Jak kierowa rozwojem mowy dziecka cotygodniowy cykl szkole dla rodzic w
Download
1 / 48

„Jak kierować rozwojem mowy dziecka” (cotygodniowy cykl szkoleń dla rodziców) - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

„Jak kierować rozwojem mowy dziecka” (cotygodniowy cykl szkoleń dla rodziców). Opracowała: neurologopeda Grażyna Kołasińska. Okresy rozwoju mowy:. okres melodii –głużenie ,gaworzenie (0-1rż) okres wyrazu (1-2rż) okres zdania (2-3rż) okres swoistej mowy dziecięcej (3-7rż).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Jak kierować rozwojem mowy dziecka” (cotygodniowy cykl szkoleń dla rodziców)' - penha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak kierowa rozwojem mowy dziecka cotygodniowy cykl szkole dla rodzic w

„Jak kierować rozwojem mowy dziecka”(cotygodniowy cykl szkoleń dla rodziców)

Opracowała:

neurologopeda

Grażyna Kołasińska


Okresy rozwoju mowy
Okresy rozwoju mowy:

 • okres melodii –głużenie ,gaworzenie (0-1rż)

 • okres wyrazu (1-2rż)

 • okres zdania (2-3rż)

 • okres swoistej mowy dziecięcej (3-7rż)


 • W 2-3 miesiącu życia niemowlę zaczyna wydawać różne dźwięki (głużenie), towarzyszące nieskoordynowanym ruchom kończyn i całego ciała.

 • Głużenieto jeszcze nie mowa, ale nieświadome ćwiczenia narządów artykulacyjnych. W głużeniu wyróżnia się samogłoski, spółgłoski, grupy samogłoskowe i spółgłoskowe. Głużą wszystkie dzieci także głuche.W drugiej po owie pierwszego roku ycia obserwujemy u dziecka gaworzenie trening s uchu

W drugiej połowie pierwszego roku życia obserwujemy u dziecka gaworzenie- trening słuchu


Gaworzenie
Gaworzenie dziecka gaworzenie- trening słuchu

- zamierzone powtarzanie przez dziecko dźwięków, które udało mu się powiedzieć przypadkowo

 • powtarzanie dźwięków , które zasłyszało w otoczeniuRozwój mowy postępuje równolegle przedmiotu a jego dźwiękowym odpowiednikiem. z rozwojem fizycznym:

-fazie głużenia odpowiada umiejętność siadania;

-pierwszym wyrazom – pozycja pionowa, stawanie.


1 2 rok ycia okres wyrazu
1-2 rok życia- okres wyrazu przedmiotu a jego dźwiękowym odpowiednikiem.

 • Pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba,

 • W tym czasie dziecko rozumie znacznie więcej, niż samo mówi (pojedyncze wyrazy i krótkie zdania)


Okres wyrazu jednosylabowego
Okres wyrazu jednosylabowego przedmiotu a jego dźwiękowym odpowiednikiem.

Przejście od gaworzenia do okresu, w którym dziecko zaczyna się posługiwać sylabą jako znakiem językowym jest okresem płynnym. W tym czasie trudno się zorientować, czy sylaby wymawiane przez dziecko mają jakiekolwiek znaczenie, czy też są wymawiane przypadkowo w danej sytuacji.


Mowa a rozumienie
Mowa a rozumienie przedmiotu a jego dźwiękowym odpowiednikiem.

Charakterystyczne jest wymawianie przez dziecko tylko pierwszej sylaby lub końcówki. W tym czasie choć dziecko samo mało mówi, rozumie natomiast znacznie więcej, pojedyncze wyrazy i krótkie zdania, gdyż wcześniej wykształciły się wzorce słuchowe wyrazu.


Okres zdania 2 3r

Okres zdania (2-3rż) przedmiotu a jego dźwiękowym odpowiednikiem.

