przestepstwa wobec os b ma oletnich n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRZESTEPSTWA WOBEC OSÓB MAŁOLETNICH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRZESTEPSTWA WOBEC OSÓB MAŁOLETNICH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

PRZESTEPSTWA WOBEC OSÓB MAŁOLETNICH - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

PRZESTEPSTWA WOBEC OSÓB MAŁOLETNICH. AKTY PRAWNE. KONSTYTUCJA RP USTAWA z 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE USTAWA Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. KODEKS KARNY USTAWA Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PRZESTEPSTWA WOBEC OSÓB MAŁOLETNICH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akty prawne
AKTY PRAWNE
 • KONSTYTUCJA RP
 • USTAWA z 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE
 • USTAWA Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. KODEKS KARNY
 • USTAWA Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
 • USTAWA Z DNIA 25 LUTEGO 1964 R. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
 • KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
 • USTAWA Z DNIA 20 MAJA 1971 R. KODEKS WYKROCZEŃ
 • USTAWA Z DNIA 17 LISTOPADA 1964 R.KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
karcenie dzieci
KARCENIE DZIECI

Karcenie sprowadza się do wyrządzenia dolegliwości małoletniemu

celem uzyskania w ten sposób pożądanego pozytywnego jego

zachowania- legalizacja czynności (wychowawcze uprawnienia

rodziców lub opiekunów ( art.95 Kro)

 • cel wychowawczy tj. skarcenie jest dolegliwością za konkretne przewinienie aby uniknąć podobnych zachowań w przyszłości, a nie np. „ bicie” dziecka na zapas,
 • proporcjonalność użytych środków do wagi przewinienia dziecka
 • przysługuje tylko rodzicom i lub opiekunom prawnym dziecka
 • nie może przekroczyć akceptowanych społecznie form, w szczególności nie może zagrażać życiu i zdrowiu dziecka

Nadużycie prawa karcenia powoduje odpowiedzialność

karną

karcenie ganienie napominanie przejawy tolerowane
KARCENIE (ganienie, napominanie) -PRZEJAWY TOLEROWANE
 • PERSWAZJA
 • REPRYMENDA,
 • WYJAŚNIANIE
 • ZWRACANIE UWAGI
 • OCENA MORALNA CZYNU
 • CZASOWE KORZYSTANIE Z RZECZY PRZYJEMNYCH
slide6
PRZEMOC W RODZINIE

art. 2. Ustawy z 29 lipca 2005 r. o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

[...]

2) przemocy w rodzinie - należy przez

to rozumieć jednorazowe albo

powtarzające się umyślne działanie lub

zaniechanie naruszające prawa lub

dobra osobiste osób wymienionych w

par. 1, w szczególności narażające te

osoby na niebezpieczeństwo utraty

życia, zdrowia, naruszające ich

godność, nietykalność cielesną,

wolność, w tym seksualną,

powodujące szkody na ich zdrowiu

fizycznym lub psychicznym, a także

wywołujące cierpienia i krzywdy

moralne u osób dotkniętych przemocą.

WAŻNE!!!

art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Osoby, które w związku z

wykonywaniem swoich obowiązków

służbowych (np. pedagodzy szkolni,

nauczyciele, lekarze pediatrzy)

powzięły podejrzenie o popełnieniu

przestępstwa z użyciem przemocy

wobec członków rodziny, powinny

niezwłocznie zawiadomić o tym Policję

lub prokuratora.

slide7

PRZEMOC WOBEC DZIECKA

przepisy kodeksu karnego

To fizyczne lub umysłowe działanie na szkodę, wykorzystywanie seksualne, zaniedbywanie lub maltretowanie dziecka poniżej 18 roku życia przez osobę odpowiedzialną za pomyślny jego rozwój oraz działania, które stanowią zagrożenie dla jego rozwoju.

WAŻNE!!!

art. 304 § 2Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego

Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego dościgania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

slide8
art. 189.kk

Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni lub

łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega

karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

slide9

art. 197.kk

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Jeżeli sprawca, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą , podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Jeżeli sprawca czynu określonego działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

slide10

ZGWAŁCENIE

art. 197 k.k.

SPRAWCA STOSUJĄC:

PRZEMOC

W § 1 - OBCOWANIA PŁCIOWEGO

DOPROWADZA OFIARĘ DO SKUTKU W POSTACI:

GROŹBĘ BEZPRAWNĄ

W § 2 - PODDANIA SIĘ INNEJ CZYNNOŚCI SEKSUALNEJ ALBO DOKONANIA PRZEZ OFIARĘ INNEJ CZYNNOŚCI SEKSUALNEJ

PODSTĘP

slide11
art. 199.kk

Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie

krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania

płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do

wykonania takiej czynności podlega karze pozbawienia wolności do

lat 3.

Jeżeli czyn określony w paragrafie poprzednim został popełniony na

szkodę małoletniego sprawca podlega karze pozbawienia wolności

od 3 miesięcy do lat 5.

Karze określonej w paragrafie poprzednim podlega ten kto

doprowadza małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się

innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,

nadużywając zaufania lub udzielając mu korzyści majątkowej lub

osobistej, albo jej obietnicy.

slide12

art. 200.kk

Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

slide13

CZYNNOŚCI SEKSUALNE Z MAŁOLETNIM

art. 200 k.k.

SPRAWCA PODEJMUJE JAKĄKOLWIEK CZYNNOŚCI, KTÓREJ SKUTKIEM BĘDZIE:

DOPROWADZENIE MAŁOLETNIEGO DO LAT 15 DO:

OBCOWANIA PŁCIOWEGO

PODDANIA SIĘ INNEJ CZYNNOŚCI SEKSUALNEJ

WYKONANIA INNEJ CZYNNOŚCI SEKSUALNEJ

ZGODA POKRZYWDZONEGO NIE WYŁĄCZA PRZESTĘPNOŚCI CZYNU

slide14

art. 201.kk

Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

slide15

KAZIRODZTWO

art. 201 k.k.

Zachowanie się sprawcy polega na DOPUSZCZENIU SIĘ OBCOWANIA PŁCIOWEGO w stosunku do:

 • wstępnego, zstępnego tj.
  • rodzice, dziadkowie itd.
  • dzieci, wnuki itd.
 • przysposobionego
 • przysposabiającego
 • brata
 • siostry

Przestępstwa dopuszczają się obie obcujące płciowo strony

slide16
art. 202.kk

Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne

lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo

rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający

takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie,

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza,

przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie

prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo

treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub

posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia

wolności od 6 miesięcy do lat 8.

slide17
4.Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

slide18

art. 207.kk

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli czyn połączony jest ze stosowaniem szczególnego

okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego

na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

slide19

ZNĘCANIE SIĘ

art. 207 k.k.

Zachowanie sprawcy polega na znęcaniu się

fizycznym

psychicznym

nad jedną z niżej wymienionych kategorii osób:

małoletnim

osobą najbliższą

psychiczny

osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy

osobą nieporadną ze względu na stan:

fizyczny

slide20

art. 208.kk

Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

slide21

ROZPIJANIE MAŁOLETNIEGO

art. 208 k.k.

Pod pojęciem „rozpijania” należy rozumieć wielokrotne, powtarzające się zachowania sprawcy, które stwarzają dla małoletniego niebezpieczeństwo:

uzależnienia od alkoholu

umocnienia w tego typu skłonnościach

przy czym zachowania to mogą polegać na:

dostarczanie napojów alkoholowych

ułatwianie spożywania napojów alkoholowych

nakłanianie do spożycia napojów alkoholowych

np. poprzez udostępnienie mieszkania

np. poprzez zakup alkoholu

w dowolny sposób

slide22

art. 209.kk

Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu udzielającego odpowiedniego świadczenia rodzinnego albo zaliczki alimentacyjnej.

Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne albo zaliczkę alimentacyjną, ściganie odbywa się z urzędu.

slide23

NIEALIMENTACJA

art. 209 k.k.

Polega na UPORCZYWYM(celowo porzuca pracę, wykazuję złą wolę dłużej niż 3 miesiące)uchylaniu się sprawcy od ciążącego na nim z mocy:

ustawy

orzeczenia sądowego

obowiązku opieki poprzez

osoby najbliższej

niełożenie na utrzymanie

innej osoby

i narażenie ją w ten sposóbna niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

Zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – to zaspokojenie potrzeb w zakresie żywności, odzieży, mieszkania, ale RÓWNIEŻ wykształcenia, przygotowania do zawodu, korzystania z dóbr kultury. Zakres podstawowych potrzeb uzależniony jest od stopniu rozwoju społeczeństwa, poziomu jego świadomości .

slide24

art. 210.kk

Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby , sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat

slide25

PORZUCENIE MAŁOLETNIEGO ALBO OSOBY NIEPORADNEJ

art. 210 k.k.

Istota tego czynu sprowadza się do tego, że sprawca PORZUCA:

małoletniego do

lat 15

osobę nieporadną

Porzuca – tj. pozostawia samą bez zapewnienia opieki ze strony innych osób bądź instytucji

przy czym czyni to wbrew obowiązkowi troszczenia się o taką osobę. Źródłem obowiązku może być:

ustawa

orzeczenie sądu

pełniona funkcja

umowa

stosunek faktyczny

rodzice

opiekun

pielęgniarka

opiekunka

sąsiadka

slide26

art. 211.kk

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

slide27

UPROWADZENIE BĄDŹ ZATRZYMANIE MAŁOLETNIEGO -

art. 211 k.k.

Zachowanie się sprawcy może przybrać dwojaką postać:

UPROWADZENIE

ZATRZYMANIE

czyli zabranie spod kontroli osoby uprawnionej

 • - MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ 15 LAT
 • OSOBĘ NIEPORADNĄ ZE WZGLĘDU NA STAN FIZYCZNY BĄDŹ PSYCHICZNY

pozostawienie osoby oddanej pod opiekę lub nadzór w miejscu, w którym znalazła się legalnie

opieki

przy czym czynu tego dopuszcza się wbrew woli osoby powołanej do:

nadzoru

Zgoda osoby uprowadzonej bądź zatrzymanej nie wyłącza przestępności czynu

zaniedbywanie dziecka
ZANIEDBYWANIE DZIECKA

Zaniedbywanie to nie zapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka w sferze zdrowotnej, edukacyjnej i emocjonalnej odpowiedniego odżywiania, schronienia i bezpieczeństwa, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom, i w następstwie powodujące lub mogące powodować uszczerbek na zdrowiu dziecka lub zaburzenie rozwoju psychicznego, moralnego lub społecznego. Wyróżnia się zaniedbanie fizyczne (ekonomiczne, zdrowotne), emocjonalne, edukacyjne (intelektualne).

slide29
Zaniedbywanie może być dokonane tylko przez osobę, która ma obowiązek opieki nad dzieckiem.

Z zaniedbywaniem możemy mieć do czynienia zarówno w przypadku rodziców, jak i osób, które mają w danym momencie pieczę nad dzieckiem (np. rodzina zastępcza, rodzina, której powierzono zajęcie się dzieckiem).

POTRZEBA PODJECIA DZIAŁAŃ PRAWEM PRZEWIDZIANYCH

slide30
art. 160.kk

Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,podlega

karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą

narażoną na niebezpieczeństwo,podlega karze

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

nara enie dziecka na niebezpiecze stwo
NARAŻENIE DZIECKA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO

art.162 kk

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym

bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego

uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez

narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia

albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,podlega karze pozbawienia

wolności do lat 3.

Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest

konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w

których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub

osoby do tego powołanej.

slide32
art. 89.kw

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7,

dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub

na torach pojazdu szynowego,podlega karze grzywny albo karze

nagany.

art. 106.kw

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7

albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed

niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w

okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega

karze grzywny albo karze nagany.

formy zawiadomienia
FORMY ZAWIADOMIENIA

1. Zgłoszenie pisemne złożone osobiście lub za pośrednictwem środków przekazu

Należy pamiętać, że taka droga jest właściwa tylko wtedy, gdy

zdarzenie nie wymaga natychmiastowych działań organów

ścigania.

2. Zgłoszenie ustne-osobiste stawienie się w jednostce policji celem złożenia zawiadomienia

3. Zgłoszenie interwencyjne

slide35
( Dane osoby zgłaszającej data miejscowość, ………. funkcji pełnionej

dane placówki)

Prokuratura Rejonowa

w Krakowie /

Komisariat Policji I

w Krakowie

WZÓR

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa na szkodę nieletniego

…………………………………….

imię, nazwisko dziecka, adres zamieszkania)

Składam zawiadomienie podejrzenia popełnienia przestępstwa ......................(jakiego) na szkodę małoletniego dziecka ………......................(imię, nazwisko), ur. dnia ……………….. (data urodzenia) przez …………….(imię, nazwisko, ewentualnie adres sprawcy - jeśli znany).

Dnia ………… wychowawca placówki przedszkolnej, pani ………………(imię i nazwisko nauczyciela) skontaktowała się ze mną w sprawie nieletniego …………….., mając uzasadnione podejrzenie, iż wobec dziecka stosowana jest przemoc fizyczna i psychiczna.

Pani ……………….. przekazała, iż podczas przebierania się dziecka w szatni zauważyła na rękach chłopca liczne sińce, podczas rozmowy chłopiec przyznał że od pewnego czasu tata bije go pasem, a potem zamyka w pokoju i przez resztę dnia nie dostarcza mu pożywienia, jest to forma kary jaką tata mu wymierza za niewłaściwe zachowanie. Według relacji dziecka matka nie reaguje na zachowanie ojca .

Chłopiec przyznał, ze sytuacja ta ma miejsce od czasu kiedy ojciec wrócił z pracy z zagranicy.

W związku z takim stanem rzeczy wnoszę o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

…………………………….

uprawnienia os b zg aszajacych
UPRAWNIENIA OSÓB ZGŁASZAJACYCH

art. 305.k p k

1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania

przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa

4. O wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego - z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach.

slide37
art. 306.kpk

1. Pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 § 4 przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, a stronom - na postanowienie o jego umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.

2. Zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem, który wydał lub zatwierdził postanowienie. Jeżeli prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu.

3. Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego

do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.

slide38
art. 23. kpk

W sprawie o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego, we współdziałaniu z małoletnim lub w okolicznościach, które mogą świadczyć o demoralizacji małoletniego albo o gorszącym wpływie na niego, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zawiadamia sąd rodzinny w celu rozważenia środków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

art. 51.kpk

Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje.

prawo rodzinne
PRAWO RODZINNE

Podstawowym prawem dziecka jest prawo do wychowywania się i dorastania w rodzinie.

W przypadku, gdy dziecko pozbawione jest naturalnej ochrony ze strony rodziców (z różnych powodów, m.in. braku danych o rodzicach lub rażących zaniedbań ze strony rodziców w stosunku do dziecka), państwo jest zobowiązane zapewnić dziecku opiekę.

To prawo jest bardzo silnie podkreślane zarówno w konstytucji jak i ustawach szczególnych, a także w aktach międzynarodowych.

slide41
Art. 72.Konstytucja RP

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka.

Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej

ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,

wyzyskiem i demoralizacją.

Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do

opieki i pomocy władz publicznych

slide42
Art. 572. kpc

Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające

wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest

zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.

Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na

urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach,

notariuszach, komornikach, organach samorządu i

Administracji rządowej, organach Policji, placówkach

oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach

i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub

osobami psychicznie chorymi.

skutek uruchomienia postepowania cywilnego
SKUTEK URUCHOMIENIA POSTEPOWANIA CYWILNEGO

INGERENCJA SĄDU WE WŁADZĘ RODZICIELSKĄ

slide44
W przypadku zagrożenia dziecka sąd rodzinny ma prawo

ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej.

Może ona polegać m.in. na poddaniu rodziców nadzorowi

kuratora, ale także na ograniczeniu, czy nawet pozbawieniu

władzy rodzicielskiej.

slide45
ZAGROŻENIE DOBRA DZIECKA

art. 109 krio ograniczenie władzy rodzicielskiej

1.Zobowiązanie rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń

 • niestosowanie kar cielesnych
 • regularnego posyłania dziecka do szkoły
 • zapewnienie dziecku odpowiednich warunków nauki
 • nawiązania kontaktu z placówką szkolną
 • organizowaniu dziecku czasu wolnego
slide46
2. Określenie, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddanie rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,
 • zmiana miejsca pobytu dziecka
 • zmianę placówki szkolnej

3 Poddanie wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego

 • choroba psychiczna rodziców,
 • niedorozwój umysłowy,
 • nieznaczne przejawy uzależnienia od alkoholu ,
 • lekceważenie obowiązków związanych z zapewnieniem odpowiedniej pieczy nad dzieckiem
 • skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
slide47
4.Zarządzenie umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej albo w

placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Sąd opiekuńczy, ze względu na okoliczności uzasadniające

umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce

opiekuńczo-wychowawczej, rozważy także ustanowienie nadzoru

kuratora sądowego nad sposobem wykonywania władzy

rodzicielskiej nad małoletnim.

slide48
PRZEMIJAJACY BRAK MOŻLIOWŚCI SPRAWOWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJart. 110 zawieszenie władzy rodzicielskiej

1.Poważna choroba rodziców

2. Konieczność dłuższego leczenia , rehabilitacji

3. Długotrwały wyjazd zagranicę

4. Krótkotrwały pobyt rodzica w zakładzie karnym

(może być orzeczone w wyroku rozwodowym, unieważnieniu

małżeństwa)

SKUTIEM ZAWIESZENIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ JEST KONIECZNOSC USTANOWIENIA DLA DZIECKA OPIEKI PRAWNEJ I WSKAZANIA OSOBY OPIEKUNA

slide49
TRWAŁY BRAK MOŻLIOWŚCI SPRAWOWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ art. 111 krio pozbawienie władzy rodzicielskiej

1. Trwała przeszkoda uniemożliwiająca sprawowanie władzy

2. Nadużywanie przez rodziców władzy nad dzieckiem – dopuszczanie

się czynów karalnych (rozpijanie, znęcanie, pobicia porzucenia )

3. Dopuszczenie się rażących zaniedbań obowiązków rodzica

względem dziecka ( najczęstsza przyczyna )

SĄD UMIESZCZA DZIECKO W RODZINIE ZASTEPCZEJ LUB PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem.

sytuacje wymagaj ce modyfikacji w sprawowaniu w adzy rodzicielskiej
Sytuacje wymagające modyfikacji w sprawowaniu władzy rodzicielskiej

Gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy:

 • nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim ( unieważnienie, rozwód)
 • pozostają w związku małżeńskim, lecz żyją w rozłączeniu (separacja faktyczna, zamieszkiwanie wspólne bez współdziałania)

Sąd może w przypadku konfliktu między rodzicami, kierując się dobrem

dziecka powierzyć wykonanie władzy rodzicielskiej jednemu z

rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych

obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (art. 107 krio)

(musi być określone do jakiego rodzaju obowiązków i uprawnień w

stosunku do osoby dziecka ogranicza się władzę danego rodzica)

slide51
decyzja co do zmiany miejsca pobytu dziecka
 • organizowania wypoczynku i wczasów
 • leczenia
 • wyboru placówki szkolnej
 • nauki pozaszkolnej
 • zasad wychowania
 • kierunku i zakresu wykształcenia
 • określenie krótkotrwałych pobytów dziecka u drugiego

(w przypadku braku porozumienia miedzy rodzicami sąd może zarządzić o sposobie odbierania dziecka z placówki przedszkolnej )

slide52
Nie istnieją w polskim prawie rodzinnym żadne sankcje,

które skłaniałby rodziców do przestrzegania orzeczeń sądu

ustalających ich kontakty z dzieckiem.

Jedyną formą nacisku na osoby, które uchylają się od

respektowania tego rodzaju orzeczeń jest możliwość

ukarania ich grzywną.