konferencja 10 pa dziernika 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferencja 10 października 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferencja 10 października 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
alfreda-golden

Konferencja 10 października 2012 - PowerPoint PPT Presentation

137 Views
Download Presentation
Konferencja 10 października 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konferencja 10 października 2012 Organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013

 2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat. • Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych. • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

 3. W roku szk. 2012/13 monitorowany będzie proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

 4. Ewaluacja • Ewaluacja całościowa (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) • Ewaluacje problemowe w obszarach: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej” i „Zarządzanie" (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) „Procesy zachodzące w placówce/szkole” i „Funkcjonowanie w środowisku lokalnym" (30% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); Ewaluacje problemowe w obszarach wybranych przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (10 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – „Zarządzanie placówką/szkołą”.

 5. Kontrola • H) Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej • I) Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, poradniach PP i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

 6. Kierunki działań oświatowych Miasta Łódźw roku szkolnym 2012/2013 • Ustalenie ostatecznej wersji, przyjęcie oraz wdrożenie Polityki Rozwoju Edukacji. • Standaryzacja zatrudnienia w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach oświatowo – wychowawczych. • Przeprowadzenie II etapu wdrożenia systemu informatycznego do projektowania organizacji i planowania budżetu. • Wdrożenie elektronicznego naboru do szkół podstawowych i gimnazjów.

 7. Kierunki cd. • Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie infrastrukturą szkół/placówek. • Wypracowanie i wdrożenie systemu współpracy przedszkoli i szkół podstawowych w celu zabezpieczenia miejsc dla dzieci. • Reorganizacja sieci przedszkoli w celu zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom 3 – 4 letnim. • Przygotowanie szkół podstawowych do przyjęcia dzieci 6 – letnich.

 8. Kierunki cd. • Wzbogacenie form współpracy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. • Wzmocnienie roli doradztwa zawodowego na każdym etapie kształcenia. • Realizacja działań wspierających edukację zdrowotną (zdrowie psychiczne, umiejętność radzenia sobie ze stresem, zdrowa żywność).

 9. Kierunki cd. • Realizacja projektów współfinansowanych z różnych źródeł, w tym: Przedszkole dla malucha (9.1.1 PO KL) Wyjątkowy uczeń (9.1.2 PO KL) Cyfrowa szkoła (pilotaż Programu Rządowego)

 10. Kierunki cd. • Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych na wzbogacanie oferty szkół/placówek: • Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia (3.5 PO KL) • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego (3.4.3 PO KL)

 11. Priorytety w zakresie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej szkół/placówek w roku szkolnym 2012/2013 • Doskonalenie kompetencji nowoczesnego i sprawnego zarządzania szkołą/placówką ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi, infrastrukturą i finansami. • Doskonalenie umiejętności realizacji zadań szkoły/placówki w świetle nowych uregulowań prawnych. • Poszerzanie kompetencji w zakresie Systemu Informacji Oświatowej • Doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

 12. Doskonalenie cd. • Doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się Technologią Informacyjną i Komunikacyjną. • Poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. • Poszerzanie kompetencji w zakresie komplementarnego wspomagania dzieci i młodzieży w kolejnych latach edukacji i na poszczególnych etapach kształcenia – współodpowiedzialność, wspólne cele, wspólne działania, wspólne sukcesy.

 13. Doskonalenie cd. • Doskonalenie kompetencji w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży na każdym etapie kształcenia – identyfikacja zdolności, uzdolnień i talentów oraz metody i formy pracy. • Doskonalenie kompetencji w zakresie doradztwa zawodowego na każdym etapie kształcenia. • Poszerzanie wiedzy w zakresie pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych.

 14. Zmiany w prawie • Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy - Dz.U.2012.857 • Zasady udzielania pomocy na wyprawkę szkolną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. 2012 poz. 706).

 15. Kwalifikacje nauczycieli – zmiana - Dz.U.2012.426 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach