nya milj pr vningsdelegationer
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nya miljöprövningsdelegationer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Nya miljöprövningsdelegationer - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Nya miljöprövningsdelegationer. Skillnader och avsikten med förändringen. Bakgrund . Långvarigt arbete med frågan, från fristående prövningsmyndigheter till sju delegationer hos länsstyrelsen Landat i tolv miljöprövningsdelegationer knutna till länsstyreler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nya miljöprövningsdelegationer' - alika-porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nya milj pr vningsdelegationer
Nya miljöprövningsdelegationer

Skillnader och avsikten med förändringen

bakgrund
Bakgrund
 • Långvarigt arbete med frågan, från fristående prövningsmyndigheter till sju delegationer hos länsstyrelsen
 • Landat i tolv miljöprövningsdelegationer knutna till länsstyreler
 • Planerat ikraftträdande samtidigt som inrättandet av de nya mark- och miljödomstolarna men fördröjdes till den 1 juni 2012.
milj pr vningsdelegationerna
Miljöprövningsdelegationerna

finns vid Länsstyrelserna i

 • Stockholms
 • Uppsala
 • Östergötlands
 • Kalmar
 • Skåne
 • Hallands
 • Västra Götalands
 • Örebro
 • Dalarnas
 • Västernorrlands
 • Västerbottens, och
 • Norrbottens län
delegationernas arbetsuppgifter
Delegationernas arbetsuppgifter
 • Tillståndsprövningar enligt 9 kap. MB
 • Återkallande och förbud enligt 24 kap. 3 § MB
 • Omprövning av tillstånd m.m. enligt 24 kap. 5 § MB
 • Upphävande m.m. enligt 24 kap. 8 § MB
 • Tillstånd enligt 7 kap. 28 § MB, Natura 2000, om ärendet har samband med ett ärende som MPD prövar och ärendena har samma sökanden.
 • Prövning av artskyddsdispens ligger inte inom delegationens ansvarsområde.
syftet med den nya f rordningen om milj pr vningsdelegationer
Syftet med den nya förordningen om miljöprövningsdelegationer
 • Åstadkomma en mer kvalificerad och effektiv prövning av s.k. B-verksamheter
 • Tydliggöra miljöprövningsdelegationernas och länsstyrelsernas olika roller
tre perspektiv
Tre perspektiv
 • Snabbare handläggning
 • Mer likriktad prövning och likriktade beslut i hela landet
 • Övriga förändringar
snabbare handl ggning
Snabbare handläggning
 • Regeringsbeslut den 1 december 2011, ett ärende vid miljöprövningsdelegationen ska beslutas inom sex månader från att en fullständig ansökan lämnats in till delegationen.
uppdrag till l nsstyrelserna med mpd i regeringsbeslutet
Uppdrag till länsstyrelserna med MPD i regeringsbeslutet
 • Redovisning av åtgärder som avses vidtas i syfte att åstadkomma en kvalificerad och mer effektiv prövning av B-verksamheter
 • Redovisning av handläggningstider både utifrån när en ansökan lämnas in och när den bedöms vara komplett
 • Redovisa handläggningstider för täktärenden, vindkraftsärenden och övriga ärenden uppdelat på hel tillståndsprövning, villkorsändringar och övriga frågor
 • Utföra en översyn av de rutiner som tillämpas vid registrering i syfte att göra statistiken jämförbar
vad g r l nsstyrelserna och milj pr vningsdelegationerna med sexm nadersm let
Vad gör länsstyrelserna och miljöprövningsdelegationerna med sexmånadersmålet?
 • Resurser
 • Nya verktyg för uppföljning
 • Översyn av arbetsformer, var finns tidstjuvarna?
resurser
Resurser
 • Extra medel
 • Budgetprop. 2013
var ska krutet l ggas
Var ska krutet läggas?
 • Det måste redan tidigt i processen stå klart för sökanden vad som förväntas beträffande ansökans och miljökonsekvesnbeskrivningens innehåll m.m.
nya verktyg f r uppf ljning
Nya verktyg för uppföljning
 • Nytt system för registrering och uppföljning hos länsstyrelserna
 • Gemensam tidpunkt för när en ansökan ska bedömas vara fullständig = sista komplettering kom in
 • Gemensamma rutiner för tidsredovisning, dvs. möjlighet att jämföra styckekostnader
arbetsformerna i delegationerna var finns tidstjuvarna
Arbetsformerna i delegationerna, var finns tidstjuvarna?
 • Kompletteringsförfrågan hos remissinstanser
 • Kompletteringsförfarandet, tydliga förelägganden vid hot om avvisning m.m.
 • Kommunicering angående remisstid och möjligheterna till anstånd
 • Utformandet av tydliga remissmissiv
 • Tidsblock i handläggningen
 • Vissa serviceåtaganden, fler i framtiden
 • Mallar
likriktad handl ggning och likriktade beslut i landet
Likriktad handläggning och likriktade beslut i landet
 • Länsstyrelsen ska beredas tillfälle att yttra sig beträffande ansökan innan miljöprövningsdelegationen avgör ärendet
 • Sker samtidigt som övriga remissinstanser bereds tillfälle att komma in med synpunkter
 • Ingen sammanvägning av övriga remissinstansers yttranden
fortsatt kommunicering
Fortsatt kommunicering
 • 17 § förvaltningslagen, allmänna bestämmelser om kommunicering – sökanden, klaganden eller annan part
 • 25 § förordningen om miljöprövningsdelegationer och 19 kap. 4 § MB, bestämmelser om kommunicering av länsstyrelsens yttrande m.fl. yttranden – med den som gjort en ansökan eller kommit in med synpunkter genom någon annan än honom eller henne själv

(förtydligades i remiss angående 6 kap, den s.k. MKB-remissen)

mallar
Mallar
 • Remissmall
 • Föreläggandemall
 • Grundmall för beslut
 • Täktmall
 • Vindkraftsmall
slide17
Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet
 • Förslag på Handläggningsrutiner – miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken
 • Tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet
 • Besluts- och villkorsformuleringar
kortare handl ggningstider
Kortare handläggningstider

Står högt, men får aldrig vara på bekostnad av riktigheten i besluten!

vriga fr gor
Övriga frågor
 • Miljöprövningsdelegationernas självständighet
 • Länsstyrelsens möjlighet att överklaga delegationens beslut
 • Samverkan mellan miljöprövningsdelegationerna i frågor som rör handlgägning som är gemensam för deras verksamheter
ad