Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009 - PowerPoint PPT Presentation

extra rsst mma norrby sby v gsamf llighetsf rening november 10 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009

play fullscreen
1 / 16
Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009
276 Views
Download Presentation
sela
Download Presentation

Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsförening November 10, 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oktober 28 2009 Extra årsstämma Norrby-Åsby vägsamfällighetsföreningNovember 10, 2009

 2. Agenda • Beslut om ersättning för väg i samband med byggnation Lustigkulle • Bakgrund • Avtal – förutsättningar • Genomgång av tidigare kostnadsberäkningar • Utredda alternativ med kommentarer från jurist • Rekommendation från Styrelsen • Information om Leader-projektet • Möjlighet att få bidrag för vägförbättringar – EU-projekt • Möjliga ambitionsnivåer • Övrig information om Vår Väg - utförda och kommande arbeten

 3. Bakgrund • Svenska Hem och Kommunen har erbjudit ersättning för upprustning av vägen • På årsstämman i våras uppdrogs åt Styrelsen att verifiera erbjudna beloppet samt titta på olika alternativ • Erbjudande: • 350 kSEK från Strängnäs Kommun

 4. Avtal - Bakgrund • Antagandehandling Samhällsbyggnadskontoret • ”Vägens bredd kommer att bibehållas då den bedöms som tillräckligt bred för den ökade trafikmängden. En väg på 4 meter med mötesplatser fungerar för den här mängden av trafik. Fördelen att ha en smalare väg med mötesplatser än en bredare väg är att hastigheten på vägen blir lägre.” • ”Vägföreningen och exploatören ska diskutera fram en överenskommelse om vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra vägen.” • Expoateringsavtal Svenska Hem- Strängnäs Kommun • Står endast att Vägen ska förbättras, inget om breddning, förstärkning eller specificering av sagda förbättring.

 5. Kostnadsberäkningar • På årsstämman uppvisades 2 olika kostnadsberäkningar: • Kommunen – 257.050 Kronor • Denna beräkning gällde endast kostnad för 1 meter breddning av vägen. • Alltså inte relevant i sammanhanget • Vägkonsult Stig Larsson – 767.300 Kronor • Bredda vägen till 5 meter inlusive kantförstärkning • Förstärkning ytlager 20 cm på 5 meter bredd • 20% extra projektkostnad • Alltså inte relevant i sammanhanget • Kostnadsuppskattning – Ny vägyta + förstärkning 20 cm bärlager • Ca 400.000 Kronor • 350.000 Kronor känns därför som rimlig ersättning

 6. Styrelsen har med jurist på REV utrett olika alternativ • Stämma Svenska Hem på ett större belopp • Eftersom exploateringsavtal redan påskrivet och det där inte finns några konkreta åtaganden finns små möjligheter att få ut större belopp • Rent legalt måste vi stämma nya medlemmarna som i sin tur får stämma Svenska Hem • En sådan process kan ta många år • Anlitad jurist rekommenderar inte sådan process • Få Svenska Hem att upprusta vägen inklusive guppet • Finns endast muntliga löften om guppet, inget skrivet avtalet eller dylikt • I muntlig dialog har endast diskuterat att återställa vägen till skicket innan påbörjad byggnation, dvs ingen förbättring mot dagsläget. • Risk för lång process och sämre deal än att få 350.000 kronor att utnyttja själva till det som Vi anser bäst för vägen.

 7. Styrelsens rekommendation • Säg JA till förslaget från kommunen och Svenska Hem, dvs, ta emot 350.000 kronor för egen upprustning av vägen.

 8. Leader-projektet Oktober 28 2009

 9. Extra Bidrag Väg • Vad är vi beredda att betala för en bättre väg? • Dagens väg kostar en hel del i underhåll, hyvlingar, lagningar, potthål, etc • Hur vill vi ha vår väg? • Asfaltering, breddning, cykel/gångväg,...? • Hur långt räcker våra pengar? • Finns det bidrag att söka?

 10. Bidrag från Leaderprojetket inom Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet • Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller från 2007 till och med 2013. Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Leaderprojektet  • En del av landsbygdsprogrammet finansieras genom Leaderprojektet, Jordbruksverket. Vi som bor i ett leaderområde kan söka projektstöd. Vi tillhör Leader- Inlandet, som har sitt kontor i Eskilstuna. • Pengar kan sökas av privatpersoner, föreningar, företag eller kommuner.

 11. Söka bidrag för infrastruktur till Naturreservat Norrby Kyrkskog • Norrby-Åsby Vägsamfällighet har en möjlighet att söka pengar från Leader genom att vi i området har ett naturreservat. • Naturreservatet Norrby kyrkskog är idag relativt okänt av Strängnäsborna. • Större möjligheter att få bidrag om det finns fler intressenter, t.ex: • Kommunen • Strängnäs Stift • Länsstyrelsen • ...

 12. Tre förslag till inriktning av bidragsansökan • Ingen ansökan. • Cykel- och ridväg till naturreservatet. • Cykel- och ridväg plus förbättring av bilväg till naturreservatet.

 13. Ansökan innebär inget åtagande • En ansökan innebär enbart att våra handlingsalternativ klarläggs. • Styrelsens förslag är att vi skickar in ansökan. • Om vi får ett positivt gensvar kan vi bestämma på nästa ordinarie årsstämma om vi vill gå vidare med projektet.

 14. Status Vår Väg - Vägsamfälligheten Oktober 28 2009

 15. Utförda arbeten sedan senaste stämman • Hyvling av vägen • Avslutat sladdning och koncentrerat vägförbättrande åtgärder till hyvling i kombination med saltning för dammbindning • Totalt har fyra hyvlingar utförts under året.Senaste 7/10 ska hålla hela vintern • Asfaltering • Varmasfalterat ca 100 ton asfalt sträckan Sundby Park till Åsby-Norrbykorset.2 års garanti ingår. • Övertalat kommun att varmasfaltera sträckan vid byggnationen • Kantklippning under sommaren • Sprängning av sten vid hästgården • Säkerhetshöjande åtgärd

 16. Utförda arbeten sedan april-stämman • Mötesplatser har förbättrats • www.norrbyasby.se finns och fungerar! • Byte av snöröjningspartner • Gamla snöröjningspartners sade upp sitt kontrakt. • Ny partner är Maskinringen. • I avtalet ingår både snöröjning och sandning.