Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

132 Views Download Presentation
Download Presentation

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. StadsledningskontoretBrukarundersökning inom äldreomsorgen2012 Hemtjänst Ordinärt boende

  2. Presentation • Om undersökningen • Svarsfrekvens • Resultat • Bakgrundsfrågor • Resultat per fråga över tid • Resultat män/kvinnor • Resultat vem har besvarat enkäten • Resultat per regiform • Andel nöjda per stadsdel

  3. Om undersökningen • Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga hemtjänstmottagare som antingen bor i eget så kallat ordinärt boende eller på servicehus. Undersökningen omfattar regiformerna kommunal regi, entreprenader och privatregi.Urvalet är hämtat från Stockholms stads register. • Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara enkäten via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter eller postalt. Totalt genomfördes tre postala påminnelser. • Genomförande vecka 33-43år 2012. • Denna rapport visar resultaten för hemtjänstmottagare ordinärt boende i hela staden. Jämförelse görs även mellan år 2011-2012, kön, vem har svarat och regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Som privat regi räknas regiformen privat regi i staden och entreprenörer i staden. Som kommunal regi räknas regiformen egen regi i staden. • Totalt för staden inkom 9879 st svar vilken ger en svarsprocent på 75 %. • Påståendet ”Jag känner mig nöjd med min hemtjänst” är indikator. • Maskinella avrundningar och internt bortfall förekommer. • Andel som har svarat ”vet ej” visas vid sidan av diagrammen, även andel ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt” visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. • Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund, maria.eklund@markor.se

  4. Svarsfrekvens

  5. Bakgrundsfrågor

  6. Resultat per fråga över tid

  7. Resultat män/kvinnor

  8. Resultat vem har besvarat enkäten

  9. Resultat per regiform

  10. Andel nöjda per stadsdel