Realizacja projektu w latach 2010/2012 ewaluacja - PowerPoint PPT Presentation

Realizacja projektu w latach 2010 2012 ewaluacja
Download
1 / 23

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Realizacja projektu w latach 2010/2012 ewaluacja. Ewa Grela Dyrektor Projektu. Realizacja projektu – działania. Przedmiotowe zajęcia z jednostkami e-learningowymi – kształtowanie kompetencji kluczowych na bazie treści przedmiotowych (postępy monitorowane poprzez testy diagnozujące).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Realizacja projektu w latach 2010/2012 ewaluacja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Realizacja projektu w latach 2010 2012 ewaluacja

Realizacja projektu w latach 2010/2012ewaluacja

Ewa Grela

Dyrektor Projektu


Realizacja projektu dzia ania

Realizacja projektu – działania

 • Przedmiotowe zajęcia z jednostkami e-learningowymi – kształtowanie kompetencji kluczowych na bazie treści przedmiotowych (postępy monitorowane poprzez testy diagnozujące).

 • Szkolne Grupy Wyrównawcze – warsztaty, których celem jest wspieranie uczniów w budowaniu poczucia własnej wartościi nabywaniu kompetencji uczenia się.

 • Lokalne Zespoły Projektowe – działania prowadzone metodą projektów, których głównym celem jest kształtowanie postaw uczniów i stymulowanie ich do aktywnego działania na rzecz swojego środowiska lokalnego.

 • Wirtualne Koła Naukowe – działania rozwijające przeznaczone dla uczniów utalentowanych pod kierunkiem pracowników naukowych z wykorzystaniem platformye-learningowej.


Realizacja projektu dzia ania1

Realizacja projektu – działania

5. Testy diagnostyczne – udział uczniów w trzech testach diagnostycznych:

Test 1.: Sprawdzający wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów na wejściu do Projektu (październik 2010).

Test 2.:Badający przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów (maj 2011).

Test 3.:Badający przyrost wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów (maj 2012).

 • Ewaluacja projektu – w zakresie adekwatności wypracowanych w projekcie materiałów edukacyjnych do potrzeb nauczycieli i uczniów oraz skuteczności działań prowadzonych w projekcie na terenie szkół.


Sposoby osi gania cel w metody i formy nauczania

Sposoby osiągania celów – metody i formy nauczania

 • Metoda projektów – metoda nauczania, gdzie grupa uczniów samodzielnie realizuje wszystkie etapy danego przedsięwzięcia (począwszy od zainicjowania/identyfikacji problemu, poprzez planowanie i wykonanie/otrzymanie produktu, na prezentacji kończąc); wykorzystywana podczas zajęć ze wszystkich przedmiotów, a szczególnie podczas realizacji podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie oraz pracy Lokalnych Zespołów Projektowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne.

 • Praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej – prowadzenie zajęć z użyciem jednostek e-learningowych przy wykorzystaniu komponentów platformy takich jak: komunikatory, fora dyskusyjne, wirtualne klasy.


Sposoby osi gania cel w materia y dla nauczycieli i uczni w

Sposoby osiągania celów – materiały dla nauczycieli i uczniów

 • Gimnazjalny Program Kształtowania Kompetencji Kluczowych,

 • 126 jednostek e-learnigowych,

 • 126 instrukcji do jednostek e-learnigowych przeznaczonych dla nauczycieli,

 • 252 ćwiczenia otwarte do jednostek e-learnigowych (po dwa ćwiczenia do każdej jednostki),

 • poradnik metodyczny zawierający zbiór scenariuszy lekcyjnych „Jak kształtować kompetencje kluczowe?” Część 1. i 2.,

 • kurs e-learnigowy z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych przeznaczony dla nauczycieli,

 • „Metoda projektów”. Poradnik metodyczny,

 • program i scenariusze zajęć dla Szkolnych Grup Wyrównawczych,

 • testy diagnostyczne przed przystąpieniem do projektu, po pierwszym i drugim roku nauki,

 • materiały naprawcze związane z testami diagnostycznymi po pierwszym i drugim roku nauki.


