zmiany w systemie o wiatowym gminy rokietnica projekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT. 28 lutego 2011 r. Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT. Obowiązek oświatowy - Podstawy prawne Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (obowiązek szkolny dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT' - addison-glenn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zmiany w systemie o wiatowym gminy rokietnica projekt1

Zmiany w systemie oświatowym Gminy Rokietnica - PROJEKT

Obowiązek oświatowy - Podstawy prawne

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty (obowiązek szkolny dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich)

Demografia, migracja – dane statystyczne i szacunkowe

Analiza bazy lokalowej – stan obecny

Diagnoza stanu istniejącego

Analiza bazy lokalowej - prognoza

Program działań na przyszłość

7.1. Rozwiązania prawne

7.2. Rozwiązania organizacyjne

7.3. Konsultacje społeczne

8. Zakładane rezultaty

podstawy prawne
Podstawy prawne

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

„Art. 70

1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.

4. Władze publiczne zapewniają obywatelom

powszechny i równy dostęp do wykształcenia.”

podstawy prawne1
Podstawy prawne

OBOWIĄZEK SZKOLNY

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO

 • USTAWA z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym. (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

„Art. 7. 

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:(…)

8) edukacji publicznej”

podstawy prawne2
Podstawy prawne

Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa o systemie oświaty.

 • USTAWAz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
 • „ilekroć mowa o zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego - należy przez to rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej”
podstawy prawne3
Podstawy prawne
 • USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Art. 17. ust. 1. ”Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego”
 • ust. 4. ”Rada gminy (…) ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów”
nowelizacja ustawy o systemie o wiaty
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
 • Co się zmienia: Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458)
 • Czego dotyczy zmiana:Od dnia 1 września 2011 r. dzieci w wieku pięciu lat zostaną objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (tzw. zerówka), do tego czasu dzieci te mają prawo do odbycia takiego przygotowania, a zapewnienie warunków realizacji tego prawa jest zadaniem własnym gmin.
 • Obowiązywanie:Nowelizacja obowiązuje od 1 września 2011 r.
nowelizacja ustawy o systemie o wiaty1
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
 • Co się zmienia: Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458)
 • Czego dotyczy zmiana:Nowelizacja wprowadza obniżenie do 6 lat wiek rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 • Obowiązywanie:Nowelizacja obowiązuje od 1 września 2012 r.
analiza bazy lokalowej diagnoza
Analiza bazy lokalowej - diagnoza

Szkoła Podstawowa w Rokietnicy:

analiza bazy lokalowej diagnoza1
Analiza bazy lokalowej - diagnoza

Szkoła Podstawowa w Mrowinie

diagnoza rok szkolny 2011 2012 szko y podstawowe
Diagnoza (rok szkolny 2011/2012)szkoły podstawowe:
 • Wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych wynikający z danych demograficznych;
 • Wzrost liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym (2011/2012 obowiązek klasy „0” dla 5-cio latków);
 • Konieczność uruchomienia dodatkowych oddziałów przy niezmienionej bazie lokalowej;
 • Wzrost zmianowości;
 • Prawdopodobieństwo zatrudnienia dodatkowych nauczycieli;
analiza bazy lokalowej po planowanych zmianach prognoza 2011 2012
Analiza bazy lokalowej (po planowanych zmianach) – prognoza (2011/2012)
 • Nowy budynek Gimnazjum w Rokietnicy dla uczniów z dwóch dotychczasowych gimnazjów (Napachanie i Rokietnica);
 • Budynek obecnego Zespołu Szkół w Rokietnicy w całości przeznaczony dla Szkoły Podstawowej w Rokietnicy (dodatkowych 10 sal, pracownia komputerowa i językowa oraz świetlica);
analiza bazy lokalowej po planowanych zmianach prognoza 2011 20121
Analiza bazy lokalowej (po planowanych zmianach) – prognoza (2011/2012)

Budynek obecnego Gimnazjum w Napachaniu przeznaczony dla:

 • uczniów Szkoły Podstawowej w Mrowinie w ramach istniejącego obwodu (obwód Napachanie, Kobylniki, Dalekie)
 • Wszystkich uczniów chętnych z pozostałych miejscowości gminy
 • dla oddziałów „O”:
  • z Przedszkola w Napachaniu;
  • utworzonych po deklaracjach złożonych przez rodziców z pozostałych obwodów gminy;
szko a podstawowa filia napachanie pozna ska 26
Szkoła Podstawowa FILIA NAPACHANIEPoznańska 26

Szkoła o profilu językowym obejmująca w roku szkolnym

2011/2012 KLASY I-III

 • proponujemy:
  • Język angielski
  • Język hiszpański
  • Świetlicę szkolną czynną do 17.00
  • ( w ramach: zajęcia komputerowe, zajęcia na ORLIKU, placu zabaw, catering)

Szczegółowe informacje:

 • 61-8960-618
 • www.rokietnica.pl
szko a podstawowa filia napachanie pozna ska 261
Szkoła Podstawowa FILIA NAPACHANIEPoznańska 26

Oddziały „O” objęte projektem

Z dofinansowaniem z UE:

 • Język angielski
 • Zajęcia na basenie;
 • Rytmika;
 • Spotkania teatralne
rozwi zania prawne
Rozwiązania prawne
 • 28.02.2011r. Uchwała intencyjna: wyrażenie woli likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu z dniem 31.08.2011r.;
 • 28.02.2011r. Uchwała: Rozwiązanie Zespołu Szkół w Rokietnicy z dniem 31.08.2011r.;
 • Maj 2011r. Zmiana nazwy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu z dniem 01.09.2011r.;
rozwi zania organizacyjne sie szk
Rozwiązania organizacyjne (sieć szkół)
 • Rok szkolny 2011/2012:
  • Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy
  • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów w Rokietnicy
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu:
   • Szkoła Podstawowa funkcjonująca w budynku w Mrowinie i w Napachaniu
   • Przedszkole w Mrowinie
 • Docelowo (prognoza – trzy centra edukacji):
  • I.1.Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy
  • I.2.Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rokietnicy
  • I.3.Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów w Rokietnicy
  • II.1.Szkoła Podstawowa w Mrowinie i Przedszkole w Mrowinie
  • III.1.Szkoła Podstawowa o profilu językowym w Napachaniu i Przedszkole w Napachaniu
gimnazjum w rokietnicy nowa jako1
Gimnazjum w Rokietnicy NOWA JAKOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ

I FUNKCJONALNOŚĆ:

 • Nowoczesna architektura;
 • Kubatura:13 852 m3
 • Przestronne wnętrza:
  • powierzchnia użytkowa parter:

1384,72 m2

  • powierzchnia użytkowa I piętro: 1288,22 m2
 • Budynek przystosowany do potrzeb motorycznych osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, wyposażenie pomieszczeń);
 • europejskie standardy i normy;
 • Bezpieczeństwo
gimnazjum w rokietnicy nowa jako2
Gimnazjum w Rokietnicy NOWA JAKOŚĆ

GIMNAZJUM RÓWNYCH SZANS:

 • Oddziały integracyjne
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna
 • Zaplecze medyczne
 • świetlica
 • Pomieszczenia socjalne
 • Kryte boisko tartanowe z zapleczem socjalnym
gimnazjum w rokietnicy nowa jako3
Gimnazjum w Rokietnicy NOWA JAKOŚĆ

CENTRUM EDUKACJI:

 • Dostępne dla uczniów z terenu całej gminy;
 • Najwyższy standard nauczania i wychowania;
 • Nowoczesne wyposażenie (multimedia, pomoce dydaktyczne, innowacyjne technologie);
 • Biblioteka;
 • Pokój multimedialny;
 • Laboratoria lingwistyczne;
 • Pokój ucznia ze szkolnym radiowęzłem;
 • Wielofunkcyjna aula (nagłośnienie i oświetlenie najnowszej generacji
konsultacje spo eczne
Konsultacje społeczne
 • Przygotowanie projektu zmian w systemie oświatowym (analiza danych, narady z dyrektorami placówek oświatowych);
 • 17 lutego 2011 – posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Rokietnica z udziałem dyrektorów placówek oświatowych;
 • 22 lutego 2011 zawiadomienie rodziców uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu o zebraniu dotyczącym zamiaru likwidacji szkoły i planowanych zmianach w systemie oświaty gminy;
 • 23.02 2011 – informacja o zebraniu zamieszczona na stronie www.rokietnica.pl;
 • 24.02.2011 - wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Rokietnica;
 • 28.02.2011 – sesja Rady Gminy Rokietnica – podjęcie uchwał w sprawie zmian w systemie oświaty gminy Rokietnica;
 • 28.02.2011 godzina 18.00 – zebranie z rodzicami uczniów Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu;
 • 28.02.2011 – powiadomienie Kuratoriom Oświaty w Poznaniu o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Napachaniu;
 • Okres od 28.02.2011 – 31.03.2011 konsultacje z:
  • Radami Rodziców Zespołu Szkół w Napachaniu i Rokietnicy;
  • Rodzicami Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy i Przedszkola w Mrowinie;
  • Radami Pedagogicznymi Zespołu Szkół w Napachaniu i Rokietnicy;
  • Związkami zawodowymi;
zak adane rezultaty
Zakładane rezultaty
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych na wszystkich poziomach nauczania (jakość nauczania, baza lokalowa, zmianowość 1:0)
 • Sprawne zarządzanie placówkami dostosowane do poziomów nauczania;
 • Nowoczesne Gimnazjum w Rokietnicy – CENTRUM EDUKACJIdla uczniów z terenu całej gminy Rokietnica;
 • Wzrost jakości nauczania i opieki psychologiczno-pedagogicznej;
 • Szczególna troska o zaspokojenie potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
 • Szerokie spektrum zajęć pozalekcyjnych;
 • Wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • Wprowadzenie rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego (gimnazjum);
 • Możliwość profilowania placówek oświatowych;
 • Funkcjonowanie świetlic szkolnych w pełnym wymiarze godzinowym;
 • Możliwość zatrudnienia dla całej dotychczasowej kadry pedagogicznej i administracyjnej;