MOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS

DownloadMOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS

Advertisement
Download Presentation
Comments
forest
From:
|  
(364) |   (0) |   (0)
Views: 1239 | Added: 07-03-2012
Rate Presentation: 0 1
Description:
Planavimas
Tags
MOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. MOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS Jurate ?idlauskiene, Vilniaus r. Marijampolio vidurines mokyklos pradinio ugdymo mokytoja eksperte 2011-09-30

2. Planavimas ? tai darbo perspektyvos numatymas, tai i? esmes ruo?imasis darbui: metu, savaites, pamokos. Todel planavimas ? svarbi mokytojo darbo dalis.

3. Planuoti darba butina nes turime numatyti, kaip organizuosime mokiniu mokymasi per metus ir kaip pasieksime, kad jie i?moktu to, kas numatyta artimiausioje pamokoje Vadinasi, mokytojui svarbu ?inoti, kiek mokiniui reikia duoti (pasiekimu lygmenys + BUP = planavimas) Itikinti mokini, kad tai, kas duodama, verta imti , nes bus reikalinga, naudinga (motyvacija)

4. Mokytojui svarbu duoti tiek, kiek mokinys gali paimti (ugdymo turinys)

5. Planuojant reiketu daugiau mastyti apie mokiniu mokymasi, i?mokima, t. y. kaip juos itraukti i samoninga mokymasi, o ne tik apie dalyko i?destyma Ai?kiu ugdymo (mokymo ir mokymosi) planu stoka prisideda prie mokiniu mokymosi motyvacijos silpnejimo ar per dideliu mokymosi kruviu Ilgalaikis planas Trumpalaikis planas Pamokos planas Klases aukletojo veiklos planas UGDYMO PLANAVIMAS

6. UGDYMO PLANAVIMAS Planu tiek, kiek reikia sekmingam procesui vykdyti. Vienas planas kito nedubliuoja, o plecia ar konkretina, tikslina. Visi planai tarpusavy susije. Planus privalu koreguoti atsi?velgiant i konkrecios klases mokiniu poreikius, galimybes ir pasirengima mokytis, pritaikyti prie besikeicianciu ugdymo tikslu. Todel rengiant plana svarbu palikti daug vietos pastaboms Nepamir?kime, kad procesas svarbesnis nei planas

7. PRADINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 17. Mokykla, nustatydama ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius, numato, kad ugdymo procesas turi buti planuojamas lanksciai, kad prireikus planus butu galima nesunkiai koreguoti ir pritaikyti, atsi?velgiant i mokiniu daroma pa?anga, atsiverusias naujas galimybes ir i?kilusius sunkumus: 17.1. ilgalaikiai (da?niausiai metu) planai rengiami pagal mokyklos nustatyta tvarka. Juose ypac pabre?iama laikotarpio pabaigoje numatoma mokiniu mokymosi pa?anga, atsi?velgiant i Bendruju programu reikalavimus, esamus mokiniu pasiekimus, mokymosi galimybes ir poreikius. Plane taip pat trumpai aptariami svarbiausi etapai, budai ir priemones i?sikeltam tikslui pasiekti;

8. 2011?2013 METU PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDRASIS UGDYMO PLANAS 10. Mokyklos ugdymo plane susitarimo budu numatoma: 10.6. ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir kiti mokyklai svarbus su ugdymo turinio planavimu susije aspektai (pvz., ilgalaikio plano struktura ir pan.);

9. ILGALAIKIS PLANAS numatomi didieji (ilgalaikiai, prioritetiniai, metu) ugdymo tikslai, kylantys i? klases situacijos analizes, stambus darbo etapai, ju nuoseklumas, apytikriai paskirstomas laikas pasi?ymima, kuriomis priemonemis reikia pasirupinti i? anksto ir pan. numatomas diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas, ypac svarbu numatyti kontrolinius ir kitus stambesnius vertinimo darbus, kuriems svarbu i? anksto parengti u?duotis apra?omas specialiuju poreikiu vaiku ugdymas numatant jiems pritaikytas u?duotis ir vertinima ra?omas metams

10. Dalykas: Pasaulio pa?inimas Klase: 1 Pamoku skaicius: 2 pamokos per savaite, i? viso 64 pamokos Parenge ??????.. Priemones: Bendrosios programos, V.Jonyniene ?A? ir pasaulis?, vadovelis 1 klasei, integruojamosios programos: Civilines saugos, Saugaus eismo, Prie?gaisrines saugos, Rengimo ?eimai ir lyti?kumo ugdymo, Alkoholio, tabako ir kitu psichika veikianciu med?iagu vartojimo prevencijos, Gyvenimo igud?iu ugdymo. MKP ir SMP, ..... ILGALAIKIS PLANAS (1)

11. ILGALAIKIS PLANAS (1) U?daviniai. Mokiniai gebes:?????????.. Vertinimas. Mokiniu pasiekimai ir pa?anga vertinami vadovaujantis LR ?vietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujanciu mokiniu mokymosi pasiekimu vertinimo ir vertinimo rezultatu panaudojimo tvarka, atsi?velgiant i Pradinio ugdymo programoje nubre?tas gaires, bendra mokyklos mokiniu pa?angos ir pasiekimu vertinimo tvarka. Vertinimas skirtas padeti mokiniui sekmingai mokytis, tobuleti, bresti, taikomas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.

12. ILGALAIKIS PLANAS (1)

13. ILGALAIKIS PLANAS (2) I. Situacijos analize Bendroji informacija: Mokiniu skaicius ? ..... Mergaiciu ? ....., berniuku ? .....Am?ius ? ....... metai. ?inios apie ?eimas: Gyvena su abiem tevais.............. mokiniai. Neformalusis ugdymas: Lanko burelius ..... mokiniu ? muzikos mokykla; .... mokiniai ? sporto mokykla. ?inios apie sveikata: Fizinio ugdymo grupe: pagrindine ? ......... mokiniu, spec. grupe ? ...... mokiniai. Sveiki ? ..... mokiniu. Rizikos veiksniai: regos defektai ? .... mokiniai, letinis tonzilitas ? ..... mokiniai, bronchine astma ?.... mokinys.

14. ILGALAIKIS PLANAS (2) Tikyba lanko ..... mokiniu, etika ? ......... mokiniai. Logopedo pagalba teikiama .......... mokiniams. Pedagogine klases charakteristika................. II. Bendrieji ugdymo u?daviniai Baigdami 2-aja klase, mokiniai:................... III. Darbo sekmes kriterijai IV. Mokymo ir mokymosi pasiekimai

15. ILGALAIKIS PLANAS (2)

16. MOKYTOJU IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTU (I?SKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATAI 20. Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas vertintojams ir atestacijos komisijai pateikia: 20.2. teminius planus;

17. PRADINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 17.2. trumpalaikiame (etapo) plane numatoma i konkrecius mokiniu pasiekimus orientuotu artimiausiu pamoku seka. Jame gali buti aptartos ir kitos su trumpalaikio plano tikslu igyvendinimu susijusios veiklos (projektines u?duotys, i?vykos, susitikimai ir pan.); 17.3. planuodami ugdymo procesa mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje. Su planais rekomenduojama supa?indinti tevus (globejus, rupintojus); 17.4. prireikus planai gali buti per?iurimi ir keiciami atsi?velgiant i mokiniu mokymosi rezultatus, tempa, kitus poreikius.

18. TRUMPALAIKIS PLANAS detalizuojami artimiausio etapo darbai ? ko sieks, ko mokysis konkrecios klases mokiniai, kad pasiektu reikiamus rezultatus, kaip pamatysime, ar tie rezultatai pasiekti, ir ka darysime toliau priklausomai nuo to, kas mokiniu jau yra pasiekta numatoma, kokios ?inios ir supratimas /gebejimai /nuostatos ir kaip nuosekliai bus ugdomi artimiausiose pamokose, ko ir kaip mokysis mokiniai, t. y. numatomi mokymosi u?daviniai, vertinimo kriterijai ir budai, taip pat mokymosi refleksija vertinimas konkretizuojamas (numatomas ir diagnostinis, ir mokytis padedantis (formuojamasis) vertinimas pradinio ugdymo trumpalaikis planas yra dienyne, atskirai jo perra?ineti nereikia

19. TRUMPALAIKIS PLANAS

20. Duoti taip, kad jis galetu, noretu paimti (ugdymo metodai)

21. PAMOKOS PLANAS Pamokoje ypac svarbu su mokiniais ai?kiai susitarti, ko ir kaip siekiame, koks turetu buti mokymosi rezultatas ir kaip mokiniai bus vertinami. Atliekant u?duotis butina pasitikrinti, ar sutartu keliu einame, kaip sekasi, ir pabaigoje apibendrinti, kas i?mokta ir kur dar yra trukumu. Sekmingos pamokos kriterijus - visi (beveik visi) mokiniai ivykde pamokos u?davini. Ypac svarbu pamokos mokymosi u?daviniuose ai?kiai apibre?ti laukiamus mokiniu mokymosi rezultatus ir vertinimo kriterijus. U?duociu gali buti tiek, kad butu pasiekti laukiami mokymosi rezultatai. Orientuokites i tai, kad visi mokiniai suspetu suprasti, pajausti, i?gyventi, atrasti, sukurti. Geriau suplanuoti ma?iau, bet kad mokiniu mokymasis butu gilesnis, kad igyti supratimas ir gebejimai butu nepamir?ti kuo ilgiau ir pritaikomi naujose situacijose.

22. Formuluodami pamokos u?davini numatome, koki mokiniu veiklos rezultata vertinsime bei vertinimo kriterijus. Apie tai informuojame mokinius. Pasibaigus pamokai vertiname, kiek mokiniu padare pa?anga ir darome sprendimus del tolesnio mokymo. Svarbu ne ?ko a? ?adu mokyti ir ka darys mokiniai?, bet ?kaip a? to mokysiu ir ko i?moks mokiniai?. I?mokti siekti to, kas numatyta pasiekimu lygmenyse, o ne dirbti pagal vadoveli. Informuoti mokini apie jo pasiekimus ir suteikti parama gebejimams tobulinti. PAMOKOS PLANAS

23. PAMOKOS PLANAS Jeigu trumpalaikiame plane pamokos suplanuotos pakankamai detaliai, atskiru pamokos planu ra?yti nebutina. Tai priklauso nuo mokytojo patirties. Galima tikslinti, koreguoti artimiausia trumpalaikio plano pamoka. Pradedanciajam mokytojui rekomenduojama pamokos plana u?sira?yti.

24. Leisti jam ?inoti, kiek jis paeme (saves vertinimas) ir kaip galetu paimti daugiau (tolimesniu mokymosi ?ingsniu planavimas)

25. KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PLANAS Klases aukletojo pareigos : Supa?indinti mokinius bei tevus su mokyklos tikslais ir u?daviniais, veiklos kryptimis ir mokinio elgesio, vidaus tvarkos taisyklemis; Tvarkyti klases dokumentacija, mokiniu asmens bylas; Popamokine veikla su klase fiksuoti klases dienyne; Specialiuju poreikiu mokinius integruoti i klases bendruomene; Ugdyti aukletiniu dorovines bei pilietines nuostatas;

26. Jame turi atsispindeti: Individualus darbas (individualus pokalbiai, problemu identifikavimas, konsultacijos, pagalba); Bendravimas ir bendradarbiavimas su tevais (individualus pokalbiai, lankymasis namuose ir kt.) Bendradarbiavimas su dalyku mokytojais (informacijos rinkimas ir bendros veiklos koordinavimas, susitikimai, konsultacijos) Bendradarbiavimas su kitais mokyklos darbuotojais (administracija, bibliotekininke, soc.pedagoge, techniniu personalu, valgykla, bendruomenes slaugytoja ir kt.) KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PLANAS

27. REKOMENDUOJAMOSIOS KLASES AUKLETOJO INICIJUOJAMOS VEIKLOS FORMOS Klases valandele Ra?ant ir planuojant klases valandeliu temas rekomenduojama klases valandeliu programa parengti prie? prasidedant mokslo metams), reikia atsi?velgti i ?ios veiklos tikslus bei u?davinius ? remiantis tuo parinkti aktualias temas. Pastarosios pasirenkamos nuo am?iaus, ?ingeidumo ir turimu ?iniu. Etiniai pokalbiai Mokyti pa?inti save ir kitus, mastyti apie poelgius, elgesi, i?gyvenimus, ai?kintis prie?astis, suteikti elementariu psichologijos ?iniu. Aptarimai kino filmu, spektakliu, knygu, periodiniu straipsniu, televizijos laidu, parodu ir t.t. Specialistu paskaitu disputu ir pokalbiu rengimas. KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PLANAS

