skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole szkolenie rady pedagogicznej n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 305 Views
 • Uploaded on

Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej. Cele szkolenia. zapoznanie nauczycieli z rodzajami interwencji wobec sprawców aktów agresji i przemocy przedstawienie możliwości prawnych postępowania w sytuacjach kryzysowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej' - yadid


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole szkolenie rady pedagogicznej

Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkoleSzkolenie rady pedagogicznej

cele szkolenia
Cele szkolenia
 • zapoznanie nauczycieli z rodzajami interwencji wobec sprawców aktów agresji i przemocy
 • przedstawienie możliwości prawnych postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • pokazanie sposobów pracy wychowawczej (i częściowo również terapeutycznej) z uczestnikami aktów agresji i przemocy
 • zachęcenie zespołu do doskonalenia kompetencji i umiejętności psychopedagogicznych
przyczyny agresji i przemocy w szkole
Przyczyny agresji i przemocy w szkole
 • szkoły są słabo strzeżone – brak dorosłych (nauczycieli) w „miejscach przemocy” (szatniach, toaletach, przy wejściu do szkoły)
 • szkoły są często otwarte dla obcych – brak ochrony czy monitoringu przy drzwiach wejściowych
 • nauczyciele bywają lekkomyślni – pozostawianie uczniów bez opieki w salach lekcyjnych i na korytarzach
 • istnieje przyzwolenie na agresywne zachowania – brak reakcji dorosłych na przejawy agresji, stosowanie przez nich agresji wobec uczniów
 • przemoc jest dostrzegana, ale nauczyciele i uczniowie nie wiedzą, jak się wobec niej zachować (brak strategii)
 • zachowania destrukcyjne pozostają nieujawnione – strach uczestników zdarzeń
 • system sankcji jest zbyt pobłażliwy lub stosowany niekonsekwentnie – brak lub zbyt niskie kary dla sprawców
co zapewnia skuteczn interwencj wobec zachowa agresywnych i przemocowych
Co zapewnia skuteczną interwencję wobec zachowań agresywnych i przemocowych?
 • system norm szkolnych i sankcji za ich naruszanie
 • kodeks postępowania wobec sprawców
 • odpowiednie przygotowanie kadry
 • współpraca z instytucjami pozaszkolnymi
agresja i przemoc rodzaje interwencji
Agresja i przemoc – rodzaje interwencji
 • interwencja w szkole – np. rozmowa wyjaśniająca, sankcje, rozmowa z rodzicami uczniów, praca z grupą klasową
 • powiadomienie policji lub innych instytucji
post powanie wobec uczestnik w akt w agresji i przemocy
Postępowanie wobec uczestników aktów agresji i przemocy
 • przerwanie aktu agresji lub przemocy
 • zatrzymanie sprawcy
 • udzielenie pomocy ofierze
 • przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej
 • zastosowanie wobec sprawcy sankcji
 • naprawienie szkody przez sprawcę
 • zdiagnozowanie sprawcy i ofiary
 • zaplanowanie z nimi pracy indywidualnej
 • przeprowadzenie zajęć warsztatowych z grupą klasową
 • podjęcie współpracy z rodzinami sprawcy i ofiary
wiczenie sprawdzaj ce
Ćwiczenie sprawdzające

– Jak radzicie sobie w sytuacjach ryzykownych?

r nice mi dzy agresj a przemoc
Różnice między agresją a przemocą

Agresja

Przemoc

zachowanie stale się powtarza

sprawca ma przewagę nad ofiarą

ofiara jest starannie wybrana, zawsze ta sama

zachowanie utrwala się

sprawca i ofiara są usztywnione w swoich rolach i ciągle je odgrywają

 • zachowanie jest jednorazowe
 • układ sił sprawcy i ofiary jest zbliżony
 • ofiara jest często przypadkowa
 • zachowanie ustaje, gdy emocje zostaną rozładowane lub cel osiągnięty
 • sprawca może stać się ofiarą innego sprawcy
cechy ofiar przemocy
Cechy ofiar przemocy

Ofiara pasywna

Ofiara prowokująca

rozkojarzona

niespokojna

nadaktywna

irytująca otoczenie

konfliktowa

 • wrażliwa
 • nieśmiała
 • niepopularna wśród rówieśników
 • bez przyjaciół
 • niepewna siebie
 • oodmiennym wyglądzie lub cechach
 • blisko dorosłych
cechy sprawc w
Cechy sprawców

Agresja instrumentalna

Agresja emocjonalna

ma niskie poczucie własnej wartości

przeżywa głębokie frustracje i silny stres

nie potrafi się sprawnie komunikować z otoczeniem, rozładowywać negatywnych emocji ani konstruktywnie rozwiązywać problemów

 • jest pozbawiony skrupułów
 • ma zablokowane emocje
 • ma niskie poczucie własnej wartości
 • wierzy, że dzięki stosowaniu agresji osiągnie sukces
 • nie zna innych sposobów samorealizacji
wiczenie
Ćwiczenie

– Jak dokonać poprawnej diagnozy ucznia-ofiary lub ucznia-sprawcy

post powanie wobec sprawcy
Postępowanie wobec sprawcy

Agresja instrumentalna

Agresja emocjonalna

trening kontrolowania złości

ćwiczenie empatii

uczenie społecznie akceptowanych form radzenia sobie z napięciem

 • konsekwentne karanie przejawów agresji
 • konsekwentne wynagradzanie prospołecznych zachowań,
 • trening umiejętności społecznych (grupy, które się tworzy, aby uwrażliwiać na innych)
jak pracowa z uczniem ofiar
Jak pracować z uczniem-ofiarą?
 • skonfrontować go ze sprawcami i doprowadzić do zadośćuczynienia z ich strony
 • uświadomić mu, że przyjął rolę ofiary i pomóc przełamać schematy myślowe sprzyjające tej postawie
 • pomóc mu wzmocnić poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpieczeństwa
 • uczyć go zaspokajania własnych potrzeb
 • uczyć go, jak powinien zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, bronić przed aktami przemocy i gdzie może szukać pomocy
 • rozwijać u niego asertywność
umiej tno ci pomagaj ce przeciwstawia si przejawom agresji i przemocy
Umiejętności pomagające przeciwstawiać się przejawom agresji i przemocy
 • komunikacja interpersonalna
 • asertywność
 • odpowiedzialność
 • wrażliwość
 • empatia
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • odporność na stres
 • odwaga
 • współpraca
zawieranie kontrakt w z uczniem sprawc wskaz wki
Zawieranie kontraktów z uczniem-sprawcą – wskazówki

Określ i zapisz w kontrakcie:

 • jakie zachowania ucznia-sprawcy są niedozwolone
 • do czego zobowiązuje się uczeń (forma zadośćuczynienia, zmiana postępowania, praca nad wybranymi aspektami swojej osobowości)
 • jak ma wyglądać jego relacja z uczniem-ofiarą
 • do czego zobowiązują się rodzice ucznia-sprawcy (poświęcenie mu większej ilości czasu, rozmawianie z nim o jego problemach, systematyczny kontakt z wychowawcą)
dzia ania interwencyjne wobec sprawc w instytucje pozaszkolne
Działania interwencyjne wobec sprawców – instytucje pozaszkolne
 • powiadomienie policji (lub sądu rodzinnego)
 • ustalenie okoliczności zdarzenia
 • decyzja sądu o zastosowaniu działań korekcyjnych
dzia ania korekcyjne wobec sprawc w instytucje pozaszkolne
Działania korekcyjne wobec sprawców – instytucje pozaszkolne
 • upomnienie
 • zobowiązanie do określonego postępowania (np. przeproszenia ofiary)

- uczestnictwo w zajęciach wychowawczych lub terapeutycznych,

- powstrzymanie się od przebywania w pewnych środowiskach/miejscach

 • ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców/opiekunów lub kuratora
 • skierowanie do instytucji o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym
 • umieszczenie w rodzinie zastępczej, ośrodku (np. wychowawczym, socjoterapii) lub zakładzie poprawczym
 • zastosowanie innych środków, np. przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
slide19
Jakie umiejętności i kompetencje powinni posiadać nauczyciele, aby skutecznie interweniować wobec przejawów agresji i przemocy?
kompetencje i umiej tno ci psychopedagogiczne nauczycieli
Kompetencje i umiejętności psychopedagogiczne nauczycieli
 • umiejętność identyfikacji problemu i uczestników aktu agresji lub przemocy
 • znajomość przepisów (norm szkolnych, statutu szkoły, przepisów oświatowych i karnych)
 • podstawowa wiedza z zakresu psychologii
 • odporność na stres
 • opanowanie
 • umiejętności interpersonalne
 • konsekwencja w postępowaniu
 • samokształcenie (obserwacja, analiza, zmiana)
 • dokształcanie (warsztaty, kursy, studia podyplomowe)
podsumowanie
Podsumowanie

– Czy wszystkie cele szkolenia zostały osiągnięte? (Które nie?)

– Co dały wam zajęcia? Dlaczego?

– Czego w nich zabrakło?