonowania (także na poziomie edukacyjnym) lub być ograniczonym do pewnej liczby sfer (osoba z depresją może zatem całkiem sprawnie radzić sobie z wymaganiami edukacyjnymi, jak też funkcjonować znacznie poniżej swoich potencjalnych możliwości)
slide14
Właściwa postawa nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia, w których uczestniczą osoby z zaburzeniami psychicznymi, dotyczy bardziej respektowania kilku ogólnych postulatów niż realizacji detalicznego programu działania, polega na:
 • Uważności wobec przejawów zachowań niedostosowanych społecznie,
 • Indywidualnym podejściu względem studentów przejawiającym się w elastycznym modyfikowaniu wymagań (np. uzasadnionej zmianie formy egzaminowania z ustnego na pisemny lub terminu egzaminu), otwarciu na komunikację i gotowość do uwzględnienia indywidualnych przejawów zaburzeń studentów w planie swojej pracy
 • Rozszerzenia osobistego spektrum interpretowania poszczególnych zachowań studentów (np. opuszczanie zajęć może być przejawem lekceważenia prowadzącego lub niewielkiej motywacji do nauki, lecz także wynikać z lęku przed ośmieszeniem się w fobii społecznej, obawy przed wystąpieniem ataku lęku panicznego lub drastycznie obniżonego poczucia własnej wartości i patologicznego poczucia winy w depresji)
 • Zapewnienie studentom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, lecz z drugiej strony możliwe uwzględnienie zasady równości wymagań względem wszystkich studentów.
slide15
OPINIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA TEMAT WYBRANYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO STUDENTÓW OBCIĄŻONYCH CHOROBĄ PSYCHICZNĄ
 • W badaniach własnych, prowadzonych na przełomie września i października 2010 roku udział wzięło 83 nauczycieli akademickich.
 • Pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego poproszono o wyrażenie opinii na temat społecznych kwestii dotyczących procesu kształcenia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Wyniki badań ukazują jedynie pewne tendencje w ujmowaniu kwestii niepełnosprawności i nie mogą być uogólniane. W badaniach wzięło bowiem udział stosunkowo niewielu respondentów.
wyniki bada w asnych
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

Jedno ze stwierdzeń dotyczyło możliwości udziału osób chorych psychicznie w procesie kształcenia w szkole wyższej:

 • 34% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że osoby chore psychicznie nie powinny podejmować studiów wyższych, 35% badanych nie ma na ten temat zdania i blisko 31% badanych nauczycieli uważa, że osoby z tym rodzajem niepełnosprawności powinny podjąć studia.
 • Porównanie wyników dotyczących innych rodzajów niepełnosprawności nasuwa wniosek, że osoby chore psychicznie, podejmujące studia wyższe budzą wiele kontrowersji wśród nauczycieli, o wiele więcej aniżeli pozostali niepełnosprawni.
 • W przypadku pozostałych wymienionych grup niepełnosprawnych, opinie badanych są raczej zgodne i potwierdzają stwierdzenie, że osoby niepełnosprawne powinny podejmować kształcenie na poziomie studiów wyższych.
wyniki bada w asnych2
WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

Kolejne pytanie dotyczyło ustosunkowania się do stwierdzenia, która z grup absolwentów będzie miała najpoważniejsze trudności w zdobyciu pracy zawodowej, zgodnie z posiadanym wykształceniem wyższym:

 • Nauczycieli jednoznacznie są zgodni, że absolwenci chorzy psychicznie mogą mieć najpoważniejsze trudności na rynku pracy, mimo uzyskania wykształcenia wyższego.
 • Na miejscu kolejnym najczęściej wskazano osoby z widocznymi defektami w budowie somatycznej.
podsumowanie
PODSUMOWANIE

Pamiętajmy, że osoby z niepełnosprawnością są czujnikiem jakości kształcenia w szkole wyższej, a ich kształcenie w uczelniach wymaga bardzo dużej elastyczności całej społeczności akademickiej.

Planowanie dalszego rozwoju OWiRON powinno być komplementarne i tworzyć spójną całość dla budowania wizerunku Uniwersytetu Rzeszowskiego jako Uczelni:

 • nowoczesnej,
 • przyjaznej osobom niepełnosprawnym,
 • posiadającej bogatą ofertę edukacyjną.
dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Dane kontaktowe:

Małgorzata Zaborniak-Sobczak

Tel. 728 991 512, mail: gosiazs@poczta.fm

Partner Konferencji: Urząd Miasta Krakowa

Konferencja pod patronatem:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej,