Download

KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR


Advertisement
/ 32 []
Download Presentation
Comments
macha
From:
|  
(1118) |   (0) |   (0)
Views: 37 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR. Cfare kuptojme me termin “ komunikim politik nderkombetar ”?. Me termin komunikim politik ndërkombëtar kuptojmë ndikimin që kanë shtetet kombëtare në sjelljen e përshtatshme politike në dhe me vende të tjera . . Ketu perfshihen :.
KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 2

Cfarekuptojme me termin“komunikimpolitiknderkombetar”?

 • Me terminkomunikimpolitikndërkombëtarkuptojmëndikiminqëkanështetetkombëtarenësjelljen e përshtatshmepolitikenëdhe me vendetëtjera.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 3

Ketuperfshihen:

 • aspektet e komunikimitdiplomatik

 • propaganda

 • aktivitetet informative tëpjesësmëtëmadhetëagjenciveshtetërore

 • …dheperjashtohenaktivitetet e shtypit:

  • Qejane te interesuar ne edukiminnderkombetar

  • Qekaneqellimefetare/misionare

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 4

Komunikimipolitikndërkombëtareshte:

 • Negocim

 • Propagande

 • Luftepolitike

 • Luftepsikologjike

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 5

 • Pseeshteshume e veshtire, gati e paarritshme te studiohetkomunikimipolitiknderkombetar?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 6

Sipas David & Alexanderkjondodh per nje sere arsyesh:

 • Studimiikomunikimitpolitikndërkombëtaripretkufijtë e vendosurtëdisiplinavediplomatike.

  Tëgjithashkencatsociale, madjeedhetëtjerajashtëkësajfushe, mundtëkontribuojnënëkëtëproblematikë: askushnuk ka njëpërgjigjetësaktë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 7

2. Progresittëngadaltëiatribuohetfakti se studimiiprocesittëkomunikimitështëdisikompleks

 • Kushithotëkujtcfarë,

 • nëpërmjetcilitelement,

 • përcfarëqëllimi,

 • nëncfarërrethanash

 • me cfarëefektesh?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 8

Nësenëpërgjigjetëkësajpyetjeje, te lidhur me komunikiminpolitikndërkombëtar, ku “kush” ështënjëaparat propaganda nënjëkulturëdhe “kujt” ështënjëaudiencënënjëtjetërkulturë, dheqëllimet e rrethanatjanëtëlidhurangushtë me tëgjithaproblemet e marrëdhënievendërkombëtare, është e qartëqënukmundtëndërmarrimnjëstudimsistematiktëkomunikimitpolitikndërkombëtar.

 • Ne ndihmojmë me mënyrattona, me idedheopinione, duke shpresuar se kjogjë do t’ihapërrugënnëtëardhmennjëstudimitëplotë e tëmirëqënë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 9

3. Shkencëtarëtjanëpërpjekurtëstudiojnëtëgjithapërgjigjet e audiencësnëdisatipetëkomunikimittëbrendshëm.

Porkëtokomunikimejanënëpërgjithësimëtëthjeshtësesaatoqëpërplasennëpërpjekjenpërtëkomunikuarpolitikishtpërtejkufijvekombëtarë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 10

4. Shpeshkomunikimipolitikbëhetnjë instrument ndihmësipolitikave.

Përdoretnëlidhje me vendimetoseveprimetbrendasferësdiplomatike, ekonomikedheushtarake.

Nëse ne studiojmënjëkomunikim pa iureferuarnjëveprimitëcaktuar, mundtëgjendemi fare mirënërrugëtëgabuar, duke studiuarnjëabstragim pa vlerë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 11

5. Ështëshumë e vështirëtëmbashnjëqëndrimshkencorstriktnëvlerësimin e komunikimitpolitikndërkombëtar, përshkaktëkushtevepolitikedhe administrative nëntëcilatështëndërmarrë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 12

Edhepse me veshtiresite e lartpermendura…

 • Komunikimipolitiknderkombetareshteshume I rendesishem ne prizmin e marredhenievenderkombetare.

 • Informimindërkombëtar, luftapropagandistikedheajopsikologjikepërbëjnë sot njëpërpjekjemasivenëtëcilënjanëpërfshirë e punësuarshumënjerëz, me qëllimarritjen e rezultatevepozitivenëtëardhmen.

 • Ngaanatjetër, komunikimipolitikndërkombëtarkarakterizohetnganjë e kaluartepër e rëndësishme. Ai luajtinjërolshumëtëmadhgjatëLuftëssë I e të II Botërore.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 13

Si aplikohetkomunikimipolitiknderkombetar :

 • Rasti: Lufta e Ftohte

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 14

Lufta e Ftohte

 • Lufta e DyteBoteroreperfundoi ne vitin 1945

  • Iudha fund periudhesharmonikeLindje – Perendim

  • Amerikakishte dale ngaluftasifuqidominanteglobaledhesynonte te shtrintendikimin e sajanembanebotes

  • Stalinivazhdonte te kishtekontrollin (qeprejvitit 1934)

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 15

Lufta e Ftohte

 • Ngaprespektiva e komunikimevepolitike, Lufta e Ftohteeshtenjerastinteresant per dyarsye:

  • Ishtenjekonflikt real

  • Ajo e pajisiAmerikendheqeverite e tjeraPerendimore me nje “armik”

   • Shkaterrim e crrenjosje e partivesocialiste, sindikatavetregtare, levizjeveprotestueseantiberthamore ne fund te viteve 1980

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 16

Konfliktinderkombetardhekomunikimipolitik

 • Lufta e Ftohte u quajtkeshtupasiajonukperfshiuperballjen e drejteperdrejteushtarake midis Fuqive te PerendimitdheBashkimitSovietik.

  • Shumeluftera te tjerandodhengjatekesajkohe:

   • Luftacivile e Angolas

   • Levizjaguerrile Contras ne Nikaragua

   • Konflikti ne IshujtMalvine

   • KonfliktiIzrael – Prishtine…

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 17

Perparalancimit ne treg te mediaveelektronikemoderne:

 • Konfliktetushtarakembuloheshinngakorrespondentet e shtypit, raportimii te cilvevevononte me jave, madjeedhe me muaj, pasqyriminpublik te ngjarjeve

  • Cfaremund te ndodhte ne keterast?

   • Manipulim

   • Keqinterpretim

   • Transformim

   • Ekzagjerim

   • Genjeshter

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 18

GjateLuftes se Pare Boterore:

 • Qeverite u angazhian ne fushatapropaganduese per te bindurpopullatatperkatese se palatjeterishtemizoredheimorale

 • Shpejtesiadheefektshmeria e kanaleve te komunikimitnderkombetar u permiresuan ne shek. XX

  • U rritrendesia e opinionitpublik

  • Lajmi u be me bashkekohor

  • U rritkerkesa per te qeneiinformuar

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 19

Komunikimipolitiknderkombetar pas 11 Shtatorit te famshem:

 • I efektshem

 • I kuruar

 • Kolektivdhekomunitar

 • Ne perpjekje per te perparuar

  • Ne njekohetensioninderkombetar, komunikimipolitiknderkombetarpesongjithmonenjeevolucion te konsideruar

   • Gjithnje ne rritjedhe ne nivele me te larte

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 20

Lufta e Vietnamite cilesuarsi “lufta e I-re mediatike”

 • 1960:

  • Teknologjia e mbledhjes se lajmitkishteavancuarndjeshem (ishtebereimundshemmbulimirelativisht “LIVE” ikonflikteve.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 21

Lufta e Vietnamit

MERCER – Lufta e I-re Televizive

 • Midis forcavekomunistedheantikomuniste, keto te fundit te mbeshteturanga SHBA

 • Kjoishtelufta e I-re e hapur

  • Sepse u raportuacdolajm ne cdo cast

 • Fitorja e Vietnamezeve te Veriutdheposhterimi I forcaveAmerikane, ishtedhevazhdon te mbetet per amerikanetfaji I mediaveqe e raportuan ate

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 22

Luftera ne te cilat ka zene vend komunikimipolitiknderkombetar

 • IshujtMalvine

  • Te pushtuarangaForcatArgjentinase 1982

 • GjiriPersik 1990 - 1991

  • Ku perfshiheshindisavende, qindramijeratrupadhedisangamanovrat me te medha ne histori

  • Me protagoniste SHBA, Britanine e Madhe, IrakundheKuvajtin

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 23

Fushata e marredhenievepublikekunderkomunizmit:

 • “Gazetat, me perjashtime te rralla, e portretizoninrevolucioninsinjeorgjivrasjesh ne mase, perdhunime, grabitje e masakra; perzierje e njecrregullimi universal”.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 24

?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 25

Komunikimipolitiknegativ:

 • RASTI BIN LADEN:

  • Taktikat per te terrorizuarmasennepermjetvideove te frikshme

  • Komunikimin me mesazhe per te trembur SHBA dheAngline, te cilatshiheshinsibashkefajtorekryesore ne shtypjenmuslimane

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 26

Komunikimipolitiknegativ:

 • RASTI BILL CLINTON DHE MONIKA LEVINSKI

  • Komunikimpolitiknegativishtypitvizivdhe te shkruar per njeperiudhe te caktuarkohore

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 27

?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 28

Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Zgjedhjetjanëtërëndësishmesepseatonakrijojnëmundësinëtëkemilirinëpërzgjedhjen e lidervetanë.

 • Atojanëbërthama e demokracisëdheelementikarakterizuesinjësistemidemokratik.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 29

Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Zgjedhjetnajapinmundësinëtëpërcaktojmë se siinteresat e individëvemundtëshërbehennëmënyrëefektive.

 • Cdovotëkontribuonnëzhvillimindheshprehinë e shoqërisëtonësi e tërë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 30

Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Zgjedhjetjovetëmtëjapinmundësinë e njëvendimmarrjejetëqetëaponjëpërzgjedhjejeliderash, poratoofrojnëlegjitimitetin me tëcilinqeveriset.

 • Fituesit e zgjedhjevepërfitojnënjëpranimtëpërgjithshëmnëlidhje me tëdrejtën e ushtrimittëfuqisë.

 • Cdozgjedhjemundtëjapëfuqinëfituese, porvetëmnjëzgjedhjenëmënyrëdemokratikeofrondrejtësinë e duhurpërtëqeverisurosepërt’uqeverisur.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 31

Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Sistemiizgjedhjevetë lira ështëshumëirëndësishëm.

 • Zgjedhjetjovetëmnasigurojnëqëzgjedhimliderinqëdëshirojmë, poratongulisinnëmemorientonëimazhin e procesitelektoraldheprovojnë se sistemiështënjësistemefektiv.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar

Slide 32

Cfarethuhet???Cfarebehet ne te vertete???

Diskutim ne grup

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro