Advertisement
/ 15 []

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE


Download Presentation

EWALUACJA WEWNETRZNA W SZKOLE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Ewaluacja wewn trzna w szkole l.jpg

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE

Raport z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu rok szkolny 2009/10


Podstawy prawne nadzoru l.jpg

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego

Podstawy prawne nadzoru


Ewaluacja wed ug rozporz dzenia l.jpg

EWALUACJA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324) nazywa ewaluację:

  „badaniem praktycznym oceniającym” i uznaje je za podstawowe narzędzie tego nadzoru mające wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych.


Ewaluacja wewn trzna l.jpg

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

 • jest autonomicznym działaniem szkoły,

 • jest organizowana przez dyrektora szkoły,

 • o jej wartości decyduje to, ze jest z reguły bardziej trafna niż zewnętrzna, bo lepiej uwzględnia warunki danej szkoły czy placówki,

 • odnosi się do wymagań stawianych przez państwo, ale może także dotyczyć innych wskazanych w szkole problemów,

 • jest uwzględniania podczas ewaluacji zewnętrznej,

 • jest podejmowana przez nauczycieli.


W roku szkolnym 2009 10 badali my 3 obszary wymaga l.jpg

W roku szkolnym 2009/10 badaliśmy 3 obszary wymagań

 • Wymaganie 1.4 - Respektowane są normy społeczne

 • Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

 • Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

  Ankietowanie przeprowadzono podczas zebrania rodziców w dniu 22 kwietnia 2010 roku, badaniami objęto 55 rodziców, 30 uczniów, wszystkich wychowawców klas, pozostałych nauczycieli, pedagoga szkolnego.


Wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne l.jpg

Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

Cel ewaluacji:

 • Sprawdzenie stopnia dbałości o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych na terenie szkoły i poza nią

  WYNIKI

  Do mocnych stron należą:

 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa poprzez stały monitoring

 • Regularne dyżury nauczycieli podczas przerw

 • Reagowanie na przejawy przemocy, agresji

 • Współpraca szkoły z rodzicami

 • Realizacja programów wychowawczych i profilaktyki

 • Znajomość wszystkich uczniów, nikt nie jest anonimowy


Wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne7 l.jpg

Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

Do mocnych stron należą:

 • Znajomość zasad obowiązujących w szkole i ich przestrzeganie przez większość uczniów

 • Funkcjonalna baza szkoły, warunki lokalowe, przestronne korytarze

 • Zabezpieczone drzwi wejściowe- domofon

 • Przejrzyste i zrozumiałe także dla młodzieży dokumenty szkolne

 • Kadra – zainteresowana problemami młodzieży, dążąca do rozpoznawania i niwelowania niewłaściwych zachowań


Wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne8 l.jpg

Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

Do słabych stron należą:

 • Zdarzające się przypadki agresji i przemocy oraz złego zachowania uczniów.

 • Niechęć części rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązywania problemów dziecka

 • Brak dostatecznej liczby kamer wokół szkoły – parking rowerowy, obiekty sportowe

 • Zbyt mała liczba pilnujących nauczycieli na placu rekreacyjnym

 • Nie wszystkie miejsca w szkole są tak samo bezpieczne – toalety, szatnie

 • Niewystarczająca znajomość szkolnych dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w szkole i poza nią – dotyczy młodzieży

 • Słaba znajomość programu wychowawczego i profilaktyki przez rodziców


Wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne9 l.jpg

Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

WNIOSKI

 • Upowszechnienie wśród młodzieży znajomości dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 • Wzmocnić więź nauczyciel – uczeń, by wykształcić płaszczyznę zaufania i współpracy

 • Zwiększyć w ciągu roku ilość zajęć z pedagogiem, policjantem, specjalistą d.s. młodzieży

 • Konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, stworzyć kodeks postępowania wobec agresora.

 • Wprowadzić prace społeczne jako sposób kształtowania pozytywnych zachowań (stworzyć listę prac, które uczniowie nie przestrzegający regulaminu mieli by wykonywać przez określony czas).