Mowa ulega dalszemu doskonaleniu…


Dziecko powinno już wypowiadać głoski: przedmiotu a jego dźwiękowym odpowiednikiem.

 • - wargowe p, b, m pi, bi, mi

 • -wargowo- zębowe: f, w, fi, wi,

 • -środkowojęzykowe: ś,ź,ć,dź,ń,ki,gi

 • -tylnojęzykowe: k, g, h,

 • -przedniojęzykowo- zębowe t,d,n

 • -przedniojęzykowo- dziąsłowe:l.

 • Pod koniec tego okresu mogą się już pojawiać głoski s,z,c,dz, a nawet sz, ż cz, dż,Okres swoistej mowy dzieci cej 3 7r
Okres swoistej mowy dziecięcej czasem- zwłaszcza w trudniejszych zestawieniach – bywają zastępowane innymi, łatwiejszymi głoskami, wskutek małej sprawności narządów artykulacyjnych. (3-7rż).

Dziecko zaczyna odróżniać dźwięki s,z, c,dz,od ich miękkich odpowiedników np. sianki –sanki, ziamek –zamek, kocik- kocyk, dźbanek- dzbanek. Pod koniec czwartego roku życia pojawia się głoska „r”. wcześniej dziecko pomijało ją i zastępowało inną np. „j”, „l”


Około 4-5 rż. pojawiają się głoski: czasem- zwłaszcza w trudniejszych zestawieniach – bywają zastępowane innymi, łatwiejszymi głoskami, wskutek małej sprawności narządów artykulacyjnych.

sz, ż, cz, dż,

choć mogą być jeszcze wymawiane jak

s,z,c,dz.

Mowa dziecka jest jeszcze daleka od doskonałości. Wyrazy są poskracane, głoski poprzestawiane, grupy spółgłoskowe- uproszczone. Występują zlepki wyrazów. W tym czasie ok. 37% dzieci nie wymawia jeszcze prawidłowo głosek najtrudniejszych, a więc „sz,ż,cz,dż”.


 • Wymowa dziecka 5- letniego jest już w zasadzie zrozumiała. Głoski sz,ż,cz, dż, które pojawiły się wcześniej zaczynają się już ustalać. Dziecko potrafi je już poprawnie powtórzyć, choć w mowie spontanicznej mogą być jeszcze wymawiane jak s,z,c,dz. Głoska „r” powinna już być wymawiana,


Dziecko sze cioletnie

Dziecko sześcioletnie Głoski sz,ż,cz, dż, które pojawiły się wcześniej zaczynają się już ustalać. Dziecko potrafi je już poprawnie powtórzyć, choć w mowie spontanicznej mogą być jeszcze wymawiane jak s,z,c,dz. Głoska „r” powinna już być wymawiana,


Mowa Głoski sz,ż,cz, dż, które pojawiły się wcześniej zaczynają się już ustalać. Dziecko potrafi je już poprawnie powtórzyć, choć w mowie spontanicznej mogą być jeszcze wymawiane jak s,z,c,dz. Głoska „r” powinna już być wymawiana,

 • U sześciolatków mowa powinna być już ukształtowana pod względem dźwiękowym

 • czasem zdarzają się kłopoty z wymową głosek „sz,ż,cz,dż, r”

 • Problemy z wypowiadaniem grup spółgłoskowych zwłaszcza w środku wyrazu np. (zatrzymaj - zaszymaj)

 • Rozwój mowy powinien być w zasadzie ukończony w 6-7 r.ż.

 • W niektórych przypadkach kształtowanie się mowy trwa nieco dłużej i dopiero po roku nauki w szkole dziecko zaczyna mówić prawidłowo.


Wyniki bada dzieci 6 o letnich
Wyniki badań dzieci 6-o letnich Głoski sz,ż,cz, dż, które pojawiły się wcześniej zaczynają się już ustalać. Dziecko potrafi je już poprawnie powtórzyć, choć w mowie spontanicznej mogą być jeszcze wymawiane jak s,z,c,dz. Głoska „r” powinna już być wymawiana,

 • Około 70% dzieci mówi niedbale, niewyraźnie, zbyt krzykliwie lub cicho

 • Nie otwierają ust przy wymawianiu samogłosek

 • Mówią przez nos lub przez zęby

 • Wykazują ubogie słownictwo

 • Mówią na wdechu i połykają końcówki słów


U oko o 30 dzieci rozpoczynaj cych nauk szkoln stwierdza si wady i zaburzenia mowy
U około 30% dzieci rozpoczynających naukę szkolną stwierdza się wady i zaburzenia mowy

Większość z nich spowodowana jest:

 • Nieprawidłowym funkcjonowaniem układu mownego

 • Opóźnionym rozwojem psychoruchowym

 • Zaniedbaniami środowiskowymi

 • Niską wiedzą pedagogiczną rodziców

  O takich dzieciach mówi się ,że nie osiągnęły dojrzałości szkolnej, że są dziećmi ryzyka dysleksji.


Wady wymowy
Wady wymowy stwierdza się wady i zaburzenia mowy

 • O wadach wymowy mówimy wtedy, gdy mowa dziecka odbiega od normy fonetycznej przyjętej w danym języku. Wady te obejmują szeroką gamę odchyleń od normy. Poczynając od drobnych nieprawidłowości w realizacji poszczególnych głosek, aż po te ciężkie, które utrudniają kontakt z otoczeniem.

 • Do wad nie zaliczamy cech wymowy dziecięcej, które są normalnym przejawem jej niedojrzałości.


Do najcz ciej spotykanych wad mowy i wymowy nale
Do najczęściej spotykanych wad mowy i wymowy należą: stwierdza się wady i zaburzenia mowy

 • Opóźnienie rozwoju mowy (proste, złożone)

 • Dyslalia (jednoraka, wieloraka, całkowita)

 • Jąkanie

 • Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem słuchu

 • Zaburzenia mowy a zaburzenia umysłowe

 • Afazja


Nast pstwa wad mowy
NASTĘPSTWA WAD MOWY: stwierdza się wady i zaburzenia mowy

 • Dziecko może być odrzucone przez grupę rówieśników, wyśmiewane (traci zaufanie do otoczenia, wzrasta niechęć do mówienia).

 • Często ma trudności w pisaniu, pisze tak jak mówi.

 • Wady wymowy utrudniają naukę szkolną, przysparzając dziecku wiele przykrych przeżyć.


Profilaktyka
Profilaktyka stwierdza się wady i zaburzenia mowy

Nieznaczne początkowo trudności, jeśli nie są w porę usunięte utrwalają się i z czasem stają się trudnymi do korekcji wadami wymowy.


Bardzo wa n rol odgrywa w a ciwie prowadzona praca rodzic w z dzieckiem
Bardzo ważną rolę odgrywa właściwie prowadzona praca rodziców z dzieckiem

 • podawanie właściwego wzoru wymowy

 • oglądanie z dzieckiem obrazków i nazywanie przedstawionych przedmiotów

 • czytanie książek

 • wspólna zabawa

 • Gdy dziecko nie mówi danej głoski, nie należy żądać od niego poprawnego wypowiadania. Gdy się osłucha z brzmieniem głoski spróbuje ją odtworzyć- nie należy tego momentu przyspieszać.

  (Cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość ze strony rodziców są niezbędnym warunkiem uzyskania jakichkolwiek wyników).

  (Dzieci ćwiczą chętnie, jeżeli robimy to w formie zabaw i gier).


Rozwój mowy postępuje równolegle rodziców z dzieckiemz rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych.

Mówienie jest sprawnością i trzeba się jej uczyć, tak jak wszelkich innych sprawności.


M wienie jest sprawno ci
Mówienie jest sprawnością rodziców z dzieckiem

 • Od najmłodszych lat dziecko ćwiczy narządy artykulacyjne poprzez czynności ssania, połykania, żucia

 • W późniejszych okresach trening ten jest kontynuowany głównie przez samą czynność mówienia.

 • W kształtowaniu mowy bardzo ważną rolę odgrywa słuch


Narz dy mowy
Narządy mowy rodziców z dzieckiem

Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkichgłosek jest:

Prawidłowa budowa narządów artykulacyjnych min. wargi języka

Sprawne działanie wszystkich narządów mowy.

Zniekształcenia w budowie narządów artykulacyjnych mogą być spowodowane przez zbyt długo podawane smoczki lub karmienie przez niewłaściwy smoczek, ssanie palca szczególnie kciuka, ssanie pieluszek.

Inne to np. zbyt wiotkie wargi, gruby i mało sprawny język, krótkie wędzidełko pod językiem, anomalie zębowe, zniekształcony zgryz, itp.

Ma to znaczny wpływ na powstawanie różnego typu zaburzeń mowy.

Ważne! Leczymy próchnicę zębów mlecznych!


Prawid owe oddychanie podstaw dobrego m wienia
Prawidłowe oddychanie podstawą dobrego mówienia rodziców z dzieckiem

 • Oddychanie to niezbędna czynność fizjologiczna

 • Powietrze wypychane z płuc uderza o wiązadła głosowe (wprowadza je) w drgania - tworzy głos

 • W wyniku połączonych działań wiązadeł głosowych i narządów artykulacyjnych –powstają wszystkie samogłoski i spółgłoski dźwięczne


Wiczenia oddechowe zapewniaj
Ćwiczenia oddechowe zapewniają: rodziców z dzieckiem

 • Poprawę siły głosu

 • Zwiększają wydajność płuc

 • Zwiększają koncentrację uwagi

 • Poprawiają pracę serca


ćwiczenia oddechowe rodziców z dzieckiem

 • wąchanie kwiatków, wdech nosem jak najdłużej i wydech ustami

 • zdmuchiwanie kawałka papieru za pomocą rurki z chropowatej powierzchni

 • zdmuchiwanie świecy, dmuchanie na płomień, wiatraczek, piłeczkę pingpongową

 • wydmuchiwanie baniek mydlanych

 • nadmuchiwanie gumowych zabawek


Rola wicze oddechowych
Rola ćwiczeń oddechowych rodziców z dzieckiem

Wdech nosem –wydech ustami (do mówienia)

Wdech i wydech nosem w pozycji spoczynkowej

Oddychając nosem dostarczamy do organizmu 10-20% więcej tlenu niż poprzez oddychanie ustami

 • Oczyszcza powietrze

 • Nagrzewa i nawilża wdychane powietrze

 • Wydech ustami w czasie mówienia zapewnia powietrzu opór, powstaje pozytywne ciśnienie w klatce piersiowej- zwiększa rezonans głosu


Konsekwencje niew a ciwych nawyk w oddychania
Konsekwencje niewłaściwych nawyków oddychania rodziców z dzieckiem

 • częste zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych

 • zaburzenie węchu

 • zapalenie ucha środkowego

 • zaburzenie połykania

 • zaburzenia artykulacji


Inny rodzaj stanowią ćwiczenia fonacyjne, które mają na celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

 • wyraźne wypowiadanie samogłosek pojedynczo, parami, trójkami itp.

 • łączenie samogłosek ze spółgłoskami

 • zabawa w echo


Wiczenia narz d w mowy
Ćwiczenia narządów mowy : celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

Wyrazistość i poprawność mowy w dużym stopniu zależy od sprawności mięśni języka.

Ćwiczenia języka:

 • wysuwanie języka na brodę

 • unoszenie języka na nos

 • zlizywanie z talerza

 • oblizywanie warg, zębów

 • wypychanie policzków językiem

 • przesuwanie języka po podniebieniu w stronę gardła

 • kląskanie językiem

 • Cofanie języka w stronę gardła bez unoszenia czubka języka

  Uwaga! W czasie wykonywania tych ćwiczeń wargi powinny być rozchylone


Wiczenia warg i policzk w
Ćwiczenia warg i policzków: celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

 • Cmokanie

 • Parskanie

 • Gwizdanie

 • Ssanie na przemian górnej i dolnej wargi

 • Naprzemienne wypowiadanie głosek u -e

 • Zakładanie wargi dolnej na górną i odwrotnie

 • Nabieranie powietrza do policzków

 • Przepychanie powietrza


Wiczenia dolnej szcz ki
Ćwiczenia dolnej szczęki celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

 • wysuwanie i cofanie żuchwy (szufladka)

 • przytrzymywanie górnymi zębami dolnej wargi i odwrotnie

 • przesuwanie żuchwy w lewą i prawą stronę

 • wykonywanie ruchów żucia

 • naśladowanie ziewania

  Ćwiczenia winny być atrakcyjne dla dziecka, prowadzone w formie zabawy.


Ćwiczenia podniebienia miękkiego: celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

 • Ziewanie przeciągłe z otwartą buzią, usypianie misia: aaaaa

 • chrapanie na wdechu i wydechu

 • przenoszenie skrawków papieru przy pomocy rurki

 • Płukanie gardła ciepłą wodą

 • Wypowiadanie sylab: ga, go, ge,gę,gi,gu

 • Wypowiadanie sylab: ak,ok.,ek,uk,yk,ik

  Podniebienie miękkie uczynnia się podczas mówienia.

  Zamyka jamę gardłową powodując, że powietrze nie przechodzi do nosa.


S uch fizyczny a s uch fonematyczny mowny
Słuch fizyczny a słuch fonematyczny (mowny) celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

 • Odbiór mowy polega na zidentyfikowaniu zasłyszanych dźwięków, a następnie powiązaniu ich z określoną treścią.

 • Słuch fizjologiczny warunkuje wykształcenie się słuchu fonematycznego tzw. mownego, który polega na rozróżnianiu najmniejszych elementów składowych wyrazów np. „o” od „a” i ich różnych wymówień np. cicho, głośno.

 • Nieznaczne niedokształcenie lub zaburzenie słuchu fonematycznego powoduje brak stabilności wzorców słuchowych, a w związku z tym trudności w rozróżnianiu wyrazów „podobnych brzmieniowo”, zaburzeniu może ulec także wymowa.


Wiczenia s uchowe
Ćwiczenia słuchowe celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

 • Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia

 • Rozpoznawanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych

 • Rozpoznawanie melodii piosenek

 • Maszerowanie bieganie w rytm muzyki

 • Naśladowanie odgłosów zwierząt

 • Dzielenie swojego imienia na sylaby

 • Tworzenie wyrazów z sylab np. rodzic mówi: ta-ta, dziecko zgaduje (tata)

 • Wyróżnianie początkowej głoski w wyrazie np.rodzic mówi „Oooola”

 • Wyróżnianie głosek w krótkich wyrazach np. „l -a -s”

  Konieczne jest wyraźne wymawianie przez dorosłych wszystkich głosek języka polskiego


Umys owe lenistwo powoduje zast j w rozwoju
UMYSŁOWE LENISTWO POWODUJE ZASTÓJ W ROZWOJU celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

 • Mózg pozwala nam poznać świat, poznawać siebie, poznawać innych

 • Mózg podobnie jak mięśnie można usprawniać. Pamięć też.

 • W mózgu gromadzi się nasza wiedza, doświadczenie - min. wzór wymowy głosek, sylab wyrazów i całych wypowiedzi

 • O ludziach ładnie mówiących mówi się że mają dobrą pamięć.


Wiczenia pami ci i koncentracji
Ćwiczenia pamięci i koncentracji celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

 • Nazywanie obrazków, oglądanie zdjęć prowadzi do uogólniania pojęć np. jabłko, gruszka to owoce a mama babcia ,ciocia to rodzina

 • Wyszukiwanie przedmiotów w otoczeniu np. zabawa ciepło-zimno, wyszukiwanie par obrazków - uczy koncentracji uwagi

  Częste obcowanie dziecka z konkretem (obrazem) pozwala na łatwiejsze przechodzenie do abstrakcji)

 • Uczymy dziecko: jak się nazywa, gdzie mieszka, jak mają na imię rodzice, dziadkowie, jak się nazywają , numer domu itp.

 • Uczymy krótkich wierszyków, rymowanek

 • Uczymy zapamiętywania imion bohaterów książek, tytułów książek, nazwiska autora

 • Uczymy zapamiętywania liter

  Żywe słowa matki, ojca towarzyszące codziennym czynnościom uczą dziecko reagować na słowa, kojarzyć je i zapamiętywać pobudzają do twórczego myślenia

  TAM GDZIE RODZICE NIE ROZMAWIAJĄ Z DZIEĆMI, GDZIE NIE MA MIŁOŚCI POJAWIA SIĘ SIĘ STRACH, NIEMOC, KRZYKI, APATIA, AGRESJA .


Pami tajmy
PAMIĘTAJMY! celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

 • KAŻDE DZIECKO RODZI SIĘ DO BYCIA DOBRYM, KOCHANYM

 • NIE WSZYSCY RODZICE ZAPEWNIAJĄ WARUNKI DO BYCIA DOBRYM

 • BRAK CZASU, BRAK ROZMÓW BRAK WIEDZY JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM MOGĄ DOPROWADZIĆ DO WYPACZEŃ


Rodzicu
RODZICU ! celu nauczenie właściwego posługiwania się głosem (natężenie głosu i wysokość)

- Systematycznie obserwuj dziecko.

- Zwracaj uwagę na przyrost umiejętności językowych dziecka.

- Zawsze mów zrozumiale do dziecka- bądź przykładem starannej wymowy.

- Jak najwcześniej naucz je obcować ze słowem pisanym- czytaj dziecku.

- Często żartuj z dzieckiem, ucz je prostych piosenek, rymowanek.

- Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy, rysowania, malowania i innej pracy twórczej.

- Dbaj o dietę bogatą w witaminy.

- Zapewnij dziecku regularne posiłki i sen, regularny rytm dnia.

- Nie pozwalaj oglądać programów telewizyjnych budzących grozę i napięcie.

 • Wyciszaj nadmierne emocje.

 • Stwarzaj życzliwą atmosferę dla wypowiedzi dziecka.

 • W razie trudności rozwojowych skonsultuj się z pedagogiem, psychologiem, a w przypadku wady wymowy z logopedą.


Rodzice im wi cej wiedz o rozwoju mowy o wspania o ci m zgu tym wcze niej pomagaj swojemu dziecku
Rodzice im więcej wiedzą o rozwoju mowy o wspaniałości mózgu tym wcześniej pomagają swojemu dziecku.

 • Ćwiczenia muszą być dostosowane do typów zaburzeń, stąd w przypadku wad wymowy - niezbędna jest pomoc logopedy.

 • Systematyczne ćwiczenia są w stanie skutecznie wyeliminować nieprawidłową artykulację u dziecka.

 • Stosowanie się do zaleceń logopedy, systematyczna praca w domu z dzieckiem, poważne traktowanie wszystkich ćwiczeń czyli wykonywanie ich nawet kilkakrotnie w ciągu dnia przed lustrem, to właściwa droga do wyeliminowania problemów związanych z mową.Opracowała: neurologopeda stanowi jedno

Grażyna Kołasińska

Literatura:

Antoni Balejko seria „Logopeda radzi- Jak pokonać seplenienie”


ad