Download

Planowanie zadań i metody ich obrazowania


Advertisement
/ 34 []
Download Presentation
Comments
nate
From:
|  
(1163) |   (0) |   (0)
Views: 329 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Planowanie zadań i metody ich obrazowania. Anna Małachowska Paweł Stecura. Cel i sens planowania. Najważniejszą z przyczyn niepowodzenia projektów jest brak czasu .
Planowanie zadań i metody ich obrazowania

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Planowanie zada i metody ich obrazowania l.jpgSlide 1

Planowanie zadań i metody ich obrazowania

Anna Małachowska

Paweł Stecura

BYT

Cel i sens planowania l.jpgSlide 2

Cel i sens planowania

 • Najważniejszą z przyczyn niepowodzenia projektów jest brak czasu.

  Tymczasem najbardziej znanym wymiarem planowania jest planowanie działań i czasu. Wykonuje się to przy użyciu rozmaitych technik (najbardziej popularne to WBS, PERT, wykres Gantt’a).

BYT

Cel i sens planowania3 l.jpgSlide 3

Cel i sens planowania

 • Potrzeba planowania działań jest uznawana przez większość ludzi, w praktyce natomiast często pomijana.

 • W projekcie mamy do czynienia z ogromną liczbą czynników nieznanych, nieprzewidywalnych, niemożliwych do określenia i zaplanowania na początku, jednak absolutnie nie wynika z tego, iż planowanie jest działaniem zbędnym.

BYT

Jakie znaczenie ma plan projektu l.jpgSlide 4

Jakie znaczenie ma plan projektu?

 • Racjonalny opis zadania i sposobu wykonania

 • Narzędzie do osiągania celu (pomiar, korekty)

 • „Mapa przyszłości” – obraz tego, czego należy oczekiwać po projekcie

 • Narzędzie „kupowania” sponsora i zespołu – sposób pozyskiwania zaufania i współpracy

BYT

Zawarto planu l.jpgSlide 5

Zawartość planu

BYT

Plan dzia a l.jpgSlide 6

Plan działań

Plan działań to lista zadań do wykonania, ze wskazaniem zależności merytorycznych i czasowych między nimi.

BYT

Wst pny harmonogram przedsi wzi cia l.jpgSlide 7

Wstępny harmonogram przedsięwzięcia

 • Jest określany już w fazie strategicznej. Polega na podziale przedsięwzięcia na mniejsze zadania, określeniu terminów ich realizacji oraz zasobów niezbędnych do ich wykonania.

 • Harmonogram taki jest bardzo ogólny i musi być uszczegóławiany w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

BYT

Harmonogramowanie przedsi wzi 1 l.jpgSlide 8

Harmonogramowanie przedsięwzięć (1)

 • 1. Ustalenie kalendarza prac

  • data rozpoczęcia przedsięwzięcia

  • dni robocze i wolne w przewidywanym okresie realizacji przedsięwzięcia

  • czas pracy w poszczególnych dniach

 • 2. Podział przedsięwzięcia na elementarne zadania

  • budowanie hierarchii zadań, zadania wyższego poziomu składają się z pewnej ilości zadań poziomu niższego

  • przedsięwzięcie powinno zostać podzielone na stosunkowo małe zadania, których parametry jest dość łatwo określić

BYT

Harmonogramowanie przedsi wzi 2 l.jpgSlide 9

Harmonogramowanie przedsięwzięć (2)

 • 3. Określenie parametrów zadań

  • Parametry czasowe: czas wykonania, najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia, pożądany czas zakończenia realizacji

  • Ograniczenia kolejności: koniec-początek, koniec-koniec, początek-początek, początek-koniec

 • 4. Określenie zasobów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań

  • Pomieszczenia, wyposażenie, infrastruktura komunikacyjna, ludzie

 • 5. Ustalenie dostępności zasobów

 • 6. Określenie kolejności i czasów wykonania zadań

BYT

Wykres gantt a l.jpgSlide 10

Wykres Gantt’a

 • Najlepszy mechanizm do wizualizacji planowania terminów

 • Daje jasny i prosty obraz przebiegu procesu w czasie

 • Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest najczęściej w wersji planowanej przed rozpoczęciem działania oraz rzeczywistej nanoszonej na wykres wraz z upływem czasu.Za pomocą wykresu Gantt’a można nie tylko planować i kontrolować wykonanie planu, ale także poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu oznaczeń uwzględniać zmienność przebiegu wykonania zadania.

