Download
prezydencja polski w radzie unii europejskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca – 31 grudnia 2011 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 2. Czym jest prezydencja w Radzie Unii Europejskiej? • Unia Europejska posiada wiele instytucji, z których każda realizuje inny rodzaj zadań związanych z funkcjonowaniem zjednoczonej Europy. Najważniejsze z nich to: Komisja Europejska (KE), Parlament Europejski (PE), Rada Europejska (RE) i Rada Unii Europejskiej (RUE). • Prezydencja dotyczy jednej z nich – Rady Unii Europejskiej. • Prezydencja to sześciomiesięczny okres, przypadający na każde państwo członkowskie po kolei, w którym planuje ono, organizuje i przewodniczy spotkaniom Rady UE i jej organów przygotowawczych. • Trio prezydencji: współpraca trzech państw sprawujących prezydencję po sobie, przez okres 18 miesięcy, mająca na celu zachowanie ciągłości prac Rady. W ramach trio, Polska współpracuje z Danią i Cyprem.

 3. Czym zajmuje się Rada UE • Rada Unii Europejskiej jest miejscem, w którym reprezentowane są rządy państw członkowskich. • W posiedzeniach RUE biorą udział ministrowie – członkowie rządów państw członkowskich. To ważne, bo w innych instytucjach unijnych państwa członkowskie reprezentowane są inaczej, niż w Radzie UE. W Parlamencie Europejskim posłowie reprezentują bezpośrednio obywateli państw członkowskich, w Radzie Europejskiej reprezentantami poszczególnych krajów są głowy państw: prezydenci, premierzy bądź kanclerze. W Komisji Europejskiej państwa członkowskie w ogóle nie są reprezentowane.

 4. Skład Rady Unii Europejskiej Rada nie ma swojego stałego składu: w posiedzeniach Rady uczestniczy zawsze ten minister z każdego kraju Unii, który zajmuje się poruszaną na posiedzeniu tematyką. Jeśli omawiane są np. problemy związane z edukacją, to w posiedzeniu bierze udział 27 ministrów edukacji. Istnieje dziesięć konfiguracji Rady: • Rada ds. Zagranicznych (FAC) • Rada ds. Ogólnych (GAC) • Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) • Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) • Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów (EPSCO) • Rada ds. Konkurencyjności (COMPET) • Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) • Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFish) • Rada ds. Środowiska (ENVI) • Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury (EYC)

 5. Wpływ Rady UE na prawo europejskie • Rada Unii Europejskie jest instytucją prawodawczą. Debatuje nad projektami aktów prawnych, które zgłasza Komisja Europejska, wprowadza poprawki, a ostatecznie – uchwala lub odrzuca. • Aby komisyjny projekt stał się obowiązującym musi zostać przyjęty i poprawiony także przez Parlament Europejski (PE). Bez zgody obu tych instytucji, projekt uchwały prawnej nie może wejść w życie. • Rada Unii Europejskiej musi współpracować z Komisją Europejską, która projekt przygotowała. Rada UE realizuje wskazówki i zlecenia Rady Europejskiej. To, co zostanie ogólnie ustalone „na najwyższym szczeblu”, przez głowy państw członkowskich, Rada Unii Europejskiej musi w szczegółach zrealizować.

 6. Struktura prac Rady UE • Prezydencja polega nie tylko koordynacji spotkań ministrów. Aby do spotkania ministrów w ogóle doszło, przedstawiciele państw członkowskich rozmawiają, toczą negocjacje i dokonują wstępnych ustaleń podczas wielu spotkań grup zwanych COREPER II (udział w nich biorą ambasadorowie państw przy UE), COPERER I (zastępcy ambasadorów) oraz w ok. 200 komitetach i grupach roboczych (specjaliści z danej dziedziny Ministrowie podejmują ostateczną decyzję dopiero na podstawie uzgodnień poczynionych na tych poziomach. • Rada Unii Europejskiej posiada swój Sekretariat Generalny, a pracujący w nim urzędnicy są stali, nie zmieniają się wraz z każdą prezydencją. Współpracują z prezydencją, aby prace Rady zachowywały ciągłość i były sprawnie zorganizowane.

