I t arendamisega seotud juriidilised probleemid 2006 s gis eero johannes
Download
1 / 102

I T ARENDAMISEGA SEOTUD JURIIDILISED PROBLEEMID 2006 sügis Eero Johannes - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I T ARENDAMISEGA SEOTUD JURIIDILISED PROBLEEMID 2006 sügis Eero Johannes. SISU. ÜLDOSA: JURIIDILISED PROBLEEMID Karistusõiguslikud sanktsioonid Eraõiguslikud nõuded ERIOSA: AUTORIÕIGUS LITSENTSILEPINGUD ISIKUANDMETE KAITSE E-ÄRI IT-KURITEOD. RISKID. KIIRESTI KASUMLIKULT MUGAVALT

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

I T ARENDAMISEGA SEOTUD JURIIDILISED PROBLEEMID 2006 sügis Eero Johannes

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


IT ARENDAMISEGA SEOTUD JURIIDILISED PROBLEEMID

2006 sügis

Eero Johannes


SISU

ÜLDOSA: JURIIDILISED PROBLEEMID

 • Karistusõiguslikud sanktsioonid

 • Eraõiguslikud nõuded

  ERIOSA:

 • AUTORIÕIGUS

 • LITSENTSILEPINGUD

 • ISIKUANDMETE KAITSE

 • E-ÄRI

 • IT-KURITEOD


 • RISKID

  KIIRESTI

  KASUMLIKULT

  MUGAVALT

  • EFEKTIIVNE TEGEVUS

  • JÄTKUSUUTLIKKUS

   RAHA

   AEG

   MAINE

   INIMESED


  ERAÕIGUS JA AVALIK ÕIGUS

  AVALIK ÕIGUS

  • KARISTUSÕIGUS

  • MENETLUSÕIGUS

  • FINANTSÕIGUS

  • SOTSIAALÕIGUS

  • KESKKONNAÕIGUS

  • HALDUSÕIGUS


  ERAÕIGUSJA AVALIK ÕIGUS

  ERAÕIGUS

  • INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUS

  • RAHVUSVAHELINE ERAÕIGUS

  • ÄRIÕIGUS

  • TSIVIILÕIGUS

   • Üldosa

   • Võlaõigus

   • Asjaõigus

   • Perekonnaõigus

   • Pärimisõigus


  AVALIK ÕIGUS

  • PIIRATUD PÄDEVUS

  • PROPORTSIONAALSUS

  • HEA HALDUS

  • ÕIGUSPÄRANE OOTUS

  • ANALOOGIA KASUTAMINE PIIRATUD

  • “VÄHENE HÕLJUVUS”


  ERAÕIGUS

  • DISPOSITIIVSUS

  • MÕISTLIKKUS

  • HEA USK

  • ANALOOGIA LAIALDANE KASUTAMINE

  • “HÕLJUVUS”


  PÕHISEADUS

  SEADUSED

  MÄÄRUSED

  RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

  EUROOPA LIIDU ÕIGUS

  ÕIGUSAKTID


  www.riik.ee

  www.riigiteataja.ee

  www.nc.ee

  www.kola.ee

  www.eau.org

  www.bsa.ee

  www.wipo.org

  www.nlib.ee (BIE)

  ALLIKAD


  SÜÜTEOD:

  KURITEOD (karistusseadustik)

  VÄÄRTEOD (eriseadused)

  MILLE EEST KARISTATAKSE?

  Täpne vastavus süüteo kirjeldusele

  +

  süü

  KARISTUSÕIGUS


  TAHTLUS

  kavatsetus

  otsene tahtlus

  kaudne tahtlus

  ETTEVAATAMATUS

  kergemeelsus

  hooletus

  SÜÜ KARISTUSÕIGUSES


  KEDA KARISTATAKSE?

  FÜÜSILINE ISIK (alates 14 a)

  JURIIDILINE ISIK

  KARISTUSED

  rahaline karistus (30 – 500 päevamäära)

  rahaline karistus juriidilisele isikule

  vangistus

  juriidilise isiku sundlõpetamine

  rahatrahv (trahviühikud)

  KARISTUSÕIGUS


  ERAÕIGUS

  Eesmärk: riski jagamine

  Tõendamine: poole kohustus

  Süü, eeldatakse, et rikkuja on süüdi

  Vaidluse lahendamine

  Tulemus: nõude täitmine

  KARISTUSÕIGUSLIK VASTUTUS JA ERAÕIGUSLIK VASTUTUS

  KARISTUSÕIGUS

  • Eesmärk: kasvatuslik, edasiste rikkumiste vältimine

  • Tõendamine: riigi kohustus

  • Süü, süütuse eeldus

  • Õigusemõistja: kohus või ametiasutus

  • Tulemus: karistus


  VASTUTUS

  seadusega tagatud võimalus kasutada

  õiguskaitsevahendeid

  RIKKUMINE

  lepingu rikkumine

  lepinguvälise kohustuse rikkumine

  SÜÜ

  tahtlus

  raske hooletus

  hooletus

  ERAÕIGUSLIK VASTUTUS


  RIKKUMINE

  lepingu rikkumine

  lepinguvälise kohustuse rikkumine

  KAHJU

  mittevaraline kahju

  varaline kahju: otsene varaline kahju ja

  saamata jäänud tulu

  kahju tekitamise tõttu saadud kasu

  mahaarvamine

  ERAÕIGUSLIK VASTUTUS


  PÕHJUSLIK SEOS

  (SÜÜ)

  süü eeldus

  süüta vastutus (eelkõige lepinguline vastutus)

  KAS RIKKUMINE ON VABANDATAV?

  Vääramatu jõud

  KAS KAHJU OLI ETTENÄHTAV?

  (lepinguline vastutus)

  ERAÕIGUSLIK VASTUTUS


  KOHUSTUSE TÄITMISE NÕUE

  - võimatu täitmine

  - ebamõistlikult koormav või kulukas

  - võlausaldajal on tulemuse saavutamiseks muu mõistlik võimalus

  - isikliku iseloomuga teenus

  KEELUNÕUDED

  ÕIGUSKAITSEVAHENDID


  OMA KOHUSTUSE TÄITMISEST

  KEELDUMINE

  KAHJU HÜVITAMISE NÕUE

  LEPINGUST TAGANEMINE VÕI LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

  HINNA ALANDAMINE

  VIIVIS (VIIVITUSINTRESS)

  ÕIGUSKAITSEVAHENDID


  OMA KOHUSTUSE TÄITMISEST

  KEELDUMINE

  LEPINGUST TAGANEMINE VÕI LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

  HINNA ALANDAMINE

  VIIVIS MAJANDUSSUHETES

  ÕIGUSKAITSEVAHENDID SÕLTUMATA VASTUTUSEST


  KAHJU TEKITANUD ISIK

  VASTUTUS ALLA 14-AASTASTE EEST

  (14 – 18 AASTASED)

  TÖÖANDJA VASTUTUS TÖÖTAJA EEST

  SOLIDAARNE VASTUTUS

  KAHJU TEKITAMINE MITME ISIKU POOLT

  ÜHINE VASTUTUS

  KIHUTAJA JA KAASAAITAJA

  KES VASTUTAB?


  AUTORIÕIGUSEGA KAITSTAV TEOS

  - originaalne (loominguline) tulemus

  - kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas

  - väljendatud objektiivses vormis

  - tajutav ja reprodutseeritav

  AUTORIÕIGUS


  - IDEED, KUJUNDID, MÕISTED, TEOORIAD, PROTSESSID, SÜSTEEMID, MEETODID, KONTSEPTSIOONID, PRINTSIIBID, AVASTISED, LEIUTISED

  - RAHVALOOMINGUTEOSED

  - ÕIGUSAKTID JA HALDUSDOKUMENDID, NENDE AMETLIKUD TÕLKED

  - KOHTULAHENDID JA NENDE AMETLIKUD TÕLKED

  - RIIGI AMETLIKUD SÜMBOLID JA ORGANISATSIOONIDE SÜMBOOLIKA

  - PÄEVAUUDISED

  - FAKTID JA ANDMED

  - IDEED JA PÕHIMÕTTED, MILLELE RAJANEVAD

  ARVUTIPROGRAMMI ELEMENDID

  AUTORIÕIGUSEGA EI OLE KAITSTUD


  - KÄSULAUSED (programm)

  - TEKSTID

  - KUJUTAVA KUNSTI TEOSED

  - LIIKUVAD PILDID

  - HELI, MUUSIKA

  - LOOMINGULINE ANDMEBAAS

  (andmete valik või rühimitamine)

  AUDIOVISUAALNE TEOS?

  “TUULEKELLATEOSED”

  IT-LAHENDUSED


  “LOOMINGULINE” ANDMEBAAS =

  AUTORIÕIGUSEGA KAITSTAV TEOS

  +

  ANDMEBAASI TEGIJA ÕIGUSED

  ANDMEBAASID


  KAITSE TEKIB AUTOMAATSELT,

  REGISTREERIMIST EI OLE VAJA

  (C)-märk

  KAITSE EI SÕLTU AVALIKUSTAMISEST

  KAITSE EI SÕLTU KVALITEEDIST

  KAITSE EI SÕLTU ÕIGUSPÄRASUSEST

  AUTORIÕIGUSE ÜLDPÕHIMÕTTED


  AUTORIÕIGUSES KAITSTAKSE “VORMI”, MITTE “SISU” VÕI “IDEED”

  KAITSE ON TÄHTAJALINE

  70 a. pärast viimase autori surma

  KAITSE ON TERRITORIAALNE

  teose kasutamise koha õiguse rakendamine

  -Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse

  konventsioon

  AUTORIÕIGUSE ÜLDPÕHIMÕTTED


  EELDUSED:

  TEOS ON AUTORIÕIGUSEGA KAITSTUD

  ISIK, KES ON TEOSEL MÄRGITUD

  AUTORINA, ONGI AUTOR

  AUTORIÕIGUSE ÜLDPÕHIMÕTTED


  PARALLEELKAITSE ON VÕIMALIK

  “MITMEKIHILINE” KAITSE

  autoriõigus ei välista muid õiguskaitse viise

  ISIKLIKEL ÕIGUSTEL ON OLULINE ROLL

  AUTORIÕIGUS JA ASJAÕIGUSLIK

  OMANDIÕIGUS

  AUTORIÕIGUSE ÜLDPÕHIMÕTTED


  MITU AUTORIT LOOVAD ISESEISVALT SAMA TEOSE

  “lühikesed teosed”

  AUTORIÕIGUS + AUTORIÕIGUSEGA KAASNEVAD ÕIGUSED

  esitaja õigused

  filmi esmasalvestuse tootja õigused

  AUTORIÕIGUS + ANDMEBAASI TEGIJA

  ÕIGUS

  AUTORIÕIGUS + TÖÖSTUSOMANDI ÕIGUS

  kaubamärk

  disainilahendus

  PARALLEELKAITSE


  PLAGIAAT versus IDEE VARGUS

  PLAGIAAT:

  - autori loominguline tase?

  - kas teose loomiseks oli piisavalt aega?

  - kas teose loomiseks oli piisavalt tehnilisi vahendeid?

  - varasem kokkupuude teise teosega?

  PLAGIAAT?


  VÕÕRA TEOSE

  OMA NIMEL

  ÜLDSUSELE TEATAVAKS TEGEMISE EEST

  KARISTATAKSE RAHALISE KARISTUSE VÕI KUNI KOLMEAASTASE VABADUSEKAOTUSEGA

  (KarS § 219 lg 1)

  KARISTUSSEADUSTIK


  ISIKLIKUD ÕIGUSED

  VARALISED ÕIGUSED

  AUTORI ÕIGUSED


  ÕIGUS AUTORSUSELE

  ÕIGUS AUTORINIMELE

  kodanikunimi

  pseudonüüm

  ilma nimeta (anonüümiselt)

  NB! mõju õiguste kehtivuse tähtajale

  ÕIGUS TEOSE PUUTUMATUSELE

  ÕIGUS TEOSE LISADELE

  AUTORI ISIKLIKUD ÕIGUSED


  ÕIGUS AU JA VÄÄRIKUSE KAITSELE

  ÕIGUS TEOSE AVALIKUSTAMISELE

  “TASULISED ÕIGUSED”:

  - õigus teose täiendamisele

  - õigus teos tagasi võtta

  - õigus nõuda autorinime kõrvaldamist teoselt

  AUTORI ISIKLIKUD ÕIGUSED


  SELGESÕNALINE KOKKULEPE

  TEOSE ÕIGUSPÄRASE KASUTAMISE EESMÄRK

  TEOSE KASUTAMISE TRADITSIOONILISED TINGIMUSED

  ISIKLIKE ÕIGUSTE TEOSTAMINE


  ÕIGUS REPRODUTSEERIMISELE

  juhuslik või ajutine koopia tehnilise protsessi käigus (v.a arvutiprogrammid)

  ÕIGUS LEVITAMISELE

  ÕIGUS TÕLKIMISELE

  ÕIGUS TÖÖTLEMISELE

  ÕIGUS KOGUMIKELE

  ÕIGUS AVALIKULE ESITAMISELE

  VARALISED ÕIGUSED


  ÕIGUS TEOSE EKSPONEERIMISELE

  ÕIGUS EDASTAMISELE (ringhääling)

  ÕIGUS ÜLDSUSELE KÄTTESAADAVAKS TEGEMISELE

  ÕIGUS ARVUTIPROGRAMMI FÜÜSILISEKS KASUTAMISEKS JA VALDAMISEKS ÄRILISEL EESMÄRGIL

  VARALISED ÕIGUSED


  AUTOR

  ühine autorsus: kaasautorid ja ühisautorid

  kaasautorite õigused

  AUDIOVISUAALSE TEOSE PRODUTSENT

  LEPINGU ALUSEL VARALISED ÕIGUSED OMANDANUD ISIK

  KELLELE VARALISED ÕIGUSED KUULUVAD?


  TÖÖSUHE VÕI MUU SUHE?

  OTSESTE TÖÖÜLESANNETE TÄITMISE KÄIGUS LOODUD TEOS

  ÕIGUSED TÖÖÜLESANNETEGA

  ETTENÄHTUD EESMÄRGIL JA PIIRIDES

  TÖÖANDJA AUTORIÕIGUSED


  ANDMEBAAS?

  Teoste, andmete või muu materjali korrastatud kogu. Andmebaasi mõiste ei hõlma arvutiprogrammi

  ANDMEBAASI TEGIJA?

  Investeeringute kaitse

  ANDMEBAASI TEGIJA ÕIGUSED


  VÄLJAVÕTTE TEGEMINE ANDMEBAASIST VÕI SELLE OLULISEST OSAST

  ANDMEBAASI VÕI SELLE OLULISE OSA TAASKASUTAMINE

  ANDMEBAASI KASUTAJA ÕIGUSED

  - mitteoluliste osade kasutamine

  KAITSE TÄHTAEG: 15 aastat ANDMEBAASI VALMIMISE AASTALE JÄRGNEVA AASTA 01. jaanuarist

  ANDMEBAASI TEGIJA ÕIGUSED


  EELDUS: AUTORIÕIGUSLIK KAITSE

  KEHTIB

  TEOSE ÕIGUSPÄRANE KASUTAMINE:

  - AUTORI NÕUSOLEK

  - KAITSE TÄHTAEG ON MÖÖDUNUD

  - VABAKASUTUSE JUHTUMID

  - tasuta

  - kompensatsiooni eest

  VABAKASUTUS


  TASUTA ja ILMA LEPINGUTA

  - ei ole vastuolus teose tavapärase

  kasutamisega

  - ei kahjusta põhjendamatult autori

  seaduslikke huve

  VABAKASUTUS


  AINULT FÜÜSILISED ISIKUD

  ÕIGUSPÄRASELT AVALDATUD TEOSED

  - koopiad üldsusele kasutamiseks piisavalt suures koguses

  - üldsusele avatud arvutisüsteemis

  salvestamine

  NB! avalik esitamine, ringhäälingus edastamine, eksponeerimine, ehitamine ei ole avaldamine

  KOPEERIMINE JA TÕLKIMINE


  ISIKLIKU KASUTAMISE EESMÄRKIDEL

  ILMA ÄRILISTE EESMÄRKIDETA

  ERANDID:

  - arhitektuuriteosed

  - piiratud tiraazhiga kujutava kunsti teosed

  - elektroonilised andmebaasid

  - arvutiprogrammid

  - noodid (reprograafiliselt)

  KOPEERIMINE JA TÕLKIMINE


  FÜÜSILISED ja JURIIDILISED ISIKUD

  VIIDE AUTORILE JA ALLIKALE

  REFEREERIMINE JA TSITEERIMINE

  - õiguspäraselt avaldatud teos

  - motiveeritud mahus

  - teose kui terviku õige mõtte edasiandmine

  INFO, HARIDUS, TEADUS


  ILLUSTREERIV MATERJAL

  ÕPPE- või TEADUSPROTSESSIS

  REPRODUTSEERIMINE ÕPPE- VÕI TEADUSASUTUSES

  - õiguspäraselt avaldatud

  - motiveeritud mahus

  - ilma äriliste eesmärkideta

  HARIDUS, TEADUS


  PÄEVAUUDISED

  ÕIGUSEMÕISTMINE VÕI AVALIK

  JULGEOLEK

  PUUETEGA INIMESTELE MÕELDUD TEOSED

  KARIKATUUR, PAROODIA

  INFO


  KINNISVARAKUULUTUSED

  ARHITEKTUURITEOS, KUJUTAVA KUNSTI TEOS, FOTOGRAAFIATEOS,

  TARBEKUNSTITEOS

  - üldsusele külastamiseks avatud kohas

  - reprodutseerimine ja üldsusele suunamine

  - v.a mehaaniline kontaktkopeerimine

  - v.a juhul, kui teos on põhimotiiv ja seda

  kavatsetakse kasutada otsesel ärilisel

  TEOSED AVALIKUS KOHAS


  TEOSE VABA AVALIK ESITAMINE


  1 VARUKOOPIA -

  TINGIMUSEL, ET SEE ON VAJALIK PROGRAMMI TAASTAMISEKS

  PIIRAV KOKKULEPE ON TÜHINE

  ARVUTIPROGRAMMI VABA KASUTAMINE


  ÕIGUS UURIDA PROGRAMMI IDEED JA PÕHIMÕTTEID

  ÕIGUSPÄRASE PROGRAMMI LAADIMISE, ESITAMISE, KÄITAMISE, ÜLEKANDMISE VÕI TALLETAMISE KÄIGUS

  PIIRAV KOKKULEPE ON TÜHINE

  ARVUTIPROGRAMMI VABA KASUTAMINE


  KOPEERIMINE, TÕLKIMINE, KOHANDAMINE, ÜMBER TÖÖTAMINE

  - KUI SEE ON VAJALIK

  PROGRAMMI ÕIGUSPÄRASEKS KASUTAMISEKS

  VIGADE PARANDAMISEKS

  VÕIB KOKKU LEPPIDA TEISITI

  ARVUTIPROGRAMMI VABA KASUTAMINE


  ÕIGUS REPRODUTSEERIDA JA TÕLKIDA

  - KUI ON VAJALIK SÕLTUMATU PROGRAMMIGA ÜHILDUVUSE TAGAMISEKS

  - ÜHILDUVUSE TAGAMISEKS VAJALIK INFO EI OLE MUUL VIISIL KÄTTESAADAV

  - KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

  PIIRAV KOKKULEPE ON TÜHINE

  DEKOMPILEERIMINE


  LÄBIRÄÄKIMISED

  PÕHIMÕTTED:

  - hea usu põhimõte

  - piisav informeerimine

  - konfidentsiaalsus

  LEPING LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMISEKS

  AUTORILEPINGUD


  LEPING LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMISEKS

  - eesmärk

  - vahetatav info, juurdepääs infosüsteemidele ja äriprotsessidele

  - töögrupid

  - vahekokkuvõtted

  - tähtajad

  - sanktsioonid


  LEPING LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMISEKS

  EELLEPING

  „PÄRIS“ LEPING


  PAKKUMUS + NÕUSTUMUS = LEPING

  LAHTISED TINGIMUSED

  TÜÜPTINGIMUSED

  LEPINGU SÕLMIMINE


  KAS TÜÜPTINGIMUSED ON LEPINGU OSA?

  KAS TÜÜPTINGIMUS ON KEHTIV?

  - ÜLLATAV

  - EBAMÕISTLIKULT KAHJUSTAV

  - TÜÜPTINGIMUS EI VÕIMALDA LEPINGU EESMÄRKI TÄITA

  - TOODETE EBAÕIGLANE SIDUMINE

  TÜÜPTINGIMUSED


  - VORMIVABA

  - KIRJALIKKU TAASESITAMIST VÕIMALDAV VORM

  - KIRJALIK VORM = ELEKTROONILINE VORM

  - NOTARIAALNE VORM

  LEPINGU VORM


  LEPING ÕIGUSTE VÕÕRANDAMISEKS

  AINULITSENTSILEPING

  LIHTLITSENTSILEPING

  ALL-LITSENTSILEPING

  AUTORILEPINGUD


  LEPINGUD TÜÜPTINGIMUSTE ALUSEL

  INDIVIDUAALSELT KOOSTATUD LEPINGUD

  AUTORILEPINGUD


  AUTORILEPINGU TINGIMUSED

  AUTORILEPING: KÄSUNDILEPING VÕI TÖÖVÕTULEPING?

  VASTUTUSE PIIRAMINE

  rahaline

  “push the button”

  vastutuse välistamine? (disclaimers)

  AUTORILEPINGU TINGIMUSED


  TEOSE KIRJELDUS

  - spetsifikatsioonid

  - IT-lahenduse tulemuse, eesmärgi kirjeldus

  ÜLEANTAVAD ÕIGUSED

  KASUTAMISE TERRITOORIUM

  LEPINGU KEHTIVUSE TÄHTAEG

  TEOSE KASUTAMISE ALGUSTÄHTAEG

  AUTORILEPINGU OLULISED TINGIMUSED


  AUTORID, „ALLTÖÖVÕTJATE KASUTAMINE“

  ISIKLIKE ÕIGUSTE TEOSTAMINE

  TUGITEENUSED

  LEPINGU LÕPETAMINE (ülesütlemine, taganemine)

  TASU

  AUTORILEPINGU OLULISED TINGIMUSED


  ÄRIVARA (commercialware)

  JAOTUSVARA (shareware)

  PROOVIVARA (trial)

  VABAVARA (freeware)

  VABALT KASUTATAV TARKVARA (free software, GPL)

  AVALIKULT KASUTATAV TARKVARA (public domain)

  TARKVARA


  VIITAMINE ALLIKALE

  MITTE-ÄRILINE KASUTAMINE

  TULETATUD TEOSTE KEELD

  SAMADEL TINGIMUSTEL EDASIANDMINE

  CREATIVE COMMONS


  EDU, AE (educational, academic)

  OEM (original equipment manufacturer)

  FPP (full package product)

  UP (upgrade product)

  TARKVARA


  ANDMESUBJEKT (inimene)

  ANDMETE TÖÖTLEJA

  ANDMEBAASI TEGIJA

  ISIKUANDMETE KAITSE


  INIMESE PÕHIÕIGUSTE JA PÕHIVABADUSTE KAITSMINE KOOSKÕLAS AVALIKE HUVIDEGA

  INFORMATSIOONILINE ENESEMÄÄRAMISÕIGUS

  „JUHUSLIKKUS KUI LOODUSVARA“

  ÕIGUS OSALEDA

  EESMÄRK


  ÕIGUS LUBADA JA KEELATA

  - õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta

  ÕIGUS OLLA INFORMEERITUD

  - nõusoleku küsimine

  - andmetega tutvumine

  ÕIGUS NÕUDA ANDMETE PARANDAMIST

  ÕIGUS NÕUDA EBASEADUSLIKU TÖÖTLEMISE LÕPETAMIST

  ÕIGUS OSALEDA


  ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE ISIKLIKUL OTSTARBEL

  „LIHTNE“ EDASTAMINE LÄBI EESTI

  ÕIGUSPÄRASELT AVALIKUKS KASUTAMISEKS ANTUD ANDMED

  VÄLISTUSED


  ANDMED TUVASTATUD VÕI TUVASTATAVA INIMESE KOHTA

  INIMESE OMADUSED, SUHTED, KUULUVUS:

  FÜÜSILISED

  PSÜÜHILISED

  FÜSIOLOOGILISED

  MAJANDUSLIKUD

  KULTUURILISED

  SOTSIAALSED

  ISIKUANDMED


  IGA ISIKUANDMETEGA TEHTAV TOIMING

  KOGUMINE

  SALVESTAMINE

  KORRASTAMINE

  SÄILITAMINE

  MUUTMINE

  JUURDEPÄÄSU VÕIMALDAMINE

  PÄRINGUD

  VÄLJAVÕTTED

  KASUTAMINE

  EDASTAMINE

  RISTKASUTAMINE

  ÜHENDAMINE

  SULGEMINE

  KUSTUTAMINE

  HÄVITAMINE

  TÖÖTLEMINE


  SEADUSLIKKUS

  EESMÄRGIKOHASUS

  MINIMAALSUS

  KVALITEET

  TURVALISUS

  INDIVIDUAALNE OSALUS

  PÕHIMÕTTED


  „HARILIKUD“

  ERAELULISED

  DELIKAATSED

  ISIKUANDMED


  POLIITILISED VAATED, USK, MAAILMAVAADE (v.a erakonna liikmeksolek)

  ETNILINE PÄRITOLU JA RASS

  TERVISESEISUND, PUUE

  PÄRILIKKUS

  SEKS

  AMETIÜHINGU LIIKMEKSOLEK

  KARISTUSMENETLUSE TEAVE – KUNI AVALIKU ISTUNGI VÕI OTSUSENI

  DELIKAATSED ISIKUANDMED


  ISIKU NÕUSOLEK

  SEADUS

  ELU, TERVISE VÕI VABADUSE KAITSE

  REGISTREERIMINE ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONIS

  DELIKAATSETE ANDMETE TÖÖTLEMINE


  PEREKONNAELU ÜKSIKASJAD

  SOTSIAALABI, SOTSIAALTEENUSED

  VAIMSED VÕI FÜÜSILISED KANNATUSED

  MAKSUMENETLUSED KOGUTUD TEAVE (v.a maksuvõlad)

  ERAELULISED ISIKUANDMED


  ISIKU NÕUSOLEK

  SEADUS

  VABADUSE, ELU, TERVISE KAITSE

  ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI TEAVITAMINE

  ERAELULISTE ANDMETE TÖÖTLEMINE


  ISIKU NÕUSOLEK

  SEADUS

  VABADUSE, ELU, TERVISE KAITSE

  LEPINGU TÄITMINE

  „HARILIKE“ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE


  SELGE JA TEADLIK TAHTEAVALDUS

  EELNEV INFORMEERIMINE:

  TÖÖTLEMISE EESMÄRK

  VASTUTAV TÖÖTLEJA

  KELLELE ANDMEID EDASTATAKSE

  ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED (töötlemise lõpetamine, parandamine, sulgemine, kustutamine)

  EELDATAKSE, ET NÕUSOLEKUT EI OLE ANTUD

  NÕUSOLEK


  - PIIRATUD TEOVÕIMEGA ISIKUD

  - SURNUD ISIKUD

  nõusolek on vajalik 30 aastat pärast surma

  (v.a nimi, sugu, sünni- ja surmaaeg ja surmafakt)

  NÕUSOLEKU VÕIB IGAL AJAL TAGASI VÕTTA

  NÕUSOLEK


  INFORMEERIMINE:

  - isikuandmed

  - eesmärk

  - koosseis ja allikad

  - kellele edastamine on lubatud

  - vastutav töötleja

  ÕIGUS NÕUDA ANDMETE PARANDAMIST, KASUTAMISE LÕPETAMIST, KUSTUTAMIST

  ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED


  AUTORIÕIGUSE RIKKUMINE

  ISIKLIKE ÕIGUSTE RIKKUMINE

  VARALISTE ÕIGUSTE RIKKUMINE

  SÜÜTEOD


  PAKKUMISED

  SIDEVAHENDI KAUDU SÕLMITUD LEPINGUD

  LEPINGUTE SÕLMIMINE ARVUTIVÕRGU KAUDU

  VASTUTUSE PIIRAMINE

  E-ÄRI


  PAKKUMINE TARBIJA FAKSILE, TELEFONI AUTOMAATVASTAJALE, ELEKTRONPOSTI AADRESSILE

  AINULT TARBIJA EELNEVAL NÕUSOLEKUL

  MUUD SIDEVAHENDEID VÕIB KASUTADA, KUI TARBIJA EI OLE SEDA SELGESÕNALISELT KEELANUD

  SIDEVAHENDI KASUTAMISE PIIRANGUD


  IGAT LIIKI EDASTUS, MIS ON KAVDANDATUD OTSESELT VÕI KAUDSELT EDENDAMA KAUPADE VÕI TEENUSTE PAKKUMIST VÕI TÕSTMA MAINET

  KOMMERTSTEADAANNE EI OLE:

  - VIIDE DOMEENINIMELE VÕI E-POSTI AADRESSILE

  - PAKKUJAST SÕLTUMATULT ESITATUD TEAVE

  KOMMERTSTEADAANNE


  SELGELT TUVASTATAV KOMMERTSTEAANDENA

  SELGELT TUVASTATAV ISIK, KELLE NIMEL TEADAANNE ESITATAKSE

  MÜÜGIEDENDUSED

  OSALEMISTINGIMUSED

  KOMMERTSTEADAANNE


  ADRESSAADI EELNEV NÕUSOLEK

  registreerimine, tõendamiskohustus

  KUIDAS EDASPIDI KEELDUDA

  TEGELIK VÕIMALUS KEELDUMISÕIGUST E-KANALIS REALISEERIDA

  KOMMERTSTEADAANNE


  SIDEVAHEND: telefon, raadio,televisioon, arvuti, faks, kataloog

  TARBIJA TEAVITAMINE

  pakkuja, põhitunnused,

  lepingu jõustumise aeg

  pakkumuse kehtivusaeg

  hind + muud kulud

  maksmise kord, üleandmise kord

  taganemisõigus

  TEABE KINNITAMINE

  püsiv andmekandja

  LEPINGUD SIDEVAHENDI ABIL


  14 päeva jooksul

  lepingu sõlmimisest (teenused)

  asja üleandmisest (asjad)

  +

  TEAVE PEAB OLEMA KINNITATUD PÜSIVAL ANDMEKANDJAL

  -

  3 kuud

  TAGASTAMINE hiljemalt 30 päeva möödumisel

  TAGANEMINE


  LEPINGU SÕLMIMISE TEHNILISED ETAPID

  KAS PAKKUJA SÄILITAB LEPINGUTEKSTI?

  SISESTUSVIGADE TUVASTAMINE JA PARANDAMINE

  KEELED

  PAKKUJA JÄRGITAVAD REEGLID

  ARVUTIVÕRGU ABIL SÕLMITUD LEPINGUD


  TELLIMUSE VIIVITAMATU KINNITAMINE

  LEPINGUTINGIMUSED: võimalus salvestada ja taasesitada

  ARVUTIVÕRGU ABIL SÕLMITUD LEPINGUD


  AINULT TEABE EDASTAMINE

  AINULT JUURDEPÄÄSUTEENUSE PAKKUMINE

  TEHNILINE SALVESTAMINE VAHEMÄLLU

  AINULT TEABE TALLETAMISE TEENUS

  VASTUTUSE PIIRANGUD


  JÄLGIMISKOHUSTUSE PUUDUMINE

  OTSIMISKOHUSTUSE PUUDUMINE

  SEKKUMINE

  TEADLIKKUS

  KOOSTÖÖKOHUSTUS

  VASTUTUSE PIIRAMINE


  AUTORI ISIKLIKE ÕIGUSTE RIKKUMINE

  AUTORI VARALISTE ÕIGUSTE RIKKUMINE

  PIRAATKOOPIA VALMISTAMINE

  PIRAATKOOPIA AVALIK ESITAMINE

  PIRAATKOOPIAGA KAUPLEMINE

  IT-SÜÜTEOD


  KIRJAVAHETUSE JA SIDEVAHENDI ABIL EDASTATUD SÕNUMI SALADUSE RIKKUMINE

  ARVUTIKAHJURLUS

  arvutis olevate andmete või programmi ebaseaduslik vahetamine, kustutamine, rikkumine või sulustamine

  arvutisse andmete või programmi ebaseaduslik sisestamine

  IT-SÜÜTEOD


  ARVUTIVÕRGU ÜHENDUSE KAHJUSTAMINE

  arvutivõrgu või arvutisüsteemi ühenduse rikkumine või tõkestamine

  ARVUTIVIIRUSE LEVITAMINE

  IT-SÜÜTEOD


  ARVUTIKELMUS

  varalise kasu saamine arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, kui sellega on mõjutatud andmete töötlemise tulemust

  IT-SÜÜTEOD


  ARVUTI, ARVUTISÜSTEEMI, ARVUTIVÕRGU EBASEADUSLIK KASUTAMINE KOODI, SALASÕNA VÕI MUU KAITSE VAHENDI KÕRVALDAMISE TEEL

  KAITSEKOODIDE ÜLEANDMINE

  kui see on toime pandud omakasu eesmärgil ja on tekitatud oluline kahju

  IT-SÜÜTEOD


  Andmebaasi loomisega seotud õiguslikud probleemid

  Õpilase poolt õppeprotsessis loodud teosed ja autoriõigus

  Arvutiprogrammi õiguspärane kasutamine ilma lepingut sõlmimata ja tasu maksmata

  Autori isiklike õiguste teostamine

  IT-lahenduste korral


  ad
 • Login