MOKYTOJO PADĖJĖJO VAIDMUO MOKYKLOJE - PowerPoint PPT Presentation

Mokytojo pad j jo vaidmuo mokykloje
Download
1 / 44

 • 168 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MOKYTOJO PADĖJĖJO VAIDMUO MOKYKLOJE. Parengė KRPPT logopedė metodinink ė Loreta Baumilienė. Specialiųjų poreikių mokinių integracija.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MOKYTOJO PADĖJĖJO VAIDMUO MOKYKLOJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mokytojo pad j jo vaidmuo mokykloje

MOKYTOJO PADJJO VAIDMUO MOKYKLOJE

Pareng KRPPT logoped metodinink Loreta Baumilien


Speciali j poreiki mokini integracija

Specialij poreiki mokini integracija

Nepriklausomybs laikotarpiu prasidjusi negalij integracija sibgja. Atliekami moksliniai tyrimai, analizuojantys, kaip keiiasi visuomens poiris negalius mones (J. Rukus).

vietimo ir mokslo ministerijos duomenimis specialij poreiki mokiniai sudaro 10 procent vis Lietuvos mokini.

Kasmet daugja specialij poreiki mokini, pasirenkani ugdymsi drauge su bendraamiais bendrojo lavinimo klasse. 1999/2000 mokslo metais bendrojo lavinimo mokyklose drauge su bendraamiais buvo ugdomi 8,2 procentai i mokini, 2003/2004 mokslo metais 8,9 procentai mokini.

Pareng Loreta Baumilien


Mokini skai ius kai iadori rajono bendrojo lavinimo mokyklose

Mokini skaiius Kaiiadori rajono bendrojo lavinimo mokyklose

Per 4 metus Kaiiadori rajono bendrojo lavinimo mokyklose mokini skaiius sumajo 765 mokiniais. 2005m. rugsjo 1d. 5322, 2006m. rugsjo 1d. 5396, 2007m. rugsjo 1d. 4948, 2008m. rugsjo 1d. 4893, 2009 m. spalio 1d. 4557 (be priemokyklinuk).

Pareng Loreta Baumilien


Speciali j poreiki vaik skai ius kai iadori rajono mokyklose

Specialij poreiki vaik skaiius Kaiiadori rajono mokyklose

Kaiiadori rajono bendrojo lavinimo mokyklose specialij ugdymo(si) poreiki mokini skaiius didjo.

Pareng Loreta Baumilien


Speciali j poreiki vaik dalis 2009 2010m m kai iadori rajono mokyklose

Specialij poreiki vaik dalis 2009-2010m.m. Kaiiadori rajono mokyklose

Didiausi specialij poreiki vaik dal Lietuvoje sudaro vaikai, turintys kalbos ir kit komunikacijos sutrikim. Kaiiadori rajono mokykl specialij poreiki vaik didiausi dal Kaiiadori rajono pedagogins psichologins tarnybos duomenimis sudaro taip pat vaikai, turintys kalbos ir kit komunikacijos sutrikim.

Pareng Loreta Baumilien


Intelekto sutrikim turin i vaik skai ius kai iadori rajono mokyklose

Intelekto sutrikim turini vaik skaiius Kaiiadori rajono mokyklose

Kaiiadori rajono bendrojo lavinimo mokyklose mokini, turini intelekto sutrikim skaiius taip pat didjo.

Pareng Loreta Baumilien


Speciali j poreiki mokini dalis kai iadori rajono bendrojo lavinimo mokyklose

Specialij poreiki mokini dalis Kaiiadori rajono bendrojo lavinimo mokyklose

Pareng Loreta Baumilien


Lietuvoje specialusis ugdymas yra keli form

Lietuvoje specialusis ugdymas yra keli form:

Negali, arba specialij poreiki vaik ugdymas bendrojo lavinimo vietimo staigose jau tapo ne tik faktu, bet vis labiau sismoninamas btinumas. Visuomens nuostatos, lemianios socialin ir ugdymo politik negalij atvilgiu keiiasi integruoto ugdymo naudai (A. Galkien, 2001, 2003; I. Kaffemanien, 2001; J. Rukus, 2002; Labinien, ir kt., 2003).Lietuvoje specialusis ugdymas yra keli form:

 • ugdymas specialiose staigose arba namuose (neintegruotas, segreguotas ugdymas);

 • socialin integracija (sveiki ir negals vaikai bendrai bna ne akademini usimim metu);

 • integruotas ugdymaspagal bendr ugdymo viet (negals vaikai ugdomi toje paioje mokykloje, bet atskirose patalpose nuo sveikj);

Pareng Loreta Baumilien


Lietuvoje specialusis ugdymas yra keli form1

Lietuvoje specialusis ugdymas yra keli form:

 • funkcin integracija (vaikai vis laik mokykloje mokosi kartu, taiau programos pakeitimai, specialist prieinamumas, speciali priemoni turjimas minimalus);

 • inkliuzyvus ugdymas (negalaus vaiko integruotas ugdymas tokiam ugdymui pasirengusioje mokykloje: pakankama pedagog kompetencija, priemoni, kabinet ir specialist konsultant buvimas, administracijos palaikymas, teigiamos mokytoj ir vis vaik tv nuostatos).

  Specialiojo ugdymo statymai numato, kad specialij poreiki vaikai gali bti ugdomi bendrose klasse. Taigi iuo poiriu klasse taip pat susidaro slygos skirtingoms kultroms, arba subkultroms, pltotis. Specialij poreiki vaikams pritaikomas ugdymo turinys, mokymo priemons, akliesiems leidiami vadovliai Brailio ratu, kurtiesiems daugiau valand skiriama gest kalbai. Specialiosios pagalbos paslaug grup sudaro gest kalbos vertjai, mokytojo padjjai, skaitovai.

Pareng Loreta Baumilien


Inkliuzija

Inkliuzija

Inkliuzija - auktesnis integracijos laipsnis. Pastarosios tikslas - negalj pritaikyti prie visuomens, o inkliuzijos esm - aplink pritaikyti prie negalaus mogaus. Inkliuzija yra ivestin demokratijos idja, kuri teigia, kad galima bti kartu, kad skirtingi pagal savo intelektinius, fizinius, psichinius gebjimus gali mokytis kartu. Taiau inkliuzija nebus skminga, jei, pirma, nesikeis nuostatos, antra, nebus tam tinkamai pasiruota metodiniu poiriu.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jo vaidmuo mokykloje

Apibendrinant daugelio autori silymus, Ambrukaitis (2009) iskiria ias pagrindines inkliuzinio ugdymo pltros btinumo prieastis:

 • Inkliuzinio ugdymo koncepcija reikalauja kiekvienam moksleiviui sukurti optimali ugdymosi aplink. Atskirties praktika skaido visuomen. Pasak Galkiens (2005), atskirto mogaus padtis juos skaudina ir ugdo prieikum visuomenei. Tokiomis slygomis formuojasi ikreipti tarpasmeniniai santykiai, persmelkti gailesio, smalsumo, nepasitikjimo dvasios. Kita vertus, integravus specialij ugdymosi poreiki patirianius mokinius bendrojo lavinimo mokyklas, jie gali patirti vidin segregacij, bti iskiriami klass bendraami.

 • Kaip teigia Galkien (2005, p. 22), "grupi, kuriose reikiasi individualij tiksl skirtumai, ugdymas reikalauja auktos edukacins kultros, veiklos diferencijavimo taip pat derinimo gdi, metodologinio lankstumo". Kai paeidiamiausi visuomens nariai eminami, istumiami arba ignoruojami, susidaro palanki dirva tokiems reikiniams kaip netinkamas valdios gali naudojimas, solidarumo stoka, nepasitikjimas, nesaugumas ir apgaul, socialin diferenciacija.