Materia y dla nauczycieli i uczni w raport

Materiały dla nauczycieli i uczniów – raport

Materiały edukacyjne wytworzone i udostępnione nauczycielom i uczniom w projekcie zostały ocenione jako użytecznei w większości (84,77% badanych nauczycieli i 71,34% badanych uczniów) zgodne z oczekiwaniami.

80,36% nauczycieli uznało, że materiały wyprodukowanei udostępnione w projekcie „e-Akademia Przyszłości” przyczyniły się do wzbogacenia ich warsztatu pracy.

Spośród wszystkich udostępnionych materiałów najbardziej spójne z oczekiwaniami, jednocześnie najbardziej rozpoznawalne przez wszystkich uczestników projektu (87,6% badanych) okazują się być jednostki e-learningowe.

Dla uczniów (54,3%) ważnym i użytecznym materiałem są również testy diagnostyczne.


Materia y dla nauczycieli i uczni w raport1

Materiały dla nauczycieli i uczniów – raport

Metody i formy nauczania

 • metoda projektów,

 • praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

  Platforma i metoda projektów mobilizują i aktywizują ucznia do samodzielnych działań, de facto włączają ucznia w pełni w proces uczenia się.

  „e-Akademia” uatrakcyjniła nauczanie, zmieniła tradycyjny sposób nauczania.

  Uczniowie uczestniczący w projekcie mają lepsze wyniki w nauce.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Działania podjęte w ramach projektu spowodowały widoczną zmianę w sposobie uczenia się uczniów ukierunkowaną na rozwój ich samodzielności, umiejętności, krytycznego myślenia ściśle związanego z wykorzystaniem udostępnionych na platformie materiałów edukacyjnych.

Projekt wpisał się w potrzeby poszczególnych placówek, jest kompatybilny z innymi projektami realizowanymi z instytucjami wspierającymi edukację, zmobilizował dyrektorów do wprowadzenia zmian i wyznaczył kierunki działań. Na płaszczyźnie kooperacji nauczycieli i uczniów obserwowalne są wyraźne symptomy tworzenia sieci relacji bazujących na interakcjach, a nie na komunikacji jednokierunkowej.

Przyszłością jest taka forma edukacji, jaką prezentuje projekt.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport1

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Przedmiotowe zajęcia z jednostkami e-learningowymi

Praca ucznia z jednostkami w trakcie zajęć/lekcji: 8,4 godz. miesięcznie

Samodzielna praca ucznia z jednostkami: 8,2 godz. miesięcznie

 • większa samodzielność ucznia,

 • większa motywacja,

 • samoocena– dążenie do poprawy wyników,

 • dodatkowy czas spędzony na nauce,

 • stymulacja myślenia,

 • wiedza przekazywana w sposób przystępny,

 • forma wizualna atrakcyjna i łatwa w odbiorze.

  W największym stopniu zmiana kompetencji uczniów została zaobserwowana w procesie uczenia się, porozumiewania w językach obcych, kompetencjach naukowo – technicznych.

  Z perspektywy uczniów nowe metody pracy spełniają wartościową funkcję uzupełniającą lub repetytorską.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport2

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Szkolne Grupy Wyrównawcze

 • 200 szkół

 • 212 prowadzących

 • 4775 uczniów

  Cele:

 • Przeciwdziałanie sytuacjom uruchamiającym mechanizmy obronne rodzące m.in. zachowania agresywne, wrogie, bierne;

 • Nabycie umiejętności komunikowania się;

 • Nabycie umiejętności budowania relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi;

 • Zmotywowanie uczniów do uczenia się;

 • Nabycie przez uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem;

 • Budowanie poczucia własnej wartości;

 • Rozbudowanie u uczniów aspiracji życiowych.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport3

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Szkolne Grupy Wyrównawcze/Szkolne Grupy Wsparcia

Założone cele zgodne są z rzeczywistymi potrzebami uczniów.

Jako zakończony element projektu SGW można uznać za bezdyskusyjny sukces.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport4

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Lokalne Zespoły Projektowe

Zakończono realizację 775 projektów: 372 do 30 czerwca 2011, 403 do 30 czerwca 2012; 25 projektów zostanie złożonych we wrześniu – nie będą oceniane.

Na krajowym przeglądzie projektów, który odbył się w dn.

27–29.10.2011 nagrodzono 16 projektów zrealizowanych w roku szkolnym 2010/2011; wyróżniono 107.

Praca LZP pozwoliła szkołom otworzyć się na społeczność lokalną. Udało się pokazać wartość metody projektów w kontekście lokalnym i udowodnić samorządom, że szkoła potrafi realizować współczesne cele, jakie są jej stawiane.

Projekt „e-Akademia” pomógł we wdrożeniu w szkołach obowiązku realizacji projektu edukacyjnego


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport5

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Wirtualne Koła Naukowe

Forma kształcenia szczególnie uzdolnionych uczniów,w projekcie ma najbardziej e-learningowy charakter.

Zorientowana jest na wspomaganie jednostkowego rozwoju intelektualnego ucznia i procesu samodzielnego uczenia się.

W opinii uczniów WKN są bardzo przydatne do rozwijania umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przyczyniają się do budowania sieci między utalentowanymi uczniami.

Szczególnie cenione są zdalne kontakty z opiekunem naukowym, obozy oraz wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się w ciągu roku szkolnego.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport6

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Wirtualne Koła Naukowe

w ramach WKN odbyły się dwa obozy naukowe:

obóz naukowy w Toruniu, w dniach 19.09.2011 – 23.09.2011, dla 41 uczniów, którzy pracowali w Kole Matematycznym;

obóz naukowy w Krakowie, w dniach 20.09.2011 – 24.09.2011 dla 54 uczniów, którzy pracowali w Kołach:

biologicznym – 15 uczniów,

chemicznym – 8 uczniów,

fizycznym – 10 uczniów,

geograficznym – 8 uczniów,

informatycznym – 8 uczniów,

interdyscyplinarnym – 5 uczniów


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport7

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Wirtualne Koła Naukowe

II obóz naukowy

12 -14 września 2012 Kraków

14 września 2012 konferencja naukowa, w trakcie której odbędą się: sesja plenarna oraz sesja posterowa.

Na konferencję przygotowana jest publikacja zawierająca dorobek gimnazjalistów obejmująca 44 teksty opracowane przez uczestników WKN.

Sesja plenarna – 16 wystąpień uczestników WKN.

Sesja posterowa – 45 plakatów przygotowanych przez uczestników WKN.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport8

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Testy diagnozujace

Odbyły się trzy edycje badań diagnozujących uczniów:

 • październik 2010,

 • maj 2011,

 • maj 2012.

  Udostępniono „materiały naprawcze” po drugim (maj 2011) badaniu.

  We wrześniu udostępnione zostaną „materiały naprawcze” po badaniu przeprowadzonym w maju 2012.

  Po zakończeniu projektu, wszystkie szkoły otrzymają dedykowaną analizę z czterech edycji badań osiągnięć uczniów.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport9

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Korzyści, zmiany

 • Współpraca nauczycieli i uczniów.

 • Rozwój zawodowy nauczycieli.

 • Powiększenie zasobów infrastruktury informatycznej w szkołach, wzrost poziomu usieciowienia w ramach szkół.

 • Zachęcenie nauczycieli do pracy z narzędziami informatycznymi, przełamanie barier w wykorzystywaniu multimediów w codziennej pracy.

 • Zmiany społeczne: większa więź emocjonalna między nauczycielami, między nauczycielami a uczniami, większe zaangażowanie rodziców w życie szkół, częstsze spotkania nauczycieli z uczniami.

 • Zmian relacji między uczniami, wzmożona współpraca uczniów.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport10

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Korzyści, zmiany

 • Większa samodzielność uczniów.

 • Zmiana obrazu nauczyciela w oczach uczniów; większy szacunek wobec nauczyciela posługującego się nowoczesnymi technologiami .

 • Zmiany w metodyce nauczania: zintensyfikowanie pracy metodą projektów, korzystanie z platformy i innych narzędzi internetowych („będących znakomitym źródłem wiedzy, pomysłów i inspiracji”).

 • Zmiana tradycyjnego sposobu nauczania – wspomaganie procesu lekcyjnego e-learningiem.

 • Korzystanie z platformy na zasadzie dobrowolności – nauczyciel decyduje z czego i jak chce korzystać w danym momencie, dopasowuje środki dydaktyczne do potrzeb uczniów i własnego stylu pracy.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport11

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Problemy

PLATFORMA

Problemy techniczne: niemożliwość zalogowania się, niezliczany (źle zliczany) czas pracy (punkty w teście), długi czas otwierania modułów jednostki, „zawieszanie się” systemu.

Problemy merytoryczne: brak statystyk (raportów) pozwalających na lepsze monitorowanie pracy uczniów z jednostkami(np. z jakimi zadaniami uczeń/uczniowie mają problem)


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport12

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Problemy

JEDNOSTKI

 • zbyt skomplikowane,

 • za bardzo rozbudowane,

 • za długie,

 • niemożność wpasowania całej jednostki w 45 minutowy czas lekcji,

 • zbyt infantylna grafika i język awatara.


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport13

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Wnioski

 • Podmioty procesu nauczania/uczenia się identyfikują sięz działaniami podjętymi w projekcie na terenie szkół.

 • Działania podjęte w projekcie wpisują się w zmianę cywilizacyjną i strategię rozwoju społecznego Polski.

 • Działania podjęte w projekcie wzmacniają, intensyfikująi rekonfigurują relacje między wszystkimi podmiotami procesu nauczania/uczenia się.

 • Działania podjęte w projekcie wzmacniają kształtowanie kompetencji kluczowych.

 • Działanie podjęte w projekcie wykraczają zasięgiem oddziaływania poza środowisko szkolne.

 • Lokalne Zespoły Projektowe w sposób skuteczny uczą postaw obywatelskich (identyfikacji problemów oraz szukania logicznych rozwiązań).


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport14

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Wnioski

 • Działania podjęte w projekcie spowodowały zmianę w sposobie uczenia się uczniów – np. dostarczenie narzędzi do samooceny spowodowało możliwość natychmiastowej weryfikacji rozumienia i wyjaśniania oraz umiejętnego wykorzystywania nabytej wiedzy.

 • Działania podjęte w projekcie, szczególnie szkolenia dla nauczycieli, umożliwiły im zdobycie nowych umiejętności związanych z e-learningiem oraz wymianę doświadczeń zawodowych.

 • Działania podjęte w projekcie wzbogaciły procedury awansu zawodowego nauczycieli o narzędzia do samokształcenia, które umożliwiły zdobywanie umiejętności nauczycielom o różnym stażu i doświadczeniach zawodowych


Skuteczno dzia a podejmowanych w projekcie raport15

Skuteczność działań podejmowanych w projekcie – raport

Rekomendacje

 • Ze względu na występujące problemy platformy w zakresie technicznym konieczne jest utworzenie struktury helpdesk, która w trybie bieżącym będzie wspomagała użytkowników platformy.

 • Fakt utożsamiania jednostki e-learningowej z jednostką lekcyjną jest na tyle powszechny, że rekomendujemy podkreślenie w materiałach szkoleniowych różnic miedzy nimi.

 • Rekomendujemy wzmocnienie dialogu na temat kształcenia kompetencyjnego.

 • Rekomendujemy kontynuowanie pracy Szkolnych Grup Wyrównawczych.


 • Login