slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obsah: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obsah:

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Obsah: - PowerPoint PPT Presentation

JasminFlorian
210 Views
Download Presentation

Obsah:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. Stereometrie - úvod Obsah: Druhy čar Volné rovnoběžné promítání Užitečné konstrukce Obecné řešení jednoduchých úloh © IvanaKuntová.All rights reserved. © Ivana Kuntová

  2. Druhy čar, které budeme používat cc Plné čáry Slabé (pomocné čáry a konstrukce ) Silné ( vytažení hotového úkolu ) Tlusté ( užívat jen výjimečně ) Čárkované čáry Pomocné čáry ( např. k vynesení souřadnic ) Neviditelné hrany silně vytaženého tělesa Čerchované čáry Málo důležité nebo pomocné osy Důležité osy, které jsou součástí výsledného útvaru © I.Kuntová

  3. Volný rovnoběžný průmět krychle ( zvláštní případ kosoúhlého promítání ) Hrany jdoucí dozadu rýsujeme pod úhlem 450 a zkrácené na polovinu. cc Mimoběžky Levý nadhled Pravý nadhled Různoběžky! Vrchol Levý podhled Pravý podhled © I.Kuntová

  4. Podhled a nadhled ve volném rovnoběžném promítání Posunutí Směr posunutí cc A A A A L T F E V N H M X K © I.Kuntová

  5. Volný rovnoběžný průmět trojúhelníku cc Jako bychom trojúhelník, který je ve svislé průčelné rovině (nárysně), promítali do vodorovné roviny (půdorysny). Můžeme si to představit i jako předmět ( trojúhelník ) a jeho vržený stín. C C´ Délka vodorovných ( průčelných ) úseček se nemění ! B =B´ A =A´ © I.Kuntová

  6. Dělící poměr Dělící poměr se při rovnoběžném promítání zachovává. ( Podobnost trojúhelníků ) a:b:c = a´:b´:c´ cc a b v c a´ b´ c´ © I.Kuntová

  7. Volné rovnoběžné promítání – pravidelný čtyřstěn Nejprve sestrojíme průmět podstavného rovnostranného trojúhelníku. Potom určíme průmět těžiště T. Pomocí pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnou 2/3 těžnice a přeponou rovnou délce hrany a čtyřstěnu určíme tělesovou výšku vt. cc a vt T vt T´ a © I.Kuntová

  8. Volné rovnoběžné promítání – pravidelný pětiúhelník Přesná konstrukce ke zjištění strany pravidelného pětiúhelníka vepsaného do dané kružnice. cc a5 a5 rk a6 kk a10 Sk © I.Kuntová