 • Oceniać zachowanie zgonie z WSO

 • Zwiększyć liczbę nauczycieli dyżurujących na placu apelowym

 • Podjąć działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, szczególnie w okolicach szatni i ubikacji


Wymaganie 3 4 rodzice s partnerami szko y l.jpg

Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

Cel ewaluacji:

 • Upowszechnianie rodzicom działań szkoły służących podwyższeniu efektywności wzajemnej współpracy.

  WYNIKI

  Do mocnych stron należą:

 • Wysoka świadomość ankietowanych dotycząca procedur wyboru członków Rady Rodziców

 • Bardzo dobra współpraca rodziców z wychowawcami

 • Możliwości pomocy szkole ze strony rodziców


Wymaganie 3 4 rodzice s partnerami szko y11 l.jpg

Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

Cel ewaluacji:

 • Upowszechnianie rodzicom działań szkoły służących podwyższeniu efektywności wzajemnej współpracy.

  WYNIKI

  Do słabych stron należą:

 • Przepływ informacji na linii szkoła-rodzice

 • Zbyt mały wpływ rodziców na różne decyzje szkoły


Wymaganie 3 4 rodzice s partnerami szko y12 l.jpg

Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

WNIOSKI

 • Bardzo wysoko oceniona została współpraca na linii szkoła-rodzice, szczególnie dobrze funkcjonuje ona pomiędzy rodzicami a wychowawcami, a co najważniejsze uważają tak wszyscy badani.

 • Około 15% badanych uważa, że poprawy wymaga przepływ informacji na linii szkoła-rodzice, natomiast 50% ankietowanych rodziców uważa, że nie zawsze ma wpływ na różne decyzje szkoły. Należy położyć szczególny nacisk na rzetelne i systematyczne informowanie rodziców na temat działań szkoły. Zaleca się ścisłą współpracę szkoły z Radą Rodziców, a także polepszenie przepływu informacji miedzy Radą Rodziców, radami oddziałów, a pozostałymi rodzicami.

 • Dzięki prelekcjom organizowanym przez szkołę podczas zebrań z rodzicami, prowadzonym przez różne wykwalifikowane osoby zarówno spoza szkoły, jak i samych nauczycieli, wiedza rodziców dotycząca funkcjonowania szkoły, a także przeprowadzania niektórych procedur jest na wysokim poziomie.


Wymaganie 2 2 oferta edukacyjna umo liwia realizacj podstawy programowej l.jpg

Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Cele:

 • Czy wybrany przez nauczyciela program umożliwia realizację wszystkich treści przewidzianych Podstawą Programową?

 • Czy program jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów?

  WYNIKI

  Do mocnych stron należą:

 • wszystkie programy nauczania są zgodne z nową podstawą programową

 • wszystkie programy zawierają wszystkie elementy wymagane rozporządzeniem MEN

 • podręczniki, materiał nauczania i treści programowe określone wybranymi przez nauczycieli programami nauczania są przystępne i przyjazne uczniom

 • Wszystkie programy nauczania pozwalają na kształtowanie odpowiednich postaw uczniów (uczciwość, odpowiedzialność, kreatywność, kultura osobista, poczucie własnej wartości, itp.)


Wymaganie 2 2 oferta edukacyjna umo liwia realizacj podstawy programowej14 l.jpg

Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

WYNIKI

Do słabych stron należą:

 • nie wszystkie programy nauczania umożliwiają kształtowanie umiejętności kluczowych według wytycznych Unii Europejskiej

 • nie wszystkie programy nauczania zawierają odpowiednią ilość materiałów dodatkowych, potrzebnych w pracy nauczycielom

 • znaczna część programów nauczania oferuje treści wykraczające poza podstawę programową, jednak nie wszyscy nauczyciele mają możliwość realizacji w/w, przede wszystkim ze względu na brak czasu


Dzi kuj za uwag l.jpg

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