Hvar viljum við vera stödd árið 2020 ? - PowerPoint PPT Presentation

ajaxe
hvar viljum vi vera st dd ri 2020 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvar viljum við vera stödd árið 2020 ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvar viljum við vera stödd árið 2020 ?

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Hvar viljum við vera stödd árið 2020 ?
138 Views
Download Presentation

Hvar viljum við vera stödd árið 2020 ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvar viljum við vera stödd árið 2020? Málþing ASÍ um menntamál 21. september 2012 Skúli Helgason varaformaður allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis

 2. Menntamarkmið 2020 • Allir stundi nám við sitt hæfi • Nám miðist við að virkja styrkleika nemenda • Brotthvarf sé ekki meira en í Evrópu • Öllum nemendum í framhaldsskóla séu tryggð viðurkennd námslok við 18 ára aldur. • Skýrt samhengi sémilli skipulags og framboðs náms og færniþarfa atvinnulífs til framtíðar.

 3. Leiðarljós stjórnarskrárinnar 76. gr. Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi.

 4. Risavaxið verkefni • Stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins hafa sett sér það sameiginlega markmið að fækka þeim einstaklingum á vinnumarkaði sem eingöngu hafa grunnskólamenntun úr30% í 10%. • Þessa stefnu þarf að útfæra með aðgerðaáætlun og tímasettum markmiðum.

 5. Helstu áskoranir • Hæsta brotthvarf úrframhaldsskólum í Evrópu • Yfirgnæfandi áhersla á bóknám • Gjá á milli menntakerfis og vinnumarkaðar • Skortur á menntuðu vinnuafli með verk- og tæknimenntun • Námsleiði, áhugaleysi hjá mörgum nemendum • Langur námstími til stúdentsprófs • Óskilvirkni í menntakerfinu

 6. Ráðast gegn rótum brotthvarfs • Mikið talað um brotthvarf en árangur lítill • Áhersla verið á aðgerðir í framhaldsskólum einkum til að auka framboð og sveigjanleika náms • Þurfum að ráðast að rótum brotthvarfs og hefja forvarnir og skimun í grunnskólunum • Persónubundið nám – nemandi í brennidepli

 7. Frá orðum til athafna • Áhersla á einstaklingsmiðað nám í lögum frá 1974 „Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sinum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hversog eins.“ • Áhersluatriði hjá Reykjavíkurborg frá 1997 • Misbrestur á framkvæmd lögbundinnar stefnu • Ósamræmi milli sveitarfélaga og skólastiga

 8. Hvað kostar brottfallið? • Reynsla annarra þjóða. • Þarf að kostnaðarmeta brotthvarfið á Íslandi og móta aðgerðaáætlun sem dregur markvisst úr brotthvarfi í áföngum á næstu 10-15 árum • Slíkt átak þarf að taka til grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla og framhaldsfræðslu

 9. Færniþarfir atvinnulífsins séu þekktar • Byggja upp þekkingargrunn um hverjar séu þarfir atvinnulifsins fyrir færni og þekkingu til næstu 5,10 og 20 ára. • Taka þátt í evrópsku samstarfi á vegum Cedefop • Gagnasöfnun og úrvinnsla hjá Hagstofu

 10. Nemendamiðað • Persónubundnar námsáætlanir • Skimun fyrir áhættuhópum brottfalls • Fjölbreytt menntaúrræði m.a. í samstarfi skóla og atvinnulífs • Áhersla á verklega kennslu og verkefnavinnu • Nútímalegir kennsluhættir og námsgögn

 11. Áhersla á verklegt nám • Nemendur læri undirstöðugreinar eins og stærðfræði, líffræði, samfélagsgreinar og íslensku í gegnum hagnýt verkefni • Samstarf milli skóla og atvinnulífs um uppbyggingu fjölbreytilegrar aðstöðu til verklegrar kennslu í eða við alla skóla

 12. Námsgögn frá 21. öldinni • Nýta tölvur, netið og margmiðlun í miklu ríkari mæli til að örva áhuga og sköpun nemenda á öllum skólastigum • Efla útgáfu námsgagna sem nýta sér rafræna upplýsingatækni og margmiðlun • Nýta íslenska upplýsingatækni og leikjaiðnað

 13. Bætt kjör og starfsumhverfi kennara • Skoða hugmyndir um styttingu grunn- og framhaldsskóla í samhengi við bætt kjör og starfsumhverfi kennara. • Við endurskoðun kjarasamninga kennara verði þess freistað að ná samningum um bætt kjör samhliða brýnum umbótum á skólastarfi.

 14. Verk- og tækninám eftirsótt • Markviss kynning á fjölbreytileika verk- og tæknináms sem í boði er. • Kynning á störfum á vinnumarkaði allt niður í grunnskóla. • Aðilar vinnumarkaðar í lykilhlutverki.

 15. Lifi byltingin! • Það var fólk eins og við sem mótaði menntakerfið á sínum tíma • Það þarf bara fólk eins og okkur til að breyta menntakerfinu