Download
rsst mma norrby sby v gsamf llighetsf rening mars 18 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010

Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening Mars 18, 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsföreningMars 18, 2010 Oktober 28 2009

 2. Agenda • Fastställande av röstlängd, mötets utlysande, dagordning, mötesordförande och sekreterare samt 2 protokolljusterare • Förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse – Information om Vår Väg – utförda arbeten 2009 • Resultat och Balansräkning 2009 • Revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet • Valberedningen - Val av styrelse, revisorer och ny valberedning • Information om Leader-projektet • Inkomna motioner • Budget 2010 • Investeringsbudget, kort och långsiktig • Årsavgifter, inträdesavgifter och avgifter vid byggnation • Arvoden styrelse och ev. andra uppdrag • Städdag – Datum • Övriga frågor

 3. Status Vår Väg - Vägsamfälligheten Oktober 28 2009

 4. Utförda underhållsarbeten sedan förra årets stämma • Hyvling av vägen • Avslutat sladdning och koncentrerat vägförbättrande åtgärder till hyvling i kombination med saltning för dammbindning • Totalt har fem hyvlingar utförts under året. • Kantklippning under sommaren • Byte av snöröjningspartner • Gamla snöröjningspartners sade upp sitt kontrakt. • Ny partner är Maskinringen Sörmland som även gör snöröjning åt bl.a. Strängnäs kommun. • Utökat behov av snöröjning, p.g.a. den snörika vintern! • Sandning ingår.

 5. Anläggningsinvesteringar under året • Asfaltering • Varmasfalterat ca 100 ton asfalt samt lagt förstärkningslager på utsatta platser. 2 års garanti ingår. • Fokus på Y-korset samt första-sträckan vid hästgården • Två prisofferter togs in. NCC valdes. Pris ca 98 kSEK + moms. • Använt del av pengarna från kommunen för att hantera slitage i samband med Lustigkkullebygget. Ca 225 kSEK kvar. • Övertalat kommun att varmasfaltera sträckan vid byggnationen • Sprängning av sten vid Sundby stall • Säkerhetshöjande åtgärd bredare och säkrare väg vid möten. • Byggt ut, förstärkt och lagt extra grus på mötesplatserna

 6. Information om beslut omdragning väg runtAspö-Bråtorp 1:15 Oktober 28 2009

 7. Beslutsinformation – eventuell omdragning väg Bråtorp • Styrelsen har under flera år försökt hitta en potentiell ombyggnadplan av vägen runt fastigheten Aspö-Bråtorp 1:15 via ÄC - Konsult Stig Larsson. • Har bjudit in till gemensamma möten med berörda parter men det har tyvärr inte gått att hitta en samförståndslöning • Styrelsen har konsultat REV om möjlighet att driva en process men rekommendationen är att inte påbörja sådan, berörda fastighets-ägare har varit delaktiga i processen och vill ej driva frågan juridiskt. • Vi har därför tagit följande beslut: • Styrelsen kommer inte driva frågan vidare • Hitta fartsänkande åtgärder på sträckan • I samband med eventuella framtida ombyggnadsprojekt i området hitta en alternativ lösning på situationen

 8. Resultat och Balansräkning 2009 Oktober 28 2009

 9. Budget och Utfall 2009 • Årets resultat är +347 945 kronor, till stor del beroende på förhandlat fram bidrag från kommun för lustigkulle vägslitage • Av dessa 350 000 extra bidrag har vi under året investerat 139 805 kronor extra i vägförbättrande och säkerhetshöjande åtgärder • Dessa ökade anläggninginvesteringar resulterade i ökade budgetutgifter totalt sett 4+5. Inträdesavgifter och årsavgifter minskade något mot budget pga Lustigkulle-förseningar i försäljningar. 2) 3) 4) 5) 1)

 10. Balansräkning 2009 • Vi har 454 401 kronor i tillgångar på bank och handkassa, varav 45 305 kronor ligger i Fond för Extraåtgärder • Vägsamfälligheten har per 2009-12-31 inga skulder • Årets resultat är på +347 945,50 kronor

 11. Revionsberättelse och ansvarsfrihet • Beslut om Balanserad Vinst • Revisionsberättelse • Beslut om ansvarsfrihet Styrelsen

 12. Val av Styrelse och ny valkommite Oktober 28 2009

 13. Val av Styrelse 2010 • Ordet går till Valberedningen • Val av Styrelse och Styrelsesuppleanter • Val av revisor och revisorssuppleant • Val av ny valberedning

 14. Leader-projektet Oktober 28 2009

 15. Bidrag från Leaderprojetket inom Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet • Landsbygdsprogrammet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden från 2007 till 2013. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Leaderprojektet • En del av landsbygdsprogrammet finansieras genom Leaderprojektet, Jordbruksverket. Vi som bor i ett leaderområde kan söka projektstöd. Vi tillhör Leader- Inlandet, som har sitt kontor i Eskilstuna. • Pengar kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag eller kommuner.

 16. Vi har sökt bidrag enligt inriktningsbeslutet på extra årsmötet i oktober • Vi har skickat in ansökan om bidrag för att förbättra vägstandarden fram till Naturreservatet samtidigt som en Cykel- och ridväg byggs parallellt med bilvägen och på det sättet erbjuda Strängnäsborna bättre tillång till Naturreservatets vackra och unika miljö. • Att skicka in en Ansökan innebär inte att vi har tagit beslut om några investeringar nu! • Styrelsen kommer endast verka för lösningar som gagnar vägsamfälligheten långsiktigt. • Vi kommer få ett första besked den 10 april. • Vi återkommer kring frågan på städdagen eller på extra årsmöte då vi fått reda på besked i frågan.

 17. Inkomna Motioner Oktober 28 2009

 18. Budget och investeringsbudget 2010 Oktober 28 2009

 19. Budget 2010 • Styrelsen förslår en balanserad budget 2010 med intäkter &utgifter på 154 000 kr • Minskade intäkter från inträdesavgifter och inget extra kommunbidrag • Ökade intäkter för årsavgifter p.g.a ökat antal medlemmar och en ökning av avgifterna på ca 4-5%.Nya avgifterna baserade på nytt kalkylblad med korrekta avstånd från förrättningen. Kan ge mindre skillnader, plus eller minus utöver ökningen ovan. • Ökat vinterunderhåll pga stränga vintern. Fortsatt standardhöjning med hyvling och saltning sommartid.

 20. Extra investeringsbudget 2010 1. Styrelsen äskar dessutom för extra 25 000 kronor för kortsiktiga investeringar i förbättring av vår väg • Dessa föreslas tas från nuvarande kassa på drygt 450 000 SEK 2. Styrelsen ber också om mandat att titta på några olika förslag till långsiktiga investeringar i vår väg • Vi har idag en kassa på ca 450 000 kronor inkl. fond (Kan finnas risk att vi tappar bidrag om dessa ligger kvar långsiktigt) • Vår väg har vissa brister, både ur säkerhetshänseende och att vissa sträckor kräver mycket högt underhåll. • Att presenteras på extra årsmöte under året. • Prioritet är sträckor med hög trafik • Förbättra vägkvalitet samtidigt som långsiktigt minska underhållskostnader

 21. Övriga frågor, inkl. avgifter, arvoden mm Oktober 28 2009

 22. Vägsamfälligheten har en ny egen hemsida • Adress: http://www.norrbyasby.se • Alla protokoll och kallelser läggs ut där.

 23. Datum för städdag?8 maj -10.00 Oktober 28 2009