slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu. KHS jako dotčený orgán. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Krajská hygienická stanice

jako dotčený orgán státní správy

ve stavebním řádu

khs jako dot en org n
KHS jako dotčený orgán

§ 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik.

khs jako dot en org n3
KHS jako dotčený orgán

Orgán ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na splnění podmínek. Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.

Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení (§ 94 odst. 1).

khs jako dot en org n4
KHS jako dotčený orgán

§ 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Dotčené orgány vydávají

a) pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska na základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy jinak,

b) pro postupy podle tohoto zákona, které nejsou správním řízením, stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; stanoviska jsou závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona.

Závazná stanoviska dotčených orgánů pro potřeby správních řízení podle tohoto zákona a stanoviska dotčených orgánů, která jsou závazným podkladem pro potřeby jiných postupů podle tohoto zákona, uplatňují dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů a podle tohoto zákona.

z vazn stanoviska
Závazná stanoviska

Přehled závazných stanovisek vydávaných KHS v rámci stavebního řádu

 • Závazné stanovisko k ohlášení stavby
 • Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení
 • Závazné stanovisko ke změně stavby před jejím dokončením
 • Závazné stanovisko k užívání stavby
 • Závazné stanovisko ke změně v užívání stavby
 • Stanovisko k uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
podm nky
Podmínky

KHS může souhlas v závazném stanovisku (u veřejnoprávní smlouvy stanovisku) vázat na splnění podmínek.

Nejčastěji vydávané podmínky:

 • Měření hluku, osvětlení, větrání, rizikových faktorů, mikroklimatických podmínek…
 • Odběr vzorků pitné vody

vč. prokázání dokladu o výsledcích měření, odběrů

 • Zkušební provoz
 • Kontrolní prohlídka stavby
kontroln prohl dka stavby
Kontrolní prohlídka stavby

Kontrolní prohlídka stavby – vybraná ustanovení stavebního zákona

§ 133 odst. 1

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku (rozestavěné) stavby

 • ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení,
 • v plánu kontrolních prohlídek stavby,
 • před vydáním kolaudačního souhlasu a
 • v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby;

Stavební úřad může provést kontrolní prohlídku též

 • u nařízených udržovacích prací,
 • u odstraňované stavby
 • a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.
kontroln prohl dka stavby8
Kontrolní prohlídka stavby

Kontrolní prohlídka stavby – vybraná ustanovení stavebního zákona

§ 133 odst. 3

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.

§ 133 odst. 4

Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

kontroln prohl dka stavby9
Kontrolní prohlídka stavby

Podmínka KHS v závazném stanovisku k vydání stavebního povolení (ohlášení stavby, změny stavby), příp. stanovisku k uzavření VS o provedení stavby

Stavby vyžadující kolaudační souhlas a KHS tak před užíváním stavby vydává na základě žádosti stavebníka závazné stanovisko k jejímu užívání:

Provést po dohotovení stavby kontrolní prohlídku stavby za účasti KHS, na základě které bude v souladu s podanou žádostí stavebníka vydáno závazné stanovisko k užívání stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu.

---------

§ 110 odst. 2 SZ: K žádosti stavebník připojí …c) plán kontrolních prohlídek stavby,

§ 115 odst. 1 SZ: ….Podle potřeby (stavební úřad) stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby;…

kontroln prohl dka stavby10
Kontrolní prohlídka stavby

Stavby nevyžadující kolaudační souhlas (KHS ze zákona nevydává žádné závazné stanovisko k užívání stavby):

Zda bude provedena (závěrečná) kontrolní prohlídka stavby a zda bude k účasti přizvána KHS, záleží na posouzení stavebního úřadu.

Nekoná-li se (závěrečná) kontrolní prohlídka stavby, nebo na ni KHS není přizvána, a stanovila-li KHS splnění podmínek ve svém závazném stanovisku (k ohlášení stavby, vydání stavebního povolení, změny stavby), poskytne KHS stavebnímu úřadu na jeho žádost součinnost při zhodnocení podkladů, příp. vydá vyjádření přímo stavebníkovi.

z v re n kontroln prohl dka stavby
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

Dvě ustanovení ve stavebním zákoně

§ 120 – Oznámení záměru o užívání dokončené stavby

(1) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

(2)Stavební úřad užívání stavby zakáže, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídky zjistí, že nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí nezbytné pro její užívání, že stavba ohrožuje bezpečnost nebo nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně zajištění bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Obdobně postupuje stavební úřad u stavby provedené v rozporu se stavebním povolením či ohlášením nebo užívané bez předchozího oznámení. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání stavby nemá odkladný účinek.

z v re n kontroln prohl dka stavby12
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

§ 122 – Kolaudační souhlas

(1) Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například …. dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy …..

(2)Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení *žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.

* Přílohu žádosti o vydání kolaudačního souhlasu jsou mj. závazná stanoviska dotčených orgánů (§ 12 odst. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb.)

z v re n kontroln prohl dka stavby13
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby

(3)Při závěrečné kontrolní prohlídcestavební úřad zejména zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby, pokud je právním předpisem vyžadováno. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.Jestliže stavební úřad nezjistízávady bránícíbezpečnému užívání stavby neborozpor se závaznými stanovisky podle odstavce 1, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby…

(4)Jsou-li na stavbě zjištěnyzávady bránící jejímu bezpečnému užívání neborozpor se závaznými stanovisky podle odstavce 1, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže; účastníkem řízení je stavebník, vlastník stavby, popřípadě budoucí uživatel stavby. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. ….

zku ebn provoz
Zkušební provoz

Zkušební provoz – vybraná ustanovení stavebního zákona

§ 115 odst. 2

U stavby obsahující technologické zařízení, u něhož je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení nebo integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu, stavební úřad může uložit ve stavebním povolení provedení zkušebního provozu. V takovém případě předem projedná se stavebníkem dobu trvání zkušebního provozu.

§ 124 odst. 1

Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace. Pokud nebylo provedení zkušebního provozu uloženo stavebním povolením, může stavební úřad na podkladě požadavku dotčeného orgánu nebo žádosti stavebníka anebo v jiném odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu. V rozhodnutí uvede zejména dobu trvání zkušebního provozu stavby, a je-li to nutné, stanoví pro něj podmínky, popřípadě podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

zku ebn provoz15
Zkušební provoz

Podmínka KHS v závazném stanovisku k vydání stavebního povolení (ohlášení stavby, změny stavby), příp. stanovisku k uzavření VS o provedení stavby

Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví je nutné před zahájením užívání stavby provést zkušební provoz po dobu …..

Před zahájením zkušebního provozu stavby provést kontrolní prohlídku stavby za účasti KHS.

zku ebn provoz16
Zkušební provoz

Otázky:

 • Doba trvání zkušebního provozu
 • Prodloužení zkušebního provozu
 • Možnost rozdělení celého období zkušebního provozu na několik částí z hlediska termínů plnění (např. měření hluku 1 měsíc; měření mikroklimatických podmínek 2 měsíce, odběr vzorků vody 3 měsíce atp.)
 • Stanovení zkušebního provozu v rámci změny v (účelu) užívání stavby
 • Co se rozumí technologickým zařízením
 • Zkušební provoz – význam pro kategorizaci prací
zm na v u v n stavby
Změna v užívání stavby

§ 126 odst. 2 stavebního zákona („St.Z.“) – co je považováno za změnu v užívání:

 • změna v účelu užívání
 • změna v jejím provozním zařízení
 • změna ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření
 • změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví…

§ 126 odst. 3 St.Z.

Změna v užívání stavby musí být v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy (viz např. zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví..)

zm na v u v n stavby18
Změna v užívání stavby

§ 127 odst. 1 St.Z. (výtah)

Stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívání stavby na základě oznámení osoby, která má ke stavbě vlastnické právo a k oznámení připojí mj. závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy….

zm na v u v n stavby19
Změna v užívání stavby

„Problémy“ se kterými se KHS v praxi setkává

Závazná stanoviska KHS:

 • o jejich vydání „stavebník“ KHS nepožádá (a KHS o plánované změně v užívání neví) - je třeba ze strany stavebního úřadu KHS včas upozornit
 • určená stavba resp. změna v jejím užívání nevyžaduje stavební úpravy – některé stavební úřady tuto skutečnost nepovažují za změnu v užívání a nepožadují tak od stavebníka závazné stanovisko KHS řešící onu změnu činnosti apod. Z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví se však jedná např. o podstatnou změnu činnosti vyžadující specifická „hygienická opatření“.
zm na v u v n stavby20
Změna v užívání stavby

Příklady změn v užívání z pohledu KHS vyžadující její závazné stanovisko

 • změna provozovny na provozovnu s jiným druhem činnosti (např. stravování) vyžadující jiné vybavení, zázemí apod. (např. nutnost vybavení umývadly, dřezy, skaldy potravin, prázdných obalů atd.) odpovídající požadavkům jiných právních předpisů či evropských norem
 • změna „prodejny“ s určitým sortimentem na „prodejnu“ barev s prostorem pro jejich míchání (nutné zajistit požadované větrání, vody pro předlékařskou pomoc apod.)
 • změna provozovny na dílny jako jsou truhlárny, autoklempírny aj. (nutné zajistit předepsané větrání, ochranu zaměstnanců před produkovaným hlukem apod.)
 • změny použité technologie (např. zamezení křížení čistého a špinavého provozu, nezbytnost zajistit likvidaci škodlivin, vodu apod.)
 • často nutnost zajištění rozboru vzorků pitné vody před zahájením provozu stravovacích služeb
slide21
Další dotazy:
 • Budou stavební úřady zasílat KHS kolaudační souhlasy, rozhodnutí, souhlasy se změnami v užívání staveb aj., pokud se tyto dotýkají působnosti KHS?
 • Je možné „nastavit“ účinnější spolupráci mezi stavebními úřady a KHS v případě odstraňování staveb s výskytem azbestu? (dle § 41 odst. 1 ZOVZ povinnost zaměstnavatele ohlásit KHS záměr manipulace s materiálem obsahující azbest..)
 • Jak posuzuje stavební úřad provozování služeb s reprodukovanou hudbou v případě, kdy je takovéto užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, souhlasem? (aplikace ustanovení o správních deliktech dle stavebního zákona???)
 • Dochází ze strany stavebních úřadů ve všech případech k přejímání obsahu závazného stanoviska KHS do výroků svých „rozhodnutí“?