Advertisement
/ 32 []

Presentation about KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR


Cfare kuptojme me termin ?komunikim politik nderkombetar\"?. Me termin komunikim politik nd?rkomb?tar kuptojm? ndikimin q? kan? shtetet komb?tare n? sjelljen e p?rshtatshme politike n? dhe me vende t? tjera. . Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar. Ketu perfshihen:. aspektet e komunikimit di

Download Presentation

KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


KOMUNIKIMI POLITIK NDERKOMBETAR

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Cfare kuptojme me termin komunikim politik nderkombetar

Cfarekuptojme me termin“komunikimpolitiknderkombetar”?

 • Me terminkomunikimpolitikndërkombëtarkuptojmëndikiminqëkanështetetkombëtarenësjelljen e përshtatshmepolitikenëdhe me vendetëtjera.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Ketu perfshihen

Ketuperfshihen:

 • aspektet e komunikimitdiplomatik

 • propaganda

 • aktivitetet informative tëpjesësmëtëmadhetëagjenciveshtetërore

 • …dheperjashtohenaktivitetet e shtypit:

  • Qejane te interesuar ne edukiminnderkombetar

  • Qekaneqellimefetare/misionare

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Komunikimi politik nd rkomb tar eshte

Komunikimipolitikndërkombëtareshte:

 • Negocim

 • Propagande

 • Luftepolitike

 • Luftepsikologjike

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


 • Pseeshteshume e veshtire, gati e paarritshme te studiohetkomunikimipolitiknderkombetar?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Sipas david alexander kjo ndodh per nje sere arsyesh

Sipas David & Alexanderkjondodh per nje sere arsyesh:

 • Studimiikomunikimitpolitikndërkombëtaripretkufijtë e vendosurtëdisiplinavediplomatike.

  Tëgjithashkencatsociale, madjeedhetëtjerajashtëkësajfushe, mundtëkontribuojnënëkëtëproblematikë: askushnuk ka njëpërgjigjetësaktë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


2. Progresittëngadaltëiatribuohetfakti se studimiiprocesittëkomunikimitështëdisikompleks

 • Kushithotëkujtcfarë,

 • nëpërmjetcilitelement,

 • përcfarëqëllimi,

 • nëncfarërrethanash

 • me cfarëefektesh?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Nësenëpërgjigjetëkësajpyetjeje, te lidhur me komunikiminpolitikndërkombëtar, ku “kush” ështënjëaparat propaganda nënjëkulturëdhe “kujt” ështënjëaudiencënënjëtjetërkulturë, dheqëllimet e rrethanatjanëtëlidhurangushtë me tëgjithaproblemet e marrëdhënievendërkombëtare, është e qartëqënukmundtëndërmarrimnjëstudimsistematiktëkomunikimitpolitikndërkombëtar.

 • Ne ndihmojmë me mënyrattona, me idedheopinione, duke shpresuar se kjogjë do t’ihapërrugënnëtëardhmennjëstudimitëplotë e tëmirëqënë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


3. Shkencëtarëtjanëpërpjekurtëstudiojnëtëgjithapërgjigjet e audiencësnëdisatipetëkomunikimittëbrendshëm.

Porkëtokomunikimejanënëpërgjithësimëtëthjeshtësesaatoqëpërplasennëpërpjekjenpërtëkomunikuarpolitikishtpërtejkufijvekombëtarë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


4. Shpeshkomunikimipolitikbëhetnjë instrument ndihmësipolitikave.

Përdoretnëlidhje me vendimetoseveprimetbrendasferësdiplomatike, ekonomikedheushtarake.

Nëse ne studiojmënjëkomunikim pa iureferuarnjëveprimitëcaktuar, mundtëgjendemi fare mirënërrugëtëgabuar, duke studiuarnjëabstragim pa vlerë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


5. Ështëshumë e vështirëtëmbashnjëqëndrimshkencorstriktnëvlerësimin e komunikimitpolitikndërkombëtar, përshkaktëkushtevepolitikedhe administrative nëntëcilatështëndërmarrë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Edhe pse me veshtiresite e lartpermendura

Edhepse me veshtiresite e lartpermendura…

 • Komunikimipolitiknderkombetareshteshume I rendesishem ne prizmin e marredhenievenderkombetare.

 • Informimindërkombëtar, luftapropagandistikedheajopsikologjikepërbëjnë sot njëpërpjekjemasivenëtëcilënjanëpërfshirë e punësuarshumënjerëz, me qëllimarritjen e rezultatevepozitivenëtëardhmen.

 • Ngaanatjetër, komunikimipolitikndërkombëtarkarakterizohetnganjë e kaluartepër e rëndësishme. Ai luajtinjërolshumëtëmadhgjatëLuftëssë I e të II Botërore.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Si aplikohet komunikimi politik nderkombetar

Si aplikohetkomunikimipolitiknderkombetar :

 • Rasti: Lufta e Ftohte

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Lufta e ftohte

Lufta e Ftohte

 • Lufta e DyteBoteroreperfundoi ne vitin 1945

  • Iudha fund periudhesharmonikeLindje – Perendim

  • Amerikakishte dale ngaluftasifuqidominanteglobaledhesynonte te shtrintendikimin e sajanembanebotes

  • Stalinivazhdonte te kishtekontrollin (qeprejvitit 1934)

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Lufta e ftohte1

Lufta e Ftohte

 • Ngaprespektiva e komunikimevepolitike, Lufta e Ftohteeshtenjerastinteresant per dyarsye:

  • Ishtenjekonflikt real

  • Ajo e pajisiAmerikendheqeverite e tjeraPerendimore me nje “armik”

   • Shkaterrim e crrenjosje e partivesocialiste, sindikatavetregtare, levizjeveprotestueseantiberthamore ne fund te viteve 1980

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Konflikti nderkombetar dhe komunikimi politik

Konfliktinderkombetardhekomunikimipolitik

 • Lufta e Ftohte u quajtkeshtupasiajonukperfshiuperballjen e drejteperdrejteushtarake midis Fuqive te PerendimitdheBashkimitSovietik.

  • Shumeluftera te tjerandodhengjatekesajkohe:

   • Luftacivile e Angolas

   • Levizjaguerrile Contras ne Nikaragua

   • Konflikti ne IshujtMalvine

   • KonfliktiIzrael – Prishtine…

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Perpara lancimit ne treg te mediave elektronike moderne

Perparalancimit ne treg te mediaveelektronikemoderne:

 • Konfliktetushtarakembuloheshinngakorrespondentet e shtypit, raportimii te cilvevevononte me jave, madjeedhe me muaj, pasqyriminpublik te ngjarjeve

  • Cfaremund te ndodhte ne keterast?

   • Manipulim

   • Keqinterpretim

   • Transformim

   • Ekzagjerim

   • Genjeshter

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Gjate luftes se pare boterore

GjateLuftes se Pare Boterore:

 • Qeverite u angazhian ne fushatapropaganduese per te bindurpopullatatperkatese se palatjeterishtemizoredheimorale

 • Shpejtesiadheefektshmeria e kanaleve te komunikimitnderkombetar u permiresuan ne shek. XX

  • U rritrendesia e opinionitpublik

  • Lajmi u be me bashkekohor

  • U rritkerkesa per te qeneiinformuar

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Komunikimi politik nderkombetar pas 11 shtatorit te famshem

Komunikimipolitiknderkombetar pas 11 Shtatorit te famshem:

 • I efektshem

 • I kuruar

 • Kolektivdhekomunitar

 • Ne perpjekje per te perparuar

  • Ne njekohetensioninderkombetar, komunikimipolitiknderkombetarpesongjithmonenjeevolucion te konsideruar

   • Gjithnje ne rritjedhe ne nivele me te larte

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Lufta e vietnamit e cilesuar si lufta e i re mediatike

Lufta e Vietnamite cilesuarsi “lufta e I-re mediatike”

 • 1960:

  • Teknologjia e mbledhjes se lajmitkishteavancuarndjeshem (ishtebereimundshemmbulimirelativisht “LIVE” ikonflikteve.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Lufta e vietnamit

Lufta e Vietnamit

MERCER – Lufta e I-re Televizive

 • Midis forcavekomunistedheantikomuniste, keto te fundit te mbeshteturanga SHBA

 • Kjoishtelufta e I-re e hapur

  • Sepse u raportuacdolajm ne cdo cast

 • Fitorja e Vietnamezeve te Veriutdheposhterimi I forcaveAmerikane, ishtedhevazhdon te mbetet per amerikanetfaji I mediaveqe e raportuan ate

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Luftera ne te cilat ka zene vend komunikimi politik nderkombetar

Luftera ne te cilat ka zene vend komunikimipolitiknderkombetar

 • IshujtMalvine

  • Te pushtuarangaForcatArgjentinase 1982

 • GjiriPersik 1990 - 1991

  • Ku perfshiheshindisavende, qindramijeratrupadhedisangamanovrat me te medha ne histori

  • Me protagoniste SHBA, Britanine e Madhe, IrakundheKuvajtin

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Fushata e marredhenieve publike kunder komunizmit

Fushata e marredhenievepublikekunderkomunizmit:

 • “Gazetat, me perjashtime te rralla, e portretizoninrevolucioninsinjeorgjivrasjesh ne mase, perdhunime, grabitje e masakra; perzierje e njecrregullimi universal”.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Komunikimi politik negativ

Komunikimipolitiknegativ:

 • RASTI BIN LADEN:

  • Taktikat per te terrorizuarmasennepermjetvideove te frikshme

  • Komunikimin me mesazhe per te trembur SHBA dheAngline, te cilatshiheshinsibashkefajtorekryesore ne shtypjenmuslimane

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Komunikimipolitiknegativ:

 • RASTI BILL CLINTON DHE MONIKA LEVINSKI

  • Komunikimpolitiknegativishtypitvizivdhe te shkruar per njeperiudhe te caktuarkohore

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


?

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Rikujtese zgjedhjet elektorale

Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Zgjedhjetjanëtërëndësishmesepseatonakrijojnëmundësinëtëkemilirinëpërzgjedhjen e lidervetanë.

 • Atojanëbërthama e demokracisëdheelementikarakterizuesinjësistemidemokratik.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Rikujtese zgjedhjet elektorale1

Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Zgjedhjetnajapinmundësinëtëpërcaktojmë se siinteresat e individëvemundtëshërbehennëmënyrëefektive.

 • Cdovotëkontribuonnëzhvillimindheshprehinë e shoqërisëtonësi e tërë.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Rikujtese zgjedhjet elektorale2

Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Zgjedhjetjovetëmtëjapinmundësinë e njëvendimmarrjejetëqetëaponjëpërzgjedhjejeliderash, poratoofrojnëlegjitimitetin me tëcilinqeveriset.

 • Fituesit e zgjedhjevepërfitojnënjëpranimtëpërgjithshëmnëlidhje me tëdrejtën e ushtrimittëfuqisë.

 • Cdozgjedhjemundtëjapëfuqinëfituese, porvetëmnjëzgjedhjenëmënyrëdemokratikeofrondrejtësinë e duhurpërtëqeverisurosepërt’uqeverisur.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Rikujtese zgjedhjet elektorale3

Rikujtese: ZgjedhjetElektorale

 • Sistemiizgjedhjevetë lira ështëshumëirëndësishëm.

 • Zgjedhjetjovetëmnasigurojnëqëzgjedhimliderinqëdëshirojmë, poratongulisinnëmemorientonëimazhin e procesitelektoraldheprovojnë se sistemiështënjësistemefektiv.

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar


Cfare thuhet cfare behet ne te vertete

Cfarethuhet???Cfarebehet ne te vertete???

Diskutim ne grup

Dena Grillo - Komunikimi Politik Nderkombetar