Optické metody - PowerPoint PPT Presentation

Optick metody
Download
1 / 36

 • 298 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Optické metody. Optické metody Obsah přednášky. Základy Elektromagnetické vlnění Základy instrumentace AES, AAS Luminiscenční metody XRFS. Optické metody Základy. Spektrální metody Měření jevů, ke kterým dochází při interakci látky s elektromagnetickým vlněním (zářením).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Optické metody

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Optick metody

Optické metody


Optick metody obsah p edn ky

Optické metodyObsah přednášky

 • Základy

  • Elektromagnetické vlnění

  • Základy instrumentace

 • AES, AAS

 • Luminiscenční metody

 • XRFS


 • Optick metody z klady

  Optické metodyZáklady

  • Spektrální metody

  • Měření jevů, ke kterým dochází při interakci látky s elektromagnetickým vlněním (zářením)


  Optick metody z klady1

  Optické metodyZáklady

  I0, I – intenzity

  I0 = I nedošlo k interakci

  Snížení intenzity (I < I0) – absorpce, odraz, rozptyl


  Optick metody z klady2

  Optické metodyZáklady

  Elektromagnetické vlnění


  Optick metody z klady3

  Optické metodyZáklady

  E = h.nn – kmitočet (frekvence)

  h – Planckova konstanta


  Optick metody z klady interakce z en

  Optické metodyZáklady – interakce záření

  DE = E2 – E1 = hn

  E1< E2 – absorpce

  E1 > E2 – emise


  Optick metody interakce z en s hmotou

  Optické metodyInterakce záření s hmotou

  • Absorpce

  • Emise

  • Fotoluminiscence

  • Rozptyl

  • Lom

  • Polarizace


  Optick metody spektrum

  Optické metodySpektrum

  • Závislost intenzity měřené veličiny na vlnové délce, vlnočtu nebo energii záření.

  • Intenzita ovlivněna absorpcí, odrazem, rozptylem…

  • Čím nižší vlnová délka, tím vyšší energie


  Optick metody obecn instrumentace

  Optické metodyObecná instrumentace


  Optick metody prvky monochrom toru

  Optické metodyPrvky monochromátoru

  • Mřížka

  • Hranol

  • Littrowův hranol

  • Interferometry


  Optick metody rozd len

  Optické metodyRozdělení

  • Zkoumaná látka pouze ovlivňuje procházející záření (nedochází k výměně energie)

   • Změna rychlosti – index lomu – refraktometrie

   • Změna otáčení roviny polarizovaného světla – polarimetrie

   • Rozptyl světla částicemi – turbidimetrie, nefelometrie

 • Optické metody spektrální – dochází k výměně energie

  • Absorpce – absorpční metody

  • Emise – emisní metody


 • Optick metody rozd len1

  Optické metodyRozdělení

  • Molekulová spektroskopie

   • Interakce molekul se zářením

   • IR – interakce vazeb

   • UV-VIS – interakce elektronů v molekulách

 • Atomové spektroskopie

  • Interakce atomů se zářením

  • AAS – atomová absorpční spektroskopie

  • AES – atomová emisní spektrometrie


 • Atomov emisn spetrometrie aes

  Atomová emisní spetrometrie (AES)

  • Analyt musí být atomizován (převeden do atomárního stavu)

  • Měření intenzity na určitých vlnových délkách

  • Čárová spektra

  • Nejintenzivnější čáry

  • Princip:

   Převedení vzorku do atomárního stavu, excitace valenčních elektronů  návrat na nižší energetickou hladinu  Emisní spektrum


  Aes spektrum

  AESSpektrum

  • Spektrální čáry

   • Vlnová délka – přítomnost prvku

   • Intenzita – kvantitativní zastoupení prvku

   • Počet čar závisí na počtu valenčních elektronů

   • Desítky až tisíce čar

 • Rezonanční čáry – nejintenzivnější

  • Použití k analýzám

  • Při AAS vykazují nejvyšší absorbanci


 • Aes zdroje bud c energie

  AESZdroje budící energie

  • Chemický plamen – 3000-4000 K

  • Elektrické zdroje

   • Oblouk – 5000-7000 K

   • Jiskra – 30 000 K

   • ICP – indukčně vázaná plasma – x0 000 K

    • Rychlé, energeticky náročné, i pro velmi nízké koncentrace

  • GD – Doutnavý výboj – kovy – Ar plasma


  Aes detekce

  AESDetekce

  • Fotografická deska – spektrogram

  • Fotoelektrický detektor

  • CCD

  • Fotonásobič


  Aes metodika anal zy

  AESMetodika analýzy

  • Lomakinův vztah

   Il = a.b.c

  • Kalibrace

  • Standardy

   • Srovnání intenzit čar

   • Podobné a známé složení a fyzický stav – matrice

   • Kvalita – nejméně 3 čáry se musejí shodovat

  Il – intenzita spektrální čáry

  a – zahrnuje složení vzorku, rovnováha mezi koncentrací ve vzorku a v plasmatu

  b – souvisí s absorpcí záření v plasmatu


  Aes vyu it

  AESVyužití

  • Stanovení všech prvků s různou mezí detekce

  • Kovy v ocelích, slitinách a rudách

  • Stopová analýza v životním prostředí

  • Výhoda: nepatrná spotřeba vzorku

  • Nevýhoda: meze detekce závisí na způsobu buzení spekter a na matrici vzorku


  Atomov absorp n spektrometrie aas

  Atomová absorpční spektrometrie - AAS

  • Analýza v oblasti rezonančních čar

  • Princip

   Atomizace vzorku  specifická absorpce monochromatického rezonančního záření  excitace valenčních elektronů

  • Rezonanční čáry kovů: 190 – 850 nm

  • Stanovení – hodnota absorbance


  Aas instrumentace

  AASInstrumentace

  • Zdroj záření – katodová výbojka, váleček z analyzovaného kovu, multiprvkové výbojky

  • Absorpční prostředí – látka v atomárním stavu

  • Monochromátor – disperzní prvek

  • Detektor – fotonásobič, polovodičový detektor


  Aas absorp n prost ed

  AASAbsorpční prostředí

  • Plamenová technika

   • Prostorově vymezený plyn – plamen

   • Aerosol vnesen do plamene - atomizace

   • 2000 – 3000 K

   • Acetylén + vzduch

   • Acetylén + oxid dusný

   • Nevhodné pro těkavé prvky (Hg)

 • ETA – elektrotermická atomizace

  • Tyčinka s prohlubní z grafitu

  • Vzorek se vnese do prohlubně

  • Žhavení grafitu – atomizace

  • V malém prostoru – lze analyzovat i těkavé látky


 • Aas vyu it

  AASVyužití

  • Výhody

   • Vysoká citlivost

   • Rychlost a jednoduchost měření

   • Sériové analýzy kovů

 • Nevýhody

  • Nedává informace o vazbě kovu

  • Správnost závisí na správnosti kalibrace


 • Aas vyu it1

  AASVyužití

  • Kovové prvky v nízkých koncentracích

  • Vysoká specifičnost pro 60 prvků

  • Analýzy pitných vod

  • Lékařství – kovy v krvi, moči

  • Potravinářství – kovy v nápojích

  • Geologie, metalurgie

  • Toxikologie a analýza ŽP

  • Hg – těkavá, nelze v plameni


  Aas aes p stroje

  AAS/AESPřístroje


  Luminiscen n metody

  Luminiscenční metody

  • Fotoluminiscence

  • Chemiluminiscence

  • Bioluminiscence

  • Termoluminiscence

  • Elektroluminiscence


  Fotoluminiscen n metody z klady

  Fotoluminiscenční metodyZáklady

  • Emise záření látkou, která předtím záření absorbovala.

  • Ozáření vzorku nejčastěji UV zářením, viditelným zářením, RTG zářením

  • Za vhodných podmínek zpětná emise – luminiscence (stejná nebo delší vlnová délka oproti excitačnímu záření)

  • Návrat látky z excitovaného stavu do základního - relaxace


  Fotoluminiscen n metody z klady1

  Fotoluminiscenční metodyZáklady

  • Způsoby relaxace

   • Vibrační deaktivace – přeměna energie na teplo

   • Emise – energie vyzářená jako foton (luminiscence)

   • Relaxace pomocí fotochemické reakce

 • Preferovaný je přechod, který minimalizuje dobu života excitovaného stavu

  • Nezářivé deaktivace – vibrační relaxace a vnitřní konverze, vnější konverze

  • Zářivé deaktivace – luminiscence


 • Fotoluminiscen n metody

  Fotoluminiscenční metody

  • Dělení (foto)luminiscence

   • Fluorescence (10-8 – 10-5 s)

   • Fosforescence (10-2 s – dny)

 • Výtěžek luminiscence

  k = Eemit/Eabs ≤ 1

 • Zhášení luminiscence – k < 1

  • Intramolekulární a intermolekulární pochody

  • Vnitřní konverze

  • Vznik fotosloučenin

  • Intermolekulární pochody – neelastické srážky, vliv rozpouštědla


 • Fotoluminiscen n metody1

  Fotoluminiscenční metody

  • Luminiscenční spektrum i intenzita luminiscence závisí na rozpouštědle a hodnotě pH

  • K analytickým účelům se používá především luminiscenční spektrum a intenzita luminiscence

  • Luminiscenční spektra:

   • Zředěné plyny - čárová spektra

   • Molekuly sloučenin – pásová spektra


  Fotoluminiscen n metody2

  Fotoluminiscenční metody

  • Luminiscenci poskytuje jen málo anorganických sloučenin

  • Fluoreskují především organické sloučeniny a komplexy s kovy

   • Chromoforové skupiny: -N=N-, -CN, aromatické kruhy


  Fotoluminiscen n metody aplikace

  Fotoluminiscenční metodyAplikace

  • Kvalitativní analýza

   • Menší využití

   • Např. polycyklické aromáty a velmi podobné molekuly – velmi podobná spektra

 • Kvantitativní analýza

  • Kalibrační křivky

  • Komplexy kovů

  • Organické sloučeniny

  • Proteiny

  • Aminokyseliny


 • Rentgenov fluorescen n anal za xrfs

  Rentgenová fluorescenční analýza - XRFS

  • Princip:

   Ozáření vzorku RTG zářením  dodaná energie uvolní elektron z vnitřní slupky atomu  vzniklá vakance se zaplní elektronem z vyšší slupky  vyzáření energie  RTG spektrum


  Xrfs instrumentace

  XRFSInstrumentace

  • Zdroj záření

   • Rentgenová lampa – málo používaná

   • Zářiče – 55Fe, 109Cd – radioizotopové – stálé, vyčerpání v řádu 2 – 3 let, měkké zářiče

 • Dopad na vzorek

  • Vzorek v pevném stavu

 • Detektor

  • Emitované záření

  • Chlazený kapalným dusíkem

 • Zapisovač


 • Xrfs vyu it

  XRFSVyužití

  • Kvalita

   • Přiřazení určité čáry spektra k určitému prvku

   • Kapalné i pevné vzorky

 • Kvantita

  • Tok záření RTG spektra je úměrný obsahu prvku ve vzorku

  • Kalibrace na standardy

 • Nejčastěji pro anorganické materiály

 • Stanovení středních a velkých obsahů

 • Nevýhoda: výsledek stanovení je silně závislý na povrchové úpravě, homogenitě a matrici vzorku


 • Optick metody

  Pro dnešek vše 


  ad
 • Login