BYT

Wykres gantt a przyk ad l.jpgSlide 11

Wykres Gantt’a – przykład 

Wiersze – stanowiska pracy, kolumny – jednostki czasu

BYT

Wykres gantt a12 l.jpgSlide 12

Wykres Gantt’a

 • Tworzenie harmonogramu prowadzi się zwykle jako sekwencję:

  • Spisanie listy działań

  • Uwzględnienie zależności i ograniczeń (daty graniczne projektu), aż do rozplanowania zasobów z uwzględnieniem możliwości zastępowania ludzi i ich faktycznej dostępności.

BYT

Wbs work breakdown structure l.jpgSlide 13

WBSWork Breakdown Structure

 • WBS – struktura podziału pracy

  • Jest hierarchiczną strukturą działań prowadzących do uzyskania określonych produktów. Po wyróżnieniu najważniejszych grup zadań (zadania 1. poziomu) dekomponuje się je na zadania bardziej szczegółowe (niższego rzędu), aż do uzyskania potrzebnego poziomu szczegółowości.

BYT

Wbs diagram work breakdown structure l.jpgSlide 14

WBS – diagramWork Breakdown Structure

BYT

Wbs work breakdown structure15 l.jpgSlide 15

WBSWork Breakdown Structure

 • Pokazuje na jakie części można podzielić projekt

 • Jaki zestaw części niższego poziomu tworzy daną część wyższego poziomu

 • Definiuje projekt jako pewną hierarchię elementów związanych z produktami wytworzonymi i w trakcie realizacji projektu

BYT

Wbs work breakdown structure16 l.jpgSlide 16

WBSWork Breakdown Structure

BYT

Wskaz wki przy tworzeniu diagramu wbs l.jpgSlide 17

Wskazówki przy tworzeniu diagramu WBS

 • Podział prac powinien następować według głównych produktów projektu

 • Diagram powinien koniecznie uwzględniać wszystkie czynności ryzykowne, niosące zagrożenia projektu, jak też związane z wykonawcami zewnętrznymi (np. poddostawcami, użytkownikiem)

 • Poziom szczegółowości czynności: nie za duży, nie za mały - zwykle 2 lub 3 poziomy (przy większej szczegółowości diagram staje się nieczytelny), ewentualnie z dekompozycją na WBS niższego poziomu.

BYT

Ram responsibility assignment matrix l.jpgSlide 18

RAMResponsibility Assignment Matrix

 • Macierz RAM

  • Praktyczny sposób ustalania odpowiedzialności członków zespołu za realizowane zadania dzięki połączeniu diagramów:

   • WBS (Work Breakdown Structure)

   • OBS (Organization Breakdown Structure)

  • Każda komórka macierzy zawiera krótki opis zadania oraz potrzebne zasoby do jego wykonania

BYT

Ram responsibility assignment matrix19 l.jpgSlide 19

RAMResponsibility Assignment Matrix

BYT

Macierz ram przyk ad l.jpgSlide 20

Macierz RAM - przykład

BYT

Wykresy sieciowe l.jpgSlide 21

Wykresy sieciowe

 • Podstawą opracowania technik PERT i CMP była teoria grafów. Wynikiem zastosowania tych technik są wykresy sieciowe.

 • Sieć działań można określić jako graf skierowany działań i zależności

 • Wykresy sieciowe składają się z:

  • Czynności – działań określonych w czasie, a więc posiadających swój początek, koniec i czas trwania

  • Zdarzeń - punktów na skali czasu oznaczających fakt zakończenia poprzedniej czynności i rozpoczęcia następnej

BYT

Oznaczanie zdarze l.jpgSlide 22

Oznaczanie zdarzeń

 • Każde zdarzenie na wykresie sieciowym zwykle oznaczane jest kółkiem zawierającym odpowiednie informacje:

BYT

Wykres sieciowy przyk ad l.jpgSlide 23

Wykres sieciowy - przykład

BYT

Wykresy sieciowe24 l.jpgSlide 24

Wykresy sieciowe

 • Przy pomocy tej techniki wygodnie jest prowadzić analizę tzw. ścieżki krytycznej,a więc zestawu kolejnych czynności, których łączny czas realizacji daje najdłuższy przebieg projektu. Sieć daje również przejrzysty obraz zależności między poszczególnymi działaniami.

