Download
bijzonderheden post anesthesie bij kinderen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen

Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen

252 Views Download Presentation
Download Presentation

Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bijzonderheden post-anesthesie bij kinderen Dr. V. SALDIEN DEPART. OF ANESTHESIOLOGY UNIVERSITY HOSPITAL ANTWERP BELGIUM

 2. PEDIATRISCHE ANESTHESIE • FYSIOLOGIE • ANATOMIE • FARMACOLOGIE • PREOPERATIEVE BEOORDELING • VOORBEREIDING • VOCHTBELEID • PIJNBELEID

 3. ADEMHALINGSSTELSEL • AFWIJKENDE ANATOMIE BOVENSTE LUCHTWEG • THORAXGEOMETRIE • ADEMHALINGSDYNAMICA • METABOLISME • LUCHTWEGWEERSTAND • ADEMARBEID ! ZIEKTE, ANESTHESIE EN HEELKUNDE!

 4. ANATOMIE BOVENSTE LUCHTWEG

 5. THORAXGEOMETRIE

 6. TYPE I (marathonvezels) LANGDURIGE ACTIVITEIT (vb. ademhaling) < 1jaar CONTRIBUTIE DIAFRAGMA TYPE II KORTDURENDE ACTIVITEIT (vb. hoesten) SPIERVEZELS

 7. ADEMHALINGSDYNAMICA Re verschuiving daling FRC daling TV

 8. ADEMHALINGSDYNAMICA • ATELECTASE • VENTILATIE/PERFUSIE MISMATCH • SHUNTING • HYPOXIE INTUBATIE + VENTILATIE + PEEP

 9. LUCHTWEG WEERSTAND ADEMARBEID • PERIFERE LUCHTWEGEN: GROOT CROSS-SECTIONAL AREA • CENTRALE LUCHTWEGEN: vb oedeem, tube, secreties • DODE RUIMTE/ TIDAL VOLUME (30%) • CAVE KUNSTNEUS

 10. ADEMHALINGSPARAMETERS

 11. INTUBATIE • < 10 jaar niet-gecuffte tubes • 3 MATEN 16+leeftijd/4 • DIEPTE • AUSCULTATIE • LARYNXMASKER • VRIJE LUCHTWEG • HULP BOVENSTE MOEILIJKE LUCHTWEG • GEEN BESCHERMING • ASPIRATIE • LARYNXSPASME • INCORRECTE POSITIONERING

 12. CARDIOVASCULAIR SYSTEEM • FOETALE CIRCULATIE  VOLWASSEN CIRCULATIE • LAGE COMPLIANTIE • VERMINDERDE CONTRACTILITEIT • HARTFREQUENTIE CAVE BRADYCARDIE

 13. CARDIOVASCULAIRE VARIABELEN

 14. CARDIOVASCULAIRE PARAMETERS

 15. CENTRAAL - AUTONOOM ZENUWSTELSEL • 1/3 CARDIAC OUTPUT • IMMATURE BLOED-HERSEN BARRIERE • PARASYMPATICUS > SYMPATICUS • BRADYCARDIE • < 8 jaar CENTRALE ZENUWBLOKKADE

 16. BLOEDVOLUME • BEREKENING CIRCULEREND VOLUME • PREMATUUR 100ml/kg • PASGEBORENE 90 ml/kg • PEUTER 80 ml/kg • KIND 70 ml/kg • MAXIMAAL TOELAATBAAR BLOEDVERLIES (20%)

 17. HEMOGLOBINE

 18. HEMOGLOBINE • HbF  AFFINITEIT • O2/Hb DISSOCIATIECURVE LINKS • ADEQUAAT O2 TRANSPORT • OPNAME CO2 RECHTS O2/Hb • LAGE WEEFSEL Po2 • STEILE DISSOCIATIE CURVE • HOGER Hb

 19. HEMOGLOBINE FYSIOLOGISCHE ANEMIE • AFBRAAK HbF •  ERYTHROPOESIS • OVERLEVINGSTIJD •  CIRCULEREND VOLUME • PREMATURITEIT

 20. BLOEDTRANSFUSIE • Hct 20 - 25% of Hb 7 - 8g/dl • Hct 30 -35% of Hb >10g/dl O2 AFHANKELIJK • 10ml/kg/keer PC

 21. VOCHT - ELECTROLIETENBELEID

 22. VOCHTBELEID • ONDERHOUDSBEHOEFTE • CORRECTIE BESTAANDE TEKORTEN • NUCHTER ZIJN • AANVULLEN DOORGAANDE VERLIEZEN • BLOEDVERLIES • DERDE RUIMTE VERLIES

 23. ONDERHOUDSBEHOEFTE • INSENSIEBEL VOCHTVERLIES • URINEPRODUCTIE • METABOLE ACTIVITEIT • CORRECTIE • LEEFTIJD • GEWICHT • NEONAAT 150 - 120 ml/kg/d 4 ml/kg/u • KINDEREN<10kg 100 ml/kg/d 4 ml/kg/u • elke kg 10 -20 kg 1000 ml + 50 ml/kg/d +2 ml/kg/u • > 20 kg 1500 ml + 20 ml/kg/d +1 ml/kg/u

 24. ISGLUCOSE STEEDS NOODZAKELIJK IN PEDIATRISCH VOCHTBELEID?IS GLUCOSE POTENTIEEL GEVAARLIJK? • CONTROVERSE • VERMIJDEN HYPOGLYCEMIE ( < 40 mg/dl) • NEONATEN • DYSMATUREN • DIABETICI • HYPERALIMENTATIE • UITBREIDING CEREBRAAL DEFICIT • ACUTE DILUTIE HYPONATRIEMIE • CEREBRAAL OEDEEM • DESORIENTATIE • BEWUSTZIJNSVERLIES • STUIPEN • INKLEMMING • R/ Na Bicarbonaat 1 - 2 ml/kg

 25. ELECTROLIETEN • Na 2 - 3 meq/kg/d • K 1 - 2 meq/kg/d

 26. CORRECTIE BESTAANDE VERLIEZEN • NUCHTER ZIJN • BEREKENING TEKORT • 1/2 COMPENSATIE 1e h • 1/2 COMPENSATIE 2 h • ETIOLOGIE

 27. DOORGAANDE VERLIEZEN • DERDE RUIMTE VERLIES • TRAUMA • 2 - 10 ml/kg/u • BLOEDVERLIES • CONTROLE • ZUIGER • COMPRESSEN • > 20% CIRCULEREND VOLUME • 10 ml/kg/keer • FFP ( EXTREEM BLOEDVERLIES, PREMATURITEIT) • THROMBOCYTEN

 28. TEMPERATUUR HOMEOSTASE • RELATIEF GROOT LICHAAMSOPPPERVLAK • AFWEZIGHEID SUBCUTAAN VETWEEFSEL • RADIATIE (39%) verhoogde omgevings T • CONVECTIE (34%) afdekken • VERDAMPING (24%) vochtigheidsgraad • CONDUCTIE (3%) verwarmde contact - infuus

 29. PRE-OPERATIEVE BEOORDELING • DAGHOSPITAAL • POST-CONCEPTIONELE LEEFTIJD • > 60 WEKEN DAGHOSPITAAL • 45 - 60 WEKEN 2 uur RECOVERY • < 45WEKEN 24 uur PACU / INZO

 30. PSYCHOLOGISCHE VOORBEREIDING • 0 - 6 maand anti-cholinergica • 7 mnd - 4 jr emotioneel kwetsbaar • 4 - 6 jr primaire focus communicatie • 6 jr - adolescentie primaire focus communicatie

 31. PREMEDICATIE • Rustige scheiding tussen ouder en kind en rustige inductie • GERUSTSTELLENDE INFORMATIE • AANWEZIGHEID EEN DER OUDERS • ANTI-CHOLINERGICA • ATROPINE 0.01 mg/kgIV 0.02 mg/kg PO • GLYCOPYRROLAAT • SEDATIVA MIDAZOLAM • ORAAL 0.5 - 0.75 mg/kg 20 - 30min • RECTAAL 0.3 mg/kg 15 min • INTRANASAAL 0.2 mg/kg 10 min ANALGETICA • PARACETAMOL 20 - 30 mg/kg • MORFINE 0.2 mg/kg

 32. EMLA-creme • VOLDOENDE HOEVEELHEID(2g) • > 1 uur

 33. NUCHTER ZIJN • HELDERE VLOEISTOF 2 UUR VOOR INDUCTIE • VAST VOEDSEL/MELKVOEDING 6 UUR

 34. INTRAVENEUZE ANESTHETICAPENTOTHAL • NEONATEN 2 - 3 mg/kg • ZUIGELINGEN 6 - 8 mg/kg • KINDEREN 5 - 6 mg/kg •  GEVOELIGHEID NEONATEN • LAGERE BINDINGSCAPACITEIT • IMMATURE BLOED-HERSENBARRIERE • VERHOOGDE DOSIS ZUIGELINGEN • VERHOOGDE CO (initiele verlaging thv hersenen)

