Forvaltning av fjellregionen i Nord-Trøndelag
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Forvaltning av fjellregionen i Nord-Trøndelag Motorferdsel i utmark og vassdrag Utviklingstrekk v/ Ø ystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannens Milj ø vernavdeling Heia Gjestegård 31. okt. 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chico


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

Forvaltning av fjellregionen i Nord-TrøndelagMotorferdsel i utmark og vassdragUtviklingstrekkv/ Øystein LorentsenSeniorrådgiverFylkesmannens MiljøvernavdelingHeia Gjestegård31. okt. 2012


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

Rammer for motorferdsel i utmark en helt sentral del av forvaltningen av fjellregionen i Nord-Trøndelag

Reguleres av Lov/Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag

 • Kommunen:

  • myndighet på de fleste områder

 • Fylkesmannen:

  • klageinstans

  • veiledningsansvar

 • Begrenset oversikt over faktisk utvikling

  • Tall og statistikk

  • SSB (Kostra)

  • Opplysningrådet for veitrafikk (registreringer)

  • kopi av vedtak om disp. for barmarkskjøring


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

§ 1.(formål).

Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

§ 3.(forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag).

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.

§ 4.(tillatelser med hjemmel direkte i loven).

       Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

…………………..

c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

FORSKRIFT 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

§ 1. I utmark og på islagte vassdrag (som definert i lovens § 2) kan motorkjøretøyer bare brukes når det skjer i samsvar med denne forskrift

§ 2. Motorkjøretøy kan på bar markutenfor veg nyttes til:

b) transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, …………

c) offentlig oppsyns- og tilsynsstjeneste,

d)……………..


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

(forts.) FORSKRIFT 1988-05-15 motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdragnr 356:

§ 3. Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til:

 • formål som nevnt i motorferdsellovens § 4 ………

 • b) andre formål som nevnt i § 2 i denne forskrift,

 • c) transport som er nødvendig for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg

 • d) transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse

 • e) ………

 • f) ……….


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

§ 5. motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:

a) fastboende som i ervervsmessig øyemed (leiekjøring) vil påta seg

 • transport mellom bilveg og hytte

 • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag

 • ………..

 • ………

  b) funksjonshemmede

  c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a

  d)


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

§ 6. motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

I unntakstilfellekan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4 og 5

dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.

…………………

………………………


Gjeldende regelverk
Gjeldende regelverk motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Gammelt regelverk – liten utvikling

1977  Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

 • Lovutøvelse, forskriftsmyndighet til kommunen

 • Full kommunal styring

 • Eksplosiv økning i antall dispensasjoner

 • Kollaps” utover 80-tallet

 • Loven ”smuldra bort”

  1988  Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

  2005-06  Lovgjennomgang  Forslag til ny lov

  2007  Høring av ny lov

  2008  lagt i skuffen ………..

  2009  enkelte forskriftsendringer/tillegg


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

§ motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag5. (forts)

Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:

f) (ny) gruppeturer på snødekt mark for beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller forflytningshemmede. Turen må være i regi av helse- og omsorgsinstitusjoner eller ideelle organisasjoner. Tillatelse kan kun gis for transport til bestemte turmål og langs nærmere bestemte traseer dersom kommunen anviser slike.


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

§ 5a. (ny) motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.

Tillatelse etter første ledd kan på barmark kun gis for transport langs traktorvei, likevel slik at det i Finnmark også kan gis slik tillatelse langs godt etablerte barmarkstraseer.


Motorferdsel i utmark og vassdrag utviklingstrekk
Motorferdsel i utmark og vassdrag motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdragUtviklingstrekk

 • Teknisk utvikling

  • Bedre kjøretøy teknisk

   • Bedret framkommelighet

   • Bedret driftssikkerhet

   • Redusert støy/utslipp

  • Økte bruksområder Snøskuter, ATV, Helikopter, (Fly)

  • Nye typer kjøretøy – ATV m/belter, Vannskuter, Mikrofly

  • Reiselivsnæring/Fritidsaktiviteter

  • Endret reiselivsmønster

  • Nye aktiviteter

  • Nye (økte) bruksområder motorkjøretøy

  • Økonomi

  • Bedret privatøkonomi over mange ti-år

  • Snøskuter, ATV  «Allemannseie»

 • Regelverk

  • Ingen utvikling (nesten)

  • Økende politisk debatt senere tid (snøskuter) - fritidsaktviteter, reiseliv


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.


Motorferdsel i utmark og vassdrag utviklingstrekk1
Motorferdsel i utmark og vassdrag Opplysningrådet for veitrafikken ASUtviklingstrekk

 • Økt debatt om motorisert ferdsel på snødekt mark (snøskuter)

  • De fleste behov i tradisjonelle næringer bra dekt i lov og forskrift

  • Reiselivsnæring – ønske om løypenett

  • Snøskuterkjøring som aktivitet (snøskutersafari, rekreasjonskjøring)

  • Fritidskjøring – persontransport til/fra ulike turmål, fiskevann mm

   Vanligvis mindre miljøkonsekvenser enn motorisert ferdsel på barmark, men ikke alltid…..

  • Politisk debatt registreres  lov-/regelendringer ?


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.


Motorferdsel i utmark og vassdrag utviklingstrekk2
Motorferdsel i utmark og vassdrag Opplysningrådet for veitrafikken ASUtviklingstrekk

 • Økt press for motorisert ferdsel på barmark (ATV)

  • Reiselivsnæring

  • Utleie av jakt/fiske

  • Reindrift

  • Sauenæring

  • Fritid – transport til hytter

  • Forskning/forvaltning

  • Jakt – uttak av hjortevilt ………….. (direkte hjemlet i forskrift)

   Betydelig større miljøkonsekvenser enn snøskuterkjøring på snødekt mark…..

  • Liten offentlig debatt om endring av reglene for barmarkskjøring…..…


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

Kilde: Samferdselsstatistikk, Statistisk sentralbyrå og Opplysningrådet for veitrafikken AS

Fotnote(r): Omfatter alle registrerte kjøretøy og tilhengere.


Lov 1977 06 10 nr 82 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 1 form l

Motorferdsel i utmark og vassdrag - Utviklingstrekk Opplysningrådet for veitrafikken AS

Sterk dynamikk

Behov for klare rammer

Behov for nytt regelverk

Nye typer kjøretøy  eks. ATV m/belter