Mokytojo veiklos planavimas
Download
1 / 34

MOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 2463 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Planavimas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mokytojo veiklos planavimas l.jpg

MOKYTOJO VEIKLOS PLANAVIMAS

Jrat idlauskien,

Vilniaus r. Marijampolio vidurins mokyklos pradinio ugdymo mokytoja ekspert

2011-09-30


Slide2 l.jpg

 • Planavimas tai darbo perspektyvos numatymas, tai i esms ruoimasis darbui: met, savaits, pamokos.

 • Todl planavimas svarbi mokytojo darbo dalis.


Planuoti darb b tina l.jpg

Planuoti darb btina

nes turime numatyti, kaip organizuosime mokini mokymsi per metus ir kaip pasieksime, kad jie imokt to, kas numatyta artimiausioje pamokoje

 • Vadinasi, mokytojui svarbu inoti, kiek mokiniui reikia duoti (pasiekim lygmenys + BUP =planavimas)

 • tikinti mokin, kad tai, kas duodama, verta imti , nes bus reikalinga, naudinga (motyvacija)


Mokytojui svarbu duoti tiek kiek mokinys gali paimti ugdymo turinys l.jpg

Mokytojui svarbu duoti tiek, kiek mokinys gali paimti (ugdymo turinys)


Ugdymo planavimas l.jpg

UGDYMO PLANAVIMAS

Planuojant reikt daugiau mstyti apie mokini mokymsi, imokim, t. y. kaip juos traukti smoning

mokymsi, o ne tik apie dalyko idstym

Aiki ugdymo (mokymo ir mokymosi) plan stoka prisideda prie mokini mokymosi motyvacijos silpnjimo ar per dideli mokymosi krvi

Ilgalaikis planas

Trumpalaikis planas

Pamokos planas

Klass aukltojo veiklos planas


Ugdymo planavimas6 l.jpg

UGDYMO PLANAVIMAS

 • Plan tiek, kiek reikia skmingam

  procesui vykdyti.

 • Vienas planas kito nedubliuoja, o pleia ar konkretina, tikslina.

 • Visi planai tarpusavy susij.

 • Planus privalu koreguoti atsivelgiant konkreios klass mokini

  poreikius, galimybes ir pasirengim mokytis, pritaikyti prie besikeiiani ugdymo tiksl. Todl rengiant plan

  svarbu palikti daug vietos pastaboms

  Nepamirkime, kad procesas svarbesnis nei planas


Pradinio ugdymo bendroji programa l.jpg

PRADINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

 • 17. Mokykla, nustatydama ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius, numato, kad ugdymo procesas turi bti planuojamas lanksiai, kad prireikus planus bt galima nesunkiai koreguoti ir pritaikyti, atsivelgiant mokini darom paang, atsivrusias naujas galimybes ir ikilusius sunkumus:

 • 17.1. ilgalaikiai (daniausiai met) planai rengiami pagal mokyklos nustatyt tvark. Juose ypa pabriama laikotarpio pabaigoje numatoma mokini mokymosi paanga, atsivelgiant Bendrj program reikalavimus, esamus mokini pasiekimus, mokymosi galimybes ir poreikius. Plane taip pat trumpai aptariami svarbiausi etapai, bdai ir priemons isikeltam tikslui pasiekti;


2011 2013 met pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas l.jpg

20112013 MET PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDRASIS UGDYMO PLANAS

 • 10. Mokyklos ugdymo plane susitarimo bdu numatoma:

 • 10.6. ugdymo turinio planavimo laikotarpiai ir kiti mokyklai svarbs su ugdymo turinio planavimu susij aspektai (pvz., ilgalaikio plano struktra ir pan.);


Ilgalaikis planas l.jpg

ILGALAIKIS PLANAS

 • numatomi didieji (ilgalaikiai, prioritetiniai, met) ugdymo tikslai, kylantys i klass situacijos analizs, stambs darbo etapai, j nuoseklumas, apytikriai paskirstomas laikas

 • pasiymima, kuriomis priemonmis reikia pasirpinti i anksto ir pan.

 • numatomas diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas, ypa svarbu numatyti kontrolinius ir kitus stambesnius vertinimo darbus, kuriems svarbu i anksto parengti uduotis

 • apraomas specialij poreiki vaik ugdymas numatant jiems pritaikytas uduotis ir vertinim

 • raomas metams


Ilgalaikis planas 1 l.jpg

ILGALAIKIS PLANAS (1)

 • Dalykas:Pasaulio painimas

 • Klas:1

 • Pamok skaiius: 2 pamokos per savait, i viso 64 pamokos

 • Pareng ..

 • Priemons: Bendrosios programos, V.Jonynien A ir pasaulis, vadovlis 1 klasei, integruojamosios programos:Civilins saugos, Saugaus eismo, Priegaisrins saugos, Rengimo eimai ir lytikumo ugdymo, Alkoholio, tabako ir kit psichik veikiani mediag vartojimo prevencijos, Gyvenimo gdi ugdymo. MKP ir SMP, .....


Ilgalaikis planas 111 l.jpg

ILGALAIKIS PLANAS (1)

 • Udaviniai. Mokiniai gebs:..

 • Vertinimas. Mokini pasiekimai ir paanga vertinami vadovaujantis LR vietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujani mokini mokymosi pasiekim vertinimo ir vertinimo rezultat panaudojimo tvarka, atsivelgiant Pradinio ugdymo programoje nubrtas gaires,bendra mokyklos mokini paangos ir pasiekim vertinimo tvarka. Vertinimas skirtas padti mokiniui skmingai mokytis, tobulti, brsti, taikomas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.


Ilgalaikis planas 112 l.jpg

ILGALAIKIS PLANAS (1)


Ilgalaikis planas 2 l.jpg

ILGALAIKIS PLANAS (2)

 • I. Situacijos analiz

 • Bendroji informacija: Mokini skaiius ..... Mergaii ....., berniuk .....Amius ....... metai.

 • inios apie eimas: Gyvena su abiem tvais.............. mokiniai.

 • Neformalusis ugdymas: Lanko brelius ..... mokini muzikos mokykl; .... mokiniai sporto mokykl.

 • inios apie sveikat: Fizinio ugdymo grup: pagrindin ......... mokini, spec. grup ...... mokiniai. Sveiki ..... mokini. Rizikos veiksniai: regos defektai .... mokiniai, ltinis tonzilitas ..... mokiniai, bronchin astma .... mokinys.


Ilgalaikis planas 214 l.jpg

ILGALAIKIS PLANAS (2)

 • Tikyb lanko ..... mokini, etik ......... mokiniai.

 • Logopedo pagalba teikiama.......... mokiniams.

 • Pedagogin klass charakteristika.................

 • II. Bendrieji ugdymo udaviniai

 • Baigdami 2-j klas, mokiniai:...................

 • III. Darbo skms kriterijai

 • IV. Mokymo ir mokymosi pasiekimai


Ilgalaikis planas 215 l.jpg

ILGALAIKIS PLANAS (2)


Mokytoj ir pagalbos mokiniui specialist i skyrus psichologus atestacijos nuostatai l.jpg

MOKYTOJ IR PAGALBOS MOKINIUISPECIALIST (ISKYRUS PSICHOLOGUS)ATESTACIJOS NUOSTATAI

 • 20. Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas vertintojams ir atestacijos komisijai pateikia:

 • 20.2. teminius planus;


Pradinio ugdymo bendroji programa17 l.jpg

PRADINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

 • 17.2. trumpalaikiame (etapo) plane numatoma konkreius mokini pasiekimus orientuot artimiausi pamok seka. Jame gali bti aptartos ir kitos su trumpalaikio plano tiksl gyvendinimu susijusios veiklos (projektins uduotys, ivykos, susitikimai ir pan.);

 • 17.3. planuodami ugdymo proces mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje. Su planais rekomenduojama supaindinti tvus (globjus, rpintojus);

 • 17.4. prireikus planai gali bti peririmi ir keiiami atsivelgiant mokini mokymosi rezultatus, temp, kitus poreikius.


Trumpalaikis planas l.jpg

TRUMPALAIKIS PLANAS

 • detalizuojami artimiausio etapo darbai ko sieks, ko mokysis konkreios klass mokiniai, kad pasiekt reikiamus rezultatus, kaip pamatysime, ar tie rezultatai pasiekti, ir k darysime toliau priklausomai nuo to, kas mokini jau yra pasiekta

 • numatoma, kokios inios ir supratimas /gebjimai /nuostatos ir kaip nuosekliai bus ugdomi artimiausiose pamokose, ko ir kaip mokysis mokiniai, t. y. numatomi mokymosi udaviniai, vertinimo kriterijai ir bdai, taip pat mokymosi refleksija

 • vertinimas konkretizuojamas (numatomas ir diagnostinis, ir mokytis padedantis (formuojamasis) vertinimas

 • pradinio ugdymo trumpalaikis planas yra dienyne, atskirai jo perrainti nereikia


Trumpalaikis planas19 l.jpg

TRUMPALAIKIS PLANAS

VADOVAVIMAS KLASEI


Duoti taip kad jis gal t nor t paimti ugdymo metodai l.jpg

Duoti taip, kad jis galt, nort paimti (ugdymo metodai)


Pamokos planas l.jpg

PAMOKOS PLANAS

 • Pamokoje ypa svarbu su mokiniais aikiai susitarti, ko ir kaip siekiame, koks turt bti mokymosi rezultatas ir kaip mokiniai bus vertinami.

 • Atliekant uduotis btina pasitikrinti, ar sutartu keliu einame, kaip sekasi, ir pabaigoje apibendrinti, kas imokta ir kur dar yra trkum.

 • Skmingos pamokos kriterijus - visi (beveik visi) mokiniai vykd pamokos udavin.

 • Ypa svarbu pamokos mokymosi udaviniuose aikiai apibrti laukiamus mokini mokymosi rezultatus ir vertinimo kriterijus.

 • Uduoi gali bti tiek, kad bt pasiekti laukiami mokymosi rezultatai.

 • Orientuokits tai, kad visi mokiniai suspt suprasti, pajausti, igyventi, atrasti, sukurti. Geriau suplanuoti maiau, bet kad mokini mokymasis bt gilesnis, kad gyti supratimas ir gebjimai bt nepamirti kuo ilgiau ir pritaikomi naujose situacijose.


Pamokos planas22 l.jpg

PAMOKOS PLANAS

 • Formuluodami pamokos udavin numatome, kok mokini veiklos rezultat vertinsime bei vertinimo kriterijus. Apie tai informuojame mokinius.

 • Pasibaigus pamokai vertiname, kiek mokini padar paang ir darome sprendimus dl tolesnio mokymo.

 • Svarbu ne ko a adu mokyti ir k darys mokiniai, bet kaip a to mokysiu ir ko imoks mokiniai.

 • Imokti siekti to, kas numatyta pasiekim lygmenyse, o ne dirbti pagal vadovl.

 • Informuoti mokin apie jo pasiekimus ir suteikti param gebjimams tobulinti.


Pamokos planas23 l.jpg

PAMOKOS PLANAS

 • Jeigu trumpalaikiame plane pamokos suplanuotos pakankamai detaliai, atskir pamokos plan rayti nebtina. Tai priklauso nuo mokytojo patirties.

 • Galima tikslinti, koreguoti artimiausi trumpalaikio plano pamok.

 • Pradedaniajam mokytojui rekomenduojama pamokos

  plan usirayti.


Slide24 l.jpg

Leisti jam inoti, kiek jis pam (savs vertinimas) ir kaip galt paimti daugiau (tolimesni mokymosi ingsni planavimas)


Klas s aukl tojo veiklos planas l.jpg

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PLANAS

 • Klass aukltojo pareigos :

 • Supaindinti mokinius bei tvus su mokyklos tikslais ir udaviniais, veiklos kryptimis ir mokinio elgesio, vidaus tvarkos taisyklmis;

 • Tvarkyti klass dokumentacij, mokini asmens bylas;

 • Popamokin veikl su klase fiksuoti klass dienyne;

 • Specialij poreiki mokinius integruoti klass bendruomen;

 • Ugdyti aukltini dorovines bei pilietines nuostatas;


Klas s aukl tojo veiklos planas26 l.jpg

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PLANAS

Jame turi atsispindti:

 • Individualus darbas (individuals pokalbiai, problem identifikavimas, konsultacijos, pagalba);

 • Bendravimas ir bendradarbiavimas su tvais (individuals pokalbiai, lankymasis namuose ir kt.)

 • Bendradarbiavimas su dalyk mokytojais (informacijos rinkimas ir bendros veiklos koordinavimas, susitikimai, konsultacijos)

 • Bendradarbiavimas su kitais mokyklos darbuotojais (administracija, bibliotekininke, soc.pedagoge, techniniu personalu, valgykla, bendruomens slaugytoja ir kt.)


Klas s aukl tojo veiklos planas27 l.jpg

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PLANAS

REKOMENDUOJAMOSIOS KLASS AUKLTOJO INICIJUOJAMOS VEIKLOS FORMOS

Klass valandl

Raant ir planuojant klass valandli temas rekomenduojama klass valandli

program parengti prie prasidedant mokslo metams), reikia atsivelgti ios veiklos

tikslus bei udavinius remiantis tuo parinkti aktualias temas. Pastarosios

pasirenkamos nuo amiaus, ingeidumo ir turim ini.

Etiniai pokalbiai

Mokyti painti save ir kitus, mstyti apie poelgius, elges, igyvenimus, aikintis

prieastis, suteikti elementari psichologijos ini.

Aptarimai

kino film, spektakli, knyg, periodini straipsni, televizijos laid, parod ir t.t.

Specialist paskaitdisput ir pokalbi rengimas.


Klas s aukl tojo veiklos planas28 l.jpg

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PLANAS

Konkurs organizavimas

i veikla padeda ugdyti aukltini organizacinius gebjimus, iniciatyv, savarankikum,

krybingum, pltoja mokini akirat, skatina lenktyniaujant siekti ger rezultat. Klass

vadovas turi susitarti su mokiniais, apgalvoti konkurso nuostatus.

veni, mugi organizavimas

Vakar, vakaroni, rytmei ir popiei organizavimas

Tikslas mokyti kultringai leisti laisvalaik, ugdyti krybingum,

savarankikum, dmesio kultr. Rys: poilsio; laisvalaikio siurpriz,

iradingumo, fantazijos ir t.t. renginiai; humoro; teminiai.

Viktorin organizavimas

Viktorin rys: paprastoji siekiama kuo daugiau mokini sudominti

kuria nors mokslo aka; apibendrinamoji norima pakartoti,

susisteminti inias derinant su mokini kryba; baigiamoji

planuojama isiaikinti, kiek gilios bei plaios vairioje veikloje gytos

inios.


Klas s aukl tojo veiklos planas29 l.jpg

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PLANAS

Sienlaikrai, biuleteni, lankstinuk krimas

Sportini ir kultrini rengini organizavimas

Susitikim, visuomenins veiklos organizavimas

Bendr su tvais rengini, susirinkim organizavimas

pedagoginiai vieiamieji (pedagogini ini vaiko klausimais

pateikimas); informaciniai (informuojami tvai apie vaik mokymsi,

elges ir pan.); aukljamieji (siekiama skleisti gerj tv patirt, sekti

graiais kit eim pavyzdiais).

 • Reikia atminti, jog netinka rengti tv ir mokini bendrus susirinkimus drausms, paangumo klausimais, nes tokie susirinkimai paprastai padaro daugiau alos, nei naudos.

  Sociologini apklaus organizavimas


Klas s aukl tojo veiklos planas30 l.jpg

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PLANAS

Aktyvaus poilsio formos(turistiniai ygiai; ivykos;ekskursijos):

 • Pagrindiniai reikalavimai ekskursijoms yra: objektas turi atitikti numatytus

  aukljimo tikslus, turinys ir trukm turi bti prieinami mokiniams, kad mokiniai

  nepamirt faktins mediagos.

  Mugs

  Projektin veikla(tyrimas; laboratorinis eksperimentas; praneimai bei plakatai;

  hobis; modeliavimas).


Klas s aukl tojo veiklos planas31 l.jpg

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PLANAS

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PROGRAMA

.............................. m.m.

Klass aukltoja(as) ....................................................................................

(vardas, pavard)

Valand skaiius:

Per pirmj trimestr ..........................

Pagal situacij iam darbui numatytos ............................. rezervins valandos.(Rezervui numatyti ne daugiau 15 %)

TRUMPA KLASS CHARAKTERISTIKA:

Klasje mokosi______________mokiniai. I j ____mergaii, ________berniuk.

Globojam, nalaii, specialij poreiki turini mokini skaiius ___________.

Socialiai remtin vaik skaiius_______________.

Rizikos grups vaik skaiius_________________.

Klass seninas_________________________________________________________.

Tv komiteto pirmininkas()_____________________________________________.

SITUACIJOS ANALIZ(ugdymo problemos, pasiekmai, mokymosi motyvacija, tarpusavio

santykiai ir t.t.)

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UDAVINIAI:

Pastaba: 1 ar 2 tikslai ir ne daugiau 3 udavini. Turt atsispindti tai, kas aktualu

Js klasei.

KLASS AUKLTOJO VEIKL INTEGRUOJAMOS PROGRAMOS...........................................


Klas s aukl tojo veiklos planas32 l.jpg

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PLANAS


Klas s aukl tojo veiklos planas33 l.jpg

KLASS AUKLTOJO VEIKLOS PLANAS


Mokytojas gali padaryti ne gal vaik galin iu ir galint ne galiu l.jpg

Mokytojas gali padaryti negal vaik galiniu ir galint negaliu...


ad
 • Login