BYT

Cmp critical path method l.jpgSlide 25

CMPCritical Path Method

 • CMP – metoda ścieżki krytycznej

  • Celem techniki CMP jest wybranie spośród elementów procesu ścieżki krytycznej.

  • Zadania, które nie mogą zostać opóźnione nazywamy zadaniami krytycznymi.

   Ścieżka krytyczna, to najdłuższa droga w sieci, która określa czas całegoprzedsięwzięcia. Stądcała uwaga jest kierowana na możliwości jej skrócenia.

BYT

Cmp procedura sporz dzania wykresu sieciowego 1 l.jpgSlide 26

CMPprocedura sporządzania wykresu sieciowego (1)

 • 1. Podział projektu na zadania i czynności

 • 2. Ustalenie logicznego następstwa poszczególnych czynności

 • 3. Określenie czasu trwania czynności

 • 4. Wykreślenie sieci

 • 5. Ustalenie najwcześniejszych możliwych i najpóźniejszych dopuszczalnych terminów wystąpienia zdarzeń

BYT

Cmp procedura sporz dzania wykresu sieciowego 2 l.jpgSlide 27

CMPprocedura sporządzania wykresu sieciowego (2)

 • 6. Wyliczenie rezerw czasu

 • 7. Wykreślenie drogi krytycznej

 • 8. Interpretacja rezerw czasu

 • 9. Ewentualne udoskonalenie sieci (skrócenie ścieżki krytycznej) – powrót do punktu 4.

BYT

Pert program evaluation and review technique l.jpgSlide 28

PERT Program Evaluation and Review Technique

 • PERT - technika oceny i kontroli programu działania

  • Celem techniki PERT jest zidentyfikowanie elementów procesu i wyznaczenie odcinków czasu, które mają największy wpływ na realizację projektu

  • Czynności przedstawione są w postaci sieci wzajemnych zależności poszczególnych zdarzeń w czasie

BYT

Pert diagram l.jpgSlide 29

PERT - diagram

BYT

Pert program evaluation and review technique30 l.jpgSlide 30

PERT Program Evaluation and Review Technique

 • Technika PERT stosowana jest, gdy w wykresie sieciowym nie możemy z całą pewnością określić czasu trwania niektórych czynności. Wówczas czas taki można wyznaczyć metodą ekspercką czasy optymistyczne (A), najbardziej prawdopodobne (B)i pesymistyczne (C). Następnie wyznacza się sumę A + 4B + C i dzieli się ją przez 6. Jeżeli dane czynności powtarzały się często w przeszłości, można wykorzystać metody statystyczne.

BYT

Zalety technik sieciowych l.jpgSlide 31

Zalety technik sieciowych

 • Skrócenie czasu realizacji projektu bez dodatkowych zmian organizacyjnych i nakładów

 • Zmniejszenie kosztów ogólnych projektowania i wdrożenia

 • Racjonalne wykorzystanie rezerw czasowych

 • Koncentrację uwagi na czynnościach krytycznych dla całego postępowania

 • Ułatwienie planowania i realistyczne ustalanie terminów zakończenia realizacji

 • Stworzenie podstaw do kontroli przebiegu prac w każdym momencie i prowadzenia

BYT

Techniki komputerowe l.jpgSlide 32

Techniki komputerowe

 • Współcześnie na potrzeby planowania złożonych przedsięwzięć stosuje się techniki komputerowe. Pozwalają one na bieżąco kontrolować przebieg realizacji i odpowiednio wcześnie reagować na powstające opóźnienia. Przykładem programu komputerowego wykorzystywanego do zarządzania projektami jest program Microsoft Project.

BYT

Podsumowanie l.jpgSlide 33

Podsumowanie

 • Zastosowanie technik planowania i diagramatyzacji pozwala znacznie skrócić czas realizacji projektu.

 • Jednak o jakości planu projektu nie decyduje formalna technika użyta do jego zapisania, lecz profesjonalizm jego autora oraz sama zawartość, a więc to, co jestujęte w planie i czego w nim brakuje.

BYT

Literatura l.jpgSlide 34

Literatura

 • „Inżynieria oprogramowania” Andrzej Jaszkiewicz, Wyd. Helion

 • „Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania” Kazimierz Subieta, Wyd. PJWSTK

 • Wykłady BYT, ZPI

 • Internet

BYT


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro