slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dejan Pilčević Klinika za nefrologiju VMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Dejan Pilčević Klinika za nefrologiju VMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

Inkapsuli rajuć a peritoneumska skleroza kod pacijenta na hroničnom prog r amu lečenja peritoneumskom dijalizom – prikaz slu č aja. Dejan Pilčević Klinika za nefrologiju VMA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dejan Pilčević Klinika za nefrologiju VMA' - kaethe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Inkapsulirajuća peritoneumska skleroza kod pacijenta na hroničnom programu lečenja peritoneumskom dijalizom – prikaz slučaja

Dejan Pilčević

Klinika za nefrologiju VMA

slide2
Sklerozirajući peritonitis je retka, ali jedna od najozbiljnijih komplikacija kod pacijenata na peritoneumskoj dijalizi/PD/.
 • Gandhi sa saradnicima¹ osamdesetih godina prošlog veka prvi publikuje pojavu sklerozirajućeg peritonitisa kod pacijenata na peritoneumskoj dijalizi
 • U daljem periodu predmet istrazivanja i brojnih studija
 • Stopa incidence se kreće u rasponu 0,7 -7,3% (oko 2,5%) i povećava se sa dužinom trajanja PD²
 • Jatrogeno oboljenje
 • ¹ Gandhi et al. Sclerotic thickening of the peritoneal membraneina maintenance peritoneal dilysis patients. Arch intern Med 1980;140:1201-3.
 • ² Kawanishi et all.Epidemiology of encapsulating peritoneal sclerosis in Japan.Perit Dial Int 2005;25(S4):S14-18.
slide3
patogeneza sklerozirajućeg peritonitisa nije potpuno razjašnjena
 • teorija dva pogotka (peritonealna deterioracija+ inflamatorni stimulus)¹
 • dugodišnje izlaganje rastvorima za PD uz dodatnu ulogu inflamacije (peritonitis, autoimune bolesti, GDP, plasticizeri, lekovi -beta blokatori, CNI, abdominalne hirurške intervencije, prekid PD,transplantacija).
 • fluidno-volumni stres²

¹ Honda et al.Pathology of encapsulating peritoneal sclerosis. Perit Dial Int 2005;25(S4):S19-29.

² Aoki et al. Fluid flow stress affects peritoneal cell kinetics:possible pathogenesis of peritoneal fibrosis.Perit Dial Int 2011;31:466-476.

slide4
epitelno – mezenhimalna tranzicija
 • histološke promene peritoneuma manifestuju se u vidu mezotelne denudacije, deponovanja fibrina uz infiltraciju mononuklearnim ćelijama i uvećanim hipercelularnim fibroblastima, kapilarnom angiogenezom i hijalinizacijom
 • morfološki izmenjena peritoneumska membrana /skleroza/ formira adhezije i inkapsulaciju crevnih vijuga sa posledičnim (sub)okluzijama; pojava ultrafiltracione slabosti
slide5
dijagnoza se zasniva na kliničkim simptomima /subokluzije, hemoperitoneum, UF slabost/, laboratorijskim /CRP, Hgb, alb/ i radiološkim (RTG, UZ, CT, NMR) nalazima, makroskopskim (hirurški) i histopatološkim kriterijumima.
 • lečenje uključuje medikamente (steroidi, imunosupresivi, tamoksifen, ACEi,glitazoni, NAC,VEGF blokatori), transfer na hemodijalizu, TPN i hirurške intervencije.
 • uprkos svimterapijskim modalitetima stopa mortaliteta i do 40 %. ¹

¹ Kawanishi et all.Epidemiology of encapsulating peritoneal sclerosis in Japan.Perit Dial Int 2005;25(S4):S14-18.

prikaz slu aja
PRIKAZ SLUČAJA
 • muškarac starosne dobi 52 godine, na programu lečenja peritoneumskom dijalizom- CAPD oko 6 godina
 • osnovno oboljenje koje je dovelo do razvoja terminalne bubrežne insuficijencije je hronični glomerulonefritis; komorbiditet- dugogodišnja neregulisana arterijska hipertenzija
 • inicijalno godinu dana bio na hroničnom programu lečenja hemodijalizom da bi zbog velike udaljenosti mesta življenja od dijaliznog centra bio preveden na CAPD modalitet lečenja
 • dnevno sprovodi 4 izmene od 2,0 l – po dve izmene rastvorima sa 1,5% i 2,5% glukoze; dnevna UF do 1200 ml; rezidualna diureza do 250 ml. Prosecno visok /brz/ transporter
slide7
imao dve epizode CAPD peritonitisa, oko četiri meseca uoči aktuelnog prijema imao infekciju izlaznog mesta PD katetera (Staphylococcus aureus) saniranu primenom antibiotske terapije prema antibiogramu.
 • avgusta meseca 2007.g. primljen zbog CAPD peritonitisa klinički manifestovanog jakim bolovima u abdomenu, mučninom i povraćanjem, osećajem prostracije i zamućenjem efluenta
 • inicijalnim laboratorijskim analizama registrovan pozitivan upalni sindrom- SE 100, Fib 10,1, CRP 308, Le 2,84...1,2 (Ne 1,1...0,5)
 • citološkim pregledom efluenta viđeno 266 elemenata /100% segmentirani/, bojenjem po Grammu Gram + koke u lancima, a naknadno pristiglom kulturom izolovan Staphilococcus aureus
slide8
inicijalno ordinirana empirijska antibiotska terapija /cefazolin, ceftazidim/ modifikovana je po pristizanju nalaza antibiograma /vankomicin/, a zbog sumnje na stafilokoknu sepsu ordinirana i i.v. Istovremeno pacijent primio i G-CSF.
 • zbog razvoja ultrafiltracione slabosti, pacijentu je nakon dva dana plasiran CVK kada su odpočete hemodijalizne procedure
 • istovremeno dolazi do razvoja subokluzija, a uradjenim nativnim RTG abdomena opisani hidroaericni nivoi sto je inicijalno shvaceno kao paraliticki ileus u sklopu infekcije
 • UZ pregledom abdomena viđena dilatacija vijuga tankog creva.
slide9
plasirana nazogastricna sukcija uz ordinirane parasimpatikoomimetike
 • zbog refraktarnosti na terapiju (nakon inicijalnog poboljsanja sa padom broja elemenata na 30, sedmog dana dolazi do pogorsanja opsteg stanja sa izolovanjem 800 elemenata- kulturom potvrdjen Staphilococcus aureus) ucinjena je ekstirpacija PD katetera.
 • intraoperativno, od strane operatera, identifikovan zadebljao visceralni peritonem sa izrazenom fibrozom koji fiksiracrevne vijugezbog čega je učinjena dezopstrukcija sa adheziolizom
 • tokom faze rekonvalescencije, održavaju se gastrointestinalne tegobe u vidu mucnine sa povremenim povracanjem želudačnog sadrzaja bez primesa
slide10
zbog ponovne pojave jakih bolova u abdomenu uradjen je hitan MSCT abdomena kojim je vidjena septirana tecna kolekcija prednjeg abdomena. Istovremeno opisano zadebljanje peritoneuma sa pojedinacnim kacifikacijama
 • plasiran drenazni kateter sa evakuacijom oko 800 ml purulentnog sadrzaja /kultura ostala sterilna/
 • u medjuvremenu pristigao PH nalaz bioptiranog peritoneuma kojim su opisani kriterijumi koji odgovaraju sklerozirajućem peritonitisu - deponovanje fibrina, uvećani fibroblasti, infiltracija mononuklearnim inflamatornim ćelijama uz pozitivne IHH markereproliferacije i aktivacije fibroblasta - aSMA, Ki-67.
slide13
nakon saniranja infektivnog procesa uvedene male doze steroida
 • nakon gotovo tri meseca lečenja upućen u nadležni ZC radi daljeg lečenja
 • nastavio lečenje hroničnim programom hemodijalize.
 • neredovno dolazio na ambulantne kontrole kada se evidentira stabilno opste stanje
skleroziraju i peritonitis
SKLEROZIRAJUĆI PERITONITIS
 • sklerozirajući peritonitis je ozbiljna komplikacija kod pacijenata na peritoneumskoj dijalizi sa visokim stepenom mortaliteta.
 • ukoliko postoji klinička sumnja na razvoj istoga, neophodna je ciljana dijagnostička obrada radi rane detekcije i adekvatnog terapijskog pristupa.
 • potrebno prospektivno praćenje pacijenata
 • neophodni registri pacijenata
ad