Ewaluacja wewn trzna w szkole
Download
1 / 15

EWALUACJA WEWNETRZNA W SZKOLE - PowerPoint PPT Presentation


 • 1266 Views
 • Uploaded on

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE. Raport z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu rok szkolny 2009/10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Podstawy prawne nadzoru. EWALUACJA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EWALUACJA WEWNETRZNA W SZKOLE' - chinue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ewaluacja wewn trzna w szkole l.jpg

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE

Raport z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu rok szkolny 2009/10


Podstawy prawne nadzoru l.jpg

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego

Podstawy prawne nadzoru


Ewaluacja wed ug rozporz dzenia l.jpg
EWALUACJA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324) nazywa ewaluację:

  „badaniem praktycznym oceniającym” i uznaje je za podstawowe narzędzie tego nadzoru mające wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych.


Ewaluacja wewn trzna l.jpg
EWALUACJA WEWNĘTRZNA

 • jest autonomicznym działaniem szkoły,

 • jest organizowana przez dyrektora szkoły,

 • o jej wartości decyduje to, ze jest z reguły bardziej trafna niż zewnętrzna, bo lepiej uwzględnia warunki danej szkoły czy placówki,

 • odnosi się do wymagań stawianych przez państwo, ale może także dotyczyć innych wskazanych w szkole problemów,

 • jest uwzględniania podczas ewaluacji zewnętrznej,

 • jest podejmowana przez nauczycieli.


W roku szkolnym 2009 10 badali my 3 obszary wymaga l.jpg
W roku szkolnym 2009/10 badaliśmy 3 obszary wymagań

 • Wymaganie 1.4 - Respektowane są normy społeczne

 • Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

 • Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

  Ankietowanie przeprowadzono podczas zebrania rodziców w dniu 22 kwietnia 2010 roku, badaniami objęto 55 rodziców, 30 uczniów, wszystkich wychowawców klas, pozostałych nauczycieli, pedagoga szkolnego.


Wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne l.jpg
Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

Cel ewaluacji:

 • Sprawdzenie stopnia dbałości o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych na terenie szkoły i poza nią

  WYNIKI

  Do mocnych stron należą:

 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa poprzez stały monitoring

 • Regularne dyżury nauczycieli podczas przerw

 • Reagowanie na przejawy przemocy, agresji

 • Współpraca szkoły z rodzicami

 • Realizacja programów wychowawczych i profilaktyki

 • Znajomość wszystkich uczniów, nikt nie jest anonimowy


Wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne7 l.jpg
Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

Do mocnych stron należą:

 • Znajomość zasad obowiązujących w szkole i ich przestrzeganie przez większość uczniów

 • Funkcjonalna baza szkoły, warunki lokalowe, przestronne korytarze

 • Zabezpieczone drzwi wejściowe- domofon

 • Przejrzyste i zrozumiałe także dla młodzieży dokumenty szkolne

 • Kadra – zainteresowana problemami młodzieży, dążąca do rozpoznawania i niwelowania niewłaściwych zachowań


Wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne8 l.jpg
Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

Do słabych stron należą:

 • Zdarzające się przypadki agresji i przemocy oraz złego zachowania uczniów.

 • Niechęć części rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązywania problemów dziecka

 • Brak dostatecznej liczby kamer wokół szkoły – parking rowerowy, obiekty sportowe

 • Zbyt mała liczba pilnujących nauczycieli na placu rekreacyjnym

 • Nie wszystkie miejsca w szkole są tak samo bezpieczne – toalety, szatnie

 • Niewystarczająca znajomość szkolnych dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w szkole i poza nią – dotyczy młodzieży

 • Słaba znajomość programu wychowawczego i profilaktyki przez rodziców


Wymaganie 1 4 respektowane s normy spo eczne9 l.jpg
Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne

WNIOSKI

 • Upowszechnienie wśród młodzieży znajomości dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 • Wzmocnić więź nauczyciel – uczeń, by wykształcić płaszczyznę zaufania i współpracy

 • Zwiększyć w ciągu roku ilość zajęć z pedagogiem, policjantem, specjalistą d.s. młodzieży

 • Konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, stworzyć kodeks postępowania wobec agresora.

 • Wprowadzić prace społeczne jako sposób kształtowania pozytywnych zachowań (stworzyć listę prac, które uczniowie nie przestrzegający regulaminu mieli by wykonywać przez określony czas).

 • Oceniać zachowanie zgonie z WSO

 • Zwiększyć liczbę nauczycieli dyżurujących na placu apelowym

 • Podjąć działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, szczególnie w okolicach szatni i ubikacji


Wymaganie 3 4 rodzice s partnerami szko y l.jpg
Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

Cel ewaluacji:

 • Upowszechnianie rodzicom działań szkoły służących podwyższeniu efektywności wzajemnej współpracy.

  WYNIKI

  Do mocnych stron należą:

 • Wysoka świadomość ankietowanych dotycząca procedur wyboru członków Rady Rodziców

 • Bardzo dobra współpraca rodziców z wychowawcami

 • Możliwości pomocy szkole ze strony rodziców


Wymaganie 3 4 rodzice s partnerami szko y11 l.jpg
Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

Cel ewaluacji:

 • Upowszechnianie rodzicom działań szkoły służących podwyższeniu efektywności wzajemnej współpracy.

  WYNIKI

  Do słabych stron należą:

 • Przepływ informacji na linii szkoła-rodzice

 • Zbyt mały wpływ rodziców na różne decyzje szkoły


Wymaganie 3 4 rodzice s partnerami szko y12 l.jpg
Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły

WNIOSKI

 • Bardzo wysoko oceniona została współpraca na linii szkoła-rodzice, szczególnie dobrze funkcjonuje ona pomiędzy rodzicami a wychowawcami, a co najważniejsze uważają tak wszyscy badani.

 • Około 15% badanych uważa, że poprawy wymaga przepływ informacji na linii szkoła-rodzice, natomiast 50% ankietowanych rodziców uważa, że nie zawsze ma wpływ na różne decyzje szkoły. Należy położyć szczególny nacisk na rzetelne i systematyczne informowanie rodziców na temat działań szkoły. Zaleca się ścisłą współpracę szkoły z Radą Rodziców, a także polepszenie przepływu informacji miedzy Radą Rodziców, radami oddziałów, a pozostałymi rodzicami.

 • Dzięki prelekcjom organizowanym przez szkołę podczas zebrań z rodzicami, prowadzonym przez różne wykwalifikowane osoby zarówno spoza szkoły, jak i samych nauczycieli, wiedza rodziców dotycząca funkcjonowania szkoły, a także przeprowadzania niektórych procedur jest na wysokim poziomie.


Wymaganie 2 2 oferta edukacyjna umo liwia realizacj podstawy programowej l.jpg
Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Cele:

 • Czy wybrany przez nauczyciela program umożliwia realizację wszystkich treści przewidzianych Podstawą Programową?

 • Czy program jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów?

  WYNIKI

  Do mocnych stron należą:

 • wszystkie programy nauczania są zgodne z nową podstawą programową

 • wszystkie programy zawierają wszystkie elementy wymagane rozporządzeniem MEN

 • podręczniki, materiał nauczania i treści programowe określone wybranymi przez nauczycieli programami nauczania są przystępne i przyjazne uczniom

 • Wszystkie programy nauczania pozwalają na kształtowanie odpowiednich postaw uczniów (uczciwość, odpowiedzialność, kreatywność, kultura osobista, poczucie własnej wartości, itp.)


Wymaganie 2 2 oferta edukacyjna umo liwia realizacj podstawy programowej14 l.jpg
Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

WYNIKI

Do słabych stron należą:

 • nie wszystkie programy nauczania umożliwiają kształtowanie umiejętności kluczowych według wytycznych Unii Europejskiej

 • nie wszystkie programy nauczania zawierają odpowiednią ilość materiałów dodatkowych, potrzebnych w pracy nauczycielom

 • znaczna część programów nauczania oferuje treści wykraczające poza podstawę programową, jednak nie wszyscy nauczyciele mają możliwość realizacji w/w, przede wszystkim ze względu na brak czasu


Dzi kuj za uwag l.jpg
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ podstawy programowej


ad