Ś rodki stylistyczne - PowerPoint PPT Presentation

Ś
Download
1 / 14

  • 164 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ś rodki stylistyczne. Zacznijmy od tego czym są środki stylistyczne:. Środki stylistyczne – środki używane w literaturze (czasem również w filmie), mające na celu wywołanie u czytelnika (lub u widza) określonych emocji, pobudzenie jego wyobraźni.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ś rodki stylistyczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rodki stylistyczne

Środkistylistyczne


Rodki stylistyczne

Zacznijmy od tego czym są środki stylistyczne:

Środki stylistyczne– środki używane w literaturze (czasem również w filmie), mające na celu wywołanie u czytelnika (lub u widza) określonych emocji, pobudzenie jego wyobraźni.


Rodki stylistyczne

Alegoria– motyw lub zestaw motywów, który poza znaczeniem dosłownym ma jeszcze inne, ukryte i domyślne.


Rodki stylistyczne

Anafora – powtarzanie tego samego sformułowania (wyrazu lub zwrotu) na początku kolejnych wersów lub akapitów.

Epifora – powtarzanie tego samego sformułowania (wyrazu lub zwrotu) na końcu zdania lub wersu.


Rodki stylistyczne

Animizacja (ożywienie) – polega na nadaniu przedmiotom, zjawiskom przyrody lub pojęciom cech istot żywych.


Rodki stylistyczne

Apostrofa – bezpośredni zwrot do osoby, bóstwa, uosobionego przedmiotu, idei.

Archaizm – wyraz pochodzący z czasów minionych, który wyszedł z powszechnego użycia.

Epitet – określenie rzeczownika wyrażone najczęściej za pomocą przymiotnika, rzadziej imiesłowu bądź rzeczownika.


Rodki stylistyczne

Hiperbola – opisanie, przedstawienie zjawiska, przedmiotu, czynności w sposób przesadny, przejaskrawiony, wyolbrzymiony. Ma na celu wywarcie na odbiorcy silniejszego wrażenia.


Rodki stylistyczne

Inwokacja – rozwinięta apostrofa umieszczana na początku utworu epickiego.

Kontrast – zestawienie wyrazów bądź wypowiedzi przeciwstawnych, sprzecznych.

Metafora – zestawienie wyrazów, które osobno znaczą co innego, a w zestawieniu nabierają nowego znaczenia, zwanego znaczeniem metaforycznym.


Rodki stylistyczne

Neologizm – wyraz tworzony w celu nazwania nowych rzeczy czy zjawisk bądź chęci wyrażenia określonych chęci w sposób oryginalny, wyszukany.

Oksymoron – rodzaj związku frazeologicznego, który składa się z wyrazów o przeciwstawnej treści.


Rodki stylistyczne

Onomatopeja – jako zabieg poetycki polega na wprowadzeniu do utworu wyrazów dźwiękonaśladowczych.

Paradoks– zestawienie sprzecznych wewnętrznie, kontrastująco znaczeniowo wyrażeń.

Parenteza – wypowiedzenie nawiasowe, wtrącone, dopowiedzenie, dygresja, odautorski komentarz.


Rodki stylistyczne

Personifikacja – rodzaj animizacji; przedstawienie przedmiotów, zwierząt, roślin, pojęć abstrakcyjnych, zjawisk natury jako działających, mówiących postaci ludzkich.

Peryfraza – zastąpienie konkretnej nazwy jakiegoś zjawiska, czynności, przedmioty, osoby opisem lub charakterystyką.

Porównanie – przyrównanie czegoś do czegoś innego, najczęściej za pomocą wyrażeń: jak, jako, na kształt, niby itp.


Rodki stylistyczne

Porównanie homeryckie – porównanie, w którym człon porównujący jest obrazem poetyckim rozbudowanym do rozmiarów epizodu.

Przerzutnia – występuje w liryce; polega na przeniesieniu części zdania z jednego wersu do drugiego.

Pytanie retoryczne – pytanie, które nie zostaje użyte w celu otrzymania odpowiedzi.


Rodki stylistyczne

Symbol – znak, przedmiot, pojęcie mające poza znaczeniem dosłownym inne, ukryte.

Wykrzyknienie – wypowiedzenie zakończone znakiem wykrzyknika.

Wyliczenie – wymienienie w szeregu zdań, rzeczy, pojęć lub cech.


Rodki stylistyczne

Dziękuję za uwagę 

KONIEC!

Przygotowała: Kinga Woźniakowska.


  • Login