Životné prostredie Európy –
Download
1 / 22

Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010. Milan Chrenko Eur ópska e nvironment álna agentúra. Štruktúra. Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 ( SOER 2010 ) Zdieľaný environmentálny informačný systém - SEIS Využitie SEIS pri príprave SOER 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010' - jaclyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010

Milan ChrenkoEurópskaenvironmentálna agentúra


Trukt ra
Štruktúra

Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 (SOER 2010)

Zdieľaný environmentálny informačný systém - SEIS

Využitie SEIS pri príprave SOER 2010


O Európskej environmentálnej agentúre

 • EEA je:

 • založená nariadením EHS

 • - nezávislý poskytovateľ informácií,

 • - analytik a posudzovateľ,

 • - budovateľ mostov medzi vedou a politikou

 • - pri výkone svojej prácezávislá od stabilných expertných sietí

 • … na podporu politických procesov a informovanie verejnosti


Tematické hodnotenie

Hodnotenie jednotlivých krajín

Pochopenie zmeny klímy

Profily jednotlivých krajín

Zmiernenie zmeny klímy

Národné a regionálne príbehy

Prispôsobenie sa zmene klímy

Biodiversita

Spoločné environmentálne témy

Land use

Land use

Využitie krajiny

Zmiernenie zmeny klímy

Soil

Pôda

Soil

Využitie krajiny

Marine and coastal environment

Morské a pobrežné prostredie

Ochrana prírody a biodiverzity

Spotreba a životné prostredie

Odpady

Materiálne zdroje a odpad

Sladké vody

Množstvo vodných zdrojov a toky

Znečistenie ovzdušia

Každá z vyššie uvedených oblastí je hodnotená každou členskou (32) a spolupracujúcou (6)krajinou EEA.

Kvalita sladkej vody

Znečistenie ovzdušia

Mestské životné prostredie

ŠtruktúraŽivotné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010 (SOER 2010)

Hodnotenie globálnych megatrendov

Sociálne megatrendy

Technologické megatrendy

Ekonomické megatrendy

Environmentálne megatrendy

Politické megatrendy


Hodnotenie jednotlivých krajín

Profily jednotlivých krajín

Národné a regionálne príbehy

Spoločné environmentálne témy

Zmiernenie zmeny klímy

Využitie krajiny

Ochrana prírody a biodiverzity

Odpady

Sladké vody

Znečistenie ovzdušia

Každá z vyššie uvedených oblastí je hodnotená každou členskou (32) a spolupracujúcou (6)krajinou EEA.

SOER 2010:geografické pokrytie

* Kosovo under UNSCR 1244/99


SOER 2010 prináša známe posolstvo: dosahujeme progres, ale nie dostatočný

„Ukazuje sa, že […] znižovanie tlakov na stav životného prostredia je vo väčšine prípadov nedostatočné – aj napriek pozitívnym trendom v niektorých oblastiach“ – SOER 1999

„Počas predchádzajúcich 30 rokov sa pre zlepšenie životného prostredia v Európe urobilo mnoho. Avšak hlavné problémy naďalej pretrvávajú.“– SOER 2005

„Environmentálna politika priniesla podstatné zlepšenia. Stále však pretrvávajú závažné problémy, ktoré, ak nebudú riešené, budú mať vážne dôsledky.“– SOER 2010Príroda a biodiverzita

 • Natura 2000 pokrývatakmer 18 % rozlohy EU; poznatky o stave biodiverzity sa významne zlepšili

 • Pokles úbytku biodiverzity v Európe sa spomaľuje, EU však nebude schopná dosiahnuť svoj cieľ zastaviť stratu biodiverzity do roku 2010

 • Ochrana 52 % cieľových druhov definovaných v smernici o biotopoch sa nachádza v nepriaznivom stave a u 31 % bol stav neznámy

 • V súčasnosti sa v Európe nachádza viac ako 10 000 nepôvodných druhov, z ktorých 10–15 % má negatívne ekonomické a ekologické vplyvy
Väzby medzi environmentálnymi výzvami

 • Globálne megatrendy prinášajú ďalšie neistoty - mnohé mimo vplyvu Európy

 • Sociálnemegatrendy (napr.demografia, urbanizácia, zdravie)

 • Technologické megatrendy (napr. rýchlosť technologického pokroku)

 • Ekonomické megatrendy (napr. rast, dostupnosť zdrojov)

 • Environmentálne megatrendy (napr. klimatické zmeny)

 • Politické megatrendy (napr. environmentálna správa vecí verejných)Budúce environmentálne priority:niekoľko úvah

 • Lepšia implementácia a ďalšie posilnenie súčasných environmentálnych priorít

 • Dôkladná integrácia problematiky životného prostredia do sektorových politík

 • Dôsledný manažment prírodného kapitálu a ekosystémových služieb (zvyšovanie efektívnosti zdrojov a odolnosti)

 • Transformácia smerom k zelenej ekonomike, ktorá rieši dlhodobú dostupnosť prírodného kapitálu v EurópeLoha inform ci v environment lnom hodnoten a soer 2010
Úloha informácií v environmentálnomhodnotení a SOER 2010

Členské krajiny EEA

investujú značné finančné prostriedky do monitorovania a pravidelného podávania správ o životnom prostredí

využívajú najnovšie informačné technológie vrátane satelitných pozorovaní a dát v kvázi reálnom čase

... s cieľom zlepšiť informačnú bázu pre environmentálnu politiku a rozhodovanie


Iniciat vy podporuj ce zdie anie inform ci
Iniciatívy podporujúce zdieľanie informácií

Existuje rad informačných politík a procesov, ktoré majú  podporovať rýchlejšie reakcie na vznikajúce výzvya kvalitnejšiu environmentálnu politiku


Stru n hist ria seis
Stručná história SEIS

Prvé diskusie sa datujú do roku 1998

2008 : Oznámenie komisie “Smerom k zdieľanému environmentálnemu informačnému systému (SEIS)”

“udržať a zlepšiť kvalitu a dostupnosť informácií potrebných pre tvorbu environmentálnej politiky”

júl 2010 – Správa EU komisie o stave SEISu

December 2010 – závery environmentálnej rady ministrov

2011 – DG ENV – Príprava SEIS implementačného plánu


Eur pska komisia dg env n vrh z sad pre implementa n pl n seis
Európska komisia DG ENV – návrh zásad pre implementačný plán SEIS

Príprava legislatívy zastrešujúcej zdieľanie informácií a dát na úrovni EU

Racionalizácia reportingu a „dopytu“ po dátach využívaných na prípravu a hodnotenie implementácie environmentálneho acquis

Racionalizácia a zefektívnenie infraštruktúry na zdieľanie dát a informácií

Zlepšiť dostupnosť dát podporujúcich environmentálne acquis prostredníctvom monitoringu


Príprava integrovaných environmentálnychhodnotení - prepojenie

Globálna úroveň

Európskaúroveň

Národná úroveň

...

Klíma

Miestna úroveň

Krajina

Voda

SOEhodnotenie

Tematickéhodnotenia

Note: Indicators (i.e. the toblerone‘s ‘scaffolding‘) are the basis of environmental assessments (i.e.the toblerone‘s ‘chocolate‘)


Tematické hodnotenie

Hodnotenie jednotlivých krajín

Pochopenie zmeny klímy

Profily jednotlivých krajín

Zmiernenie zmeny klímy

Národné a regionálne príbehy

Prispôsobenie sa zmene klímy

Biodiversita

Spoločné environmentálne témy

Land use

Land use

Využitie krajiny

Zmiernenie zmeny klímy

Soil

Pôda

Soil

Využitie krajiny

Marine and coastal environment

Morské a pobrežné prostredie

Ochrana prírody a biodiverzity

Spotreba a životné prostredie

Odpady

Materiálne zdroje a odpad

Sladké vody

Množstvo vodných zdrojov a toky

Znečistenie ovzdušia

Každá z vyššie uvedených oblastí je hodnotená každou členskou (32) a spolupracujúcou (6)krajinou EEA.

Kvalita sladkej vody

Znečistenie ovzdušia

Mestské životné prostredie

Štruktúra SOER 2010

Hodnotenie globálnych megatrendov

Sociálne megatrendy

Technologické megatrendy

Ekonomické megatrendy

Environmentálne megatrendy

Politické megatrendy


Hodnotenie kraj n zdie anie inform ci
Hodnotenie krajín – zdieľanie informácií

 • Otestovať a implementovať proces zdieľania informácií o stave životného prostredia medzi krajinami a EEA a vice versa v súlade s princípmi SEISu

 • Otestovanie nových IT technológií (Linked data)


Ďakujem

EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark

Web: eea.europa.eu

Otázky: eea.europa.eu/enquiries

SOER 2010 je dostupná na:eea.europa.eu/soer


ad