strategie unii europejskiej wobec marginalizacji i wykluczenia spo ecznego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategie Unii Europejskiej wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategie Unii Europejskiej wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Strategie Unii Europejskiej wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Strategie Unii Europejskiej wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego. Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, 40 - 049 Katowice Tel./fax +48 32 209 17 01 europe-direct@europe-direct.katowice.pl www.europe-direct.katowice.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Strategie Unii Europejskiej wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategie unii europejskiej wobec marginalizacji i wykluczenia spo ecznego

Strategie Unii Europejskiej wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego

Europe Direct Katowice

Ul. Kościuszki 6, 40 - 049 Katowice

Tel./fax +48 32 209 17 01

europe-direct@europe-direct.katowice.pl

www.europe-direct.katowice.pl

slide2
„Powszechnie zakłada się dzisiaj, że wykluczenie społeczne, marginalizacja nie jest stanem, ale procesem. Otóż nie jest ani jednym, ani drugim, jest pojęciem mniej lub bardziej użytecznym w opisywaniu i wyjaśnianiu rzeczywistości.”

Ruth Levitas

Trzy komponenty pojęcia:

 • poznawczy
 • normatywny
 • polityczny
wsp czesne definicje sytuuj wykluczenie marginalizacj w kontek cie
Problemów z uczestnictwem/ partycypacją (brak, niezdolność, niemożność) w życiu społecznym lub zbiorowym;

Problemów z prawami społecznymi (odmowa, realizowane w niewielkim stopniu lub nierealizowane);

Problemów z dostępem (ograniczony, utrudniony) do zasobów, dóbr publicznych, instytucji i systemów społecznych;

Ubóstwa i deprywacji

Współczesne definicje sytuują wykluczenie/marginalizację w kontekście:
slide4

Problemy z uczestnictwem w życiuspołecznym[Niezdolność lub niemożność uczestnictwa w uznawanych za ważne aspektach (gospodarczy, polityczny, kulturowy) życia społecznego]

 • niezdolność do uczestnictwa w gospodarczych aspektach życia społecznego (w życiu gospodarczym)
 • niezdolność do uczestnictwa w politycznych aspektach życia społecznego
 • niezdolność do uczestnictwa w kulturowych aspektach życia społecznego
problemy z dost pem do zasob w d br instytucji system w spo ecznych
Problemy z dostępem do zasobów, dóbr, instytucji, systemów społecznych
 • Indywidualne(demograficzne, kulturowe, psychologiczne cechy jednostek)
 • Społeczne(sieci powiązań i relacji)
 • Publiczne(dobra publiczne)
 • Instytucjonalne(trwałe reguły i wzory działania, których wcieleniem są organizacje)
problemy z prawami spo ecznymi
Problemy z prawami społecznymi
 • „Wykluczenie to odmowa podstawowych praw socjalnych”

1 Jakie prawa społeczne zostały ustanowione w danym państwie?

2 Jaki jest poziom realizacji tych praw?

3 Jakie są przeszkody w ustanowieniu pełnego katalogu praw socjalnych?

4 Jakie są przeszkody w poprawie realizacji ustanowionych już praw socjalnych?

ub stwo i deprywacja
Ubóstwo i deprywacja
 • Ludzie wykluczeni są bardziej narażeni i dotknięci ubóstwem. Proces ubożenia. Wielowymiarowe ubóstwo byłoby więc wykluczeniem społecznym.
 • Wykluczenie społeczne w porównaniu z ubóstwem oznacza więcej aspektów deprywacji, które przeszkadzają ludziom w uczestnictwie w społecznych aktywnościach.
 • Wykluczenie w sensie obiektywnym charakteryzuje się materialną deprywacją
slide14

„Osiągnęliśmy cele tego ambitnego projektu.

Inwestycja w angolskie media przyniesie efekty na lata”.

Rzecznik Centrumna rzecz Wspólnej Płaszczyzny, Angola

slide17

„Nigdy nie chodziłam do szkoły.

Teraz uczę się czytać i pisać i jestem z tego dumna”.

Maria,25-letnia matkaz Afganistanu

slide20

„Teraz wiemy, że mając nawet tylko podstawowe umiejętności

udzielania pierwszej pomocy,możemy ratować życie”.

Barangay,pracownik służby zdrowia z Filipin

slide26

„Nie interesuje mnie,z której strony Dunaju ludzie przychodzą do pracy.

Chcę tylkowykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników”.

Starko Ivanek, przedsiębiorcaz Chorwacji

slide29

„Dostałem pomoc na uprawę jednej działki.

Dzięki temu mam ich teraztrzy”.

Ian Sinclairz Jamajki

slide32

„Zapraszamy wszystkichdo stołu rozmów, aby wspólnie zastanowić się, jak urzeczywistnić pokój.

Francis Deroux,dyrektor Kolumbijskiego Laboratorium Pokoju

Zadanie nie jest łatwe, bo walka zbrojna ma tu długą historię”.

europejska polityka spo eczna i zatrudnienia
Europejska polityka społeczna i zatrudnienia
 • Nowe i lepsze miejsca pracy
 • Równość szans
europejska polityka spo eczna
Europejska Strategia Zatrudnienia na lata 2005 – 2008

-pełne zatrudnienie

-poprawa jakości i wydajności pracy

-umocnienie spójności społecznej i terytorialnej

Agenda Społeczna na lata 2005-2010

tworzenie nowych miejsc pracy

zwalczanie ubóstwa

wspieranie równych szans dla wszystkich

Europejska polityka społeczna
minimalne standardy dla wszystkich
Minimalne standardy dla wszystkich
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na rasę
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną
 • Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd
europejska mobilno dla wszystkich

Europejska mobilność dla wszystkich

Prawo do podjęcia pracy w dowolnym miejscu w UE jest fundamentalnym prawem wszystkich obywateli UE

integracja spo eczna i ochrona socjalna
Systemy zabezpieczenia społecznego, które:

stanowią zabezpieczenie społeczne, zarazem jednak sprawiają, że zatrudnienie – jeśli tylko jest możliwe – jest atrakcyjniejsze niż jego brak

Zapewniają racjonalny koszt świadczeń emerytalno – rentowych i opieki zdrowotnej

Sprzyjają integracji społecznej i zwalczaniu ubóstwa

Pomoc specjalistyczna:

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy - Bilbao

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, z siedzibą w Dublinie

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii - Wiedeń

Integracja społeczna i ochrona socjalna
slide41

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Priorytet 1, Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej)

 • Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji pracy
 • Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży
 • Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
 • Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 • Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
 • Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
program operacyjny kapita ludzki 2007 2013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • II. Informacje na temat Priorytetów i DziałańPO KL
 • PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA
 • 1.1 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI RYNKU PRACY
 • 1.2 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 • 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 • PRIORYTET II ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO
 • PRZEDSIĘBIORSTW
 • 2.1 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
 • 2.2 WSPARCIE DLA SYSTEMU ADAPTACYJNOŚCI KADR
program operacyjny kapita ludzki 2007 20131
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY
 • 3.6 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ORAZ ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
program operacyjny kapita ludzki 2007 20132
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • PRIORYTET VI PROFILAKTYKA, PROMOCJA I POPRAWA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM
 • 6.1 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ZDROWIA POPRZEZ PROFILAKTYKĘ, PROMOCJĘ I EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM
 • 6.2 POPRAWA STANU ZDROWIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANA Z OGRANICZANIEM WYSTĘPOWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH ORAZ STOSOWANIEM REHABILITACJI ZAWODOWEJ W TYCH CHOROBACH
 • 6.3 DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR MEDYCZNYCH SŁUŻĄCE WZROSTOWI ICH KONKURENCYJNOŚCI ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA
program operacyjny kapita ludzki 2007 20133
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • PRIORYTET VII RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 • 7.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE
 • 7.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA
 • 7.3 RÓWNOŚĆ SZANS DLA WSZYSTKICH ORAZ PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
program operacyjny kapita ludzki 2007 20134
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
 • 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
program operacyjny kapita ludzki 2007 20135
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013
 • PRIORYTET X PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 • 10.1 WSPARCIE INICJATYW I PAKTÓW LOKALNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

slide48
Prezentacja została opracowana na podstawie artykułu Dr Ryszarda Szarfenberga „Marginalizacja i wykluczenie społeczne”, SPO RZL 2004-2006, PO KL 2007-2013 oraz prezentacji multimedialnej „EuropeAid w skrócie” wydanej przez Urząd Publikacji Wspólnot Europejskich w 2006r.
slide49

Dziękuję za uwagę

Europe Direct Katowice

Ul. Kościuszki 6, 40 - 049 Katowice

Tel./fax +48 32 209 17 01

europe-direct@europe-direct.katowice.pl

www.europe-direct.katowice.pl