 35. INTRAVENEUZE ANESTHETICAPROPOFOL • LEEFTIJDSAFHANKELIJK INDUCTIEDOSIS • DISTRIBUTIEVOLUME 50% • 2 X KLARING • VERLENGD INFUUS • TRAGERE VRIJZETTING UIT SLECHT BEVLOEIDE WEEFSELS • NADELEN • PIJN • LIDOCAINE • OPIATEN • DILUTIE • SPONTANE CHOREIFORME BEWEGINGEN •  GOLVEN EEG (SUBCORTICALE OORSPRONG) • HOGERE DOSERING • OPIATEN • SNELLE INJECTIE

 36. INTRAVENEUZE ANESTHETRICAKETAMINE • CARDIOVASCULAIRE INSTABIELE PATIENTEN • HERHAALDE PIJNLIJKE DIAGNOSTISCHE EN THERAPEUTISCHE HANDELINGEN • ONHANDELBARE KINDEREN • PLAATSEN BEPERKTE MOGELIJKHEDEN

 37. INTRAVENEUZE ANESTHETICAMIDAZOLAM • PREMEDICATIE • SEDATIVUM • DIAGNOSTISCHE • THERAPEUTISCHE HANDELINGEN • INTENSIEVE ZORGEN

 38. NARCOTICA • DOSIS EN TYPE NARCOTICA • LEEFTIJD • TYPE HEELKUNDE • VOORKEUR ANESTHESIST • NEONAAT • VERTRAAGDE AFBRAAK • IMMATURE LEVER • VERMINDERDE LEVERDOORBLOEDING • VERHOOGDE GEVOELIGHEID • IMMATURE BLOEDHERSEN BARRIERE • ADEMHALINGSDEPRESSIE • WEANING

 39. SPIERRELAXANTIANIET-DEPOLARISEREND • GEVOELIGHEID ZUIGELINGEN > VOLWASSENEN > KINDEREN • KLEINERE SPIERMASSA • NEUROMUSCULAIRE IMMATURITEIT • GROTER DISTRIBUTIE VOLUME • HOFMANN ELIMINATIE KORTERE WERKINGSDUUR • NIER / LEVER EXCRETIE LANGERE WERKINGSDUUR

 40. SPIERRELAXANTIADEPOLARISEREND • GROTER DISTRIBUTIEVOLUME • LAGERE PLASMA CHOLINESTERASE • 2 mg/kg • NADELEN • CARDIALE ARRYTHMIEEN • RHABDOMYOLYSE • HYPERKALIEMIE • MASSETER SPASME • MALIGNE HYPERTHERMIE

 41. INHALATIE-ANESTHETICA • SNELLERE ALVEOLAIRE CONCENTRATIE (KINDEREN) • LAGERE FRC • BLOEDFLOW VAATRIJKE ORGANEN RELATIEF HOGER • MINDER SPIER EN VETWEEFSEL • MINIMALE ALVEOLAIRE CONCENTRATIE (MAC) • MAXIMAAL TUSSEN 1 MAAND EN 1 JAAR

 42. MEDICAMENTEUSE PIJNBESTRIJDING KLEINE INGREPEN GROTE INGREPEN

 43. MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDINGKLEINE INGREPENPARACETAMOL • PERIFEER (PROSTAGLANDINESYNTHETASE) EN CENTRAAL • METABOLISATIE LEVER • NEONAAT SULFAATBINDING • KINDEREN GLUCURONIDATIE • DOSERING • ANTI-PYRETISCH EFFECT  ANALGETISCH EFFECT • RECTAAL 100mg/kg/d • ORAAL 60 - 80 mg/kg/d • INTRAVENEUS 20 mg/kg/keer (7.5 mg/kg/keer)

 44. MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDINGNIET-STEROIDALE ANTI-INFLAMMATOIRE DERIVATEN • ANALGETISCH • ANTIPYRETISCH • ANTI-INFLAMMATOIR • NEVENWERKINGEN • BLOEDPLAATJESINACTIVATIE • MAAGDARMIRRITATIE • ASTMA • LEVER EN NIERDYSFUNCTIE • TARADYL, JUNIFEN, VOLTAREN

 45. TRAMADOL • ZWAKKE µ AGONIST •  HEROPNAME NORADRENALINE • 2- 3 mg/kg • NAUSEA

 46. MEDICAMENTEUZE PIJNBESTRIJDINGMORFINE • STERK ANALGETISCH • SEDATIE • ADEMHALINGSDEPRESSIE • OPLOSSING 1/2 lichaamsgewicht M+ in 50 ml NaCl 0,9% • 1 - 4 ml/u (10 - 40 µg/kg/u) • OPLAADDOSIS 0.1 - 0.2 mg/kg • MONITOR PIJNSCORE, SEDATIESCORE • PACU, INZO < 6 maand