duben - červen 2003 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
duben - červen 2003 PowerPoint Presentation
Download Presentation
duben - červen 2003

play fullscreen
1 / 136
duben - červen 2003
81 Views
Download Presentation
nevina
Download Presentation

duben - červen 2003

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analýza obrazu České republiky v zahraničních médiích duben - červen 2003

 2. OBSAH • GLOBÁLNÍ ANALÝZA (analyzována všechna data) • NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY • KDO?(média, novináři a osobnosti zmiňující ČR) • KDE?(územní struktura zájmu o ČR) • CO?(témata spojená s ČR) • JAK?(hodnocení ČR) • SHRNUTÍ • KONTAKT

 3. OBSAH • DÍLČÍ ANALÝZY(data analyzována podle země původu médií) Německo Rakousko Francie Rusko USA Velká Británie Itálie Španělsko Financial Times

 4. nejčastěji kladené otázky • Co udávají čísla v grafech? • Tato analýza využívá dvou základních jednotek: rozsahu a počtu příspěvků. Každou zmínku o České republice či jejích částech, českých organizacích a osobách analyzujeme z hlediska rozsahu (počtu řádků), který v monitoringu médií zaujímá. 1 řádek monitoringu představuje zhruba 3 řádky sloupku v běžném deníku. Příspěvkem rozumíme jakoukoliv formu článku v tisku a rozhlasové nebo televizní reportáže. V některých případech využíváme také procenta. • S jakou přesností jsou měřeny jednotlivé výroky? • Každý výrok analyzujeme s přesností ¼ řádku. Agregovaná data v grafech zaokrouhlujeme na jednotky. • Graf, který mě zajímá, v analýze chybí. Jak je to možné? • V této analýze nenabízíme všechny kombinace analyzovaných dat. To by si vyžádalo tisíce stránek. Na poslední straně je uveden kontakt. Pokud projevíte zájem, na požádání Vám graf připravíme. • Jaká média jsou analyzována? • BBC (Velká Británie), Der Standard (Rakousko), Der Tagesspiegel (Německo), El Periódico (Španělsko), Financial Times (celosvětový rozsah), La Stampa (Itálie), Le Monde (Francie), Sueddeutsche Zeitung (Německo), The Guardian (Velká Británie), The New York Times (USA), The Washington Post (USA), Vedomosti (Rusko). • Sledujeme mediální obraz ČR.Proč tedy některé grafy obsahují zahraniční osoby nebo organizace? • Ani zahraniční novináři nejsou neomylní. Často si zaměňují fakta. Mohou se například domnívat, že papež Jan Pavel II. je původem z Čech, ačkoliv pochází z Polska. Pro mediální analýzu není rozhodující, jaká je realita. Podstatné je, jak ji popisují média. Proto se mezi příslušníky ČR může objevit i občan ze zahraničí. Totéž platí také pro organizace.

 5. KDO? • Jak se o ČR zajímají jednotlivá zahraniční média? • Kteří zahraniční novináři přináší nejvíce informací o ČR? • Jakým poměrem se na image ČR v zahraničních médiích podílejí osoby, organizace a územní celky? • Které osoby a organizace ČR jsou zmiňovány nejčastěji a na největším rozsahu? • Kdo se o ČR, jejích organizacích a představitelích v zahraničních médiích vyjadřuje nejaktivněji?

 6. ZÁJEM ZAHRANIČNÍCH MÉDIÍ O ČRitalský triumf Fotbal je v Itálii nesmírně populární. Také proto mu tamní sdělovací prostředky věnují mimořádnou pozornost. Jedním z nejuznávanějších fotbalistů italské Serie A je český záložník Pavel Nedvěd. Právě proto deník La Stampa zmiňuje ČR a její zástupce na největším rozsahu.

 7. POŘADÍ NOVINÁŘŮRobert Anderson nejaktivněji o ČR Jde o pseudonym. Autor je ve skutečnosti Francouz, pražský dopisovatel. V dubnu, květnu a červnu byl ve sledovaných zahraničních médiích nejaktivnějším novinářem Robert Anderson z Financial Times. Články v jeho podání se však k ČR staví velmi kriticky. Negativně laděné výroky tvoří 40% jejich rozsahu. Pozitivních výroků je přitom jen 14%. Tento žurnalista se zaměřuje na ekonomiku (především bankovnictví) a vstup ČR do Evropské unie.

 8. ČASOVÝ VÝVOJ ZÁJMU ZAHRANIČNÍCH MÉDIÍ O ČR Nárůst zájmu médií zapříčinilo referendum o vstupu České republiky do Evropské unie

 9. STRUKTURA ZÁJMU O ČRnejčastěji jsou zmiňována území Území ČR Jakékoliv zmínky o území České republiky. Může jít o ČR jako celek, obce, regiony nebo jiné územní celky. Příklady: ČR uspořádala summit NATO, v Brně se konala demonstrace, Moravskoslezský kraj má problémy s infrastrukturou. Osoby ČR Rozsah všech výskytů osob českého původu. Příklady: Václav Klaus navštívil Německo, Milan Baroš vstřelil gól za Liverpool. Organizace ČR Rozsah všech výskytů českých organizací. Může jít o politické strany, státní orgány, firmy, nadace, divadla, sportovní kluby aj. Příklady: vláda schválila návrh reformy veřejných financí, Škoda Auto vykázala oproti loňskému roku nižší zisk.

 10. NEJVÍCE ZMIŇOVANÉ OSOBY ČR suverénní Pavel Nedvěd válečný pilot RAF a zrádce pracující pro Gestapo Vítězství Pavla Nedvěda není příliš překvapivé. Za pozornost však stojí rozdíl, s jakým zvítězil. Tento český záložník Juventusu Turín byl zmiňován na zhruba stejném prostoru jako Václav Klaus, Václav Havel a Vladimír Špidla dohromady. Také tento jev poukazuje na skutečnost, že zahraniční média v souvislosti s naší zemí zajímá mnohem více sport a kultura, než politika.

 11. STRUKTURA OSOBzahraniční média zajímají především sportovci Graf znázorňuje podíl, který v zahraničních sdělovacích prostředcích získaly jednotlivé kategorie Čechů. Zajímavou skutečností je malý prostor, který se dostává politikům. Zahraniční média si víc než jich všímají českých sportovců a umělců. Za zmínku stojí také velmi malý podíl patřící manažerům a podnikatelům. Média však v tomto případě informují spíše o korporacích než o jejich zástupcích (viz následující grafy).

 12. NEJVÍCE ZMIŇOVANÉ ORGANIZACE ČR sportovci významně ovlivňují image naší země

 13. STRUKTURA ORGANIZACÍfirmy dominují Z organizací ČR zmiňovaných zahraničními médii zaujímají téměř polovinu rozsahu firmy. Státní orgány, kam řadíme Vládu, Parlament, ale i Fond národního majetku, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a další instituce, tvořily čtvrtinu rozsahu. Kultura je spojována především s jednotlivci, než s institucemi. Jejich podíl je proto poměrně nízký.

 14. AUTOŘI VÝROKŮ O ČR nevýznamní cizinci významně ovlivňují mediální image ČR Mezi autory výroků zahrnujeme všechny osoby (i zahraniční příslušníky), které se ve sledovaných médiích vyjadřovaly o ČR, jejích občanech nebo organizacích. Např. Tomáš Baťa hovořil sám o sobě (analyzujeme jej jako příslušníka ČR).

 15. KDE? • Jaká je územní struktura příspěvků o České republice? • Nakolik je tato struktura decentralizovaná? • S jakými zahraničními zeměmi je ČR nejčastěji spojována?

 16. ÚZEMNÍ STRUKTURA Praha očekávaným leaderem mezi městy Regionální struktura zájmu o ČR je velmi centralizovaná. Zahraniční média se omezují prakticky jen na zmínky o ČR jako celku nebo o Praze. Informují-li světové sdělovací prostředky o možnostech cestovního ruchu v naší zemi, jde z 84%oPrahu a ve zbývajících případech o ČR jako celek. Nezaznamenali jsme jedinou zmínku o turistických příležitostech v jiných regionech.

 17. ZAHRANIČNÍ ÚZEMÍ SPOJOVANÁ S ČR zelená je tráva, fotbal to je hra … v Itálii zvláště Mnoho příspěvků bývá logicky spojeno se zemí, kde dané médium vychází.92% všech zmínek o Itálii v souvislosti s ČR pochází právě z italského deníku La Stampa. Ve většině případů jde o výroky o Pavlu Nedvědovi.

 18. ZAHRANIČNÍ ÚZEMÍ SPOJOVANÁ S ČR beze zmínek o zemi, v níž dané médium vychází Z předchozího grafu byly odfiltrovány všechny výroky o ČR ve spojení se zemí, v níž médium vychází. Právě proto se Itálie v tomto grafu vůbec neobjevila. Drtivá většina výroků o ČR v souvislosti s Itálií totiž pochází z italského deníku La Stampa. Ostatní zahraniční sdělovací prostředky o České republice ve spojení s Itálií informovaly minimálně.

 19. CO? • S jakými tématy je ČR v zahraničních médiích nejčastěji spojována? • Jak se tato tématická struktura liší v různých zemích, kde sledovaná média vychází? • S jakými tématy jsou spojována vybraná města, především Praha?

 20. kategorie témat • Každý výrok o ČR, jejích představitelích či organizacích spojujeme s jedním tématem. Tato témata řadíme do kategorií. • Např. kategorie „Armáda“ obsahuje mj. témata: • Profesionalizace armády • Nehody v armádě • Nákup stíhacích letounů • Chemická jednotka v Kuvajtu • Vyslání polní nemocnice Armáda Bezpečnost Cestovní ruch Církve Doprava Ekonomika Energetika Evropská unie Historie Justice Kultura Média Menšiny, cizinci Nehody, neštěstí Politické strany Regiony Sociální věci Společnost Sport Státní správa Školství Věda a výzkum Zahraniční politika Zdravotnictví Zemědělství Životní prostředí

 21. TEMATICKÁ STRUKTURA ZÁJMU O ČR+ detailní rozbor prvních tří kategorií Česká republika je v zahraničích médiích prezentována především v souvislosti se sportem a kulturou. Tuto skutečnost nezvrátilo ani červnové referendum o vstupu do EU. Cestovní ruch je spíše okrajovým tématem.

 22. DETAILNÍ TÉMATAtop 10

 23. CESTOVNÍ RUCHtematická struktura Graf znázorňuje tematickou strukturu všech zmínek o ČR v souvislosti s cestovním ruchem. Zahraniční sdělovací prostředky nejčastěji informují o Praze jako o turistickém lákadle.

 24. ČASOVÝ VÝVOJ ZÁJMU O TÉMATA CESTOVNÍHO RUCHU

 25. TEMATICKÁ STRUKTURA ZÁJMU O PRAHU+ detailní rozbor prvních tří kategorií Světová média představují Prahu jako kulturní metropoli. Nechybí ani časté zmínky o možnostech cestovního ruchu v hlavním městě.

 26. JAK? • Jak je ČR hodnocena zahraničními médii? • Jaká je struktura autorů, kteří hodnotí ČR nejkritičtěji a naopak nejpozitivněji? • Jak jsou zahraničními žurnalisty hodnoceny vybrané osoby a organizace ČR? • Jak je ČR hodnocena v souvislosti s jednotlivými tématy? • Jak hodnotí ČR jednotlivá zahraniční média? • Jak jsou hodnocena vybraná města a regiony ČR?

 27. příklady hodnocení • pozitivní hodnocení: autor výroku souhlasí nebo chválí sledovaný subjekt • Česká fotbalová reprezentace předvádí fantastickou podívanou. • Česká zpěvačka a houslistka Iva Bittová představuje špičku světové alternativní hudby. • pozitivní image: autor výroku sledovaný subjekt nechválí, výrok však má pro něj pozitivní dopadČeská automobilka Škoda Auto zvýšila zisk o 150 procent. • Filmový festival v Karlových Varech se těší velké oblibě mezi hvězdami filmového plátna. • neutrální hodnocení: autor výroku subjekt nekritizuje ani nechválí, výrok nemá neutrální dopadVláda ČR na včerejším jednání schválila návrh reformy veřejných financí.Český premiér Vladimír Špidla přicestoval na návštěvu Velké Británie. • negativní image: autor výroku sledovaný subjekt nekritizuje, výrok však má pro něj negativní dopadKriminalita v České republice nadále roste.Zadluženost české metropole je jedna z nejvyšších v Evropě. • negativní hodnocení: autor výroku nesouhlasí nebo kritizuje sledovaný subjektČeská republika hrubě porušila mezinárodní konvence. • Postoje českého prezidenta Václava Klause k Evropské Unii jsou zcela scestné.

 28. HODNOCENÍ ČR V ZAHRANIČNÍCH MÉDIÍCH Tento graf zobrazuje hodnocení ČR, jejích občanů a organizací vybranými světovými médii v dubnu, květnu a červnu 2003. Podíl pozitivních a negativních výroků je v zásadě stejný, země má tedy v zahraničních sdělovacích prostředcích neutrální image. %

 29. JAK HODNOTÍ ČR ZAHRANIČNÍ NOVINÁŘI Z hodnocení byly vyjmuty všechny výroky tzv. vnějších autorů (politiků, sportovců, umělců atd.). Např.: Miloš Zeman prohlásil …, George Bush vyzval …, Pavel Nedvěd řekl … Zůstávají jen věty, jejichž autorem je pouze sám novinář. %

 30. DALŠÍ AUTOŘI VÝROKŮ O ČR nejkritičtější nejpozitivnější

 31. NEJHŮŘE HODNOCENÉ OSOBY A ORGANIZACEimage země nejvíce škodili vláda a prezident Vrahové německého starosty. válečný pilot RAF a zrádce pracující pro Gestapo

 32. NEJLÉPE HODNOCENÉ OSOBY A ORGANIZACEpozitivní vliv na mediální obraz ČR mají zejména sportovci Škoda Auto je ve světových médiích prezentována mimořádně pozitivně.

 33. NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA nejkritizovanější nejlépe hodnocená Do této kategorie řadíme také zmínky o trestných činech. Proto je podíl negativních výroků vysoký. Za nejkritizovanější témata považujeme taková, kde rozdíl mezi množstvím negativních a pozitivních výroků je nejvyšší. Obdobně posuzujeme také nejchválenější témata. Např. věda v ČR sice nebyla hodnocena pozitivně ani jednou, zároveň však, narozdíl od většiny témat, nebyla vůbec kritizována.

 34. HODNOCENÍ ČR PODLE ZEMÍ, KDE MÉDIA VYCHÁZÍLe Monde k ČR nejkritičtější

 35. HODNOCENÍ NEJČASTĚJI ZMIŇOVANÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ

 36. SHRNUTÍ(duben, květen a červen 2003) • Ze sledovaných světových médií se o ČR nejvíce zajímala italská La Stampa. • Nejaktivnějším novinářem byl Robert Anderson z Financial Times. • Z českých organizací získaly největší prostor sportovní reprezentace a Vláda ČR. • Nejvýznamnější českou osobností v zahraničních médiích byl fotbalista Pavel Nedvěd. • Politikům byl poskytován menší prostor, nežli sportovcům a umělcům. • Nejčastěji se zahraniční média zmiňovala o ČR jako celku, z měst jasně zvítězila Praha. • Nejčastějším zahraničním regionem spojovaným s ČR byla Evropská unie. • Nejčastějšími tématy v souvislosti s ČR byly sport a kultura. • Pozitivním faktem je množství informací o možnostech cestovního ruchu v Praze. • Hodnocení ČR v zahraničních médiích bylo vyvážené a zpravidla neutrální. • Nejkritizovanější organizací byla Vláda ČR, nejhůře hodnocenou osobou Václav Klaus. • Nejpozitivněji byl hodnocen fotbalista Pavel Nedvěd a sportovní reprezentace ČR. • Nejkritizovanějšími tématy byla bezpečnost a vztah k EU. Nejpozitivněji hodnocenými naopak kultura a sport. • Nejkritičtějšími žurnalisty vůči ČR byli Francouzi a Němci.

 37. NĚMECKO • Novináři nejaktivněji informující o ČR • Občané ČR v německých médiích • Organizace ČR v německých médiích • Autoři výroků o ČR • Tematická struktura zájmu o ČR • Hodnocení ČR v německých médiích • Hodnocení ČR podle autorů výroků • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata

 38. POŘADÍ NĚMECKÝCH NOVINÁŘŮžurnalisté nejaktivněji informující o ČR SZ = Sueddeutsche Zeitung DT = Der Tagesspiegel Zajímavostí je vysoká diverzita novinářů informujících o ČR. Na sledovaných příspěvcích se podílelo téměř dvě stě novinářů.

 39. OBČANÉ ČR V NĚMECKÝCH MÉDIÍCHtop 5 + struktura Vrahové německého starosty.

 40. ORGANIZACE ČR V NĚMECKÝCH MÉDIÍCHtop 4 + struktura

 41. AUTOŘI VÝROKŮ O ČR top 5 ve sledovaných německých médiích

 42. TEMATICKÁ STRUKTURA ZÁJMU O ČRtop 10 tematických kategorií a detailních témat

 43. HODNOCENÍ ČR v německých médiích %

 44. AUTOŘI VÝROKŮ O ČR nejkritičtější nejpozitivnější

 45. NEJHŮŘE HODNOCENÉ OSOBY A ORGANIZACE Aktéři vraždy německého starosty.

 46. NEJLÉPE HODNOCENÉ OSOBY A ORGANIZACE

 47. NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA nejkritizovanější nejchválenější

 48. RAKOUSKO • Novináři nejaktivněji informující o ČR • Občané ČR v rakouských médiích • Organizace ČR v rakouských médiích • Autoři výroků o ČR • Tematická struktura zájmu o ČR • Hodnocení ČR v rakouských médiích • Hodnocení ČR podle autorů výroků • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata

 49. POŘADÍ RAKOUSKÝCH NOVINÁŘŮžurnalisté nejaktivněji informující o ČR Identifikace autora příspěvku je v rakouských médiích podobně složïtá, jako je tomu u nás. Novináři často používají zkratky, řada článků je označena anonymním autorem „red“.

 50. OBČANÉ ČR V RAKOUSKÝCH MÉDIÍCHtop 5 + struktura