Cykl ycia projektu wniosku
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Cykl życia projektu/wniosku PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Cykl życia projektu/wniosku. Etap ostatni?. Wypłata środków. Zachowaj okres trwałości projektu !!!. Etap 1. Wniosek o dofinansowanie projektu

Download Presentation

Cykl życia projektu/wniosku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cykl ycia projektu wniosku

Cykl życia projektu/wniosku


Etap ostatni

Etap ostatni?

 • Wypłata środków


Cykl ycia projektu wniosku

Zachowaj okres trwałości projektu

!!!


Etap 1

Etap 1

Wniosek o dofinansowanie projektu

Zanim przygotujesz Wniosek o dofinansowanie, musisz przemyśleć, z którego programu będziesz mógł skorzystać i jakiego typu projekt chcesz zrealizować.Firma consultingowa?

Poradzę sobie sam?!


Etap 2

Etap 2

 • Złożenie wniosku

 • Pamiętaj o terminach i godzinach!

 • Pamiętaj o wersji elektronicznej!


Etap 3

Etap 3

 • Ocena Twojego projektu

 • Kryteria oceny


Cykl ycia projektu wniosku

Uwagi ogólne:

 • Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 jest odpowiedzialna za przygotowanie kryteriów wyboru projektów

 • Kryteria będą stosowane do wszystkich projektów, niezależnie od trybu, w jakim będą wybierane

 • Kryteria stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2007–2013


Cykl ycia projektu wniosku

Po co kryteria?

 • Kryteria oceny projektów są kluczowym instrumentem w toku procedury oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013

 • Kryteria umożliwią potwierdzenie zgodności przedstawionej propozycji projektu z warunkami formalnymi i merytorycznymi przewidzianymi w danym konkursie

 • Zastosowanie kryteriów umożliwi ocenę realizacji celów RPO WO 2007-2013, rozumianej jako wkład w rozwój społeczno – gospodarczy regionu


Cykl ycia projektu wniosku

W procesie oceny projektów w ramach RPO WO 2007 - 2013 mają zastosowanie dwa rodzaje kryteriów:

 • Kryteria formalne decydujące, czy dany projekt może podlegać dalszej ocenie

 • Kryteria merytoryczne I i II stopnia pozwalające obiektywnie ocenić i „zrankingować” projekty (pomogą Zarządowi Województwa Opolskiego w wyborze najlepszych projektów)


Schemat podzia u kryteri w w ramach procedury konkursowej

Schemat podziału kryteriów w ramach procedury konkursowej


Cykl ycia projektu wniosku

Kryteria formalne

Kryteria binarne (TAK/NIE) – pozwolą obiektywnie ocenić i wykluczyć nieprawidłowo przygotowane projekty, dlatego zakładano przyjęcie maksymalnie dużej liczby kryteriów binarnych

Mogą mieć charakter :

 • Względny / niewypełnienie danego kryterium w momencie złożenia wniosku nie eliminuje go automatycznie z danego konkursu/

 • Bezwzględny / spełnienie kryterium jest obowiązkowe /

  Ocena będzie dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W przypadku szczególnie skomplikowanych projektów, dopuszcza się możliwość udziału ekspertów


Cykl ycia projektu wniosku

Kryteria merytoryczne I stopnia

 • Są to kryteria binarne (TAK/NIE)

 • Mają charakter względny lub bezwzględny

 • Ocena będzie dokonywana przez członków Komisji Konkursowej


Cykl ycia projektu wniosku

 • Kryteria merytoryczne II stopnia /punktowane/

 • Ocena merytoryczna będzie przeprowadzana przez członków Komisji Konkursowej oraz ekspertów krajowych

 • Przyjęte kryteria obiektywizują proces oceny

 • Punktowane są wartości mierzalnych wskaźników /głównie ekonomicznych/


Cykl ycia projektu wniosku

 • Kryteria merytoryczne II stopnia – cd.

 • Ocena jest oparta o kryteria specyficzne dla każdego typu projektu

 • Każdemu z kryteriów jest przyporządkowana waga, odzwierciedlająca wpływ /ważność/ kryterium na dany obszar interwencji

 • Każde kryterium jest punktowane od 1 do 4 punktów


Cykl ycia projektu wniosku

 • Obok kryteriów uniwersalnych dla wszystkich rodzajów projektów, w poszczególnych obszarach interwencji będą stosowane kryteria specyficzne dla danego sektora:

  • Badania+Rozwój / Przedsiębiorczość / Innowacje

  • Społeczeństwo Informacyjne

  • Infrastruktura drogowa

  • Infrastruktura transportowa /transport publiczny, lotniska/

  • Ochrona środowiska /inwestycje wodno – kanalizacyjne/

  • Ochrona środowiska /gospodarka odpadami, ochrona przeciwpowodziowa, bioróżnorodność/


Kryteria wyboru projekt w do dzia ania 1 1 2 rpo wo

Kryteria wyboru projektów do działania 1.1.2 RPO WO

 • Karta oceny -omówienie

 • Ćwiczenie 2


Kryteria wyboru projekt w do dzia ania 1 3 2

Kryteria wyboru projektów do działania 1.3.2

 • Karta oceny - omówienie

 • Ćwiczenie 3


Etap 4

Etap 4

 • Umowa

 • Wymagania

 • Wskaźniki

 • sankcje


Etap 5

Etap 5

 • realizacja

 • Wymogi

 • Zgodność za założeniami projektu

 • Osiągnięcie zakładanych wskaźników


Etap 6

Etap 6

 • Kontrola

 • Sprawozdania

 • Kto może kontrolować?

 • Co podlega kontroli?

 • Rozliczenie projektu


Kontrola

Kontrola

 • Środki trwałe, budynki

 • Ewidencja środków trwałych

 • Dokumenty księgowe

 • Protokoły odbiorów

 • Dokumentacja przetargowa

 • Oznakowanie/promocja

 • Porównanie kopii i oryginałów


Przyk adowa informacja o kontroli

Przykładowa informacja o kontroli


 • Login