tr ff bfl piloter 15 11 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Träff BFL-piloter 15/11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Träff BFL-piloter 15/11

play fullscreen
1 / 16

Träff BFL-piloter 15/11

123 Views Download Presentation
Download Presentation

Träff BFL-piloter 15/11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Träff BFL-piloter 15/11 • Kollegiesamtal • Dokumentationsmall • Personlig handlingsplan • Big 5 • Att involvera eleverna • Välkomna!

 2. Handlingsplan Beskriv vad du ska införa i din undervisning och vilken förändring tänker du att detta ska ge Beskriv vad du ska göra mindre av, vad du skall göra annorlunda eller helt sluta att göra i din undervisning.

 3. Loggbok???????? För att systematiskt följa utvecklingen Jag tänker pröva ”no hands up” Första lektionen fick eleverna föra dialog 4 o 4, sedan helkassdialog, hög ljudvolym, hög elevaktivitet, rörigt, måste förklara tydligar om varför När jag tar frågor ur elevernas livsvärld blir det större intresse. Svårt med öppna o utvecklande frågor, upptäcker elever jag tidigare knappt sett, funkar bättre nu när alla vet hur det går till. När jag jobbar med fakta och begrepp så är det handuppräckning Märker att eleverna är mer förberedda och blir mer engagerade

 4. Kollegiala samtal Syfte Detta har jag prövat Detta hände med eleverna Mina slutsatser och lärdomar Så här tänker jag gå vidare

 5. Kollegiala samtal Samtalsledarens uppgift Upprätta spelregler, hur fördelas tid, frågor?, vem dokumenterar Samma ställe i processen Föra tillbaka med varsam hand Leda sökandet efter mönster ”Bråka” med slutsatserna. Kan man tänka på något annat sätt!

 6. Kollegiesamtal • Utse samtalsledare • Utse dokumentatör • Alla deltar i samtalet

 7. Spelregler • Ska vi ta detta har vi prövat och vad som hände med barnen samtidigt? • Ska vi ta frågorna efter att vare peson berättat • Hur många min behöver för varje person, max….. • Hur många minuter för frågor, max……. • Slutsatser och lärdomar hur lång tid? • Nästa steg hur lång tid? • Se över dokumentationen tillsammans, är det detta som vi sagt? • Fanns det några svårigheter i processen

 8. Erfarenheter från Borås • Förklara för eleverna, varför gör jag så här • Håll i, håll ut, håll kvar • Samtalsgrupperna är den viktigaste funktionen för att göra det möjligt att utveckla nya vanor

 9. Erfarenheter 6-8 stycken Ca 1 timme 30 minuter Håll fokus

 10. Boråsmodellen för samtal, 75 min Introduktion och rutinärenden 5 min Så här har jag gjort-så här går det 35 min Det här har jag lärt mig, slutsatser och lärdomar 15 min Personlig handlingsplan, berätta varför 15 min Vad gav mötet? Gruppreflektion eller samtalsreflektör 5 min Det här har jag lärt mig????????? Fördjupande frågor??????????? Hur skapa förståelse?

 11. http://www.youtube.com/watch?v=D7XpUqNnKtI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=ULdghJ9-w5w

 12. Big 5 Göran Svanelid Analysförmåga: Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Jämföra: likheter och skillnader, för och nackdelar. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Kommunikativ förmåga:Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa. Metakognitiv förmåga: Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. Förmåga att hantera information: Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Begreppslig förmåga: Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

 13. Verktyg modeller metoder No hands up, flera varianter GPS-metoden Two stars and a wish Göteborgmetoden Exit tickets Gensvarsmodellen Trafikljusmetoden Att använda formativ bedömning Anlignment Matriser Checklistor Elevexempel Diagnostiska frågor Att spara i portföljer On the fly assessment Men/och Självbedömning Inga poäng, inga betyg på prov Kamratbedömning Fylliga o konkreta råd Görande till lärande återkoppling Ta tillbaka och gör om The flippedclassroom 3-2-1 Måldialog Formativ cykel EssentialquestionsOneminuteresponse MuddiestpointNames in a hat