ugovor o gra enju n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ugovor o građenju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ugovor o građenju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Ugovor o građenju - PowerPoint PPT Presentation


 • 889 Views
 • Uploaded on

Ugovor o građenju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ugovor o građenju


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ugovor o gra enju

Ugovor o građenju

Ugovor o građenju je ugovor o djelu kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu sagraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, odnosno na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje da mu za to isplati određenu cijenu (čl. 630. st. 1. Zakona o obveznim odnosima)

heteronomni izvori ugovora o gra enju
Heteronomni izvori ugovora o građenju
 • Na odnose iz ugovora o građenju supsidijarno se primjenjuju odredbe ZOO-a o ugovoru o djelu, ako nije ta materija drugačije regulirana.
 • drugi propisi
  • Zakon o standardizaciji
  • Zakon o izgradnji objekta.
 • Za izgradnju objekta koji se smatraju većim i složenijim i ako se ne izvode na temelju određenog projekta, neće važiti odredbe ugovora o građenju, nego odredbe ugovora o djelu.
autonomni izvori ugovora o gra enju
Autonomni izvori ugovora o građenju
 • Posebne uzance o građenju
  • primjenjuju se ako su ugovorne strane ugovorile njihovu primjenu ili ako iz okolnosti proizlazi da su njihovu primjenu htjele (ZOO između trgovaca ne treba ugovoriti)
autonomni izvori ugovora o gra enju1
Autonomni izvori ugovora o građenju
 • Najpoznatiji opći uvjeti za izvođenje građevinskih radova - opći uvjeti poslovanja koje je izdala Međunarodna federacija savjetodavnih inženjera (FIDIC).
 • FIDIC je izdao četiri nova izdanja svojih otprije poznatih općih uvjeta za izvođenje radova građenja:
  • uvjeti ugovora za izvođenje građevinskih radova visoko i niskogradnje projektiranih od naručitelja (“Nova crvena knjiga”)
  • uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje (“Nova žuta knjiga”),
  • uvjeti ugovora EPC/ključ u ruke (“Nova srebrna knjiga”),
  • kratki oblik ugovora (“Nova zelena knjiga”).
bitni sastojci ugovora
Bitni sastojci ugovora
 • predmet i cijena
 • Predmet ugovora o građenju jest izgradnja određene građevine na određenom zemljištu ili izvođenje drugih građevinskih radova na takvom zemljištu , odnosno na postojećem objektu.
 • Građevina: zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, ceste, kanalizacija, željezničke pruge, bunari i ostali građevinski objekti čija izgradnja zahtijeva veće i složenije radove (čl. 631.ZOO)
 • Predmetom ugovora o građenju ne smatraju se (sudska praksa)
  • obični zanatski radovi gdje se nije obavila nikakva izmjena u strukturi stana
  • obavljanje geološko-istraživačkih bušenja na zemljištu radi pripreme za izradu projektne dokumentacije
  • izvođenje radova hidroizolacije podruma (?)
cijena
CIJENA
 • Cijena
 • određena ili odrediva, u protivnom ugovor ne proizvodi pravne učinke
 • Cijena se može mijenjati, ali samo na način i pod uvjetima koji su propisani
 • rok dovršenja radova (premda sastavni dio zakonske definicije ugovora) nije bitan sastojak ugovora
 • Rok može postati bitan voljom ugovornih strana.
 • Bitni sastojci ugovora o građenju su i garancijski rokovi za kvalitetu izvedenih radova i ugovorna kazna za prekoračenje rokova
oblik forma ugovora
Oblik (forma) ugovora
 • strogo formalni ugovor
 • ugovor je sklopljen kad ispravu potpišu sve osobe koje se njime obvezuju
 • Zahtjev pisanog oblika postoji (sudska praksa)
  • stavljena je pisana ponuda za izvođenje građevinskih radova u kojoj su navedeni svi bitni sastojci ugovora o građenju
  • ponudu druga strana prihvatila plaćanjem predviđene cijene putem pisanog naloga danog banci
 • Obilježja: imenovan, dvostranoobvezan, naplatan, strogo formalan ugovor
sklapanje ugovora o gra enju
Sklapanje ugovora o građenju
 • Obično putem javnog nadmetanja gdje se naručitelj obraća potencijalnim izvođačima
 • Izvođač se prijavljuje na natječaj i dobiva tzv. tender dokumentaciju (za izradu ponude)
 • Ta dokumentacija je nije još na nivou glavnog projekta
 • U trenutku sklapanja ugovora o građenju, naručitelj mora imati određenu upravnu, građevinsku dozvolu i određenu tehničku dokumentaciju.
 • do dokumentacije dolazi redovno sklapanjem ugovora o projektiranju sa projektantom
 • projekt je toliko bitan uvjet za sklapanje ugovora o građenju, da se bez njega ne može ugovor niti sklopiti
vrste ugovora o gra enju
Vrste ugovora o građenju
 • “Ključ u ruke” (turn key contracts)- izvođač se samostalno obvezuje izvršiti skupno sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određenog cjelovitog objekta, a cijena obuhvaća i sve nepredviđene radove i viškove radova
 • Ugovorne strane: naručilac (investitor), izvođač radova (građevinar)
uloga rukovoditelja gradili ta i nadzornog organa
Uloga rukovoditelja gradilišta i nadzornog organa
 • Rukovoditelj gradilišta (predstavnik izvođača)
  • brine o pravilnom izvršavanju poslova na gradilištu
  • bez posebnog ovlaštenja ne može mijenjati odredbe ugovora o građenju
  • ovlašten je za sklapati poslove koji su potrebni da bi se nesmetano odvijali radovi: nabavka materijala, alata, unajmljivanje uređaja, i sl.
 • Nadzorni organ (ovlašćuje ga investitor)
  • nadzire izvode li se radovi u skladu s ugovorom, projektom i tehničkom dokumentacijom
  • ovlašten da “na licu mjesta daje uputstva i naloge koji su u vezi s izvođenjem radova”
  • nije ovlašten da u ime naručioca mijenja ugovor
obveze naru itelja radova
Obveze naručitelja radova
 • Pribaviti dokumentaciju (projektnu, tehničku i sl.)
 • Glavni izvedbeni projekt ima svoje dijelove
  • građevinsko- arhitektonski dio
  • Projekt elektroinstalacija
  • Projekt strojarskih instalacija (grijanje i klima)
  • Projekt vodovodnih instalacija)
 • Svaki od ovih projekata unutar glavnog mora imati
  • Proračunski i grafički dio (npr. proračun protoka vode ili količine zraka, i nacrt razvoda instalacija po zgradi)
  • Troškovnik – količine materijala i orijentacijske cijene na tržištu služi izvođaču radova i investitoru kao orijentir
 • građevinska dozvola pribavlja se od upravnih organa
  • Preduvjet za to je da postoji glavni projekt
  • Za izvođenje radova ponekad je potreban izvedbeni projekt
  • U izvedbenom projektu su razrađeni svi detalji objekta (npr. opis i nacrti ugradbe stolarije)
obveze naru itelja radova1
Obveze naručitelja radova
 • Preuzimanje građevine nakon izvođenja radova - dužan je pregledati građevinu, te o eventualnim nedostacima obavijestiti građevinara u roku od 6 mjeseci.
 • Platiti cijenu za obavljene građevinske radove prema ugovoru
 • Način određivanja cijene
  • Po jedinici mjere ugovorenih radova-jedinična cijena, određuje se po četvornom metru za površinu, po dužinskom metru za dužinu ili po kubičnom metru izgrađenog prostora
  • U ukupnom iznosu za cijeli objekt- ukupno ugovorena cijena
revizija cijene
Revizija cijene
 • Visina ugovorene cijene, iako u načelu nepromjenjiva, ipak se može u iznimnim slučajevima izmijeniti, bez obzira jesu li stranke iznimku predvidjele.
 • Ratio: ugovor koji se ispunjava duže vrijeme, pa i nekoliko godina.
 • 1) Izvođač je obvezu ispunio na vrijeme +
  • u vrijeme između sklapanja ugovora i njegova ispunjenja povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova za više od 2% = može tražiti povećanje
 • 2) Izvođač svojom krivnjom nije izveo radove u roku +
  • u vrijeme između sklapanja ugovora i dana kada su radovi, prema ugovoru, trebali biti završeni došlo je do povećanja elemenata za više od 5% = može tražiti povećanje
 • 3) Ugovorena nepromjenjivost cijene u slučaju povećanja cijene elemenata,
  • Povećanje elemenata je veće od 10% = može tražiti povećanje
revizija cijene1
Revizija cijene
 • Izvođač može zahtijevati samo razliku cijene koja prelazi 2%, 5%, 10%
 • na povećanje cijene elemenata ne može se pozvati ako je do njih došlo nakon njegova dolaska u zakašnjenje
 • Ako bi ugovorena cijena morala biti znatno uvećana, naručilac može raskinuti ugovor. U tom slučaju, dužan je isplatiti izvođaču odgovarajući dio ugovorene cijene za dotle izvršene radove, te pravičnu naknadu za učinjene nužne troškove.
 • Postoji i pravo naručitelja da traži sniženje ugovorene cijene, ako su se smanjile cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova, ali će se te odredbe u praksi rijetko koristiti.
prava naru itelja
Prava naručitelja
 • Naručitelj, koji je uredno i pravodobno obavijestio izvođača da izvedeni radovi imaju određeni nedostatak ima pravo:
 • Zahtijevati od izvođača da ukloni nedostatak ili
 • Sam ukloniti nedostatak na račun izvođača ili
 • Smanjiti cijenu ili
 • Raskinuti ugovor
 • Naručitelj ima i pravo na naknadu štete (kumulativno)
obveze izvo a a
Obveze izvođača
 • Glavne obveze
 • Izgraditi građevinu prema određenom projektu i u ugovorenom roku
 • Odgovara za opće nedostatke
 • Odgovara za solidnost građevine
 • za nedostatke koji su posljedica greške u projektu odgovara projektant
 • Odgovara za nedostatke materijala i ugrađene opreme
 • za nedostatke prouzročene naručiteljevim uputama odgovara nadzor, ali se izvođač ne može osloboditi odgovornosti
 • Projektant i nadzor odgovaraju i prema trećima, ne samo prema naručitelju
 • Ostale obveze
 • Platiti ugovornu kaznu ako padne u zakašnjenje – ako u ugovorenom ili u produženom roku ne izvrši ugovorene radove
 • Omogućiti stalan nadzor naručitelja nad radovima i kontrolu kakvoće i količine upotrijebljenog materijala
 • Osiguranje gradilišta (glavni izvođač: tabla i ograđivanje prostora, zaštita na radu)
dokumentacija
Dokumentacija
 • Građevinska knjiga – izvođač nakon izvođenja radova predaje građevinsku knjigu kao dokaz o izvedenim količina radovima (ovjerava nadzor)
 • Građevinski dnevnik – vodi izvođač radova da li se radilo ili nije koliko je radnika bilo prisutno na gradilištu (ovjerava nadzor)
 • Građevinske situacije – mjesečni obračun izvedenih radova, prema kojem se plaća izvođača
na in izvr enja radova
Način izvršenja radova
 • Izvršava radove lege artis, po pravilima struke
 • Izvođač mora postupati tako da

- se pridržava investicijske dokumentacije, a odstupati

može samo uz pristanak investitora

- se pridržava tehničkih propisa

- radove izvodi sam, a ako ih povjeri drugome, odgovara

za izbor

 • Za svako odstupanje od projekta građenja - pismena suglasnost naručitelja
 • nepredviđeni hitni radovi – oni čije je poduzimanje bilo nužno da bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete – može bez prethodne suglasnosti
odgovornost projektanta i izvo a a radova
Odgovornost projektanta i izvođača radova
 • Odgovornost za opće nedostatke
  • naručitelj je dužan obavijestiti izvođača o skrivenim nedostacima, tzv. malih radova kao što su fasada, drvenarije, grijanje..., najkasnije u roku 1 mjeseca od otkrivanja, a gubi pravo pozvati se na nedostatke nakon 2 godine od primitka obavljenog posla.

Prava naručitelja prema izvođaču zbog nedostataka

građevine prelaze i na sve kasnije stjecatelje građevine.

Kasnijim stjecateljima ne teče novi rok za obavijesti i tužbu,

već im se uračunava rok prethodnika.

slide20
Vidljivi nedostaci: su oni koji su se mogli uočiti običnim pregledom prigodom primopredaje.
 • dužan obavijestiti izvođača bez odgađanja (čl. 614., st.1. ZOO-a).
 • Rok “bez odgađanja” ima prekluzivno značenje: nakon pregleda i primanja obavljenog rada, izvođač više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti običnim pregledom, izuzev ako je znao za njih, a nije ih pokazao naručitelju (čl. 614.,st.3. ZOO-a).
 • Obavijest mora biti upućena izvođaču, a ne nekoj trećoj osobi (npr. proizvođaču).
odgovornost za solidnost gra evine
Odgovornost za solidnost građevine
 • Izvođač odgovara za nedostatke u izradi građevine koji se tiču njezine solidnosti – čvrstoća, stabilnost i sigurnost – ako bi se ti nedostaci pokazali za vrijeme od 10 godina od predaje i primitka radova
 • Naručitelj ili drugi stjecatelj građevine dužan je o nedostacima obavijestiti u roku 6 mjeseci od kada je ustanovio nedostatak, inače gubi pravo da se na njega pozove.
 • odgovornost ne može ugovorom niti isključiti niti ograničiti.
slide22
Nedostacima koji se tiču solidnosti građevine treba npr. smatrati:
  • prokišnjavanje krova koje uzrokuje vlaženje armiranobetonskih stropnih konstrukcija i nosive armature, pa time izaziva neprestano smanjenje čvrstoće i sigurnosti nosive strukture objekta,
  • te nestručno izvedeno krovište u svezi sa stabilnošću objekta
  • napuknuće osnovne konstrukcije objekta
 • Ne treba smatrati nedostacima koji se tiču solidnosti građevine:
  • kada je fasadna stijena tehnički neispravno učvršćena s nedovoljnim brojem elemenata za zid i pod objekta,
  • nedostatak na izvedenim fasadnim radovima,
  • nedostatak na ugradbi keramičkih pločica.
izmjena cijene klizna skala u ugovoru o gra enju
Izmjena cijene, klizna skala u ugovoru o građenju
 • U ugovorima u kojima se jedna stranka obvezuje izraditi i isporučiti određene predmete, dopušteno je ugovoriti kliznu skalu – da će unatoč tome što je prvotno ugovorena fiksna cijena, konačna cijena ovisiti o cijeni materijala, rada i drugih elemenata koji utječu na visinu troškova proizvodnje u određeno vrijeme na određenom tržištu.
 • To je, zapravo, klauzula revizije cijene koja se zbog nestabilnosti cijena na tržištu unosi u ugovore. Dopuštena je kao faktor stabilizacije u ugovorne ravnoteže
slide24
Oblici
 • Opisni oblik – određuje se u postotku veličina udjela cijene materijala i radne snage u ukupnoj cijeni (npr. 80% ugovorene cijene podložno je promjeni, tj. ona kliže, dok se ostalih 20% tretira kao fiksni trošak)
 • Matematički oblik – sastoji se od određene matematičke formule u koju se uvrštavaju elementi strukture cijene. U međunarodnoj trgovini često se koristi matematička formula koju je izradilo Gospodarsko povjerenstvo UN za Europu.
odredba klju u ruke
Odredba “ključ u ruke”
 • Ako ugovor o građenju sadrži odredbu “ključ u ruke” ili neku drugu sličnu odredbu, izvođač se samostalno obvezuje obaviti skupno sve radove potrebne za izgradnju i uporabu određenog cjelovitog objekta (čl. 640.,st.1. ZOO-a).
 • U tom slučaju ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu (čl. 640.,st.2. ZOO-a).
ugovorna kazna u ugovoru o gra enju
Ugovorna kazna u ugovoru o građenju
 • Prema odredbi čl. 270.,st.1. ZOO-a, vjerovnik i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti vjerovniku određenu novčanu svotu ili pribaviti neku drugu materijalnu korist, ako ne ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem (ugovorna kazna).
 • U ugovoru o građenju ugovorna kazna se ugovara za slučaj neurednog ispunjenja ugovornih obveza – a osobito za slučaj zakašnjenja
 • Ugovorne strane mogu odrediti visinu ugovorne kazne po svojoj volji,
  • u ukupnoj svoti,
  • u postotku,
  • za svaki dan zakašnjenja, ili na koji drugi način (čl. 271.,st.1. ZOO-a).
slide27
Da bi izvođač bio dužan platiti ugovornu kaznu, potrebno je da se ispune dvije pretpostavke:

- da je zakasnio s ispunjenjem svoje obveze te;

- da je za to odgovoran

 • Izvođač se oslobađa obveze plaćanja ugovorne kazne, ako je do zakašnjenja došlo iz uzroka za koji on ne odgovara (čl. 272.,st.2. ZOO-a).
 • I naručitelj se može obvezati da izvođaču plati ugovornu kaznu – ako, npr. ne preda na vrijeme tehničku dokumentaciju.
 • Prema odredbi čl. 272.,st.1. ZOO-a sporazum o ugovornoj kazni dijeli pravnu sudbinu obveze na čije se osiguranje odnosi.
 • Sporazum o ugovornoj kazni je, dakle, akcesorni uglavak ugovora o građenju.
premija za izvedbu radova prije ugovorenog roka
Premija za izvedbu radova prije ugovorenog roka
 • Zakon o obveznim odnosima ne sadrži odredbe o premiji za izvedbu radova prije ugovorenog roka, ali nema nikakve zapreke da se takva premija ugovori
 • Ova nagrada, koju se naručitelj obvezuje platiti izvođaču ako izvođač izgradi objekt (izvede građevinske radove) prije roka, može se ugovoriti u određenom postotku ili promilu od vrijednosti radova koji će se obaviti prije roka, u paušalnom iznosu i sl.
 • Ugovorom o građenju može se, dakle, predvidjeti i premija za izvedbu radova prije ugovorenog roka.
izvanugovorna odgovornost naru itelja i izvo a a tre oj osobi za tetu
Izvanugovorna odgovornost naručitelja i izvođača trećoj osobi za štetu
 • Prema odredbi čl. 207. ZOO-a, naručitelj i izvođač radova na nekretnini solidarno odgovaraju trećoj osobi za štetu koja nastane u vezi s izvođenjem radova.
 • Pod “trećom osobom” podrazumijevaju se: prolaznici, susjedi itd.
 • Naručitelj i izvođač radova odgovaraju po načelu objektivne odgovornosti. Odgovornost izvođača postoji samo do završetka radova.
 • Ako je izvođač angažirao podizvođača, a on u svezi s izvođenjem radova nanese štetu trećoj osobi, za štetu obojica odgovaraju solidarno.