 7. Specyfika Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej to forum, na którym ścierają się interesy państw członkowskich. Każde państwo chce osiągnąć takie rozwiązanie prawne, które będzie dla niego najkorzystniejsze. Interesy państw członkowskich często bywają zgodne, lecz czasem są ze sobą sprzeczne. W takiej sytuacji, gra toczy się o osiągnięcie kompromisu, na który zgodzą się wszystkie państwa. Wypracowanie kompromisu jest zadaniem prezydencji.

 8. Priorytety polskiej prezydencji Polska obejmuje prezydencję w trudnym dla Europy czasie, gdy w efekcie kryzysu gospodarczego uwyraźnia się brak równowagi między państwami oraz coraz większe podziały między grupami państw członkowskich, nie ma zgody co do kształtu dalszych działań i przyszłego kształtu Unii Europejskiej. Polskie priorytety łączy dążenie do pogłębienia integracji europejskiej.

 9. I. Integracja europejska jako źródło wzrostu • W czasie polskiej prezydencji rozpoczną się negocjacje kształtu wydatków UE w latach 2007-2013, co ma ogromne znaczenie dla Polski, jako największego beneficjenta funduszy unijnych. • W ramach walki ze skutkami kryzysu istotne będzie: • sposób, w jaki przeprowadzona zostanie koordynacja polityk gospodarczych państw UE, • to, jakie zostaną podjęte środki w celu zapobieżenia podziałowi UE na tzw. „Unię dwóch prędkości”, • stanowczość reakcji prezydencji na propozycje ratowania strefy euro przed rozpadem.

 10. II. Bezpieczna Europa • Kluczowym zagadnieniem w ramach tego priorytetu będzie bezpieczeństwo energetyczne, zwłaszcza w kontekście uzależnienia Europy od surowców z Rosji i państw arabskich. • Równie pilna jest reforma Wspólnej Polityki Rolnej, mająca na celu wyrównanie wysokości dopłat bezpośrednich pomiędzy krajami UE (polscy rolnicy dostają o wiele mniej, niż np. francuscy).

 11. III. Europa korzystająca na otwartości • Strategicznym celem Polski jest wzmocnienie i rozwój Partnerstwa Wschodniego, oferty skierowanej do Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Białorusi, Azerbejdżanu i Armenii.

 12. Kontekst promocyjny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej • Bogaty program kulturalny polskiej prezydencji mający na celu promowanie Polski i samej prezydencji, obejmuje wystawy, koncerty, spektakle i spotkania nie tylko w Polsce, ale także w Pekinie, Tokio, Moskwie, Kijowie, Mińsku, Budapeszcie, Berlinie, Sztokholmie, Brukseli, Paryżu, Madrycie czy Londynie. Spośród polskich twórców najbardziej promowani będą Stanisław Lew, Czesław Miłosz i Karol Szymanowski. • Tradycyjnie, państwo sprawujące prezydencję wręcza gadżety uczestnikom spotkań odbywających się w jej ramach. Polska przygotowała ozdobione krzemieniem pasiastym srebrne spinki do koszul, ręcznie malowane bączki oraz polskie mleko i miód.

 13. Oficjalnymi partnerami polskiej prezydencji są: Budżet prezydencji, z którego finansowana będzie organizacja spotkań, wynosi wysokości 430 mln złotych (środki te pochodzą z budżetu krajowego).

 14. Korzyści płynące ze sprawowania prezydencji • Poddanie pod dyskusję na forum Rady UE zagadnień ważnych nie tylko z punktu widzenia interesu Polski, ale i całej zjednoczonej Europy; • pogłębienie integracji Europejskiej i skuteczne przeciwdziałanie rysującemu się podziałowi na „Unię dwóch prędkości”; • utrwalenie wizerunku jako solidnego partnera i organizatora, a przy okazji wypromować walory gospodarcze i turystyczne kraju.

 15. Sposoby oceny przebiegu Prezydencji • Czy prezydencji udało się osiągnąć założone cele, wyrażone w priorytetach i zapisane w programie polskiej prezydencji i programie tria? • Czy spotkania Rady i jej organów przygotowawczych zostały zorganizowane i przeprowadzone sprawnie i bez organizacyjnych „wpadek”?

 16. Regionalne CentrumInformacji Europejskiej ul. Mostowa 27 87-100 Toruń Tel. 56 652 11 21 e-mail: rcie@rcie.torun.pl www.rcie.torun.pl www.kursy.rcie.torun.pl