Pareng Loreta Baumilien


Pritaikytas ugdymas yra svarbus dviem aspektais

Pritaikytas ugdymas yra svarbus dviem aspektais:

 • Pirma, tai teis priklausyti bendruomenei, nepaisant protini ar fizini sugebjim, kultros, rass, lyties skirtum.

 • Antra, tai teis mokytis. Kiekvienam vaikui turi bti suteiktos vienodos galimybs lavinti gebjimus.

Pareng Loreta Baumilien


Taip galima sudaryti s lygas kurti demokratin visuomen kuri r pinasi u tikrinti gerov visiems

Taip galima sudaryti slygas kurti demokratin visuomen, kuri rpinasi utikrinti gerov visiems:

Ugdydamiesi kartu su bendraamiais, net ir dideli specialij ugdymosi poreiki turintys vaikai:

 • gyja daugiau akademini ini ir gdi;

 • isiugdo didesn savigarb ir pasitikjim savo jgomis;

 • turi didesn motyvacij dalyvauti ugdymo(si) procese;

 • teigiamai vertina mokymsi ir vietim;

 • umezga daugiau socialini ryi su bendraamiais, susiranda draug.

Pareng Loreta Baumilien


Taip galima sudaryti s lygas kurti demokratin visuomen kuri r pinasi u tikrinti gerov visiems1

Taip galima sudaryti slygas kurti demokratin visuomen, kuri rpinasi utikrinti gerov visiems:

Specialij ugdymo(si) poreiki neturintys moksleiviai, palyginti su besimokaniais neinkliuzinse mokyklose ar klasse:

 • mokosi ne prasiau, o danai netgi geriau;

 • pozityviau iri negaliuosius ir draugyst su tokiais moksleiviais;

 • geriau elgiasi;

 • yra brandesns savimons, turi socialini gdi, geba sprsti problemas;

 • turi brandesnius moralinius ir etinius principus, yra jautresni kit moni poreikiams.

Pareng Loreta Baumilien


U gdymo situacija

Ugdymo situacija

Mokyklos atsakomyb

Specialij poreiki identifikavimo ir tenkinimo lygis skirtingose mokyklose labai skirtingas:

 • Yra skming atvej, kai mokykl vadovai utikrina kokybik SUP tenkinim.

 • Yra mokykl, kuriose mokini SUP ignoruojami, netenkinami.

 • Yra atvej, kai vadovai mokini specialij poreiki tenkinim sprendia pigiausiu keliu, steigdami mokytoj padjj etatus ir ignoruodami kokybik specialij pedagogin pagalb, kuri gali teikti tik specialieji pedagogai ir logopedai.

  (Tarptautin mokslin konferencija.

  Specialioji pedagogika nuo defektologijos iki inkliuzins pedagogikos.

  Algirdas Aliauskas.

  2010-10-28)

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jo veikl reglamentuojantys teis s dokumentai

Mokytojo padjjo veikl reglamentuojantys teiss dokumentai

 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodio 30 d. sakymas Nr. ISAK-2092 Dl mokytojo padjjo pavyzdinio pareigybs apraymo (in.,2005, Nr.5-129) .

 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 31 d. sakymas Nr. ISAK-150 Dl Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodio 30 d. sakymas Nr. ISAK-2092 Dl mokytojo padjjo pavyzdinio pareigybs apraymo pakeitimo (in., 2005, Nr. 25-825).

 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugpjio 01 d. ratas Nr. SR-18-03-10 Dl mokytojo padjjo etat.

 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2006 m. lapkriio 30 d. sakymas Nr. ISAK-2254 Dl vietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodio 30 d. sakymo Nr. ISAK-2092 Dl mokytojo padjjo pavyzdinio pareigybs apraymo pakeitimo.

 • 2008 metais birelio mn. patvirtintas mokytojo padjjo rengimo standartas (toliau Standartas) parengtas 2008 m. birelio 26 d. sakymu Nr. ISAK-1872/A1-209 .

 • Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2008m. birelio 12d. ratas Nr. SR-18-03-5

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jo vaidmuo mokykloje

Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodio 30 d. sakymas Nr. ISAK-2092 Dl mokytojo padjjo pavyzdinio pareigybs apraymo.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokytojo, dirbanio pagal ikimokyklinio, priemokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, padjjas (toliau padjjas) padeda ribot galimybi savarankikai dalyvauti ugdyme ir popamokinje veikloje turintiems labai dideli specialij ugdymosi poreiki mokiniams.

2. Padjjas dirba su mokiniu ar mokini grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, aukltoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais.

3. Padjjas dirba vadovaudamasis mokyklos darbo tvarkos taisyklmis bei pareigybs apraymu.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jo vaidmuo mokykloje

Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2006 m. lapkriio 30 d. sakymas Nr. ISAK-2254 Dl vietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodio 30 d. sakymo Nr. ISAK-2092 Dl mokytojo padjjo pavyzdinio pareigybs apraymo pakeitimo.

P a k e i i u Mokytojo padjjo pavyzdin pareigybs apraym, patvirtint Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodio 30 d. sakymu Nr. ISAK-2092 Dl mokytojo padjjo pavyzdinio pareigybs apraymo (in., 2005, Nr. 5-129, Nr. 25-825) ir idstau 1 punkt taip:

1. Mokytojo, dirbanio pagal priemokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, padjjas (toliau padjjas) padeda ribot galimybi savarankikai dalyvauti ugdyme ir popamokinje veikloje turintiems vidutini, dideli arba labai dideli specialij ugdymosi poreiki mokiniams.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jo vaidmuo mokykloje

Reikalavimus mokytojo padjjui, jo funkcijas ir atsakomyb reglamentuoja Mokytojo padjjo pavyzdinis pareigybs apraymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodio 30 d. sakymu Nr. ISAK-2092 (in., 2005, Nr. 5-129). Minto dokumento pakeitimas patvirtintas Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 31 d. sakymu Nr. ISAK-150 (in., 2005, Nr. 25-825) ir Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2006 m. lapkriio 30 d. sakymas Nr. ISAK-2254 Dl vietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodio 30 d. sakymo Nr. ISAK-2092 Dl mokytojo padjjo pavyzdinio pareigybs apraymo pakeitimo.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jas

Mokytojo padjjas

 • Padjjas (toliau padjjas) padeda ribot galimybi savarankikai dalyvauti ugdyme ir popamokinje veikloje turintiems vidutini, dideli ir labai dideli specialij ugdymo(si) poreiki mokiniams.

 • Padjjas yra asmuo, kuris padeda kitam asmeniui atlikti savo udavinius.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jas1

Mokytojo padjjas

Mokytojo padjjo tikslas-padti mokytojui optimizuoti specialij poreiki mokini ugdymo ir ugdymo(si) slygas vietimo ir globos staigose.

Mokytojo padjjo skmingam darbui reikalingi ie bendrieji gebjimai:

 • atsakingumas;

 • krybikumas;

 • organizuotumas;

 • savarankikumas priimant sprendimus;

 • komandinis darbas;

 • taktikumas;

 • kompiuterinis ratingumas;

 • tolerantikumas.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jas2

Mokytojo padjjas

 • Nevertina mokinio ini.

 • Neveda pamokos vietoj mokytojo.

 • Neatsako u mokymosi rezultatus.

 • Nedaro u mokin to, k jis gali atlikti pats.

 • Netramdo mokinio (u drausm atsakingas mokytojas).

 • Neprivalo pats mokytis vairi mokomj dalyk.

 • Nevluoja pamokas.

 • Nekritikuoja mokytojo.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jo veiklos kryptys bei sritys

Mokytojo padjjo veiklos kryptys bei sritys


Dalykin kryptis

Dalykin kryptis

Dalykin kryptis tai yra ugdymas. Mokytojo padjjas padeda vaikui pamokoje, dalyvauja rengiantis pamokai. Jis gali kurti ir tikrinti (jei turi mokytojo parengtus atsakymus) testus, dirbti su grupele vaik. Padjjas stebdamas specialij poreiki vaiko() rezultatus, gali keisti pamokos temp, pvzd. Mokytojas su klase mokosi toliau, o padjjas aikinasi detales su vaiku (ais). O esant reikalui pasitars su mokytoju keiia uduot.

Pareng Loreta Baumilien


Psichosocialin kryptis

Psichosocialin kryptis

i kryptis susijusi su iniomis apie psichologin ypatingojo vaiko savijauta, sugebjimu atpainti jo emocines bsenas, padrsinti, nuraminti. Mokytojo padjjas visais manomais bdais skatina bendravim su visa klase.

Pareng Loreta Baumilien


Medicinin kryptis

Medicinin kryptis

Tai yra terapija, slauga, pagalba pamjus negalei, higienos paslaugos. Ypa svarbu inoti kaip elgtis itikus vienam ar kitam priepuoliui. Mokytojo padjjas turi pastebti vaiko sveikatos pokyius.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jo veiklos kryptys bei sritys1

Mokytojo padjjo veiklos kryptys bei sritys


Ugdytinio speciali j poreiki tenkinimas

Ugdytinio specialij poreiki tenkinimas

Tai yra:

 • paruoti darbui kompensacines mokymo priemones ir inventori;

 • analizuoti specialiuosius ugdytini poreikius ir j korekcijos galimybes.

Pareng Loreta Baumilien


Pagalba organizuojant ugdymo proces

Pagalba organizuojant ugdymo proces

Tai yra:

 • nustatyti vaiko ugdymo tikslus ir udavinius;

 • padti vaikams sitraukti ugdymo proces;

 • kurti saugi aplink.

Pareng Loreta Baumilien


Bendravimas ir bendradarbiavimas

Bendravimas ir bendradarbiavimas

Tai yra:

 • bendrauti su vaikais;

 • nuolat tobulinti savo kvalifikacij;

 • bendradarbiauti su vaikais utikrinant j specialij poreiki tenkinim.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jo paslaugos

Mokytojo padjjo paslaugos


Mokytojo pad j jo paslaugos1

Mokytojo padjjo paslaugos


Mokinio mokytojo ir mokytojo pad j jo vaidmuo pamokoje

Mokinio, mokytojo ir mokytojo padjjo vaidmuo pamokoje

Mokytojo vaidmuo moderatorius, patarjas.

iuolaikinio mokytojo vaidmuo:

 • Ne parayti plan, o kartu su mokiniu planuoti veikl.

 • Ugdyti vertybines nuostatas, kompetencijas.

 • Nuo mokymo vesti mokinius prie mokymosi.

 • Mediag sieti su gyvenimu, mokini patirtimi.

 • Individualizuoti uduotis.

 • Mokyti mokinius sivertinti savo veikl ir pasiekimus.

 • Tolimesn planavim sieti su mokini paanga ir pasiektais rezultatais.

Pareng Loreta Baumilien


Mokinio mokytojo ir mokytojo pad j jo vaidmuo pamokoje1

Mokinio, mokytojo ir mokytojo padjjo vaidmuo pamokoje

Klass aukltojas yra pedagogas, kuris:

 • utikrina ugdom mokini saugum,

 • ugdo tvirtas mokini dorovs, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoja j asmenybs gali pltot;

 • rpinasi pagalbos teikimu mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkum ir specialij ugdymosi poreiki;

 • nuolat informuoja tvus (globjus, rpintojus) apie j vaik ugdymosi poreikius ir pasiekimus (vietimo statymas).

Pareng Loreta Baumilien


Mokinio mokytojo ir mokytojo pad j jo vaidmuo pamokoje2

Mokinio, mokytojo ir mokytojo padjjo vaidmuo pamokoje

Mokinio vaidmuo:

 • Informacijos rinkimas.

 • Interpretuoti.

 • Vertinti.

 • Kurti istorin pasakojim.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo ir mokytojo pad j jo bendradarbiavimas

Mokytojo ir mokytojo padjjo bendradarbiavimas

Prie pamok aptariama:

 • K padjjas veiks pamokos metu.

 • Kokiems vaikams vienu ar kitu metu bus teikiama pagalba.

  Prie pamok mokytojo padjjas:

 • Parengia metodin mediag, kontrolines uduotis.

 • Parengia darbo vietas mokiniams, turintiems specialij ugdymo(si) poreiki.

  Pamokos metu:

 • Pateikia mokytojo numatytas uduotis.

 • Jei reikia dar kart uduotis paaikina tai, k dst mokytojas.

 • Padeda sprsti uduotis pagal mokytojo parengt plan.

 • Padeda atlikti labaratorinius darbus, projektinius darbus, apipavidalina referatus.

 • Kopijuoja ar atspausdina reikaling mediag, padeda rinkti informacij bibliotekoje.

Pareng Loreta Baumilien


Pagalbos poreikio tyrimo i vados

Pagalbos poreikio tyrimo ivados

Duomenis yra paimti i Socialinio ugdymo 2007. Nr. 3 (14). io tyrimo tikslas klass aukltoj poiris mokykloje teikiamas socialines pedagogins pagalbos efektyvum.

Tyrimo metu buvo apklausti 376 klasi aukltojai. Didiausia dalis respondent apklausta Vilniuje (28 proc.), Marijampols (13 proc.), Klaipdos(13 proc.), Utenos (20 proc.).

1. Klass aukltoj pagalbos kreipimosi danumas.

2. Mokyklos specialist laukiamos pagalbos bdai.

3. Klasi aukltoj informuotumas apie specialist teikiam pagalb.

4. Informacijos apie specialist teikiamas paslaugas altiniai.

5. Mokyklos specialist teikiamos pagalbos kokyb.

Pareng Loreta Baumilien


Klas s aukl toj pagalbos kreipimosi da numas

Klass aukltoj pagalbos kreipimosi danumas

Tyrimai rodo, kad klasi aukltojai pagalbos kreipiasi socialin pedagog, psicholog, specialj pedagog, maiausiai logoped ir mokytojo padjj. Tai paaikinama tuo, kad i specialist mokyklose dirba maiausiai.


2 mokyklos specialist laukiamos pagalbos b dai

2. Mokyklos specialist laukiamos pagalbos bdai

mokyklos specialistus aukltojai kreipiasi dl vairiausi prieasi. Nustatyta, kad klasi aukltojai dl t pai problem kreipiasi pas vairius specialistus. Klass aukltojai daniausiai sulaukia individuali paslaug.


3 klasi aukl toj informuotumas apie specialist teikiam pagalb

3. Klasi aukltoj informuotumas apie specialist teikiam pagalb

Tyrime buvo analizuojama kiek klass aukltojai informuoti apie mokyklos specialist teikiam pagalb. Maiausiai respondentai inojo apie mokytojo padjjo veikl.


4 informacijos apie specialist teikiamas paslaugas altiniai

4. Informacijos apie specialist teikiamas paslaugas altiniai

Buvo domtasi i kur mokytojai gauna informacijos apie specialist teikiam pagalb.


5 mokyklos specialist teikiamos pagalbos kokyb

5. Mokyklos specialist teikiamos pagalbos kokyb

Dauguma klass aukltoj yra patenkinti specialist paslauga. emiausiai vertina mokytojo padjjo teikiam paslaug. Tyrimo duomenimis mokytojo padjjo paslaugas prasiau vertina mokytojai turintys darbo sta daugiau kaip 10 met nei mokytojai nuo 1met iki 10 met turintys darbo sta.


Tyrimo i vados

Tyrimo ivados

 • Mokytojo padjj turi ne visos mokyklos, todl apie j paslaugas inoma maiausiai.

 • Pus respondent neigiamai vertina mokytojo padjj teikiam pagalb dl kompetencijos stokos.

Pareng Loreta Baumilien


Mokytojo pad j jo vaidmuo mokykloje

Ms skms kriterijai- pasitikjimas, parama, pagarba.

Ai u dmes


 • Login