28. Konkursu organizavimas ?i veikla padeda ugdyti aukletiniu organizacinius gebejimus, iniciatyva, savaranki?kuma, kurybinguma, pletoja mokiniu akirati, skatina lenktyniaujant siekti geru rezultatu. Klases vadovas turi susitarti su mokiniais, apgalvoti konkurso nuostatus. ?venciu, mugiu organizavimas Vakaru, vakaroniu, rytmeciu ir popieciu organizavimas Tikslas ? mokyti kulturingai leisti laisvalaiki, ugdyti kurybinguma, savaranki?kuma, demesio kultura. Ru?ys: poilsio; laisvalaikio ? siurprizu, i?radingumo, fantazijos ir t.t. renginiai; humoro; teminiai. Viktorinu organizavimas Viktorinu ru?ys: paprastoji ? siekiama kuo daugiau mokiniu sudominti kuria nors mokslo ?aka; apibendrinamoji ? norima pakartoti, susisteminti ?inias derinant su mokiniu kuryba; baigiamoji ? planuojama i?siai?kinti, kiek gilios bei placios ivairioje veikloje igytos ?inios. KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PLANAS

29. Sienlaikra?ciu, biuleteniu, lankstinuku kurimas Sportiniu ir kulturiniu renginiu organizavimas Susitikimu, visuomenines veiklos organizavimas Bendru su tevais renginiu, susirinkimu organizavimas pedagoginiai ? ?vieciamieji (pedagoginiu ?iniu vaiko klausimais pateikimas); informaciniai (informuojami tevai apie vaiku mokymasi, elgesi ir pan.); auklejamieji (siekiama skleisti geraja tevu patirti, sekti gra?iais kitu ?eimu pavyzd?iais). Reikia atminti, jog netinka rengti tevu ir mokiniu bendrus susirinkimus drausmes, pa?angumo klausimais, nes tokie susirinkimai paprastai padaro daugiau ?alos, nei naudos. Sociologiniu apklausu organizavimas KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PLANAS

30. Aktyvaus poilsio formos (turistiniai ?ygiai; i?vykos; ekskursijos): Pagrindiniai reikalavimai ekskursijoms yra: objektas turi atitikti numatytus auklejimo tikslus, turinys ir trukme turi buti prieinami mokiniams, kad mokiniai nepamir?tu faktines med?iagos. Muges Projektine veikla (tyrimas; laboratorinis eksperimentas; prane?imai bei plakatai; hobis; modeliavimas). KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PLANAS

31. KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PROGRAMA .............................. m.m. Klases aukletoja(as) .................................................................................... (vardas, pavarde) Valandu skaicius: Per pirmaji trimestra .......................... Pagal situacija ?iam darbui numatytos ............................. rezervines valandos. (Rezervui numatyti ne daugiau 15 %) TRUMPA KLASES CHARAKTERISTIKA: Klaseje mokosi______________mokiniai. I? ju ____mergaiciu, ________berniuku. Globojamu, na?laiciu, specialiuju poreikiu turinciu mokiniu skaicius ___________. Socialiai remtinu vaiku skaicius_______________. Rizikos grupes vaiku skaicius_________________. Klases seniunas_________________________________________________________. Tevu komiteto pirmininkas(e)_____________________________________________. SITUACIJOS ANALIZE (ugdymo problemos, pasiekmai, mokymosi motyvacija, tarpusavio santykiai ir t.t.) KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI IR U?DAVINIAI: Pastaba: 1 ar 2 tikslai ir ne daugiau 3 u?daviniu. Turetu atsispindeti tai, kas aktualu Jusu klasei. I KLASES AUKLETOJO VEIKLA INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS........................................... KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PLANAS

32. KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PLANAS

33. KLASES AUKLETOJO VEIKLOS PLANAS

34. Mokytojas gali padaryti neigalu vaika galinciu ir galinti neigaliu...


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro