slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maria Zrałek Wyższa Szkoła Humanitas Polskie Towarzystwo Gerontologiczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maria Zrałek Wyższa Szkoła Humanitas Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Maria Zrałek Wyższa Szkoła Humanitas Polskie Towarzystwo Gerontologiczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Maria Zrałek Wyższa Szkoła Humanitas Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – KLĘSKA CZY WYZWANIE. Katowice 23 stycznia 2013 GIG. Nie myśląc o starości skąd wiesz, że jesteś stary? David Brown. Ile byś miał lat, gdybyś nie wiedział, ile lat masz naprawdę?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Maria Zrałek Wyższa Szkoła Humanitas Polskie Towarzystwo Gerontologiczne' - alima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Maria Zrałek

Wyższa Szkoła Humanitas

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – KLĘSKA CZY WYZWANIE

Katowice 23 stycznia 2013 GIG

slide2

Nie myśląc o starości skąd wiesz, że jesteś stary?

David Brown

Ile byś miał lat, gdybyś nie wiedział, ile lat masz naprawdę?

Satchel Paige

slide3

Fazy starości w ujęciu wybranych autorów.

Źródło: Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków, 2004, s. 27.

ludno polski do 2035 r wed ug prognozy gus z 2008r
Ludność Polski do 2035 r. według prognozy GUS z 2008r.
 • Ludności Polski będzie stopniowo kurczyć się
 • Znaczne zmiany struktury wieku
  • zmniejszy się liczba osób najmłodszych (do 17 lat),
  • silnie spadnie liczba osób w wieku 18-59/64 lata,
  • silnie wzrośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym

Źródło: prognoza demograficzna GUS z 2008r.Cyt. za J. Jóźwiak, I. E. Kotowska, A. Chłoń-Domińczak, A.Matysiak Prezentacja Zmiany demograficzne i szanse na wzrost urodzeń w Polsce, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, Warszawa, 18.05. 2010

slide5

Obraz demograficznego tsunami

Cyt. za prezentacja M. Boni Polska 2030

obszary uznawane za kl sk
Obszary uznawane za klęskę
 • Wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji
 • Wzrost liczebności the oldest old
 • Długookresowa tendencja spadku udziału (także w liczbach bezwzględnych) populacji w wieku produkcyjnym
 • Niska aktywność zawodowa ludzi w wieku przedemerytalnym i w wieku emerytalnym
 • Zagrożenie systemu emerytalnego
 • Problem opieki nad starymi zniedołężniałymi oraz zmniejszenie potencjału opiekuńczego
 • Narastanie osamotnienia i samotności ludzi starych
 • Problemy zdrowotne i opieka medyczna
 • Niski kapitał społeczny
 • Powstawanie napięć międzypokoleniowych
prognoza gus liczby ludno ci w wieku 65 lat i wi cej wed ug pi cioletnich grup wieku do 2030 r
Prognoza GUS liczby ludności w wieku 65 lat i więcej według pięcioletnich grup wieku do 2030 r.
udzia os b w wieku 15 64 lata oraz w wieku 65 w populacji og lnej w polsce
Udział osób w wieku 15–64 lata oraz w wieku 65+w populacji ogólnej w Polsce

Prof. dr hab. med. Danuta Koradecka

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Prezentacja Wiek a zdolność do pracy

źródło: Eurostat

wska niki zatrudnienia starszych pracownik w wiek 55 64 lata w pa stwach cz onkowskich ue w 2010 r
Wskaźniki zatrudnienia starszych pracowników (wiek 55-64 lata) w państwach członkowskich UE w 2010 r.

BIAŁA KSIĘGA Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur COM(2012) 55 final

slide13

emerytury

emerytury

wska nik potencja u piel gnacyjnego
Wskaźnik potencjału pielęgnacyjnego

Ł. Jurek Polityka społeczna wobec rodziny w dobie starzejącego się społeczeństwa w: Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny. Red. A. Kubow, J. Szczepaniak, UE Wrocław 2010 s.157)

slide16

Ł. Jurek Polityka społeczna wobec rodziny w dobie starzejącego się społeczeństwa w: Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny. Red. A. Kubow, J. Szczepaniak, UE Wrocław 2010 s.157)

osoba starsza w brylancie opieki spo ecznej

Osoba starsza w brylancie opieki społecznej

RODZINA

PAŃSTWO

RYNEK

OSOBA STARSZA

SPOŁECZ-NOŚĆ LOKALNA

Podmioty w brylancie muszą wypełniać komplementarne zadania i nie powinni traktować siebie jak rywali, lecz jak partnerów realizujących wspólny cel. Skuteczna opieka powinna być efektem synergii wspólnego oddziaływania wszystkich elementów brylantu.

Opracowaniel. Jurek napodstawie: D. White, Canadian Welfare Governance in Transition, http://www.utoronto.ca/ai/canada-korea/papers/D-White-CanadianWelfareGovernanceinTransition.ppt#256,1,Canadian Welfare Governance in Transition (20.10.2007).

osoby w wieku 60 lat i wi cej wed ug poziomu ogranicze w samoobs udze
Osoby w wieku 60 LAT i więcej według poziomu ograniczeń w samoobsłudze

Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., GUS, Warszawa 2011

osoby w wieku 60 lat i wi cej wed ug mo liwo ci wykonania czynno ci domowych
Osoby w wieku 60 lat i więcej według możliwości wykonania czynności domowych

Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., GUS, Warszawa 2011

osoby w wieku 60 lat i wi cej wed ug mo liwo ci wykonania czynno ci domowych1
Osoby w wieku 60 lat i więcej według możliwości wykonania czynności domowych

Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., GUS, Warszawa 2011

slide21
Częstotliwość konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem specjalistą, w podziale ze względu na wiek, EU-27, 2009 r.

Eurostat 2012

napi cia mi dzypokoleniowe

napięcia międzypokoleniowe

Nr 21/2006

2006 06 26

„Starsi Polacy żyją na koszt młodszych Polaków –

zarys zjawiska”

Kto płaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL

Paweł Dobrowolski

TWORZYMY IDEE DLA POLSKI

Instytut Sobieskiego

ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa

tel./fax: (022) 826 67 47

tel.: (022) 211 12 75 fax: (022) 211 12 76

e-mail: sobieski@sobieski.org.pl

http://www.sobieski.org.pl

Volkswagen Bank Polska S.A. 45 2130 0004 2001 0340 1999 0001

Mamuty żyją na koszt małolatów

Kto płaci za starzenie się społeczeństwa i marnotrawstwo PRL

podstawowe obszary wyzwa

Podstawowe obszary wyzwań

zmiany na rynku pracy

finanse publiczne i system emerytalny

rynek produktów i usług;

etapy ycia senior w wed ug senioragency
Etapy życia seniorów według Senioragency

Źródło: Senioragency 2007, w.w.w.senioragency,com/news.aspx cyt za: M. Bombol, T. Słaby, Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Warszawa 2011, s. 110.

slide27

Rynek pracy

ZAPRACUJ SIĘ NA ŚMIERĆ – TO JEDYNY SPOSÓB NA ŻYCIE

EMERYTURA – TO ROBOCZA DEFINICJA PIEKŁA!

Bernard Shaw

1 kierunki zmian w obszarze rynku pracy

1. Kierunki zmian w obszarze rynku pracy

konieczność dokształcania, przekwalifikowania pracujących, jako następstwo labilnego środowiska pracy i zmian technologicznych.

zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych. Obecna sytuacja w zakresie aktywności osób powyżej 55.–64. roku życia stawia nas w ogonie krajów UE i OECD: tylko 34,5% osób jest aktywnych zawodowo, podczas gdy w krajach OECD 57,5%, w Szwajcarii 70,3%, Szwecji 74,%, Norwegii 69,5%

Podwyższenie wieku emerytalnego

Zaniechanie dezaktywizacji osób starszych jako instrumentu redukcji bezrobocia.

Rozwiązanie problemu szarej strefy. Ostatnie wykonane przez GUS szacunki dotyczą 2004 roku i wynika z nich, że 33% spośród 1,3 mln osób to osoby powyżej 45. roku życia, z czego około 330 tys. to emeryci i renciści. W tej sytuacji bezwzględną koniecznością staje się działanie w kierunku m.in.:

• rozwijania realnego i skutecznego programu zachęt dla zatrudniania osób starszych 55+,

• rozwijania elastycznych form zatrudnienia osób starszych przez umożliwienie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracy na czas określony,

• wzrostu mobilności zawodowej osób tej grupy wiekowej, tak by zmniejszać liczbę osób, które mogą być uznane za wykluczone „cyfrowo”.

• uelastycznienie przepisów dotyczących zatrudnienia osób starszych,

typologia modelu opieki nad osobami starszymi
typologia modelu opieki nad osobami starszymi
 • samoopieka (self-care),
 • opieka w formie wolontariatu (volunteercare),
 • opieka profesjonalna (professionalcare).

G. Dooghe, The ageing of the European Population. London and Europe research, London Research Centre, May 1997 s.55 za MM

slide32

: Ł.Jurek, Polityka społeczna wobec rodziny w dobie starzejącego się społeczeństwa, w: Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny pod red. A. Kubowa, J. Szczepaniak, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010, s.155

wspieranie samodzielnego ycia poprzez rozwi zania technologii ict
Wspieranie samodzielnego życia poprzez rozwiązania technologii ICT

Rozwój systemów wsparcia technologii ICT jest wyjątkowo innowacyjnym sposobem na promowanie prowadzenia samodzielnego życia. „Inteligentne” domy, usługi cyfrowe i internetowe mają na celu wspieranie osób starszych w samodzielnym życiu i zwiększanie efektywności świadczenia usług poprzez wyszczególnienie konkretnych potrzeb.

slide41

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę

Maria Zrałek